Ustawa o cieśninie testowej ścieków

Po zakończeniu prac instalacyjnych wewnętrznych systemów kanalizacyjnych i instalatora ścieków muszą być wykonane ze swoich badań z przygotowaniem aktu zgodnie z załącznikiem „D” SP 73.13330.2012 „wewnętrznego systemu wodno-kanalizacyjnych w budynku” (SNIP 3.05.01-85 wydanie aktualizowana). Testy te należy przeprowadzić, rozlewając wodę, jednocześnie otwierając 75% urządzeń sanitarnych podłączonych do miejsca badania. Z metody badawczej pochodzi "domowa" nazwa aktu - akt nad cieśniną lub akt ścieków cieśniny. Jednak nazwa aktu zgodnie z dokumentacją regulacyjną jest następująca - akt testowania systemów domowych systemów kanalizacyjnych i odwadniających.

Zajmowaliśmy się poprawną nazwą aktu i jego mianowaniem. Teraz przyjrzyjmy się bliżej formie testu wewnętrznych systemów kanalizacyjnych i kanalizacji oraz metody jego napełniania.

Najpierw wpisz nazwę systemu, w którym przeprowadzono testy. Nazwa systemu pochodzi z dokumentacji projektu. Na przykład może to być "K1 ścieków komunalnych".

Następnie musisz wpisać nazwę obiektu budowy kapitału. Nie ma nic skomplikowanego. Informacja o nazwie, którą otrzymujemy z dokumentacji projektowej lub pozwolenia na budowę. Następnie wprowadzamy dane o mieście, w którym znajduje się obiekt budowy kapitału oraz o dacie testów.

Jednostka, która rejestruje informacje o komisji, która przeprowadziła badania zawiera następujące informacje: nazwa organizacji klienta, generalny wykonawca instalacji (budownictwo) organizacji, jak również biurowych, inicjały i nazwiska przedstawicieli tych organizacji.

W ustępie 1 Test ACT wewnętrzne systemy kanalizacyjne i odpływy uczynić dane (nazwa) organizację projektującą, szyfrującej dokumentacji projektowej, rysunek numer służący do przeprowadzenia prac instalacyjnych.

W paragrafie 2 podajemy liczbę jednocześnie otwartych urządzeń sanitarnych oraz czas przeprowadzenia badań. Urządzenia sanitarne obejmują wanny, umywalki, brodziki, drabiny, bidety, muszle klozetowe, muszle klozetowe, pisuary, zlewozmywaki, zlewozmywaki i śliwki. Podczas badań zgodnie z SP 73.13330.2012, co najmniej 75% urządzeń sanitarnych podłączonych do badanego obszaru powinno być jednocześnie otwartych.

Klauzula 3 świadectwa badania ścieków zawiera dane dotyczące usterek wykrytych podczas badań. Jeśli nie wykryje się żadnych defektów, umieszczamy zapis, że podczas kontroli, podczas testów, nie znaleziono wycieków przez ściany rurociągów i stawów.

Zgodnie z wynikami testów podejmowana jest decyzja komisji, która jest rejestrowana w wyłączniku krańcowym ustawy. Z reguły jest to akapit szablonu, który jedynie uzupełnia dane o nazwie testowanego systemu.

Po zakończeniu testu podpis cieśniny podpisują wszyscy członkowie komisji. Zmiana formy aktu i odstępstwa od niego są niedozwolone.

Akt testowania instalacji sanitarnych i sanitarnych

ACT
BADANIA WEWNĘTRZNYCH SYSTEMÓW ODDECHOWYCH I SPRZĘTU WODNEGO

zamontowany w ___________________________________________________________

__________________________ "__" _________________ 200_

Komisja złożona z przedstawicieli:

pozycja, inicjały, nazwisko)

generalny wykonawca _____________________________________________________

pozycja, inicjały, nazwisko)

organizacja montażu _____________________________________________________

pozycja, inicjały, nazwisko)

dokonał inspekcji i kontroli jakości instalacji, przeprowadzonej przez kierownictwo instalacji, i sporządził niniejszą ustawę w sprawie:

1. Instalacja jest wykonywana w ramach projektu _______________________________________________

organizacja projektu i numery rysunków)

2 Test polega na rozlaniu wody przez jednoczesne otwarcie _________

urządzenia sanitarne podłączone do miejsca badania przez ________ min, lub napełnienie wodą do wysokości podłogi (przekreślić niepotrzebne).

3 Podczas badania nie wykryto przecieków przez ściany rurociągów i stawów.

Instalacja odbywa się zgodnie z dokumentacją projektową, aktualnymi specyfikacjami, normami, przepisami budowlanymi oraz zasadami produkcji i odbioru robót.

System został uznany za test przerywający wyciek wody.

Przedstawiciel klienta __________________________

Wykonawczy

Akty dotyczące wewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Strona główna Formularze | Akty dotyczące wewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

W tej sekcji można pobrać gotowe formularze do wykonywania dokumentacji powykonawczej.

 • Ustawa o testowaniu domowych kanalizacji i rynien - pobierz słowo | Excel
 • Ustawa o przyjęciu systemu i uwolnień ścieków bytowych - pobierz słowo | Excel
 • Akt testu szczelności hydrostatycznej lub manometrycznej - pobierz słowo | Excel
 • Akt kontroli wskaźnika - pobierz słowo
 • Ustawić rurociągi płuczące - pobierz słowo | Excel
 • Indywidualna ustawa o urządzeniach pomiarowych - pobierz słowo | Excel
 • Ustaw w sprawie mycia i dezynfekcji zaopatrzenia w wodę - pobierz słowo | Excel
 • Raport akceptacji wewnętrznych systemów hgvs - pobierz słowo | Excel
 • Akt testowania zaopatrzenia w wodę przeciwpożarową do utraty wody - pobierz słowo | Excel
 • Akt badania ukrytych prac (formularz RD-11-02-2006) - pobierz słowo | Excel
 • Certyfikat kontroli ukrytych robót (formularz RD-11-02-2006) próbka 2018. Pobierz plik tekstowy
 • Ustawa o inspekcji sekcji sieci inżynieryjno-technicznej (formularz RD-11-02-2006) - pobierz słowo | Excel

Przeczytaj do wszystkich, którzy wypełniają dokumentację wykonawczą.

Akt testowania ścieków zewnętrznych

Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Badanie rurociągów ciśnieniowych zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Rurociągi ciśnieniowe podlegają badaniom pod kątem wytrzymałości i szczelności, z reguły za pomocą metody hydraulicznej zgodnie z wymaganiami SNiP 3.05.04-85 *.
Badania rurociągów ciśnieniowych wszystkich klas powinny być przeprowadzane przez organizację budowlaną i instalację, z reguły w dwóch etapach:
pierwszy to wstępny test przeprowadzony po zasypaniu zatok z wykrawaniem gruntowym przy połowie średnicy otwartej rury w celu sprawdzenia przez złącza stykowe; testowanie może odbywać się bez udziału przedstawicieli klienta i organizacji operacyjnej z przygotowaniem ustawy zatwierdzonej przez głównego inżyniera budowy i organizacji instalacji;
drugi - testy akceptacyjne powinny być wykonane po pełnym wypełnieniu rurociągu z udziałem klienta i organizacji operacyjnej, test powinien zostać wystawiony w formie pokazanej tutaj.

Badania rurociągów swobodnego przepływu w zewnętrznych sieciach kanalizacyjnych

Testowanie rurociągów swobodnego przepływu powinno odbywać się w dwóch etapach: wstępnym (przed wysyłką) i akceptacyjnym (końcowym) po zasypaniu na jeden ze sposobów:
pierwszym jest określenie objętości wody dodanej do rurociągu;
drugim jest określenie dopływu wody do rurociągu ułożonego w wilgotnych glebach.
Metoda testowania jest ustalana przez projekt.
Badania rurociągów swobodnego przepływu pod względem szczelności należy poddać obszarom pomiędzy sąsiednimi szybami zgodnie z wymaganiami SNiP 3.05.04-85 *.
Wyniki testu powinny być wydawane przez ustawę w formie podanej tutaj.

Badanie zbiorników wodociągowych i kanalizacyjnych

Próbę hydrauliczną szczelności konstrukcji pojemnościowej należy przeprowadzić po osiągnięciu przez konstrukcję wytrzymałości, czyszczenia i płukania betonu zgodnie z wymaganiami SNiP 3.05.04-85 *.
Hydroizolacja i zraszanie struktur pojemnościowych z glebą należy przeprowadzić po uzyskaniu zadowalających wyników badań hydraulicznych tych konstrukcji, jeżeli inne wymagania nie są uzasadnione w projekcie.
Testy wykonywane są aktem podpisanym przez przedstawicieli organizacji budowy i instalacji, klienta i organizację operacyjną.
Badania hydrauliczne metalowego zbiornika wieży ciśnieniowej powinny być wykonywane przez wylewanie wody do wysokości określonej przez projekt. Przekaż czołg powinien być paszportem.

Mycie i dezynfekcja rurociągów i instalacji wodociągowych

Gotowe rurociągi i urządzenia do zaopatrzenia w wodę powinny być myte (oczyszczone) i dezynfekowane przez chlorowanie przed uruchomieniem, a następnie pranie do uzyskania zadowalających wyników kontroli fizykochemicznej i bakteriologicznej wody.
Mycie i dezynfekcja muszą być wykonywane przez organizację budowlaną i montażową, która wykonuje układanie i instalację rurociągów i konstrukcji, przy udziale przedstawicieli klienta i organizacji operacyjnej oraz służby sanitarno-epidemiologicznej. Procedura mycia i dezynfekcji musi być zgodna z wymaganiami SNiP 3.05.04-85 *.
Zgodnie z wynikami mycia i dezynfekcji rurociągów i instalacji wodociągowych, należy sporządzić akt w formie podanej tutaj.

Formularz zamówienia do rejestracji wniosku

Akt inspekcji i badania ścieków

Po zakończeniu wszystkich prac instalacyjnych dotyczących ułożenia ścieków należy przetestować komunikację metodą wycieków. Odbywa się to w celu zidentyfikowania usterek w instalacji kanalizacji, kanałów, kanalizacji, wewnętrznych systemów odwadniających itp. Wynik kontroli pasuje do aktu, którego forma jest zatwierdzona przez SNiP (Załącznik D) SP 73.13330.2012 "Wewnętrzne systemy sanitarne" zaktualizowana wersja SNiP 3.05.01-85). Taki dokument w życiu codziennym nosi nazwę "Akta Cieśniny Kanalizacyjnej" w wąskich kręgach profesjonalistów, ten sam dokument ma oficjalną nazwę "Ustawa o testowaniu systemów domowych kanalizacji i systemów odwadniających".

Ten etap budowy komunikacji kanalizacyjnej jest obowiązkowy i nie można go anulować. Same środki weryfikacji są przeprowadzane przy użyciu metody pełnego rozlewania, pod warunkiem, że co najmniej 75% otworów ściekowych zostanie otwarte w jednym okresie.

Ważne jest, aby uruchomienie kilku uruchomień kanalizacji było możliwe tylko na podstawie aktu przeprowadzenia wszystkich odpowiednich manipulacji i uzyskania pozytywnego wyniku.

Poniżej w materiale znajduje się przykład prawidłowego wypełnienia dokumentu.

Etapy weryfikacji

Aby zidentyfikować usterki w kanałach, serię testów

Aby zidentyfikować usterki w kanałach, przeprowadza się serię testów, które obejmują:

 • Sprawdzanie działania wewnętrznej części metody komunikacji przejścia;
 • Pełna kontrola szczelności wszystkich połączeń rurociągu na całej jego długości;
 • Identyfikacja ewentualnych wad w pracy wszystkich studni ścieków (inspekcja, toczenie, rewizja itp.);
 • Testuje ścieki i wody opadowe.

Prawidłowość wypełniania aktu punkt po punkcie

Pierwszy wpis, który jest wprowadzony w akcie, to nazwa komunikatu, który zostanie przetestowany w obecności specjalnej komisji.

Pierwszy wpis, który jest wprowadzony w akcie, to nazwa komunikatu, który zostanie przetestowany w obecności specjalnej komisji. Nazwę bez zniekształceń można przepisać z dokumentacji projektu. Może to być woda deszczowa lub ścieki komunalne.

Kolejny punkt w raporcie z badań ścieków musi zawierać szczegółowe informacje o obiekcie, na którym montowane są ścieki. Nazwa obiektu, adres jego lokalizacji i obszaru są również pobierane z dokumentacji projektu. Tutaj również wskaż datę testu.

Osoby - członkowie komisji

Oddzielną pozycję w akcie sprawdzania ścieków zewnętrznych lub wewnętrznych należy zarejestrować wszystkie dane członków komisji.

Oddzielną pozycję w akcie sprawdzania ścieków zewnętrznych lub wewnętrznych należy zarejestrować wszystkie dane członków komisji. Są to:

 • Przedstawiciele organizacji klienta.
 • Przedstawiciele generalnego wykonawcy. Osoby te są odpowiedzialne za prawidłową instalację kanalizacji w przypadku niezgodności z normami technicznymi i eksploatacyjnymi podczas przejazdu.
 • Członkowie organizacji projektowej zaangażowani w rozwój projektu testowanej komunikacji.
 • Przedstawiciel firmy lub organizacji zajmującej się badaniem gleby na terenie w celu zainstalowania komunikacji zewnętrznej lub wewnętrznej. Biuro to jest w pełni odpowiedzialne za niezgodność danych uzyskanych na miejscu z warunkami środowiskowymi i klimatycznymi dla budowy komunikacji kanalizacyjnej.

Tak więc w klauzuli świadectwa akceptacji konieczne jest umieszczenie wszystkich inicjałów i nazwisk członków komisji wraz z ich podpisami.

Ukończenie aktu punkt po punkcie

Po wprowadzeniu wszystkich oficjalnych danych w formie dokumentu, urzędnik musi uzupełnić akt w punktach

Po wprowadzeniu wszystkich oficjalnych danych w formie dokumentu, urzędnik musi uzupełnić akt w punktach.

 • Ustęp 1 będzie zawierał szczegółowe informacje o firmie, która opracowała system odwadniania. Obejmuje to również nazwę szyfru, na którym została napisana cała dokumentacja projektu. Ponadto w pierwszym akapicie dokumentu dotyczącego badania ścieków metodą komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej należy podać wszystkie numery rysunków, które zostały użyte podczas instalacji dla każdej sekcji odwadniającej.
 • Klauzula 2 wyżej wymienionego raportu z badań musi zawierać dokładne informacje na temat liczby jednocześnie otwartych punktów sanitarnych oraz okresu czasu, w którym przeprowadzono testy przy użyciu metody pełnej nacisku. Do punktów sanitarnych według SNiP należą toalety, zlewy, wanny, prysznice, bidety, pisuary, zlewozmywaki itp.

Ważne: w czasie testowania ścieków zgodnie z przepisami SNiP, co najmniej 75% punktów sanitarnych powinno być otwartych w obiekcie na raz.

 • Klauzula 3 zaświadczenia, które należy wypełnić, jest przeznaczona do ewidencji możliwych naruszeń w działaniu systemu To jest, występowanie nieszczelności, stagnacji, blokad itp. Jeśli nie stwierdzono w czasie testowania komunikacji, to w ust. 3 zaznaczono, że przecieki i inne niedozwolone odchylenia w kanalizacji nie wykazały czasu testu.
 • Ostatnia sekcja jest decyzją komisji, która zezwala lub nie zezwala na wprowadzenie odpływu do eksploatacji w zależności od uzyskanego wyniku testu.

Ważne: na dole dokumentu muszą znajdować się podpisy wszystkich członków komisji. W przeciwnym razie ustawa nie będzie uznawana za obowiązującą. Ponadto wszelkie odstępstwa od formy aktu i zasady jego wypełniania są niedopuszczalne.

W przypadku oczywistych wad w pracy komunikacyjnej wskazujących na zaniedbanie wykonawcy lub wszystkich organizacji związanych z jego pracą, organizacja odpowiedzialna za wadę jest prawnie odpowiedzialna za odpowiedzialność administracyjną, dyscyplinarną lub karną (w zależności od stwierdzonej wady).

Testowanie: podstawowe zasady

Prawidłowe zakończenie działania może zostać przeprowadzone dopiero po zakończeniu prac testowych dotyczących komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej

Prawidłowe zakończenie działania może zostać przeprowadzone dopiero po zakończeniu prac testowych dotyczących komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

System wewnętrzny obejmuje takie obiekty:

 • Wszystkie punkty sanitarne i urządzenia gospodarstwa domowego, dokonujące zrzutów wody;
 • Cały rurociąg podłączony do centralnego kolektora;
 • Centralny pion kanalizacyjny.

W zewnętrznym systemie testowym należy:

 • Rurociąg znajdujący się na zewnątrz budynku do transportu ścieków do miejsca gromadzenia lub usuwania;
 • Wszystkie rewizje i odwracanie odwiertów;
 • Kanały burzowe.

Aby testy mogły być przeprowadzane jakościowo iw pełni odzwierciedlać stan i wydajność komunikacji w kanalizacji, konieczne jest przestrzeganie podstawowych zasad:

 • Tak więc wszystkie punkty sanitarne przed pracą powinny być oczyszczone z możliwych konstrukcji i naturalnych śmieci;
 • Warto sprawdzić wszystkie punkty za pęknięcia, żetony i inne uszkodzenia;
 • Ważne jest, aby śledzić równość wszystkich prostych odcinków sieci. Nie powinno być żadnych ugięć i zakrętów;
 • Wszystkie pionowe piony powinny być sprawdzone pionem;
 • Aby przetestować rurociąg, można zastosować zarówno metodę hydrauliczną (metoda rozlewania), jak i pneumatyczną (pompowanie systemu powietrzem);
 • Ważne: przejście komunikacji kanalizacyjnej może być przeprowadzone tylko wtedy, gdy temperatura powietrza wokół nie spadnie poniżej znaku +5 stopni. Jeżeli temperatura na zewnątrz jest poniżej określonego z góry parametru, wówczas stosowana jest pneumatyczna metoda badawcza.
 • Na każde piętro budynku warto osobny test komunikacji. Aby to zrobić, na wszystkich innych piętrach zainstaluj wtyczki do przeglądu.

Ważne: warto wiedzieć, że testy ścieków są przeprowadzane przed zakopaniem wszystkich wykopów systemu zewnętrznego.

Testowanie szczelności systemu kanalizacyjnego

Kontrola jakości zewnętrznego systemu kanalizacyjnego powinna być prowadzona na wszystkich etapach jego budowy. Po pierwsze, materiały są sprawdzane pod kątem zgodności z normami i wymaganiami. Następnie monitoruje się instalację systemu i przeprowadza się test szczelności ścieków.

Co należy sprawdzić podczas przeprowadzania badań ścieków

Zewnętrzne sieci kanalizacyjne obejmują rury prowadzące od budynku do punktu wywozu; oczyszczalnie ścieków; studzienki instalowane w strefach odgałęzień rur, połączeń lub zmian wysokości; wloty wody deszczowej i kanalizacji burzowej.

sprawdź przed badaniem kanalizacji

Odpowiedzialność za wykonanie ścieków ponosi Komisja, która obejmuje:

 • firma przeprowadzająca przegląd obszaru, na którym zaplanowano instalację systemu kanalizacyjnego. Odpowiada za dokładność informacji dotyczących ekologii i warunków klimatycznych, które zostały wykorzystane w projekcie;
 • organizacja projektująca, która jest odpowiedzialna za dokładność obliczeń i budowę sieci kanalizacyjnych;
 • firmy zajmujące się układaniem ścieków i odpowiedzialne za jakość wykonywanej pracy zgodnie z przepisami budowlanymi;
 • klient zaangażowany w kontrolę wszystkich faz prac budowlanych, odpowiedzialny za dokładność inspekcji z wprowadzeniem ścieków w trybie pracy.

Każda firma i osoba ma swój obszar odpowiedzialności z jasno określonymi granicami. Po przeprowadzeniu inspekcji wszyscy członkowie komisji sporządzają i podpisują akt badania zewnętrznego systemu kanalizacyjnego, zatwierdzony przez rosyjskie ustawodawstwo. W przypadku stwierdzenia braków i błędów na firmę może zostać nałożona odpowiedzialność dyscyplinarna, administracyjna lub karna.

Testowanie kanalizacji zewnętrznej

Zasadniczo, testowanie zewnętrznych sieci kanalizacyjnych odbywa się hydraulicznie. Audyt obejmuje następujące prace:

 • testowanie rur pod kątem szczelności. Jednocześnie prowadzona jest analiza odcinków rurociągów zlokalizowanych między szybami a innymi częściami systemu;
 • badania studni i innego sprzętu systemu;
 • kontrola nachylenia rur;
 • weryfikacja odpływów burzowych w celu uzyskania wydajności.

Sprawdzić poziom układania rurociągów wymaganych do odwodnienia grawitacyjnego przy użyciu poziomu.

Jeżeli badany jest ciśnieniowy system kanalizacyjny, woda pod ciśnieniem jest dostarczana do rur, których poziom jest wskazany w dokumentacji projektowej. Kontrola zostanie uznana za pomyślnie zakończoną, jeżeli to samo ciśnienie zostanie określone na wylocie i wejściu do sieci.

kontrola pracy wszystkich węzłów sieci kanalizacyjnej w prywatnym domu

Badanie systemu szczelin studzienek można przeprowadzić różnymi metodami, które wybiera się na podstawie wykonanej hydroizolacji. Tak więc, przy wewnętrznej izolacji odwiertu, wielkość wycieku jest określana podczas testowania, a przy izolacji zewnętrznej określa się wielkość napływu płynu. Bez względu na wybraną metodę, podczas testowania studni, są one napełniane wodą do znaku.

Tę samą pracę należy przeprowadzić w badaniach innych urządzeń tworzących sieć zewnętrznych ścieków (oczyszczalnie ścieków).

Przy sprawdzaniu szczelności i sprawności odpływów burzowych w obszarze wylotu wody umieszcza się zaślepkę. System jest wypełniony czystym płynem do maksymalnej wydajności (w tym drenażu i rur odwadniających).

sprawdzić szczelność w wyniku przecieku złączy

Następnie należy wytrzymać określony czas (dla plastikowych rur od 20 minut dla rurociągów wykonanych z metalu - od 10 minut), podczas których poziom wody nie powinien spaść. Jeśli nie zmieniło się, można użyć systemu.

Kontrola plastikowych rurociągów jest dozwolona dzień po uszczelnieniu wszystkich połączeń.

Testowanie rury swobodnego przepływu odbywa się dwukrotnie - przed zasypianiem, a także po zakończeniu i akceptacji wszystkich prac. Sprawdzić szczelność odsłoniętych odcinków rur pomiędzy sąsiednimi szybami.

Metody testowania dla testów szczelności

Wybór metody badania szczelności rur jest określony w dokumentacji projektowej. Pierwszy sposób sterowania polega na określeniu objętości płynu wchodzącego do rury, który jest układany w suchej glebie lub mokrej glebie na poziomie położenia wód gruntowych górnego zagłębienia poniżej powierzchni gleby.

W drugim sposobie określa się przepływ płynu do rury, który układa się w wilgotnej glebie na poziomie wód gruntowych w pobliżu górnej studni pod powierzchnią gleby o ½ od głębokości ułożenia rurociągów.

Przeprowadzanie wstępnych badań

Podczas przeprowadzania prób wstępnych ciśnienie hydrostatyczne w rurze należy utworzyć przy napełnianiu cieczy pionem określonym w punkcie górnym. Ciśnienie można również wytworzyć wypełniając górną studzienkę płynem (jeśli przewiduje to badanie). Poziom ciśnienia hydrostatycznego w badaniu z górnego rejonu rury jest określony przez wielkość nadmiaru poziomu cieczy w studzience lub pionie nad studnią lub stolikiem wodnym.

wewnętrzna inspekcja kanalizacji

Poziom ciśnienia hydrostatycznego rury podczas jej badania należy ustalić w dokumentach roboczych. Rurociągi układane z rur żelbetowych, ceramicznych i betonowych typu swobodnego przepływu, ciśnienie wynosi około 0,4 kgf / cm2 (0,04 MPa). Rosyjskie normy nie ustaliły poziomu ciśnienia hydrostatycznego dla rur bezciśnieniowych wykonanych z polimerów.

Czas wstępnego badania szczelności rur wynosi pół godziny, podczas gdy nie są one pokryte ziemią. Poziom ciśnienia kontrolnego utrzymuje się przez dodanie cieczy do odwiertu lub pionu, którego wartość nie powinna być zmniejszona o więcej niż 20 cm.

Stwierdzono, że szyb i rura przeszły wstępne badania w przypadku braku wycieku cieczy. Jeśli dokumentacja projektowa pod warunkiem, nadmierne wymagania szczelności dla rur, ułożonych na powierzchni, pozwolono im zamgławiania wygląd kondensatu rur kwadratowych wynosi nie więcej niż 5% obszaru testowego.

Przeprowadzanie badań akceptacyjnych

Konieczne jest rozpoczęcie badań odbiorczych odwiertów i rur żelbetowych pod kątem wycieków po starzeniu przez 3 dni po napełnieniu wodą. W tym samym czasie powinny być wodoodporne od wewnątrz lub mieć wodoszczelne ściany.

Istnieją następujące metody określania szczelności w badaniu akceptacji zakopanej rury:

 • przez zmierzoną objętość wód gruntowych wpływających do rury dolnej studzienki;
 • przez zmierzoną objętość wody dodanej do studzienki lub pionu górnej studzienki na pół godziny. Ale objętość płynu nie powinna spaść o więcej niż 20 cm.

Uważa się, że zewnętrzne rury kanalizacyjne przeszły test akceptacji szczelności, gdy ustalona objętość dodawanego płynu zgodnie z drugą metodą badawczą nie przekroczy wielkości dopuszczalnego dopływu. Potem akt akceptacji ścieków zewnętrznych.

W przypadku rurociągów polipropylenowych dopuszczalny rozmiar dodawanego płynu jest obliczany na każde 10 metrów poprzez pomnożenie zewnętrznej średnicy robót (w dm) przez 0,01 i dodanie do uzyskanej wartości 0,06.

Kontrola szczelności rur deszczowych przeprowadzana jest na podstawie wstępnych i akceptacyjnych badań w oparciu o wymogi prawne i zgodnie z dokumentacją projektową. Rury są dopuszczone do użytku po instrumentalnej kontroli ich profilu podłużnego i prania.

Testowanie pneumatyczne

Badania pneumatyczne zewnętrznych rur do ścieków polimerowych są przeprowadzane przy temperaturze powietrza poniżej 0 ° C, niedopuszczalnym zużyciu wody lub przy braku wymaganej objętości. Sekwencja prac i normy bezpieczeństwa są określone w dokumentacji projektowej.

Przed ostatecznym wypełnieniem wykopu przeprowadzane są wstępne badania ścieków grawitacyjnych. W rurze 15 minut wytrzymać ciśnienie do 0,05 MPa, przeprowadza się inspekcję stawów określenia ewentualnej nieszczelności pęcherzyków powietrza i ewentualnych dźwięki spoin czołowych powleczonych roztworem mydła.

kontrola i testowanie kanałów ściekowych i pionów

Ostateczne badania metodą pneumatyczną przeprowadza się przy lokalizacji wody gruntowej ponad rurociągiem co najmniej 2,5 m.

Równocześnie kontrolowane są odcinki rur o długości 20-100 metrów z różnicami pomiędzy punktami niskiego i wysokiego nie przekraczającego 2,5 metra.

Cechy kontroli szczelności

Obszary przecieków powietrza podczas wstępnych badań pneumatycznych są określane przez dźwięk i mycie połączeń spawanych, przez zakłóconą warstwę śniegu lub gleby, za pomocą dymowych lub halogenkowych detektorów wycieku.

W końcowym badaniu obszary wycieków powietrza są określane tylko za pomocą wykrywaczy nieszczelności. Dopiero po zmniejszeniu nadciśnienia w rurze kanalizacyjnej do zera można poluzować połączenia śrubowe lub wyeliminować stwierdzone usterki.

Po ostatnim badaniu rury są przepłukiwane. Rurociągi ciśnieniowe uruchamiane są zgodnie z aktami badania ukrytych prac, wyników badań, dzienników realizacji robót. Równocześnie przeprowadzana jest kontrola wzrokowa odwiertów i rur, sprawdzane są osprzęt, bezpieczeństwo swobodnego odprowadzania powietrza z systemu, badania i płukanie rur.

Testowanie szczelności zewnętrznych sieci kanalizacyjnych jest obowiązkową procedurą, którą przeprowadza się przed jej uruchomieniem. Podczas inspekcji specjaliści bezzwłocznie identyfikują defekty i wady w celu ich wyeliminowania. Lepiej jest przeprowadzić wszystkie etapy inspekcji sieci kanalizacyjnej przed zakończeniem budowy i układaniem wykopów dla zewnętrznych sieci kanalizacyjnych.

Zalecana lektura: Wykonaj wodoszczelny szambo z betonowych pierścieni

Akt testowania instalacji sanitarnych i sanitarnych


SNiP 3.05.04-85 *
________________
Jest zarejestrowany przez Rosstandart jako SP 129.13330.2011. -
Uwaga producenta bazy danych.

NORMY I ZASADY BUDOWY

SIECI ZEWNĘTRZNE I OBIEKTY
ZAOPATRZENIE W WODĘ I PRZEKĄSKI

Data wprowadzenia 1986-07-01

ZAPROJEKTOWANE VODGEO Instytut Państwowego Komitetu Budownictwa ZSRR (Kandydat nauk technicznych VI Gotovtsev -.. Głowa podaje VK Andriadi), z udziałem ZSRR Państwowego Komitetu Budowa Soyuzvodokanalproekta (PG Wasiljewa i A. Ignatovich), Donieck PromstroyNIIproekt ZSRR Państwowej Komisji (SA Svetnitsky), NIIOSP im. N.M. Gersevanov ZSRR Państwowy Komitet budowlany (cand. Tehn. Nauki VG Galitsky i DI F.) Giprorechtrans RSFSR Minrechflota (MN Domanevsky), Instytut publicznego zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków AKH im. K.D. Pamfilova Minzhilkomhoza RSFSR (dr inż. Nauka NA Lukin, Candidate. Tehn. Nauki VP Krishtul), Instytut Tula Promstroiproekt Mintyazhstroya ZSRR.

SNiP 3.05.04-85 * jest przedrukiem SNiP 3.05.04-85 z poprawką nr 1, zatwierdzoną przez uchwałą nr 51 ZSRR z dnia 25 maja 1990 r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1. Podczas budowy nowego, rozbudowy i renowacji istniejących rurociągów i urządzeń zaopatrzenia w wodę i projektów kanalizacyjnych oprócz wymagań (Projekt) ** oraz tych zasad należy przestrzegać, jak wymogi SNiP 3.01.01-85 *, ciach 3.01.03-84, ciach III-4- 80 * oraz inne zasady i przepisy, standardy i departamentalne dokumenty prawne zatwierdzone zgodnie z SNiP 1.01.02-83.
_______________
** Projekty (projekty robocze) - w poniższym tekście "projektów".

1.2. Gotowe rurociągi oraz urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne powinny zostać uruchomione zgodnie z wymaganiami SNiP 3.01.04-87.

2. PRACE ZIEMI

2.1. Prace wykopowe i fundamentowe podczas budowy rurociągów i urządzeń wodno-kanalizacyjnych powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami SNiP 3.02.01-87.

3. INSTALACJA RUROCIĄGÓW


3.1. Podczas przenoszenia rur i zmontowanych sekcji z powłokami antykorozyjnymi należy używać miękkich szczypiec, elastycznych ręczników i innych środków, aby zapobiec uszkodzeniu tych powłok.

3.2. Podczas układania rur przeznaczonych do domowego i wody pitnej nie należy dopuścić do przedostania się do nich powierzchni lub ścieków. Rury i kształtki, kształtki i gotowe zespoły muszą zostać sprawdzone i oczyszczone wewnątrz i na zewnątrz z brudu, śniegu, lodu, olejów i ciał obcych przed instalacją.

3.3. Montaż rurociągów należy przeprowadzić zgodnie z projektem mapy technologicznej i roboczej po sprawdzeniu zgodności z projektem rozmiarów wykopów, ścian mocujących, znaków dolnych oraz, w przypadku montażu nadziemnego, konstrukcji wsporczych. Wyniki audytu powinny znaleźć odzwierciedlenie w dzienniku pracy.

3.4. Ruropodobne rury rurociągów o swobodnym przepływie powinny być z reguły układane dzwonem na zboczu.

3.5. Prostota projektu odcinków rurociągów swobodnych między sąsiednimi szybami powinna być monitorowana przez oglądanie światła za pomocą lustra przed i po zasypaniu wykopu. Podczas oglądania rurociągu o okrągłym przekroju koło widoczne w lustrze powinno mieć regularny kształt.

3.6. Maksymalne odchylenia od położenia projektowania flowlines osie nie powinny przekraczać ± 100 mm w planie, elewacje bezciśnieniowych rur tace - ± 5 mm, a górna znaki flowlines - ± 30 mm, jeżeli inne przepisy nie projekt uziemione.

3.7. przewody ciśnienia uszczelka do płytkiego łuku, bez użycia łączników jest dozwolona dla rur z gniazdem na styk w gumowe uszczelki z obrotowym kątem każdego z połączeń wynosi nie więcej niż 2 ° dla rury o średnicy nominalnej 600 mm i nie więcej niż 1 ° dla rury o średnicy nominalnej ponad 600 mm.

3.8. Podczas instalowania rurociągów do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w warunkach górskich, oprócz wymagań zawartych w tych przepisach, wymagania zawarte w rozdz. 9 SNiP III-42-80.

3.9. Podczas układania rurociągów na prostym odcinku trasy, łączące końce sąsiednich rur muszą być wyśrodkowane, aby szerokość gniazda była taka sama na całym obwodzie.

3.10. Końce rur, a także otwory w kołnierzach zaworów i innych łączników podczas przerw w montażu powinny być zamknięte zaślepkami lub drewnianymi zaślepkami.

3.11. Uszczelki gumowe do montażu rurociągów w niskich temperaturach otoczenia nie powinny być stosowane w stanie zamrożonym.

3.12. Do uszczelniania (uszczelniania) połączeń doczołowych rurociągów należy stosować materiały uszczelniające i "blokujące", a także uszczelnienia zgodnie z projektem.

3.13. Połączenia kołnierzowe kształtek i kształtek należy montować zgodnie z następującymi wymaganiami:

3.14. W przypadku stosowania gruntu do budowy przystanku, ściana nośna studzienki powinna być z niezakłóconą strukturą gleby.

3.15. Szczelina między rurociągiem a prefabrykowaną częścią betonowych lub ceglanych ograniczników musi być szczelnie wypełniona mieszanką betonową lub zaprawą cementową.

3.16. Ochrona stalowych i żelbetowych rurociągów przed korozją powinna być prowadzona zgodnie z projektem i wymaganiami SNiP 3.04.03-85 i SNiP 2.03.11-85.

3.17. Na wykonanych rurociągach następujące etapy i elementy ukrytych obiektów podlegają akceptacji poprzez sporządzenie aktów badania ukrytych robót w formie podanej w SNiP 3.01.01-85 *: przygotowanie podłoża dla rurociągów, montaż przystanków, wielkość szczelin i uszczelnienie połączeń stykowych, montaż studni i komór, antykorozyjne zabezpieczenie rurociągów, uszczelnienie miejsc przejścia rurociągów przez ściany studni i komór, zasypanie rurociągów zagęszczaniem itp.


3.18. Metody spawania, a także rodzaje, elementy konstrukcyjne i wymiary połączeń spawanych stalowych rurociągów muszą spełniać wymagania GOST 16037-80.

3.19. Przed montażem i spawaniem rur należy je oczyścić z brudu, sprawdzić geometryczne wymiary rowka, oczyścić krawędzie oraz wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnię rur przylegających do nich, o szerokości co najmniej 10 mm, do metalicznego połysku.

3.20. Po zakończeniu prac spawalniczych, zewnętrzna izolacja rur na połączeniach spawanych musi zostać przywrócona zgodnie z projektem.

3.21. Podczas montażu połączeń rur bez pierścienia oporowego przemieszczenie krawędzi nie powinno przekraczać 20% grubości ścianki, ale nie więcej niż 3 mm. W przypadku połączeń stykowych zmontowanych i przyspawanych do pozostałego pierścienia cylindrycznego przesunięcie krawędzi od wewnątrz rury nie może przekraczać 1 mm.

3.22. Montaż rur o średnicy większej niż 100 mm, wykonanych ze spoin wzdłużnych lub spiralnych, należy wykonać przy przesunięciu szwów sąsiednich rur o co najmniej 100 mm. Podczas montażu połączenia rur, w którym fabryczny szew wzdłużny lub spiralny jest zgrzany po obu stronach, szwy te można przesuwać.

3.23. Połączenia krzyżowe powinny znajdować się w odległości nie mniejszej niż:

3.24. Łączenie końców połączonych rur i odcinków rurociągów z rozmiarem szczeliny między nimi bardziej niż dozwolone powinno być wykonane przez włożenie "cewki" o długości co najmniej 200 mm.

3.25. Odległość między pierścieniową spoiną rurociągu a spoiną rur do spawania z rurociągiem musi wynosić co najmniej 100 mm.

3.26. Montaż rur do spawania należy wykonywać za pomocą centralizatorów; gładkie wgniecenia można wyprostować na końcach rur o głębokości do 3,5% średnicy rury i dopasować krawędź za pomocą podnośników, łożysk tocznych i innych środków. Należy wyciąć odcinki rur z rowkami o średnicy powyżej 3,5% lub mające łzy. Końcówki rur z nacięciami lub smugami fazek głębszych niż 5 mm należy wyciąć.

3.27. Spawacze mogą mieć możliwość spawania połączeń stalowych rurociągów, jeśli posiadają dokumenty na prawo do spawania zgodnie z Regułami Certyfikacji Spawania zatwierdzonymi przez Państwową Inspekcję Techniczną ZSRR.

3.28. Przed przystąpieniem do pracy przy spawaniu połączeń rurowych, każdy spawacz musi spawać złącze tolerancji w warunkach produkcyjnych (na budowie) w następujących przypadkach:

3.29. Każdy spawacz musi mieć przypisaną mu pieczęć. Spawacz ma obowiązek wybić lub zgrzać piętno w odległości 30 - 50 mm od złącza od strony dostępnej do kontroli.

3,30. Spawanie i klejenie połączeń doczołowych rur może być wykonywane w temperaturze otoczenia do minus 50 ° С. W takim przypadku spawanie bez podgrzewania połączeń spawanych może wykonywać:

Gdy temperatura powietrza zewnętrznego jest poniżej podanych wartości granicznych, spawanie należy przeprowadzać przy ogrzewaniu w specjalnych kabinach, w których temperatura powietrza powinna być utrzymywana nie niżej niż powyżej, lub ogrzewana na otwartych końcach powietrza spawanych rur na długości co najmniej 200 mm do temperatury nie niższej niż 200 ° C.

3,31. W spawaniu wielowarstwowym każda warstwa spoiny musi być wolna od żużlu i plam metalowych przed nałożeniem następnego spoiwa. Skrawki metalu spoiny z porami, skorupami i pęknięciami powinny być przycięte do metalu podstawowego, a kratery szwów zgrzane.

3.32. W ręcznym spawaniu łukiem elektrycznym, poszczególne warstwy szwu powinny być nałożone w taki sposób, aby ich sekcje zamykające w sąsiadujących warstwach nie pokrywały się ze sobą.

3,33. Podczas wykonywania prac spawalniczych na wolnym powietrzu podczas opadów, miejsca spawania muszą być chronione przed wilgocią i wiatrem.

3.34. Kiedy należy wykonać kontrolę jakości połączeń spawanych stalowych rurociągów:

3.35. Podczas kontroli eksploatacyjnej jakości połączeń spawanych rurociągów stalowych należy sprawdzić zgodność z normami elementów konstrukcyjnych i wymiarami połączeń spawanych, metody spawania, jakość materiałów spawalniczych, przygotowanie krawędzi, wielkość szczeliny, liczbę pinezek, a także przydatność sprzętu spawalniczego.

3,36. Wszystkie spoiny podlegają kontroli zewnętrznej. Na rurociągach o średnicy 1020 mm i większej liczbie połączeń spawanych, spawane bez pierścienia oporowego, poddawane są zewnętrznej kontroli i pomiarom wymiarów na zewnątrz i wewnątrz rury, w innych przypadkach tylko na zewnątrz. Przed sprawdzeniem szwu spawalniczego i sąsiadujących powierzchni rury o szerokości co najmniej 20 mm (po obu stronach szwu) należy oczyścić żużel, odpryski stopionego metalu, wagę i inne zanieczyszczenia.

Jakość spoiny zgodna z wynikami oględzin zewnętrznych uważa się za zadowalającą, jeżeli nie zostanie wykryta:

3,37. Kontrola jakości szwów spawanych za pomocą fizycznych metod kontroli jest stosowana do rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych o ciśnieniu projektowym: do 1 MPa (10 kgf / m2 Cm) ​​w ilości co najmniej 2% (ale co najmniej jeden łącznik na spawarkę); 1-2 MPa (10-20 kG / m2 Cm) ​​- w ilości nie mniejszej niż 5% (ale nie mniej niż dwa połączenia dla każdego spawacza); ponad 2 MPa (20 kgf / cm2) w ilości nie mniejszej niż 10% (ale nie mniej niż trzy połączenia dla każdej spawarki).

3,38. Złącza spawane do kontroli fizycznej wybiera się w obecności przedstawiciela klienta, który rejestruje informacje o połączeniach wybranych do sterowania (lokalizacja, stempel spawacza itp.) W dzienniku roboczym.

3.39. Metody kontroli fizycznej powinny podlegać 100% połączeń spawanych rurociągów położonych na odcinkach przejść pod i nad torami kolejowymi i tramwajowymi, przez bariery wodne, pod autostradami, w miejskich zbiornikach komunikacyjnych w połączeniu z innymi narzędziami. Długość odcinków rurociągu do monitorowania w sekcjach przejściowych powinna wynosić co najmniej następujące wielkości:

3,40. Spawy powinny być odrzucane, jeśli zostaną sprawdzone za pomocą fizycznych metod kontroli, pęknięcia, niedokończone kratery, przepalenia, przetoki, jak również brak penetracji w korzeniu szwu, dokonane na pierścieniu podkładowym.

3,41. Jeżeli defekty fizyczne zostaną wykryte przez kontrolę niedopuszczalnych defektów spoin, należy usunąć te wady, a jakość podwójnej liczby spoin należy powtórzyć w porównaniu do wskazanej w pkt 3.37. W przypadku wykrycia niedopuszczalnych wad podczas powtórnej kontroli należy sprawdzić wszystkie połączenia wykonane przez tego spawacza.

3,42. Miejsca spawania z niedopuszczalnymi wadami należy korygować przez lokalne pobieranie próbek i kolejne spawanie (z reguły bez podgrzewania całego złącza spawanego), jeżeli całkowita długość próbek po usunięciu wadliwych odcinków nie przekracza całkowitej długości określonej w GOST 23055-78 dla 7. klasy.

3,43. Wyniki kontroli jakości połączeń spawanych stalowych rurociągów za pomocą fizycznych metod kontroli powinny być udokumentowane aktem (protokołem).

3,44. Montaż rur żeliwnych wykonanych zgodnie z GOST 9583-75 powinien odbywać się z uszczelnieniem połączeń kielichowych żywicy konopnej lub masy bitumicznej i urządzenia z zamkiem z cementu azbestowego lub tylko z uszczelniaczem i rur wykonanych zgodnie z TU 14-3-12 47-83, gumowe tuleje dostarczane w komplecie z rurami bez zamka.

3,45. Wielkość szczeliny między powierzchnią oporową gniazda a końcem podłączanej rury (niezależnie od materiału uszczelnienia złącza) należy przyjąć, mm: dla rur o średnicy do 300 mm - 5, powyżej 300 mm - 8-10.

3,46. Wymiary elementów uszczelniających połączeń doczołowych rur ciśnieniowych z żeliwa powinny odpowiadać wartościom podanym w tabeli. 1.

Głębokość uszczelnienia, mm

przy stosowaniu nici konopnych

na urządzeniu blokującym

przy użyciu tylko uszczelniacza

3,47. Szczelinę między końcami łączonych rur należy przyjąć: mm: dla rur o średnicy do 300 mm - 5, powyżej 300 mm - 10.

3,48. Przed rozpoczęciem montażu rurociągów na końcach podłączanych rur, w zależności od długości zastosowanych sprzęgieł, należy wykonać znak odpowiadający początkowemu położeniu sprzęgła przed zamontowaniem złącza i ostateczne położenie - w zmontowanym złączu.

3,49. Połączenia rur azbestowo-cementowych z armaturą lub metalowymi rurami należy wykonać za pomocą łączników żeliwnych lub stalowych rur spawanych i gumowych.

3.50. Po zainstalowaniu każdego złącza stykowego należy sprawdzić poprawne umiejscowienie złączek i uszczelek gumowych w nich, a także równomierność dokręcania połączeń kołnierzowych złączy żeliwnych.

Żelbeton
i betonowe rurociągi


3.51. Należy przyjąć wielkość szczeliny między powierzchnią oporową gniazda a końcem podłączanej rury, mm:

3.52. Połączenia stykowe rur dostarczanych bez gumowych pierścieni należy uszczelnić żywicą konopną lub bitumiczną, lub bitumiczną masą Sisal z wyściełanym uszczelnieniem z mieszaniną azbestowo-cementową, a także z uszczelniaczami wielosiarczkowymi (tiokolowymi). Głębokość siewu podana jest w tabeli. 2, natomiast odchylenia w głębokości osadzenia pasma i zamka nie powinny przekraczać ± 5 mm.

Głębokość uszczelnienia, mm

Średnica nominalna, mm

przy stosowaniu nici konopnych lub sizalowych

na urządzeniu blokującym

przy stosowaniu wyłącznie uszczelniaczy

3.53. Uszczelnienie połączeń stykowych złączy bezcementowych z betonu zbrojonego i betonowych o gładkich końcach powinno być wykonane zgodnie z projektem.

3.54. Połączenia rur żelbetowych i betonowych z armaturą i rurami metalowymi należy wykonać za pomocą stalowych wkładek lub łączników żelbetowych wykonanych zgodnie z projektem.

Ceramiczne orurowanie


3.55. Wielkość szczeliny między końcami ułożonych w stos ceramicznych rur (niezależnie od materiału do zatapiania spoin) należy przyjąć, mm: dla rur o średnicy do 300 mm - 5 - 7, dla dużych średnic - 8 - 10.

3.56. doczołowe rurociągów rur ceramicznych zagęszczać konopie lub sizalskoy bitumowanych nici następuje urządzenia blokującego roztworu B7.5 marki cementowej, asfaltowej (bitumu) i mastyki polisulfid (Thiokol) uszczelki, jeśli inne materiały nie są w projekcie. Stosowanie masy uszczelniającej asfaltowej jest dopuszczalne w temperaturze transportowanego płynu odpadowego nie więcej niż 40 ° C i przy braku w nim rozpuszczalników bitumicznych.

Głębokość uszczelnienia, mm

Średnica nominalna, mm

przy stosowaniu nici konopnych lub sizalowych

na urządzeniu blokującym

przy stosowaniu wyłącznie uszczelniaczy lub mas bitumicznych

150-300
350 - 600

3.57. Uszczelnienie rur w ścianach studni i komór powinno zapewnić szczelność połączeń i wodoodporność odwiertów w wilgotnych glebach.

Plastikowe rurociągi *

3.58. Połączenie rur wykonanych z polietylenu wysokociśnieniowego (LDPE) i polietylenu niskociśnieniowego (LDPE) między sobą i ze złączkami powinno być wykonane za pomocą ogrzanego narzędzia metodą zgrzewania doczołowego lub zgrzewania doczołowego. Spawanie między rurami i złączkami z polietylenu różnego rodzaju (HDPE i LDPE) jest niedozwolone.

3.59. Do spawania konieczne jest stosowanie instalacji (urządzeń) zapewniających utrzymanie parametrów układów technologicznych zgodnie z OST 6-19-505-79 oraz innych dokumentów regulacyjnych i technicznych zatwierdzonych w określony sposób.

3,60. Spawacze mogą być dopuszczeni do spawania rurociągów wykonanych z polietylenu wysokiej gęstości i HDPE, jeśli dokumenty są dostępne dla prawa do wykonywania prac przy spawaniu tworzyw sztucznych.

3,61. Spawanie rur z LDPE i HDPE można prowadzić w temperaturze otoczenia nie niższej niż minus 10 ° C. Przy niższej temperaturze zewnętrznej spawanie należy wykonywać w izolowanych pomieszczeniach.

3,62. Połączenie rur polichlorku winylu (PCW) między sobą i ze złączkami należy wykonać przez sklejenie gniazd (przy użyciu kleju GIPK-127 według TU 6-05-251-95-79) i za pomocą gumowych mankietów dostarczanych wraz z rurami.

3,63. Spoiny klejone przez 15 minut nie powinny być narażone na naprężenia mechaniczne. Rurociągi z połączeniami klejowymi przez 24 godziny nie powinny być poddawane testom hydraulicznym.

3,64. Prace klejące należy wykonywać przy temperaturze otoczenia wynoszącej od 5 do 35 ° C. Miejsce pracy musi być chronione przed opadami atmosferycznymi i pyłem.

4. PRZEPŁYWY GÓRNE POPRZEZ ZAPOBIEGANIA PRZYRODNICZYM NATURALNYM I SZTUCZNYM

4.1. Przejścia rurociągów ciśnieniowych wodociągowych i przeszkód wodnych ścieków (rzeki, jeziora, zbiorniki, kanały), rurociągów podwodnych ujęć wody oraz kwestie kanalizacyjnych w obrębie zbiorników kanałów i podziemnych wąwozy przejściach, drogi (drogowego i kolejowego, w tym linii metra i linii tramwajowych ) i fragmenty miast powinny być przeprowadzane przez wyspecjalizowane organizacje zgodnie z wymaganiami SNiP 3.02.01-87, SNiP III-42-80 (Rozdział 8) i niniejszego rozdziału.

4.2. Sposoby układania rurociągów przez naturalne i sztuczne bariery są określone przez projekt.

4.3. Układanie podziemnych rurociągów pod drogami powinno odbywać się przy stałej geodezyjnej i geodezyjnej kontroli organizacji budowlanej nad przestrzeganiem planowanych i położonych na dużej wysokości stanowisk powłok i rurociągów przewidzianych w projekcie.

4.4. Odchylenia osi skrzynek ochronnych przejść od pozycji projektowej dla grawitacyjnych rurociągów swobodnych nie powinny przekraczać:

5. KONSTRUKCJE DOSTAWY I DRENAŻU WODY

Urządzenia do czerpania wody powierzchniowej

5.1. Budowa obiektów do pobierania wód powierzchniowych z rzek, jezior, zbiorników i kanałów powinna być prowadzona, z reguły, przez wyspecjalizowane organizacje budowlane i instalacyjne zgodnie z projektem.

5.2. Przed skonstruowaniem podstawy pod wlotami wody kanału należy sprawdzić ich osie środkowe i znaczniki czasu.

5.3. W procesie wiercenia otworów wszystkie rodzaje pracy i kluczowe wskaźniki (penetracja, średnica narzędzia wiertniczego, montaż i ekstrakcja rur, cementacja, pomiary poziomu wody i inne operacje) powinny znaleźć odzwierciedlenie w dzienniku operacji wiertniczych. Należy zwrócić uwagę na nazwę pokrytych skał, kolor, gęstość (wytrzymałość), szczelinowanie, skład granulometryczny skał, zawartość wody, obecność i rozmiar "czopu" podczas przejścia ruchomych piasków, pojawił się i stały poziom wody wszystkich napotkanych warstw wodonośnych, absorpcja płuczki wiertniczej. Pomiar poziomu wody w studniach podczas wiercenia należy wykonać przed rozpoczęciem pracy każdej zmiany. W studniach przepływowych poziomy wody należy mierzyć poprzez zwiększenie średnicy rur lub pomiar ciśnienia wody.

5.4. W procesie wiercenia, w zależności od faktycznego przekroju geologicznego, dopuszcza się w granicach założonej przez projekt warstwy wodonośnej, organizacji regulację głębokości odwiertu, średnice i głębokość kolumn technicznych bez zmiany średnicy roboczej odwiertu i bez zwiększania kosztów pracy. Zmiany w projekcie odwiertu nie powinny zaburzać jego stanu sanitarnego i wydajności.

5.5. Próbki należy pobrać pojedynczo z każdej warstwy skał i dla jednolitej warstwy - po 10 metrach.

5.6. Izolację eksploatowanego poziomu wodonośnego w studni z nieużytych warstw wodonośnych należy przeprowadzić metodą wiercenia:

5.7. Aby zapewnić planowany rozkład wielkości cząstek materiału do filtrowania wgłębień, frakcje gliniaste i drobnoziarniste należy usunąć przez zmywanie, a przemyty materiał należy zdezynfekować przed zasypaniem.

5.8. Ekspozycję filtra w procesie zraszania należy przeprowadzić przez podniesienie sznurka za każdym razem o 0,5 - 0,6 m po posypaniu studni o 0,8 - 1 m wysokości. Górna granica zraszania powinna znajdować się powyżej roboczej części filtra o co najmniej 5 m.

5.9. Studzienki po zakończeniu wiercenia i instalacji filtra należy sprawdzić przez pompowanie, produkowane w sposób ciągły w czasie przewidzianym w projekcie.

5.10. Natężenie przepływu (wydajność) odwiertów powinno być określone przez zdolność pomiarową z czasem napełniania wynoszącym co najmniej 45 sekund. Dopuszcza się wyznaczanie natężenia przepływu za pomocą jazów i wodomierzy.

5.11. Podczas procesu pompowania, organizacja wiertnicza powinna mierzyć temperaturę wody i pobierać próbki wody zgodnie z GOST 18963-73 i GOST 4979-49 wraz z ich dostarczeniem do laboratorium w celu sprawdzenia jakości wody zgodnie z GOST 2874-82.

5.12. Na końcu wiercenia studni i testowania przez wypompowanie wody, górną część rury produkcyjnej należy spawać metalową pokrywką i mieć gwintowany otwór do pomiaru poziomu wody. Rura powinna być oznaczona projektem i numerem wiercenia otworu, nazwą organizacji wiertniczej i rokiem wiercenia.

5.13. Po zakończeniu wiercenia i testowania przez pompowanie studzienki wiertniczej organizacja wiertnicza musi przekazać ją do klienta zgodnie z wymaganiami SNiP 3.01.04-87, a także próbki skał przekazanych i dokumentację (paszport), w tym:


5.14. W przypadku monolitycznych i prefabrykowanych konstrukcji zbiorników betonowych i żelbetowych, oprócz wymagań projektu, należy również spełnić wymagania SNiP 3.03.01-87 i tych zasad.

5.15. Zasypywanie gleby w zatokach i zraszanie struktur pojemnościowych należy z reguły wykonywać w sposób zmechanizowany po ułożeniu łączności w konstrukcjach pojemnościowych, przeprowadzeniu badań hydraulicznych konstrukcji, wyeliminowaniu wykrytych wad, wykonaniu hydroizolacji ścian i podłóg.

5.16. Po zakończeniu wszystkich rodzajów pracy i zestawu konkretnych wytrzymałości projektu jest hydrauliczne badanie struktur pojemnościowych zgodnie z wymaganiami sekcji. 7

5.17. Montaż systemów odwadniających i dystrybucyjnych konstrukcji filtrujących może być przeprowadzony po przeprowadzeniu próby hydraulicznej szczelności budynku.

5.18. Okrągłe otwory w rurociągach do dystrybucji wody i powietrza, a także do zbierania wody powinny być wiercone zgodnie z klasą określoną w projekcie.

5.19. Odchyłki w odległościach między osiami połączeń nakrętek w układach rozdzielczych i wylotowych filtrów nie powinny przekraczać ± 4 mm, aw znakach górnych czapek (wzdłuż cylindrycznych występów) ± 2 mm od pozycji konstrukcyjnej.

5.20. Znaki krawędzi jazów w urządzeniach do rozprowadzania i odbierania wody (rynny, tace itp.) Muszą być zgodne z projektem i muszą być wyrównane z poziomem wody.

5.21. Na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni rynien i kanałów do zbierania i dystrybucji wody, a także do zbierania opadów nie powinny być muszle i narośla. Rynny rynnowe i kanałowe powinny mieć nachylenie projektowe w kierunku ruchu wody (lub przeciągu). Obecność obszarów z odchyleniem odwrotnym jest niedozwolona.

5.22. Filtracja ładunku filtra do urządzeń do oczyszczania wody poprzez filtrowanie jest dozwolona po przeprowadzeniu testów hydraulicznych zbiorników tych urządzeń, umyciu i oczyszczeniu połączonych z nimi rurociągów, indywidualnych testach działania każdego z systemów dystrybucji i montażu, urządzeń pomiarowych i blokujących.

5.23. Materiały filtrujące ładunek umieszczony w obiektach do oczyszczania wody, w tym biofiltrach, rozkład wielkości cząstek musi być zgodny z projektem lub wymaganiami SNiP 2.04.02-84 i SNiP 2.04.03-85.

5.24. Odchylenie grubości warstwy każdej frakcji obciążenia filtra od wartości projektowej i grubości całego ładunku nie powinno być większe niż ± 20 mm.

5.25. Po zakończeniu procesu ładowania konstrukcji filtra wody pitnej należy ją umyć i odkazić, której kolejność jest przedstawiona w zalecanym Załączniku 5.

5.26. Montaż palnych elementów drewnianych tryskaczy, krat wodnych, prowadnic powietrznych oraz przegród wentylacyjnych wież chłodniczych i basenów natryskowych należy wykonać po zakończeniu prac spawalniczych.

6. DODATKOWE WYMOGI DOTYCZĄCE BUDOWY RUROCIĄGÓW I KONSTRUKCJI DOSTARCZENIA WODY ORAZ ŚCIEKÓW W SPECJALNYCH WARUNKACH NATURALNYCH I KLIMATYCZNYCH


6.1. Podczas budowy rurociągów i instalacji wodno-kanalizacyjnych w szczególnych warunkach przyrodniczych i klimatycznych należy przestrzegać wymagań projektu i tej sekcji.

6.2. Tymczasowe rurociągi wodociągowe z reguły muszą być układane na powierzchni ziemi, z poszanowaniem wymagań dotyczących instalacji stałych rurociągów doprowadzających wodę.

6.3. Konstrukcja rurociągów i konstrukcji na glebach wiecznej zmarzliny powinna być z reguły prowadzona przy ujemnych temperaturach zewnętrznych przy zachowaniu zamarzniętych gruntów fundamentów. W przypadku konstrukcji rurociągów i konstrukcji o dodatniej temperaturze otoczenia grunty fundamentu powinny być utrzymywane w stanie zamrożenia i nie mogą naruszać warunków temperaturowych i wilgotnościowych ustalonych w projekcie.

6.4. Budowa rurociągów i konstrukcji na obszarach sejsmicznych powinna odbywać się tymi samymi metodami i metodami, co w normalnych warunkach budowlanych, ale przy wdrażaniu środków przewidzianych w projekcie w celu zapewnienia ich odporności sejsmicznej. Złącza stalowych rurociągów i kształtek powinny być spawane wyłącznie metodami łukowymi elektrycznymi i sprawdzać jakość spawania przy pomocy fizycznych metod sterowania w ilości 100%.

6.5. Wszystkie prace mające na celu zapewnienie odporności na wstrząsy sejsmiczne rurociągów i konstrukcji wykonanych podczas procesu budowlanego powinny znaleźć odzwierciedlenie w dzienniku prac oraz w certyfikatach badania ukrytych prac.

6.6. Przy zasypywaniu zatok struktur pojemnościowych zbudowanych na podkopanych terenach należy zapewnić bezpieczeństwo połączeń kompensacyjnych.

Odstępy szczelin dylatacyjnych na całej ich wysokości (od podstawy fundamentu do wierzchu fundamentowych konstrukcji fundamentowych) powinny być oczyszczone z gleby, gruzu budowlanego, wlotów betonu, zapraw i odpadów szalunkowych.

6.7. Rurociągi na bagnach powinny być układane w wykopie po odprowadzeniu wody z niego lub w wykopie zalanym wodą, pod warunkiem, że niezbędne środki zostaną podjęte zgodnie z projektem przed unoszenie się.

6.8. Podczas budowania rurociągów na glebach zasypowych wykop pod złączami stykowymi należy wykonać poprzez zagęszczenie gruntu.

7. TESTOWANIE RUROCIĄGÓW I KONSTRUKCJI

7.1. Jeżeli w projekcie metody badawczej nie ma wskazania, rurociągi ciśnieniowe należy badać pod względem wytrzymałości i szczelności, z reguły za pomocą metody hydraulicznej. W zależności od warunków klimatycznych w obszarze budowy i przy braku wody, pneumatyczna metoda badawcza może być stosowana dla rurociągów o ciśnieniu wewnętrznym Pp nie większym niż:

7.2. Badania rurociągów ciśnieniowych wszystkich klas powinny być przeprowadzane przez organizację budowlaną i instalację, z reguły w dwóch etapach:

7.3. Rurociągi podwodne podlegają wstępnemu badaniu dwukrotnie: na pochylni lub na miejscu po spawaniu rur, ale przed zastosowaniem ochrony antykorozyjnej do spawanych połączeń i ponownie po ułożeniu rurociągu w wykopie w pozycji projektowej, ale przed napełnieniem gruntem.

7.4. Rurociągi ułożone na skrzyżowaniach torów kolejowych i autostrad I i II podlegają wstępnemu testowaniu po ułożeniu rurociągu roboczego w obudowie, aż do wypełnienia pierścienia wnęki skrzyni i przed wypełnieniem wgłębień roboczych i odbiorczych przejścia.

7.5. Wartości wewnętrznego ciśnienia obliczeniowego Pp i ciśnienia próbnego Re dla badań wstępnych i odbiorczych rurociągu ciśnieniowego pod względem wytrzymałości określa projekt zgodnie z wymaganiami SNiP 2.04.02-84 i określonymi w dokumentacji roboczej.

ciśnienie pp plus wartość

podjęte zgodnie z tabelą. 4 w zależności od góry

limit pomiaru ciśnienia, klasa dokładności i cena podziału skali manometru. Jednocześnie wartość Pr nie powinna przekraczać wartości ciśnienia próby odbiorczej rurociągu dla wytrzymałości Pu.

7.6 * Rurociągi wykonane ze stali, żeliwa, żelbetu i azbestowych rur cementowych, niezależnie od metody badawczej, powinny być badane o długości mniejszej niż 1 km - jednorazowo; o większej długości - sekcje o długości nie większej niż 1 km. Długość miejsc badań tych rurociągów metodą hydraulicznej próby może zająć więcej niż 1 km, pod warunkiem, że wartość dopuszczalnego przepływu pompowanej wody powinna być określona jak dla terenu o długości 1 km.

dla różnych wartości ciśnienia wewnętrznego projektu Pp w rurociągu
oraz właściwości użytych wskaźników technicznych

Wartość wewnętrznego
ciśnienie projektowe w rurociągu Рđ, MPa (kgf / cm. cm)

górna granica pomiaru ciśnienia, MPa (kgf / cm. cm)

cena podziału, MPa (kgf / cm. cm)

górna granica pomiaru ciśnienia, MPa (kgf / cm. cm)

cena rozszczepienia, MPa (kgf / cm. cm)

górna granica pomiaru ciśnienia, MPa (kgf / cm. cm)

cena podziału, MPa (kgf / cm. cm)

górna granica pomiaru ciśnienia, MPa (kgf / cm. cm)

cena podziału, MPa (kgf / cm. cm)

Klasyfikacja dokładności technicznej

0,41 do 0,75
(od 4,1 do 7,5)

Od 0,76 do 1,2
(od 7,6 do 12)

1,21 do 2,0
(od 12,1 do 20)

2,01 do 2,5
(od 20.1 do 25)

2.51 do 3.0
(od 25,1 do 30)

Od 3,01 do 4,0
(od 30.1 do 40)

4,01 do 5,0
(od 40.1 do 50)

7.7. Jeśli w projekcie nie ma instrukcji dotyczących wielkości ciśnienia próbnego hydraulicznego Re dla wstępnego badania rurociągów ciśnieniowych pod względem wytrzymałości, wartość przyjmuje się zgodnie z tabelą. 5 *.

Wartość ciśnienia próbnego podczas prób wstępnych, MPa (kgf / m2 Cm)

1. Klasa stali I * ze spoinami czołowymi do spawania (w tym pod wodą) z wewnętrznym ciśnieniem obliczeniowym ř do 0,75 MPa (7,5 kgf / m2 Cm)

2. To samo, od 0,75 do 2,5 MPa (od 7,5 do 25 kg / m2 Cm)

Wewnętrzne ciśnienie obliczeniowe o współczynniku 2, ale nie większym niż ciśnienie w rurze badawczej fabryki

3. To samo, ponad. 2,5 MPa (25 kgf / m² Cm)

Wewnętrzne ciśnienie obliczeniowe przy stosunku 1,5, ale nie większym niż ciśnienie w rurze badawczej fabryki

4. Stal, składająca się z oddzielnych sekcji połączonych na kołnierzach, o ciśnieniu wewnętrznym Pp do 0,5 MPa (5 kg / m2 Cm)

5. Gatunki stali 2 i 3 ze spoinami czołowymi w spawaniu iz wewnętrznym ciśnieniem obliczeniowym Pp do 0,75 MPa (7,5 kgf / cm2)

6. To samo, od 0,75 do 2,5 MPa (od 7,5 do 25 kg / m2 Cm)

Wewnętrzne ciśnienie obliczeniowe przy stosunku 1,5, ale nie większym niż ciśnienie w rurze badawczej fabryki

7. To samo. St. 2,5 MPa (25 kgf / m² Cm)

Wewnętrzne ciśnienie obliczeniowe o współczynniku 1,25, ale nie większym niż fabryczny ciśnienie próbne rur

8. Wlot wody lub grawitacja ze stali

9. Żeliwo ze złączami stykowymi pod wskaźnikiem (według GOST 9583-75 dla rur wszystkich klas) o ciśnieniu wewnętrznym do 1 MPa (10 kg / m2 Cm)

Wewnętrzne ciśnienie projektowe plus 0,5 (5), ale nie mniej niż 1 (10) i nie więcej niż 1,5 (15)

10. To samo dotyczy połączeń stykowych na gumowych tulejach do rur wszystkich klas.

Wewnętrzne ciśnienie obliczeniowe o współczynniku 1,5, ale nie mniejszym niż 1,5 (15) i nie większym niż 0,6 ciśnienia hydraulicznego w fabryce

Wewnętrzne ciśnienie obliczeniowe o współczynniku 1,3, ale nie większym niż fabryczne ciśnienie próbne dla wodoszczelności

Wewnętrzne ciśnienie obliczeniowe o współczynniku 1,3, ale nie większym niż 0,6, fabryczne ciśnienie próbne dla wodoszczelności

Wewnętrzne ciśnienie obliczeniowe o współczynniku 1,3


______________
* Klasy rurociągów są akceptowane zgodnie z SNiP 2.04.02-84.

7.8. Przed wstępnymi i akceptacyjnymi testami rurociągów ciśnieniowych należy wykonać następujące czynności:

7.9. Aby przetestować rurociąg, odpowiedzialny wykonawca musi uzyskać pozwolenie na pracę do wykonywania prac wysokiego ryzyka z określeniem wielkości strefy ochronnej. Formularz pozwolenia na pracę i procedura jego wydawania muszą być zgodne z wymaganiami SNiP III-4-80 *.

7.10. Aby zmierzyć ciśnienie hydrauliczne podczas prób wstępnych i odbiorczych rurociągów pod kątem wytrzymałości i szczelności, należy stosować manometry sprężynowe o klasie dokładności nie mniejszej niż 1,5 o średnicy nie mniejszej niż 160 mm i skali pomiarowej dla ciśnienia nominalnego około 4/3 próby Pu powinno się stosować.

7.11. Napełnianie rurociągu badawczego wodą powinno z reguły odbywać się z natężeniem metrów sześciennych / godzinę, nie więcej niż: 4 - 5 - dla rurociągów o średnicy do 400 mm; 6 -10 - dla rurociągów o średnicy od 400 do 600 mm; 10 - 15 - dla rurociągów o średnicy 700 - 1000 mm i 15 - 20 dla rurociągów o średnicy ponad 1100 mm.

Podczas napełniania rurociągu wodą, powietrze musi zostać usunięte przez otwarte zawory i zawory.

7.12. Akceptacja próby hydraulicznej rurociągu ciśnieniowego może rozpocząć się po napełnieniu go glebą zgodnie z wymaganiami SNiP 3.02.01-87 i napełnienia wodą do nasycenia wodą, a jeśli była przechowywana w stanie napełnionym przez co najmniej 72 godziny - dla rur żelbetowych (w tym w tym 12 godzin pod presją wewnętrznego projektu Pp); rury azbestowo-cementowe - 24 godziny (w tym 12 godzin pod ciśnieniem obliczeniowym wewnętrznym Pp); 24 h - dla rur żeliwnych. W przypadku rurociągów stalowych i polietylenowych nie jest wykonywany czas otwarcia migawki w celu nasycenia wodą.

7.13. Uważa się, że rurociąg ciśnieniowy przeszedł wstępne i akceptacyjne próby hydrauliczne szczelności, jeżeli natężenie przepływu pompowanej wody nie przekracza wartości dopuszczalnego przepływu pompowanej wody w sekcji testowej o długości 1 km lub większej określonej w tabeli. 6 *.

Wewnętrzna średnica rurociągu, mm

Dopuszczalny przepływ pompowanej wody do odcinka testowego rurociągu o długości 1 km lub większej, l / min, z ciśnieniem próbnym odbioru dla rur


Uwagi: 1. W przypadku rurociągów żeliwnych ze stykami na uszczelkach gumowych należy przyjąć współczynnik przepływu pompowanej wody o współczynniku 0,7.

7.14. Wartość ciśnienia próbnego podczas badania rurociągów pneumatycznych w celu uzyskania wytrzymałości i szczelności w przypadku braku danych w projekcie powinna być podjęta:

7.15. Po napełnieniu stalowego rurociągu powietrzem przed rozpoczęciem jego badań, temperatura powietrza w rurociągu i temperatura gruntu powinny być wyrównane. Minimalny czas ekspozycji w zależności od średnicy rurociągu, h, z D (y):

7.16. Podczas przeprowadzania wstępnej pneumatycznej próby wytrzymałości rurociąg należy utrzymywać pod ciśnieniem próbnym przez 30 minut. Powietrze musi być pompowane, aby utrzymać ciśnienie próbne.

7.17. Inspekcja rurociągu w celu zidentyfikowania wadliwych miejsc może być przeprowadzona przy spadku ciśnienia: w rurociągach stalowych - do 0,3 MPa (3 kgf / m2 Cm); z żeliwa, betonu zbrojonego i cementu azbestowego - do 0,1 MPa (1 kgf / cm2). Jednocześnie, wykrywanie przecieków i innych wad w rurociągu powinno być dokonywane przez szum wyciekającego powietrza i przez bąbelki utworzone w miejscach przecieków powietrza przez styki, pokryte zewnętrzną emulsją mydła.

7.18. Wady zidentyfikowane i odnotowane podczas inspekcji rurociągu powinny zostać wyeliminowane po zmniejszeniu nadciśnienia w rurociągu do zera. Po wyeliminowaniu defektów rurociąg należy powtórzyć.

7.19. Przewiduje się, że rurociąg przeszedł wstępne badanie pneumatyczne pod względem wytrzymałości, jeżeli dokładna kontrola rurociągu nie ujawni naruszenia integralności rurociągu, wad połączeń i połączeń spawanych.

7.20. Badania odbiorcze rurociągów metodą pneumatyczną pod względem wytrzymałości i szczelności należy przeprowadzić w następującej kolejności:

po upływie czasu utrzymywania rurociągu przy ciśnieniu 0,05 MPa (0,5 kg / cm2) ustala się ciśnienie 0,03 MPa (0,3 kgf / cm2), co jest początkowym ciśnieniem próbnym rurociągu dla szczelności P (n ) oznaczone
czas rozpoczęcia testu szczelności oraz barometryczny

mm Hg, co odpowiada rozpoczęciu testu;


przetestować rurociąg pod tym ciśnieniem przez czas określony w tabeli. 7;

po upływie czasu określonego w tabeli. 7, miara

P (k), mm słupa wody i końcowe ciśnienie barometryczne

ciśnienie w rurociągu

wielkość spadku ciśnienia P, mm wody. Art., Określony wzorem

cement azbestowy i żelbet

kontynuować
charakter testu
h - min

dopuszczalna wartość spadku ciśnienia podczas badania, mm Vog.st.

kontynuować
charakter testu
h - min

dopuszczalna wartość spadku ciśnienia podczas badania, mm Vog.st.

kontynuować
charakter testu
h - min

dopuszczalna wartość spadku ciśnienia podczas badania, mm Vog.st.

Podczas korzystania
= 1, nafta -

manometr jako woda robocza
= 0,87.

Uwaga W porozumieniu z organizacją projektującą, czas trwania redukcji ciśnienia można zmniejszyć dwukrotnie, ale nie krócej niż 1 godzinę; jednak spadek ciśnienia powinien być proporcjonalny do zmniejszonego rozmiaru.

7.21. Przyjmuje się, że rurociąg przeszedł pozytywnie (ostateczny) test pneumatyczny, jeżeli jego integralność nie zostanie naruszona, a wielkość spadku ciśnienia P określonego wzorem (1) nie przekroczy wartości podanych w tabeli. 7. Dozwolone jest również tworzenie się pęcherzyków powietrza na zewnętrznej zwilżonej powierzchni rur ciśnieniowych z betonu zbrojonego.

7.22. Rurociągi bezciśnieniowe należy dwukrotnie zbadać pod kątem szczelności: wstępne napełnianie i akceptacja (końcowa) - po zasypaniu jednym z następujących sposobów:

7.23. Studzienki rurociągów o przepływie swobodnym z uszczelnieniem od wewnątrz powinny być zbadane pod względem szczelności, określając objętość dodanej wody, oraz studnie posiadające hydroizolację na zewnątrz, określając przepływ wody do nich.

7.24. Badanie między rurociągami swobodnego przepływu w celu uzyskania szczelności należy poddać obszarom między sąsiednimi szybami.

7,25. Ciśnienie hydrostatyczne w rurociągu podczas jego wstępnego testowania powinno zostać utworzone przez napełnienie pionu zainstalowanego w jego górnym punkcie wodą lub napełnienie górnej studni wodą, jeśli ma to być test. Wartość ciśnienia hydrostatycznego w górnej części rurociągu jest określona przez wielkość nadwyżki poziomu wody w pionie lub znacznie powyżej nachylenia rurociągu lub powyżej poziomu wód gruntowych, jeżeli ten ostatni znajduje się powyżej skorup. Wielkość ciśnienia hydrostatycznego w rurociągu podczas jego testowania powinna być określona w dokumentacji roboczej. W przypadku rurociągów układanych z rur bezciśnieniowych, żelbetowych i ceramicznych wartość ta z reguły powinna wynosić 0,04 MPa (0,4 kgf / m2 Cm).

7.26. Wstępne testy rurociągów pod względem szczelności przeprowadza się za pomocą rurociągu, który nie jest skropiony ziemią przez 30 minut. Wartość ciśnienia próbnego należy utrzymywać przez dodanie wody do pionu lub do studni, nie pozwalając na spadek poziomu wody o więcej niż 20 cm.

7.27. Test akceptacji szczelności należy rozpocząć po wystawieniu rurociągu żelbetowego i studni wypełnionych wodą, które są wodoszczelne od wewnątrz lub uszczelnione zgodnie z projektem ściany, przez 72 godziny oraz rurociągi i studnie wykonane z innych materiałów - 24 godziny.

7.28. Szczelność przy testach odbiorczych zakopanego rurociągu określają następujące metody:

rurociąg
D (y), mm

Dopuszczalna ilość wody dodawanej do rurociągu (przepływ wody) na 10 m długości rury testowej podczas testu 30 min, l, dla rur

żelbet i beton


Uwagi: 1. Ze wzrostem czasu trwania testu w ciągu 30 minut wartość dopuszczalnej objętości dodanej wody (przepływ wody) należy zwiększyć proporcjonalnie do wydłużenia czasu trwania badania.

gdzie D jest wewnętrzną (warunkową) średnicą rurociągu, dm.


3. W przypadku rurociągów żelbetowych ze stykami na uszczelkach gumowych należy przyjąć dopuszczalną objętość dodanej wody (dopływ wody) o współczynniku 0,7.

7.29. Rurociągi deszczowe podlegają wstępnym i akceptacyjnym testom szczelności zgodnie z wymaganiami niniejszego podrozdziału, jeżeli przewiduje to projekt.

7,30. Rurociągi z żelbetu bezciśnieniowego w kształcie dzwonów, faltsevy i z gładkimi końcami rur o średnicy ponad 1600 mm, zaprojektowane w ramach projektu dla rurociągów, które stale lub okresowo pracują pod ciśnieniem do 0,05 MPa (5 m linia wodna) i posiadające specjalne wodoodporna zewnętrzna lub wewnętrzna podszewka, poddana próbie hydraulicznej określonej w projekcie.

7.31. Próba hydrauliczna szczelności (szczelności) konstrukcji pojemnościowych musi być przeprowadzona po tym, jak beton osiągnie swoją wytrzymałość konstrukcyjną, czyszcząc i płucząc.

7.32. Przed przeprowadzeniem testu hydraulicznego, struktura zbiornika powinna być wypełniona wodą w dwóch etapach:

7.33. Uważa się, że struktura pojemnościowa przeszła test hydrauliczny, jeśli utrata wody w ciągu jednego dnia nie przekracza 3 litrów na 1 m2 M zwilżonej powierzchni ścian i dna, nie stwierdzono żadnych śladów wycieku w połączeniach i ścianach i nie znaleziono wilgoci w podstawie. Dozwolone jest tylko zaciemnienie i lekkie pocenie się określonych miejsc.

7.34. Jeżeli na ścianach występują wycieki i wycieki wody lub gleba jest zwilżona u podstawy, uznaje się, że konstrukcja pojemnościowa nie przechodzi testów, nawet jeśli straty wody w niej nie przekraczają wartości normatywnych. W takim przypadku, po pomiarze utraty wody z konstrukcji przy pełnym polu, należy naprawić miejsca do naprawy.

7.35. Podczas testowania zbiorników i zbiorników na agresywne ciecze wycieki wody nie są dozwolone. Testowanie należy przeprowadzić przed nałożeniem powłoki antykorozyjnej.

7.36. Kanały ciśnieniowe filtrów i odstojników kontaktowych (prefabrykowane i monolityczne żelbetowe) poddawane są badaniom hydraulicznym z ciśnieniem projektowym określonym w dokumentacji roboczej.

7.37. Uważa się, że kanały ciśnieniowe filtrów i osadników kontaktowych przeszły test hydrauliczny, jeśli podczas oględzin nie wykryto przecieków wody w bocznych ściankach filtrów i nad kanałem oraz jeżeli ciśnienie próbne nie zmniejszyło się o więcej niż 0,002 MPa (0,02 kgf / m2 przez 10 minut). cm)

7.38. Wieża zbierająca wieże chłodnicze musi być wodoszczelna, a podczas testowania hydraulicznego tego zbiornika na wewnętrznej powierzchni jego ścian ciemnienie lub lekkie zamglenie określonych miejsc jest niedozwolone.

7.39. Zbiorniki wody pitnej, szambo i inne konstrukcje pojemnościowe po zainstalowaniu podłóg poddawane są badaniom hydraulicznym pod kątem wodoszczelności zgodnie z wymaganiami pkt. 7,31-7,34.

7,40. Komora fermentacyjna (część cylindryczna) powinna zostać poddana próbie hydraulicznej zgodnie z wymaganiami pkt. 7.31-7.34, a nakładanie się, metalowa pokrywa gazu (kolektor gazu) powinna zostać sprawdzona pod kątem szczelności (gazoszczelności) pneumatycznie pod ciśnieniem 0,005 MPa (kolumna wody 500 mm).

7.41. Nakrętki systemu drenażowo-rozdzielczego filtrów po ich zainstalowaniu przed załadowaniem filtrów należy sprawdzić podając wodę o intensywności 5-8 l / (s · m) i powietrzu o intensywności 20 l / (s · m) z potrójną powtarzalnością 8-10 min Wadliwe nakrętki wykryte podczas tego procesu należy wymienić.

7,42. Rurociągi i urządzenia do zaopatrzenia w wodę do celów domowych ukończone przed oddaniem do eksploatacji należy umyć (wyczyścić) i zdezynfekować przez chlorowanie, a następnie przepłukać do uzyskania satysfakcjonującej kontroli. Przeprowadza się analizy fizykochemiczne i bakteriologiczne wody, które spełniają wymagania GOST 2874-82 i - woda pitna i dezynfekcja wodociągów z chlorem przy scentralizowanym i lokalnym zaopatrzeniu w wodę "Ministerstwa Zdrowia ZSRR.

7.43. Mycie i dezynfekcja rurociągów i instalacji wodociągowych powinna być prowadzona przez organizację budowlaną i montażową, która wykonała instalację i instalację tych rurociągów i konstrukcji, przy udziale przedstawicieli klienta i organizacji operacyjnej pod kontrolą prowadzoną przez przedstawicieli służby sanitarno-epidemiologicznej. Procedura mycia i dezynfekcji rurociągów i instalacji do zaopatrzenia w wodę jest określona w zalecanym dodatku 5.

7.44. Wyniki mycia i dezynfekcji rurociągów i instalacji wodociągowych powinny być sporządzone w formie podanej w obowiązkowym załączniku 6.

Dodatkowe wymagania testowe
rurociągi ciśnieniowe oraz urządzenia wodno-kanalizacyjne,
w trakcie budowy w szczególnych warunkach naturalnych i klimatycznych


7,45. Rurociągi ciśnieniowe wodociągów i kanalizacji, budowane w warunkach gleb podnoszących się wszelkiego typu poza terenami przemysłowymi i osadami, są badane na obszarach nie większych niż 500 m; na terenie zakładów przemysłowych i osad, długość miejsc testowych powinna być wyznaczona z uwzględnieniem lokalnych warunków, ale nie więcej niż 300 m.

7,46. Wodoszczelność konstrukcji zbiorników zbudowanych na glebach zasypywanych wszystkich typów powinna być sprawdzona po 5 dniach od ich napełnienia wodą, a utrata wody na dobę nie powinna przekraczać 2 litrów na 1 m2 zmoczonej powierzchni ścian i dna.

7,47. Badania hydrauliczne rurociągów i konstrukcji pojemnościowych wznoszonych w obszarach występowania zmarzliny należy wykonywać z reguły przy temperaturze zewnętrznej nie niższej niż 0 ° C, jeżeli inne warunki badania nie są uzasadnione w ramach projektu.

Dodatek 1. USTAWA O PROWADZENIU DOPUSZCZALNEGO BADANIA HYDRAULICZNEGO RURY CIŚNIENIOWEJ DLA TRWAŁOŚCI I USZCZELNIENIA

Miasto _____________________ " _______________ 19 _____

Projektowe ciśnienie wewnętrzne badanego rurociągu, Pp = ____ MPa (______ kgf / m2 Cm) ​​i ciśnienie próbne Pu = ____ MPa (_____ kgf / m2 Cm), określone w dokumentacji roboczej.