Obliczanie objętości studzienki

Za pomocą kalkulatora można dowiedzieć się nie tylko objętości studni, ale także kosztów całej pracy. Aby to zrobić, musisz zachować przewidywany rozmiar, a kalkulator automatycznie wyświetli wynik. Oczywiście obliczenia mogą być dokonywane niezależnie przy użyciu formuł, ale zajmie to trochę czasu.

Jak wiadomo, aby obliczyć objętość, należy odpowiednio pomnożyć, długość, szerokość i wysokość, używana jest formuła:
Objętość = L * W * H
Jeśli chcesz poznać objętość formularza w postaci cylindra, musisz użyć formuły:

Na przykład, musisz znaleźć objętość odwiertu, gdzie:
Średnica - 1,5 m;
Głębokość - 10m.
Szukamy promienia, w tym przypadku dzielimy średnicę odpowiednio na 2, promień będzie wynosił 0,75 m (1,5 / 2).
Ponadto, za pomocą wzoru, przystępujemy do obliczeń:
(3.14) * 0,75² * 10 = (3,14) * 0,5625 * 10 = 17,66 Z tego wynika, że ​​objętość odwiertu będzie równa 17,66 m³.

Masa i objętość pierścieni betonowych

Jeśli chcesz poznać masę betonowych pierścieni - spójrz na stół. Znajdzie w nim nie tylko niezbędne informacje, ale także będzie w stanie obliczyć całkowitą masę pierścieni betonowych zgodnie ze specyfikacją. Określ żądaną liczbę pierścieni studni, a przeciwnie do liczby zobaczysz ostateczną wagę.

Również w tabeli znajdziesz objętość betonowych pierścieni. Pod względem objętości oznacza ilość betonu przeznaczoną na produkcję. Jeśli chcesz poznać objętość płynu, który mieści się w środku, użyj wzoru do obliczenia. Objętość = 3,14 * promień do kwadratu * wysokość studni. (3,14 * R * R * h).

Tabela-kalkulator masy i objętości żelbetowych pierścieni

Wszystkie wymiary w tabeli podane są w milimetrach. Użyj wykresu, aby obliczyć całkowitą masę i całkowitą objętość pierścieni studni. Usługa będzie przydatna i wygodna dla osób, których działania są związane z budową lub przygotowaniem związanej z tym dokumentacji. Określ wymaganą ilość dla każdego produktu - a wynik zostanie obliczony natychmiast

Odwierty żelbetowe

Głównym celem odwiertów żelbetowych są elementy konstrukcji podziemnych, które są eksploatowane powyżej lub poniżej poziomu wód gruntowych w nieagresywnych lub lekko agresywnych środowiskach. Studnie betonowe są wykorzystywane w budownictwie przemysłowym, mieszkaniowym i drogowym, do organizacji sieci inżynieryjnych i cieplnych, rurociągów kanalizacyjnych.

Resztki z betonu zbrojonego lub elementy studni są typowymi produktami betonowymi wytwarzanymi przez GC "BLOCK" w ścisłej zgodności z GOST 8020-90. Jako materiał studni stosowano ciężki żelbet.

Prefabrykowane studzienki z betonu zbrojonego - to szczególne elementy konstrukcji podziemnych, które są wykorzystywane do budowy różnego rodzaju urządzeń komunikacyjnych: kanalizacji, sieci wodociągowych, gazowych i włazów. W zależności od zakresu eksploatacji do budowy prefabrykowanych odwiertów za pomocą żelbetowych pierścieni o różnych średnicach.

Resztki z betonu zbrojonego to pionowa, pusta struktura złożona ze wzmocnionych pierścieni ściennych, dna i pokrywy, na której jest zainstalowany właz. Zasadniczo, studnie są prawie lub całkowicie zanurzone w ziemi i znajdują się powyżej lub poniżej poziomu wód gruntowych w nieagresywnych i lekko agresywnych środowiskach.

Ze względu na cel, odwierty z betonu zbrojonego dzieli się na kilka typów:


 • Hydraulika. Są one elementami sieci wodociągowej, zaopatrzenia w ciepło i wodę i są przeznaczone do instalowania zaworów (tak zwanych zaworów odcinających) w celu regulowania przepływu różnych cieczy, hydrantów przeciwpożarowych, urządzeń pomiarowych itp.;
 • Kanalizacja (drenaż, obróbka). Zaprojektowany do tworzenia systemów kanalizacyjnych na zwojach, w miejscach spadków rur itp. Służą one do zwalczania wód podziemnych, które niszczą fundament;
 • Gazociągi. Obsługujemy jako elementy gazociągów.

Pod względem funkcjonalnym studnie dzielą się na kilka typów:


 • Inspekcje - używane do monitorowania pracy całego systemu;
 • Dyferencjał - wymagany w miejscach o silnych spadkach rur, przy zmianie sieci lub spadku poziomu sieci ze względu na specyfikę krajobrazu. Używane w przypadku łączenia rurociągów o różnych głębokościach w jedną sieć;
 • Obrotowy. Te otwory są używane w miejscach, w których rury są obracane, aby uniknąć blokad. Również często używany jako punkt widokowy;
 • Studnie filtracyjne - niezbędne do oczyszczania ścieków. Zainstalowany powyżej poziomu wód gruntowych;
 • Łącznie. Są one wykorzystywane do gromadzenia ścieków i są zwykle instalowane w najniższym punkcie obiektu, aby zapewnić optymalny kąt nachylenia rury kanalizacyjnej.

Zalety stosowania betonu zbrojonego jako materiału do produkcji odwiertów:


 1. Trwałość produktów. Beton zbrojony pozwala studni wytrzymać obciążenie, które powstaje w wyniku nacisku gleby, a jej gęsta struktura nie ulega rozmyciu przez wody gruntowe;
 2. Studnie betonowe znajdują zastosowanie w większości gleb;
 3. Gładka powierzchnia studni betonowych nie pozwala na przywieranie gruzu do ścian i tworzenie blokad. Ponadto beton jest doskonale oczyszczony, a do czyszczenia nie wymaga specjalnego sprzętu i wykwalifikowanych specjalistów;
 4. Nieograniczona żywotność. Wyroby betonowe słyną z trwałości nawet w agresywnych środowiskach i miejscach o dość wysokim poziomie wilgotności;
 5. Prostota i łatwość instalacji i naprawy. Elementy studni można łatwo zamontować na sobie. Z tego powodu naprawa nie wymaga całkowitej wymiany konstrukcji - wystarczy wymienić lub naprawić zużyty element;
 6. Obojętność betonu - nie ma żadnego wpływu na jakość wody.

Zbrojone studnie żelbetowe składają się z kilku elementów: pierścieni, dna, pokryw i luków. Budowa drogi wiąże się z wykorzystaniem w niektórych przypadkach studni wyposażonych w płyty podłogowe. Obecność niektórych elementów w projekcie zależy od celu prefabrykowanego odwiertu. Technicznie elementy te są podzielone:


 • Pierścienie betonowe. Są przez cienkościenne wydrążone cylindryczne elementy, które służą bezpośrednio do formowania i układania studni;
 • Osłony studni lub, jak to się je nazywa, stropy. Płyty te zapewniają nie tylko ochronę wody przed zanieczyszczeniami, ale także zapobiegają niebezpieczeństwu wpadnięcia osoby do studni. Mają w swojej konstrukcji specjalny otwór do montażu klapy;
 • Talerze u dołu (na dole). Monolityczne żelbetowe płyty, które służą jako dno i pełnią funkcję studni hydroizolacyjnych;
 • Pierścienie podporowe. Są to dodatkowe elementy, które są przeznaczone do niestandardowych konstrukcji wysokościowych do budowy dróg. Są one identyczne jak standardowe pierścienie, ale mają znacznie mniejszą wysokość;
 • Płyty wsporcze. Mają one kształt prostokątny z wylotem w środku okrągłej lub prostokątnej, następnie zamkniętej żelaznej klapy o zaokrąglonym kształcie lub prostokątnej kratki dla ścieków. Prostokątna podstawa umożliwia ochronę samej studni przed zniszczeniem. Dzięki tej formie ładunek jest równomiernie kierowany na całym obwodzie płyty, a ściany odwiertu otrzymują minimalne obciążenie, co pomaga w utrzymaniu długiej funkcjonalności samej konstrukcji;
 • Pierścionki z pokrywkami. Znajduje się na szczycie struktury i zapewnia bezpieczną eksploatację studni. Otwór w pokrywie, na którym zainstalowano żeliwny właz, jest niezbędny do zapewnienia swobodnego dostępu do wnętrza studni;
 • Kanał studni - jednolite, cylindryczne konstrukcje betonowe przeznaczone do tworzenia podziemnych systemów kanalizacyjnych, zaopatrzenia w gaz i wodę. W otworze kanalizacyjnym znajduje się siatka metalowa o grubości 0,6 - 1 mm;
 • Włazy żeliwne. Zamykają studnie i uniemożliwiają przedostanie się dużych ciał obcych do systemu, a także chronią przed wypadkami.

Przy wyborze odwiertów z betonu zbrojonego należy wziąć pod uwagę charakterystykę wzniesionej konstrukcji. Na przykład, betonowe pierścienie do studni, umieszczone na drogach, są zawsze wyposażone w płyty podłogowe i włazy, a jeśli to konieczne, aby zapewnić wodoszczelność konstrukcji, stosuje się pierścienie betonowe z dnem.

Prefabrykowane studnie betonowe produkowane są zgodnie z wymaganiami GOST 8020-90 i serii 3.900.1-14. "Wyroby żelbetowe do okrągłych odwiertów wodociągów i kanalizacji", wyd. 1 "Wytyczne stosowania i rysunki robocze" ciężkiego betonu o klasie wytrzymałości na ściskanie B15. Wsporniki dobrze wykonane są z ciężkiego betonu B20. Klasa betonu dla mrozoodporności w komorach roboczych studni została przyjęta co najmniej F75, dla innych produktów - co najmniej F100. Marka hydroizolacji nie powinna być niższa od marki W6.

Wzmocnienie komór roboczych odwiertów z betonu zbrojonego odbywa się za pomocą wolumetrycznych klatek wzmacniających wykonanych na specjalnych maszynach, w zależności od rodzaju konstrukcji służącej do wzmocnienia okrągłych żelbetowych rur. Konstrukcja drogowa umożliwia również produkcję ram poprzez gięcie konwencjonalnych siatek wzmacniających. Wzmocnienie dna studni wykonywane jest za pomocą siatek wyciętych z masowych konstrukcji w miejscach otworów, za wyjątkiem studni wodociągowych i gazowych, których zbrojenie jest wykonane specjalnymi siatkami wzmacniającymi. Do zbrojenia konstrukcji stosuje się stal zbrojeniową typów i klas: hartowane termomechanicznie rdzenie klasy At-IIIC i At-IVC według GOST 10884; walcowane na gorąco klasy A-I, A-II i A-III według GOST 5781; pręt zbrojeniowy klasa BP-I według GOST 6727.

Prefabrykowane studzienki i elementy betonowe są oznaczone alfanumerycznym oznaczeniem, gdzie:


 • CL - komora robocza studni kanalizacyjnej;
 • BC - komora robocza studni odwadniającej;
 • KFK - komora robocza studni kanalizacji domowej;
 • KDK, DK - izba robocza odwiertu sieci śródlądowych;
 • CLA - komora robocza studni kanalizacyjnej;
 • KLV, VD - komora robocza studni czerpnio-kanalizacyjnej;
 • KVG - komora robocza studni wodociągów i gazociągów;
 • KS - pierścień ścienny komory roboczej lub studni;
 • KO - pierścień nośny;
 • ON - płyta bazowa;
 • PD - tablica drogowa;
 • PN - płyta dolna (dół);
 • PP - płyta podłogowa;
 • PC - pierścień ścienny z pokrywkami;

Cyfry po literach wskazują średnicę w decymetrach komory roboczej, szyjkę lub właz studzienki z betonu zbrojonego, z którą ten element się łączy. Liczby po punkcie w znaku pierścieni ściennych są wysokością pierścienia w decymetrach. Małe litery po numerach w pierścieniach ściennych marki oznaczają pierścienie z dodatkowymi cechami konstrukcyjnymi: a - z dwoma otworami do przepuszczania rurociągów, b - czterema cyframi po łączniku w rodzaju płyt podłogowych jest typ nośności płyty.

Znakowanie produktów zgodnie z albumem zunifikowanych produktów RK 2201-82 na systemie alfanumerycznym, gdzie:


 • Słońce - komory robocze studni odwadniających,
 • VD - komory robocze studni pobierających wodę (deszczówka),
 • VG - komory robocze studni zainstalowane na sieciach wodociągowych i gazowych,
 • PC - okrągła płyta studni z otworem na krawędzi płyty,
 • PVG - okrągła płytka zachodzenia na siebie studzienek z otworem w środku płyty,
 • K - pierścienie studni gardła.

Liczby na końcu znaczków wskazują wewnętrzną średnicę komór roboczych studzienek i szyjki w decymetrach.

W GC "BLOCK" można zamawiać elementy odwiertów żelbetowych, a także konsultować się z naszymi specjalistami, dobierać wymagane konstrukcje z betonu. W naszym dziale sprzedaży możesz dowiedzieć się z góry o cenie studni i obliczyć całkowity koszt zamówienia. Możesz kupić studnie i skonsultować się z ogólnymi kwestiami zakupu i dostawy, dzwoniąc do następujących firm: GK BLOCK: St. Petersburg: (812) 309-22-09, Moskwa: (495) 646-38-32, Krasnodar: (861) 279- 36-00. Tryb działania firmy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00. Firma GC BLOCK dostarcza odwierty z betonu zbrojonego w całej Rosji bezpośrednio do miejsca klienta lub na plac budowy, jeśli pozwala na to infrastruktura.

Manipulator dźwigu Voronezh

pierścienie żelbetowe

DOSTAWA PIERŚCIENI BETONOWYCH

DIGGERS / MANUAL DOG

USŁUGI KOPERT JCB

Cały zakres usług związanych z instalacją i eksploatacją kanalizacji / szamba / szamba z betonowych pierścieni - wykonujemy jako oddzielne rodzaje prac i pełen zakres usług, w wyniku czego - gotowe podtyty (szambo) pod klucz.

Nasza firma produkuje i sprzedaje wysokiej jakości wytrawione żelbetowe pierścienie, które są niezbędne do budowy własnego systemu kanalizacyjnego, szamba (studzienki odpływowe i szamb.) W prywatnym domu lub w kraju, a także do budowy inspekcji i studni, w tym studni. Dzięki technologii wibroprasowania produkty są gładkie i bardzo mocne.

8 (920) 462-77-22 - godne pierścienie jakości, wszystkie produkty posiadają certyfikat!

Jak kupić nasze pierścionki? - bardzo proste: wystarczy zadzwonić i zamówić wymaganą liczbę i średnicę pierścieni, wykonujemy dostawę i instalację pierścieni w studzience tego samego dnia. Możesz zapłacić za swoje zamówienie w miejscu rozładunku (do kierowcy w dowodzie dostawy) lub przyjść do naszego biura z wyprzedzeniem.

Od zeszłego roku w naszym asortymencie pojawiły się zagięte pierścienie betonowe (są one również nazywane: z ćwiartką lub z zamkiem) - znacznie upraszczają instalację i wzmacniają całą konstrukcję z uwagi na to, że mając wpust i grzbiet, są one wsuwane w siebie i nie są przemieszczane.

Masa i objętość pierścieni betonowych

Planując budowę, należy wziąć pod uwagę wszystkie szczegóły. Dotyczy to szczególnie materiałów budowlanych. Montaż elementów konstrukcji wymaga pracy, a często specjalnego wyposażenia. Bez uwzględnienia objętości i ciężaru materiałów budowlanych niemożliwe jest prawidłowe ich umieszczenie, transport i instalacja. Konieczne jest również poznanie wagi i objętości przy wykonywaniu obliczeń konstrukcyjnych podczas projektowania.

Masa pierścienia betonowego jest zwykle obliczana według wzoru: V = π x R² x H

W tym wzorze V jest wewnętrzną objętością pierścienia, π jest stałą wartością równą 3,14, R² jest wewnętrznym promieniem produktu, H jest wysokością produktu.

Ta formuła ma na celu obliczenie wewnętrznej przestrzeni pierścienia. Nie uwzględnia grubości ścian. Służy do obliczeń przy budowie studni kanalizacyjnych i zbiorczych. Bez planowania w trakcie projektowania zaprojektowany system nie poradzi sobie z obciążeniem, co pociągnęłoby za sobą niepożądane konsekwencje.

Najczęściej używane pierścienie w konstrukcji mają następujące parametry:

 • COP 20,9 (200 cm) - objętość 2,83 m³;
 • COP 15,9 (150 cm) - objętość 1,59 m³;
 • COP 10,9 (100 cm) - objętość 0,71 m³.

Oprócz objętości elementów budowlanych ważne jest również uwzględnienie wagi. Typowa waga betonowego pierścienia dla studni jest różna dla każdej marki. Poniższa tabela pokazuje główne cechy niektórych z nich.

Konstrukcje żelbetowe są uważane za monolityczne właśnie ze względu na dużą masę. Wysokiej jakości montaż utrzymuje poszczególne elementy razem i czyni je bardzo odpornymi na wpływy zewnętrzne. Stosując konkretne produkty podczas budowy, na pewno zwiększysz charakterystykę operacyjną obiektu.

Na przykład przy budowie sieci kanalizacyjnych stosuje się duże betonowe pierścienie o długości 1 metra lub więcej. Do sieci wodociągowej użyj pierścieni o wadze około 640 kg. Posiadanie podobnej wagi, transport i instalacja urządzeń wymaga użycia specjalnego sprzętu. Ciężar betonowego pierścienia nie może być mniejszy, w przeciwnym razie pierścień będzie zawierał wgłębienia. Jeśli zauważysz niedopasowanie wagi w powyższych markach, możliwe jest uszkodzenie fabryczne. Możliwe jest pozyskiwanie materiałów budowlanych bez obaw tylko od zaufanych producentów i dostawców.

Rozmiary studzienek żelbetowych (w / b). Tabele według GOST. Specyfikacje techniczne

Spis treści:

Kanalizacja i budowa studni to warunek wstępny w budynkach prywatnych i wielopiętrowych. Istnieją pewne wymagania dla takich konstrukcji, dlatego muszą one w pełni spełniać normy sanitarne i higieniczne. Ponadto, organizując system czyszczenia dla domu wiejskiego, każda osoba oczekuje, że budynek będzie służył przez kilkanaście lat, służąc wiernie.

Dlatego najlepszym rozwiązaniem podczas wykonywania takich prac jest instalacja pierścienia betonowego. Ten produkt jest wykonany z trwałego i trwałego materiału, który może trwać prawie wiecznie, pod warunkiem, że pierścień jest odpowiednio dobrany, instalacja jest wykonywana zgodnie z wszystkimi wymaganiami. Dlatego warto wziąć pod uwagę cechy pierścieni betonowych, aby zrozumieć zakres rozmiarów i metody instalacji.

Jakie są pierścienie. Rodzaje i cel

Kręgi w kształcie studni to konstrukcje żelbetowe o okrągłym kształcie, służące do układania łączności inżynieryjnej, która jest zakopana poniżej poziomu gruntu. W zależności od konstrukcji stosowane są następujące rodzaje pierścieni:

Kanalizacja i pobór wody.

Produkty do budowy podziemnych sieci kablowych.

Zużycie gazu i wody.

Ponadto na rynku istnieją takie odmiany:

Pierścienie z płaskim i blokującym końcem.

Bez względu na rodzaj i przeznaczenie, produkty wykonane są z ciężkiego betonu, gat. 200-500, wykonywane jest zbrojenie.

Technologia produkcji

Wykonać pierścienie do odwiertów ze sztywnego betonu, który wlewa się do szalunku. Konieczne jest wyjaśnienie, że wstępne wykonanie wzmocnienie drutu stalowego o średnicy 8-12 mm. Na przeciwległych końcach konstrukcji zainstalowane są dwa pręty pionowe, które służą jako uchwyty do podnoszenia pierścienia.

Forma jest zagęszczana przez wibracje, aby wyeliminować powstawanie pustek. Deskowanie usuwa się jeden dzień po wylaniu betonu. Następnie gotowe produkty są przechowywane na otwartych przestrzeniach. Siłę uwalniania pierścienia (50% celu) uzyskuje się w ciągu około 7 dni. Pełną wytrzymałość betonu osiąga się po 28 dniach.

Zalety i wady żelbetowych pierścieni

Nie jest tajemnicą, że każdy materiał budowlany ma swoje mocne i słabe strony. Ta funkcja dotyczy gotowych produktów. Pierścienie betonowe wydają się idealne, ale nawet one nie są pozbawione wad.

Niezaprzeczalne zalety pierścieni RC to:

Wysoka jakość w przystępnej cenie.

Szeroki zakres rozmiarów.

Możliwość szybkiego wyposażyć system sanitarny i sanitarny.

Wysoka szczelność: ścisłe dopasowanie szwów zapobiega przedostawaniu się wody gruntowej do konstrukcji.

Długi okres użytkowania: żelbeton jest neutralny dla każdego środowiska, dlatego może służyć przez co najmniej 100 lat.

Sztywność konstrukcji: studnie wykonane z betonowych pierścieni mogą być montowane nawet na niestabilnym podłożu.

Oczywiste wady obejmują następujące punkty:

Wymiary i waga: niemożliwe jest zamontowanie pierścienia betonowego bez użycia sprzętu budowlanego, który nieco "waży" koszt instalacji.

Brak mobilności: bardzo trudno jest przenieść taką studnię.

Można zauważyć, że jest więcej pozytywnych cech, wyjaśnia to stale rosnąca popularność pierścieni betonowych.

Oznaczenie zgodnie z GOST. Jak czytać legendę

Każdy pierścień z betonu zbrojonego ma etykietę określającą zakres zastosowania produktu. Legenda odpowiada standardom GOST, wygląda to tak:

CLA - produkty przeznaczone do układania drenaży i miejskich kanałów burzowych.

KVG - pierścienie stosowane do instalacji rurociągu i studni.

KO - pierścień nośny stanowiący podstawę studni.

KS - modele ścienne zainstalowane w pomieszczeniach zamkniętych.

KFK - systemy odwadniające i sieci kolektorów.

Ponadto oznakowanie pierścieni zawiera oznaczenia numeryczne.

Przykład odszyfrowania:

KS-7-9. Oznacza to pierścień ścienny o grubości ściany 70 i wysokości 900 mm.

Standardowe rozmiary pierścieni żelbetowych

Pierścienie betonowe są reprezentowane przez bardzo zróżnicowany zakres rozmiarów. Standardowe rozmiary produktów wyglądają tak:

Wysokość: 10-100 cm.

Grubość ścianki: 70-120 mm.

Średnica wewnętrzna: 70-200 cm.

Ciężar właściwy: 46-2 300 kg.

Dzięki takim standardowym rozmiarom łatwo jest wybrać pierścienie do aranżacji indywidualnego systemu zaopatrzenia w wodę.

Co jeszcze jest potrzebne? Dodatkowe elementy

Należy zauważyć, że instalacja niektórych pierścieni nie rozwiąże problemu jakościowego systemu zaopatrzenia w wodę. Aby studnia spełniała wymagania, wymagane będzie zainstalowanie dodatkowych elementów. Nie jest to warunkiem wstępnym, ale przestrzeganie tej zasady pomoże zapobiec zanieczyszczeniu systemu ściekami, zwiększy żywotność i nada całości strukturę.

Aby to zrobić, zastosuj:

Płyty denne - zapewniają niezawodną podstawę.

Płyty stropowe - dzięki wąskiemu otworowi na takiej płycie, zamontowany jest pierścień o małej średnicy, zamknięty tradycyjną pokrywą włazu.

Dodatkowe pierścienie - produkty o standardowej średnicy, ale o mniejszej grubości. Takie elementy pomagają podnieść wysokość studni do pożądanego poziomu.

Zastosowanie takich produktów zapewnia optymalną szczelność, zapobiega zamarzaniu rur w zimie.

Pokrywy do odwiertów

1PP 15
1PP 20
1PP 25
1PP 25-2
1PP 8
1PP15-1
1PP15-2
1PP20-1
1PP20-2
2PP 15
2PP 20
2PP 20-2
2PP 25
2PP 25-2
2PP 8
2PP15-1
2PP15-2
2PP20-1
3PP 15
3PP 15-1
3PP 15-2
3PP 20
4PP 20-2
KTsP1.20N
KTsP1.25N
KCP2.25
PVG-15
PVG-20
PVG-25
PC-15-10
PC-20-10
PK-25-15
PP 10
PP 13
PP10-1
PP10-2
PP13-1
PP13-2

Płyty spodu

Pierścienie łożyskowe

Pierścionki z pokrywkami

Pc 10
Pc 15

Proces składania

Aby odwiert spełniał ustalone wymagania, instalacja konstrukcji musi być przeprowadzona zgodnie z wszelkimi zasadami. Tutaj konieczne jest przeprowadzenie dobrze znanej procedury działania:

Wybór lokalizacji

Studnie i systemy odwadniające nie osiedlają się w pobliżu budynku mieszkalnego. Średnia odległość od domu wynosi około 5 metrów. W wybranym miejscu nie powinno być wód gruntowych, w przeciwnym razie trzeba będzie ponieść dodatkowe koszty związane z uszczelnieniem. Ponadto specjalne urządzenia muszą swobodnie podjechać do miejsca instalacji.

Pit fundamentowy

Aby wykopać dół, lepiej jest wynająć technikę: głębokość dołu powinna być równa wysokości dwóch pierścieni. Kopanie takiego dołu ręcznie będzie bardzo problematyczne. Na dnie wykopu umieszczono poduszkę drenażową z warstw piasku i żwiru o grubości co najmniej 50 cm.

Pierścienie

Aby dolna kondygnacja była idealna dla pierścienia z głuchym dnem, jeśli produkt przechodzi, najpierw ułóż dolną płytę. Elementy są instalowane na sobie nawzajem za pomocą dźwigu samochodowego, złącze jest rozmazane zaprawą. Jeśli odwiert jest zamontowany na ruchomym gruncie, złącze można wzmocnić metalowymi klipsami.

Po zainstalowaniu pierścieni do studni doprowadza się łączność, wykonuje się niezbędne przyłącza, wypełnia się fundamentową studnię, pierścienie przykrywa się górną płytą i instaluje się włazy.

Który producent preferować?

Pierścienie betonowe do odwiertów produkuje około 250 firm w całej Rosji. Rozważ 5 sprawdzonych producentów.

LLC MasterStroy. Siedziba firmy znajduje się na przedmieściach Voskresensk, specjalizuje się w sprzedaży cementu chłodnego i brutto, zajmuje się produkcją rur ciśnieniowych i pierścieni żelbetowych.

JSC "Fabryka części do budownictwa przemysłowego". Firma znana jest na rynku budowlanym od ponad 45 lat, jest jednym z największych producentów konstrukcji żelbetowych w regionie Tiumeń. Firma posiada własne laboratorium konstrukcyjne (akredytowane), które kontroluje jakość produktów.

LLC Vira Trading Company. Linia produkcyjna przedsiębiorstwa znajduje się w Petersburgu. Firma zajmuje się produkcją pierścieni żelbetowych i rur bezciśnieniowych. Wszystkie produkty przechodzą wieloetapową kontrolę jakości.

Monolith Stroy LLC. Firma znajduje się w regionie Moskwy, zajmująca się produkcją i sprzedażą wyrobów betonowych od 2007 roku. Zakres produkcji obejmuje stosy mostów i kompozytów, FBS, pierścienie ścienne, płyty denne i pokrywy studzienek.

LLC Gazobloki. Jest to przedsiębiorstwo z Woronezu zajmujące się produkcją gotowych mieszanek betonowych, cegieł silikatowych i okładzinowych, pierścieni betonowych i dodatkowych elementów do nich.

Należy wyjaśnić, że nie są to jedyni dostawcy rosyjskiego regionu. Powyższe firmy ściśle monitorują jakość swoich produktów, współpracują bezpośrednio z dostawcami surowców, przestrzegają standardów GOST.

Szczegóły studni (pierścienie, dna, pokrywy żelbetowe), KS, KTSD, KTsP

Pierścienie studni, KS

Pierścienie studni żelbetonowych, studnie wodne i sieci kanalizacyjne, pierścienie ścienne komory roboczej lub studni.

Dna studni, KCD

Płyta dna studni przeznaczona jest do urządzenia i nakładania się okrągłych odwiertów podziemnych rurociągów kanalizacyjnych, wodociągowych i gazociągów. Konstrukcja dna studni przeznaczona jest do stosowania na glebach suchych, mokrych i ulewnych. Mrozoodporność nie niższa niż F50, wodoodporna nie niższa niż W2.

Pokrywy odwiertów, KTsP

Charakterystyka części szybów

Ceny za części do studni

Data ostatniej aktualizacji ceny: 02.01.2018. Rynek nie jest stabilny - proszę sprawdzić cenę przez telefon: +7 (915) 622-1551 (Vladimir, region Vladimir i Centralny region Rosji) lub +7 (925) 642-3647 (region Moskwa i Moskwa).

Poniżej znajdują się ceny podstawowe!

Aktualne ceny ze zniżkami do -20%: +7 (915) 622-15-51

* Wszystkie ceny są w rublach rosyjskich, w tym VAT. Publikacja tych cen nie jest ofertą.

Możesz kupić żelbetowe części odwiertów (pierścienie, dna, pokrywy) hurtowo lub detalicznie, przez "odbiór własny" lub z szybką dostawą w Moskwie, Regionie Moskiewskim (MO), Władimir, Władimir Region (IN) i Centralnym regionie Rosji. Nasz zakład wykonuje produkcję, sprzedaż i dostawę szerokiej gamy produktów z betonu zbrojonego i konstrukcji żelbetowych - patrz katalog wyrobów betonowych lub nomenklatura z cenami w cenniku.

Żelbetowe pierścienie do ścieków: klasyfikacja, wymiary i instalacja

Treść artykułu:

Żelbetowe pierścienie to produkty wykonane z materiału kompozytowego - żelbetowego, który składa się z dwóch głównych komponentów: betonu i stali.

Pierścienie mogą mieć inną wielkość i średnicę, są wytwarzane przez odlewanie, a następnie utwardzenie mieszaniny.

Wygląda jak pierścień RC

Pomimo dość szerokiego zakresu jego zastosowania w budownictwie, pierścienie żelbetowe są najczęściej stosowane do ścieków w domach prywatnych. H

Ich zlewozmywak wyposażony jest w odbiorniki zlewni - zbiorniki akumulacyjne lub szamba - pełnowartościowe urządzenia oczyszczające.

Również inspekcja studzienek kanalizacyjnych wykonana jest z betonowych pierścieni, które znajdują się w miejscach, gdzie układane są rury co 30-50 metrów.

Pierścienie betonowe do ścieków

Jaka jest klasyfikacja pierścieni żelbetowych

Jeśli mówimy o klasyfikacji, należy od razu zauważyć, że wszystkie betonowe pierścienie do ścieków są podzielone na dwie duże grupy: pierścienie standardowe i euro.

W pierwszym przykładzie wykonania mówimy o zwykłych produktach, które są montowane na sobie nawzajem podczas instalacji studni, uszczelnione w stawach zaprawą cementową i dodatkowymi metalowymi wspornikami.

Pierścienie euro są początkowo wyposażone w specjalne zamki lub fałdy, zapewniające mocne połączenie kilku elementów.

W tym samym czasie średnica pierścienia euro może być większa niż w przypadku konwencjonalnych wyrobów betonowych.

Pierścienie standardowe i euro

Również podzielone na pierścienie kanalizacyjne dla marki betonu użytego w ich produkcji.

W takim przypadku będzie to tak: B25 i wyżej.

Wskaźniki odporności na mróz nie mogą być mniejsze niż F-100, a wodoodporność będzie wskazywana przez oznaczenie W-4.

Pierścienie RC do twojej kanalizacji

Należy zauważyć, że pierścienie RC do ścieków i właściwości ich konstrukcji są klasyfikowane.

Tutaj należy zwrócić uwagę na znakowanie liter.

Na przykład, jeśli produkty są oznaczone kombinacją liter KS, oznacza to, że masz pierścienie ścienne.

Stosowane są w układach kanalizacyjnych do budowy zbiorników i studni septycznych.

Jeśli widzisz oznaczenie typu KSD, oznacza to, że masz do zaoferowania dodatkowy pierścień ścienny.

Pierścień RC marki KS

Jakie są rozmiary żelbetowych pierścieni do ścieków

Jeśli mówimy o rozmiarach pierścieni RC, ogólnie rzecz biorąc, można zobaczyć te wskaźniki w tym samym oznakowaniu produktu po wyżej wymienionych literach.

Producenci w większości przepisują wymiary w decymetrach.

Na przykład, jeśli zdekoduje się oznaczenie KS-10-6, oznacza to, że średnica produktu w tym przypadku wynosi 10 dm lub 1 metr.

Odpowiednio wysokość pierścienia będzie równa 0,6 m.

Rozmiary pierścieni KS-10-6

Należy zauważyć, że jeśli mówimy o wymiarach pierścieni betonowych do ścieków, wówczas wszystko będzie o rząd wielkości łatwiejsze.

Standardowa wysokość jednego produktu wynosi 90 cm, a średnica może wynosić 1-2 metry.

Ale jeśli chcesz zbudować mniejszą strukturę lub użyć niestandardowych pierścieni, powinieneś zwrócić uwagę na produkt z oznaczeniem CFC.

Sztywne pierścienie ścienne mają wysokość 30 i 60 cm, dzięki czemu w wyniku ich połączenia ze zwykłym COP można uzyskać studnię o pożądanej wysokości.

Dodatkowe pierścienie ścienne

Jak obliczyć objętość pierścieni RC

W celu określenia objętości studzienek studzienek kanalizacyjnych należy zastosować specjalną tabelę stosunku rozmiarów i wskaźników objętości.

Tutaj można zobaczyć takie wskaźniki, jak wewnętrzna średnica produktu, jego grubość ścianki, a także objętość.

W związku z tym, aby ustalić, jakiego rodzaju betonowe pierścienie są potrzebne do ścieków, początkowo konieczne jest obliczenie całkowitej objętości odwiertu.

Pierścienie RC na stole

Obliczenia będą przeprowadzane według bardzo prostej formuły.

Tutaj musisz pomnożyć trzy wskaźniki:

 • liczba osób stale przebywających w domu. Weźmy na przykład 5;
 • dzienne spożycie wody na osobę w litrach. Dzisiaj ta liczba to 200 litrów;
 • liczba dni, w których dreny są całkowicie poddane recyklingowi. To 3 dni.

RC pierścienie na 3 metry sześcienne razem

W ten sposób, wykonując proste obliczenia: 5 * 200 * 3, otrzymujemy 3000 litrów.

Przekładając tę ​​liczbę na metry sześcienne, otrzymujemy 3m 3.

Ten tom powinien mieć kanalizację dla pięcioosobowej rodziny.

Obliczanie objętości wewnętrznej

Wewnętrzna objętość pierścienia jest obliczana za pomocą prostej formuły. Tutaj musisz pomnożyć R 2 - promień wysokości produktu i 3,14 - stałą wartość.

W związku z tym, aby uzyskać promień pierścienia, musimy wykonać obliczenia w odwrotnej kolejności.

Całkowitą objętość dzielimy przez 3,14 i wysokość studni, która w naszym przypadku wynosi 2,3 metra przy całkowitej głębokości 2,5 metra.

Tak więc formuła to: R 2 = 3 / 2,3 / 3,14. W rezultacie promień będzie równy 0,65 m.

Okazuje się, że średnica studni kanalizacyjnej powinna wynosić 1,3 m. Takie produkty nie są produkowane, dlatego bierzemy pierścienie o średnicy 1,5 m.

Zalety i wady pierścieni RC

Zanim wyposażysz kanał w betonowe pierścienie, powinieneś rozważyć wszystkie zalety i wady tych produktów.

Korzyści będą następujące:

Pierścienie ZHB - wytrzymałość, szczelność, długa żywotność

 • dość wysoka siła;
 • prosta i niezwykle szybka instalacja;
 • wysoka szczelność, zwłaszcza przy dodatkowej impregnacji;
 • długi okres użytkowania;
 • rozsądna cena.

Obejmują one następujące punkty:

Wielka waga, technika instalacji

 • konieczność wynajęcia specjalnego sprzętu do transportu materiałów;
 • duża waga produktów, uniemożliwiająca ich ręczną instalację, zmuszając ich do szukania pomocy ze specjalnego sprzętu.

Pozostaje rozważyć kolejność prac instalacyjnych.

Jak jest instalacja betonowych pierścieni

Aby wykonać pracę, nie musisz zatrudniać specjalistów. Możesz zrobić wszystko własnymi rękami.

Instalacja pierścieni kanalizacyjnych zostanie przeprowadzona w następujących etapach:

 • Wykop dół odpowiedniej objętości. Jego wysokość i średnica powinny być o 50 cm większe niż odpowiednie figury samej studni;

Instalacja pierścieni RC

Zainstaluj ostatni dzwonek

Instalacja klapy rewizyjnej

Na wysokości około 50 cm od ziemi w betonowym otworze należy wykonać otwór, w którym rura zostanie podłączona.

Dzięki temu odciek wpłynie do następnej studni.

Żywotność szamba pierścieni RC 20-30 lat

Jeśli mówimy o żywotności, ścieki z żelbetowych pierścieni będą w stanie działać prawidłowo przez około 20-30 lat, jeśli ich instalacja zostanie wykonana prawidłowo.

Betonowe przedmioty pierścienia Woroneż

Warunki działania: przy zamówieniu z 10 betonowych pierścieni uzyskujesz 15% zniżki na instalację i dostawę.

 • Jak pokazuje praktyka, studnia składa się średnio z 3-4 pierścieni.
 • Cena za montaż - 2000 ₽ z VAT.
 • Przelew - 2-3 pierścienie.
 • Instalacja - 2000 ₽ z VAT (czas montażu 1-2 godziny).
 • Dostawa pierścieni - 3000 ₽ w Woroneżu. Przedmieście - 40 ₽ za 1 km.

Ceny produktów betonowych: pierścienie, pokrywy, dna, płoty

Dekodowanie rozmiaru:

 • Panele do ogrodzeń betonowych: grubość - 120 mm, wysokość - 2000 mm, długość - 3000 mm.
 • Szkło do panelu na betonowe ogrodzenie: szerokość - 500 mm, wysokość - 600 mm.

Włazy polimerowe

✓ Pierścienie z betonu towarowego z UMS-22:

8-951-87-80-963 8-929-01-11-333 8-908-13-53-105

Przy dużych wolumenach sprzedaży ceny podlegają negocjacjom

Kup pierścionki dobrze

Żelbetowe pierścienie (beton) - najważniejszy i nieodzowny element wszystkich systemów komunikacyjnych. Za pomocą studni pierścieni buduje się sieci kanalizacyjne, wodne, odwadniające i gazociągowe.

Montaż pierścieni z wyrobów betonowych w Woroneżu

Pierścienie betonowe

Pierścienie do wyrobów betonowych są wykonane ze zbrojonego betonu i dlatego należą do konstrukcji betonowych. Pierścień ściekowy z betonowych wyrobów przedstawia wzór cylindrycznej formy. Wewnątrz tej struktury znajduje się metalowa siatka. Dziś pierścienie są wykonane w kilku rozmiarach. Pierścienie mają z reguły wysokość 0,9 mi różnią się jedynie średnicą. Na przykład średnica pierścieni KS-10 wynosi 1 m, KS-15 - 1,5 m, a KS-20 - 2 m, natomiast wysokość wszystkich tych pierścieni wynosi 0,9 m. To są główne rozmiary. Dostępne w pierścieniach i innych rozmiarach. Tak więc wysokość pierścieni odwiertu może wynosić 290, 590, 890 mm.

Oznaczanie pierścieni wyrobów betonowych

Warto zauważyć, że pierwsza cyfra w oznaczeniu pierścieni wskazuje średnicę, a druga - wysokość produktu. Znakowanie nanosi się na zewnętrzną powierzchnię boczną pierścieni, płyt dennych i płyt podłogowych, a także na płyty podstawy.
Wraz z głównymi pierścieniami szybu żelbetowego wykonywane są dodatkowe pierścienie wykończeniowe, które są stosowane w sytuacji, gdy wysokość, szerokość i nachylenie pierścienia przeszkadzają w utworzeniu samej studni.
Wszystkie pierścienie są wykonane z betonu M200-500 i okuć 0,6-10 mm.

Zalety naszych produktów

Firma UMS-22 sugeruje zakup pierścieni do kanalizacji lub studni własnej produkcji o standardowych niestandardowych rozmiarach po rozsądnych cenach. Gwarantujemy naszym potencjalnym nabywcom najwyższą jakość naszych produktów, ponieważ wszystkie pierścienie są wykonane zgodnie z wymogami GOST. Zawsze możemy kupić betonowe pierścienie do studni, których cena jest jedną z najbardziej konkurencyjnych w regionie.

Wszystkie nasze produkty mają wiele niezaprzeczalnych zalet w stosunku do innych producentów:

 • najwyższa niezawodność;
 • długi okres użytkowania;
 • przyjazność dla środowiska;
 • zgodność ze standardami budowlanymi.

Dla wszystkich, bez wyjątku, wyrobów betonowych produkowanych przez naszą firmę, zapewniamy klientom niezbędne certyfikaty. Cenimy każdego z naszych klientów i upewniamy się, że kupujący jest pewny bezpieczeństwa i najwyższej jakości naszych produktów. Kontaktując się z firmą UMS-22, aby kupić niezbędne produkty, będziesz zadowolony z zakupu i serwisu.

Sprzedaż konkretnych towarów w Woroneżu:

8-951-87-80-963 Alexander

8-929-01-11-333, 8-908-13-53-105

Pierścienie do rozmiarów studni kanalizacyjnych i cen

Pierścień dobrze KS-7.3

Pierścień dobrze KS-7.9

Pierścień dobrze KS-10.3

Pierścień dobrze KS-10.9

Pierścień dobrze KS-15,3

Pierścień dobrze KS-15,6

Pierścień dobrze KS-15.9

Pierścień dobrze KS-20.6

Pierścień dobrze KS-20,9

Montaż wyrobów betonowych pierścieni firmy UMS-22 (wideo)

Gdzie wykonaliśmy dostawę pierścieni wyrobów betonowych

Przeprowadziliśmy dostawę żelbetowych pierścieni do budowy

 • METRO w obszarze podziemnym (Woroneż);
 • posadzić sprzęt rolniczy w podziemiu (Woroneż);
 • przedszkole w Maiden z Semiluksky District;
 • budowa farmy świń w miejscowości Voznesenka, Semiluksky District;
 • kompleks zwierząt w miejscowości Novaya Kalitva, Voronezh Region.

Budowa studni kanalizacyjnej

Zaopatrzenie w wodę i ścieki

Jednym z obowiązkowych etapów prac budowlanych jest zapewnienie zaopatrzenia w wodę w domu i kanalizacji z domu. Woda wchodząca do domu po użyciu jest wyświetlana jako ścieki. Systemy kanalizacyjne różnią się materiałami, liczbą odwiertów oraz tym, co dzieje się w systemie ze ściekami. Ścieki gromadzone są w zbiorach i po pewnym czasie są wypompowywane za pomocą specjalnej maszyny, po czym są usuwane do szamb i wchłaniane w samej studzience.

Warunkiem koniecznym do budowy domu jest budowa studni kanalizacyjnej.

Oczywiście każdy właściciel domu będzie próbował zorganizować budowę studni ściekowych, aby jego kanalizacja nie wymagała dodatkowej uwagi podczas dalszego użytkowania. Taki studnia kanalizacyjna nazywana jest absorbentem lub absorberem. Możliwe jest nawet zbudowanie systemu składającego się z kilku zbiorników bezodpływowych. Wyglądają jak ukorzenione beczki, gdzie dreny są kolejno oczyszczane przed resorpcją w glebie.

Wymagania dotyczące studni kanalizacyjnych

Istnieje kilka wymagań dotyczących odwiertów.

Chłonny (wchłanialny) odwiert musi być ustawiony w taki sposób, aby nie dochodziło do zanieczyszczenia wód gruntowych.

Studnia kanalizacyjna musi znajdować się 50 m od źródła lub studni pitnej.

W obszarach, w których woda gruntowa przepływa wysoko, takie kolektory nie budują się. Przybliżona bezpieczna głębokość przepływu wody gruntowej wynosi 4 metry i głębiej. Odległość między najwyższą wodą gruntową na wiosnę a dnem wykopu powinna wynosić więcej niż jeden metr. Jeśli w pobliżu znajduje się źródło lub studnia, minimalna odległość od kanału do źródła / studni powinna wynosić 50 metrów. Odległość od chodnika absorpcyjnego do budynku mieszkalnego powinna wynosić co najmniej dziesięć metrów.

Jak można zauważyć na rysunkach, do budowy rozpuszczalnej przestrzeni studzienki odwadniającej jest wymagane.

Kiedy miejsce jest ograniczone lub gdy wody naturalne są wysokie, konieczne jest zbudowanie odpompowanego studni kanalizacyjnej. Jest on przeprowadzany ciasno, próbując wybrać lokalizację dla jego lokalizacji bliżej zewnętrznego ogrodzenia, tak aby pompowaczka mogła z łatwością podnosić i rozładowywać ścieki ze studzienki odwadniającej.

Obliczanie objętości studni kanalizacyjnej

Budowa studni rozpoczyna się od wyboru lokalizacji i obliczenia objętości studni. Być może najpierw musisz obliczyć wymaganą objętość, a następnie wybrać miejsce dla objętości odpadów.

Wielkość studni kanalizacyjnej zależy bezpośrednio od liczby osób mieszkających w domu i istniejących urządzeń sanitarnych.

Objętość studni przeznaczonej do odprowadzania ścieków zależy bezpośrednio od potrzeb przepływu wody. Średnie wskaźniki ścieków na osobę wynoszą 150-170 litrów wody na dzień bez kąpieli i 230-250 litrów wody dziennie z kąpielą. Dla przeciętnej rodziny (dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci) zużycie wody na dzień może wynosić od 600 do 1000 litrów (jeden metr sześcienny). Uważa się, że dobrze przyswajalny drenaż z dolną powierzchnią 1 kwadratu. m jest w stanie przyjąć i wchłonąć do jednego metra sześciennego wody dziennie (pod warunkiem, że gleba nie jest glinką). Aby zapewnić pewną rezerwę, roboczą objętość wykopu oblicza się jako trzykrotną stawkę dzienną, tj. Dla naszej przeciętnej rodziny składającej się z czterech osób, konieczne jest zbudowanie wykopu o objętości trzech sześcianów. Należy rozumieć, że rura, przez którą ścieki przedostaną się do studzienki, powinna znajdować się na głębokości około 70 cm, a robocza objętość studzienki kanalizacyjnej znajduje się poniżej rury odpływowej. Możliwe jest również doprowadzenie istniejącego systemu odwadniającego do studzienki kanalizacyjnej. Głębokość jego występowania również nie przekracza 70 cm.

Teraz, znając wymaganą objętość ścieków, możemy oszacować jej wielkość. Głębokość studni jest zwykle wykonywana z 2,5 do 3 metrów. Odejmujemy 70 cm, leżąc nad rurą spustową, uzyskujemy maksymalną głębokość roboczą 2,3 metra.

Przypomnij sobie ze szkolnego kursu geometrii, że objętość to powierzchnia dna pomnożona przez wysokość.

Najczęściej są to okrągłe odwierty, ponieważ są bardziej wygodne w instalacji, naprawie i konserwacji.

Dno studni może być okrągłe (studnie-bębny) lub w formie czworoboku (kwadrat lub prostokąt). Oczywiście możliwe jest wykonanie owalu lub piramidy kanału kanalizacyjnego, ale jest to już szczególnie interesujące dla tego rodzaju konstrukcji. Rozważymy najprostsze i najczęstsze formy.

Obszar koła oblicza się za pomocą wzoru S = πR 2. Uzyskujemy, że wymagana objętość studni 3 kostek jest równa iloczynowi wysokości (2,3 m) przez liczbę π (3,14) i przez kwadrat promienia (R 2).

3 m 3 = 2,3 m * 3,14 * r 2

Po obliczeniach znajdujemy wartość R, okazuje się ona być 0,65 metra lub 65 cm, co oznacza, że ​​średnica dołu powinna wynosić 1,3 metra z głębokością 3 metrów.

Jeśli studnia ma zostać wykopana nie zaokrąglona, ​​ale kwadratowa lub prostokątna, to przypominamy, że powierzchnia prostokąta to długość pomnożona przez szerokość. Objętość studni to głębokość pomnożona przez dolny obszar. Oznacza to, że 3 m 3 = 2,3 m * dolny obszar.

Powierzchnia dolna = 1,3 metra kwadratowego. Oznacza to, że dno jest kwadratowe z bokiem kwadratu o boku 1 m 15 cm, lub dno jest prostokątne o boku 1,5 mi 0,9 m. Przy głębokości studni 3 m.

Podczas kopania otworu pod studnią nie należy zapominać, że na dole będzie 30-40 cm Poduszka z piasku i gruzu.

Kanalizacja kopie w odniesieniu do dodatkowej szerokości, długości i głębokości, które będą zajmowane przez ściany wzmacniające, które chronią ziemię przed upadkiem. Ściany wewnątrz studni wznoszone są jako szalunki i mogą być wykonane z cegieł, betonowych lub żelbetowych pierścieni. Na dnie wykopu konieczne będzie wylanie warstwy piasku i warstwy pokruszonego kamienia o całkowitej wysokości 30-40 cm w celu przefiltrowania wchłoniętego odcieku. Jeśli wziąć pod uwagę wielkość Cegła 12 cm, okazało się, że konieczne jest wykopania dołu szerszy niż 25 cm (12 cm cegły szerokość po obu stronach) i głębiej, niż 40 cm (warstwa piasku, warstwa żwiru).

Obliczenia objętości studni kanalizacyjnej i jej dołu pozwalają na przybliżenie, tutaj można zaokrąglić wartości do większego kierunku. Zgodnie z zasadą "niech studnia będzie lepsza z niewielkim marginesem, niż jego objętość zostanie pominięta".

Ponadto musisz wiedzieć, że pierścienie żelbetowe są dostępne w standardowych rozmiarach (0,7, 1, 1,5 i 2 metry - średnica pierścienia). Dlatego po wykonaniu obliczeń i ustaleniu, jakiej średnicy studni potrzebujesz, porównujemy ją z gotowymi wymiarami standardowymi pierścienia betonowego. Po otrzymaniu obliczonej średnicy 1,3 metra wybieramy pierścienie o średnicy 1,5 metra, ponieważ przemysł nie wytwarza pierścieni o średnicy 1,3 metra.

Materiały do ​​budowy studni kanalizacyjnych

Określa się objętość studzienki kanalizacyjnej i średnicę pierścienia, miejsce jest wybierane, a wykop jest wykopany, teraz konieczne jest zbudowanie szalunku. Jest to wewnętrzna część studni, która chroni gliniane ściany przed upadkiem. Tradycyjnie ściany szalunkowe są układane z czerwonej cegły, a podczas układania ściany między cegłami pozostawia się dziury, tworząc ścianę jakby "pełną dziur". Ceglane deskowanie jest niedrogie, ponadto nie wymaga użycia urządzeń podnoszących. Cegły są opuszczane do studni ręcznie.

Trwałe ścieki mogą być wyposażone bez cegły, a zbrojenie żelbetowe będzie potrzebne do wzmocnienia ziemnych ścian. Jest to droższa opcja: podczas instalacji wymagany jest dźwig do umieszczenia każdego pierścienia w otworze i możliwość prowadzenia otworu podnoszącego na miejsce budowy otworu kanalizacyjnego.

Ścieki w ostatnich czasach często budowane z wykorzystaniem gotowych plastikowych pojemników. Te zbiorniki-beczki instalowane są w wykopanych wyrobiskach, w nich wzmocnione, wypełnione ziemią i pracują jako skumulowany system kanalizacyjny, wymagający okresowego pompowania. Także plastikowe zbiorniki-beczki mogą być używane jako pośrednie zbiorniki septyczne, gdzie śmieci, zawieszone cząstki i inne stałe odpady są odkładane z płynów ściekowych. Możliwe jest nawet całkowite wykopanie w beczkach, najważniejsze jest zachowanie różnicy wysokości pomiędzy rurą kanalizacyjną w domu a rurą wlotową w lufie spustu.

I jeszcze jedno: jeśli praca jest wykonywana przez wynajętych pracowników, jeśli budujesz kilka studni w formie układu pochłaniającego, poproś o sporządzenie dla ciebie opisu struktury w postaci tabeli studni kanalizacyjnych. Ten schemat może ci się przydać w przyszłości.