SP 40-102-2000: Projektowanie zewnętrznego zaopatrzenia w wodę

5.1.1 Wybór rur ciśnieniowych z materiałów polimerowych do zewnętrznych systemów zaopatrzenia w wodę dokonywany jest z uwzględnieniem warunków klimatycznych oraz ocen technicznych i ekonomicznych.

5.1.2 Rury wybiera się w drodze obliczeń, a dla zewnętrznego zasilania wodą z reguły konieczne jest przyjęcie rur typu "C" (PN-6) i wyższych.

5.2.1 Wymagania dotyczące wymiarów geometrycznych rur i ich parametrów podano w punkcie 3.2.

5.2.2 Długość odcinków rur lub cewki jest podana w dokumentacji producenta.

5.3.1 Do łączenia rur wykonanych z materiałów polimerowych należy stosować z reguły elementy łączące wykonane z materiałów polimerowych. Dopuszcza się stosowanie specjalnych metalowych okuć.

5.3.2 Do łączenia rur z poliolefinami o średnicy do 110 mm należy stosować spawanie. Rury wykonane z PCV, włókna szklanego i bazaltowych tworzyw sztucznych należy łączyć przy połączeniach kielichowych uszczelnionych gumowym pierścieniem profilowym lub klejem.

5.3.3 Do łączenia rur wykonanych z materiałów polimerowych z kształtkami i metalowymi rurami należy stosować plastikowe tuleje naramienne i luźne metalowe kołnierze lub uniwersalne połączenia plastikowo-metalowe.

5.4.1 Śledzenie systemu zaopatrzenia w wodę powinno odbywać się zgodnie z SNiP 2.04.02, biorąc pod uwagę sposób montażu - w ziemi, w kolektorach, kanałach bez kanałów lub w zrekonstruowanych rurociągach określonych warunkami lokalnymi i wynikami obliczeń ekonomicznych.

5.4.2 W przypadku nowych konstrukcji pierwszeństwo powinno mieć położenie rurociągu w ziemi.

5.4.3 Powinieneś skorzystać z możliwości obrócenia trasy z powodu zgięcia rury o minimalnym promieniu

gdzie E0 jest modułem sprężystości polimeru pod napięciem, MPa;

D jest zewnętrzną średnicą rury, mm;

s jest wytrzymałością obliczeniową (granica plastyczności) dla naprężonego materiału rury, MPa.

5.4.4 Obrót trasy może być również wykonywany ze względu na odchylenie osi jednej rury względem drugiej w połączeniu w kształcie dzwonu uszczelnionym pod kątem do 2 °.

5.4.5 Minimalna głębokość rurociągu do szczytu rurociągu zgodnie z SNiP 2.04.02 nie powinna przekraczać głębokości zamarzania gleby dla danego obszaru o co najmniej 0,5 m.

5.4.6 Minimalna głębokość zasilania wodą z warunków wytrzymałościowych przy braku obciążeń transportowych (z wyjątkiem zasilania wodą do nawadniania) musi wynosić co najmniej 1,0 m.

5.4.7 Przecięcie sieci wodociągowej z inną komunikacją, a także z drogami i liniami kolejowymi powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami SNiP 2.04.02.

5.4.8 Na skrzyżowaniu z siecią kanalizacyjną w odległości mniejszej niż 0,4 m (pionowo w świetle), rury wodne wykonane z rur z tworzyw sztucznych powinny być wykonane w osłonach. Odległość od krawędzi skrzyni do przecinanego rurociągu musi wynosić co najmniej 5 mw każdym kierunku.

5.4.9 Połączenia rur z tworzyw sztucznych z rurami z innych materiałów (stal, żeliwo, azbest-cement itp.) Należy wykonywać na rozłączalnych połączeniach. W przypadku instalacji podziemnych takie połączenia należy instalować w odwiertach.

5.4.10 W skrzynkach należy przewidzieć skrzyżowanie ścian rurociągów instalacyjnych. Szczelina między obudową a rurociągiem jest uszczelniona elastycznymi materiałami, które zapobiegają przedostawaniu się wilgoci do obudowy.

5.4.11 Podczas układania rur w tunelach (kolektorach komunikacyjnych) należy spełnić wymagania SNiP 2.07.01, natomiast przewody elektryczne i przewody powinny być ułożone ponad rurociągami z materiałów polimerowych i powinny być podświetlone pod względem struktury.

5.4.12 Mocowanie zbrojenia do ścian i dna studni, tunelu lub kanału powinno odbywać się za pomocą śrub kotwiących i zacisków lub monolitycznych z betonem.

5.4.13 Przecięcie rurociągu ścian studni lub fundamentów budynków powinno być wykonane w stalowych lub plastikowych skrzynkach. Szczelina między obudową a rurociągiem jest uszczelniona wodoodpornym, elastycznym materiałem.

Obliczenie wytrzymałości rurociągu można uzyskać za pomocą różnych metod podanych w literaturze przedmiotu. Jeden z nich podano w dodatku D.

Projekt hydrauliki wodociągowej opisany w punkcie 3.5 powinien być również zastosowany do projektowania zewnętrznych systemów zaopatrzenia w wodę.

5.7.1 Kompensacja wydłużenia temperatury podziemnych rurociągów zimnej wody z rur z połączeniami gniazdowymi uszczelnionymi pierścieniami gumowymi osiąga się w gniazdach.

5.7.2 Dla rurociągów wody podziemnej na spawanych lub innych stałych połączeniach ułożonych w gruncie, biorąc pod uwagę uciskane rury z glebą, nie jest wymagana specjalna kompensacja. Podczas układania w kanałach należy obliczyć kompensację wydłużenia zgodnie z rozdziałem 3.7.

Pionowa odległość między kanalizacją a ściekami

Odstępy rurociągu

Odległość pozioma między rurociągami określa SP 42.13330.2011 pkt 12.36.

Odległość między rurociągami w pionie jest określona w SP 18.13330.2011, pkt 6.12.

Poziomy odstęp między rurociągami

Odległości poziome (na wolnym powietrzu) ​​pomiędzy sąsiednimi obiektami podziemnymi z ich równoległym umieszczeniem powinny być wykonane zgodnie z Tabelą 16, a na wlocie sieci inżynieryjnych w budynkach osad wiejskich - nie mniej niż 0,5 m. Jeżeli różnica głębokości sąsiednich rurociągów przekracza 0,4 m odległości wskazane w tabeli 16, powinny być zwiększone biorąc pod uwagę nachylenie zboczy wykopów, ale nie mniej niż głębokość wykopu na dnie nasypu i krawędzi wykopu.

Minimalne odległości od podłoża (ląd ze zrzutem) gazociągów do sieci inżynieryjnych i wsparcia technicznego powinny być przyjmowane zgodnie z SP 62.13330.

Odległość między rurociągami w pionie

Podczas przekraczania komunikacji inżynierskiej odległość pionowa (w świetle) nie powinna być mniejsza niż:

a) między rurociągami lub kablami elektrycznymi, kablami komunikacyjnymi oraz liniami kolejowymi i tramwajowymi, licząc od stopki szyny lub dróg, licząc od wierzchu powłoki do wierzchu rury (lub jej obudowy) lub kabel elektryczny, w oparciu o wytrzymałość sieci, ale nie mniej niż 0 6 m;

b) pionowa odległość między rurociągami a kablami elektrycznymi umieszczonymi w kanałach lub tunelach i torach kolejowych, licząc od góry zachodzących na siebie kanałów lub tuneli do dna torów kolejowych, wynosi 1 m do dna rowu lub innych urządzeń odwadniających lub nasypu ziemnego do robót ziemnych płótno - 0,5 m;

c) między rurociągami i kablami energetycznymi o napięciu do 35 kV i kablami komunikacyjnymi - 0,5 m;

d) między kablami energetycznymi 110-220 kV i rurociągami - 1 m;

e) w warunkach przebudowy przedsiębiorstw, z zastrzeżeniem wymagań TIR [4], odległość między kablami wszystkich napięć i rurociągów może być zmniejszona do 0,25 m;

e) między rurociągami o różnym przeznaczeniu (z wyjątkiem rur kanalizacyjnych przecinających rury wodociągowe i rurociągi na trujące i cuchnące ciecze) - 0,2 m;

g) rurociągi transportujące wodę o jakości wody pitnej należy umieścić nad kanałem lub rurociągami transportującymi trujące i cuchnące ciecze o 0,4 m;

h) wolno umieszczać stalowe rurociągi zamknięte w skrzyniach transportujących wodę o jakości pitnej poniżej ścieków, natomiast odległość od ścian rur kanalizacyjnych do krawędzi skrzyni musi wynosić co najmniej 5 mw każdym kierunku w glebach gliniastych i 10 mw glebach grubych i piaszczystych i rurociągi ściekowe powinny być wykonane z żeliwa;

i) poniżej kanału kanalizacyjnego można zapewnić rury doprowadzające wodę o średnicy rury do 150 mm bez urządzenia obudowy, jeżeli odległość między ściankami przecinających się rur wynosi 0,5 m;

j) przy bezkanałowym układaniu ciepłociągów wodnych otwartego systemu ogrzewania lub dostarczania gorącej wody, odległość od tych rurociągów do tych znajdujących się poniżej i powyżej rurociągów kanalizacyjnych powinna wynosić 0,4 m.

Dopuszczalna odległość między dostawą wody a ściekami w prywatnym domu

Systemy komunikacyjne są wymaganym atrybutem każdego mieszkania. Udane funkcjonowanie komunikacji inżynierskiej jest kładzione na etapie projektowania, a ignorancja cech względnych pozycji poszczególnych systemów lub ich komponentów może prowadzić do problemów, nawet katastrofalnych konsekwencji.

Kanalizacja w prywatnym domu

System ujęcia wody, a także ścieków w mieszkaniu miejskim lub autonomicznej strukturze (na przykład dom w sektorze prywatnym) jest różny. Złożoność drenażu ścieków w mieszkaniu polega na prawidłowym montażu rur (ze spadkiem do pionu). Łatwo też zainstalować instalację wodną, ​​warto wykonać okablowanie do zaplanowanych punktów, aby połączyć się ze scentralizowaną hydrauliką.

Domy prywatne różnią się znacznie między sobą komunikacją z mieszkań.

Różnice są następujące:

 • źródło zaopatrzenia w wodę: sieć wodociągowa, studnia, studnia;
 • metoda usuwania ścieków jest wewnętrzna i zewnętrzna;
 • długość systemów komunikacyjnych.

System odwadniania domu jednorodzinnego jest bolesny, więc jego decyzja zależy od lokalizacji budynku, wejścia do szamba. Jeśli nie ma możliwości odpompowania ścieków za pomocą specjalnego sprzętu, uważa się za optymalne użycie szamba, za pomocą którego ścieki oczyszczane są metodą biologiczną.

Normy odległości

Planując drenaż, a także dostarczanie wody do prywatnego domu, pierwszym krokiem jest zapoznanie się z wymaganiami SNiP w zakresie minimalnych dozwolonych odległości między sieciami:

 • między jezdnią a rurą wodną wymagana jest minimalna odległość 2 m. Jeśli nie można uniknąć układania komunikacji pod jezdnią, ważne jest stosowanie rur z metalową obudową;
 • od podstawy domu do łączności - nie mniej niż 4 m;
 • odległość od wody i rury kanalizacyjnej do linii elektroenergetycznej wynosi co najmniej 1 m;
 • pomiędzy instalacjami wodociągowymi i odwadniającymi a kablami komunikacyjnymi, kablami energetycznymi dopuszczalną normą jest przerwa 0,5 m;
 • od drzew do źródła wody należy zachować szczelinę 2 m, do kanalizacji - 1,5 m;
 • odległość między źródłem wody a ściekami jest nie mniejsza niż 0,4 m przy równoległym ułożeniu linii. Na skrzyżowaniu eksperci zalecają, aby źródło wody było zlokalizowane 0,4 m nad kanałem. Kąt skrzyżowania - 90 o. ostry kąt jest zabroniony;
 • w przypadku zastosowania polimerowych rur wodnych, na skrzyżowaniach wymagana jest dodatkowa ochrona. Specjalne osłony będą odpowiednie o długości od 5 do 10 m, wszystko zależy od gęstości gleby (w przypadku glinianych, odległość 5 m do obu stron od punktu przecięcia jest uważana za wystarczającą, dla piaszczystych po 10 m każda);
 • w sytuacji, gdy nie można zlokalizować kanalizacji poniżej źródła wody, pokrywa ochronna powinna być zamontowana na rurze ze ściekami, zapewniając minimalną odległość w pionie 0,4 m od rury wodnej;
 • przy wykonywaniu prac naprawczych w miejscach przecinania się inżynieryjnej komunikacji, zmechanizowana metoda kopania rowu ma zastosowanie na głębokości nie większej niż metr od górnej rury;
 • Wprowadzanie różnych systemów technicznych do domu powinno zapewniać odległość co najmniej 1,5 m między nimi.

Dane z SNiP 2.07.01-89:

Co jeszcze należy wziąć pod uwagę przy konstruowaniu zewnętrznych systemów inżynierskich?

Dokumentacja regulacyjna (SNiP) jest przewidziana do budowy systemów zaopatrzenia w wodę i odwadniania, instalacji rur z różnych materiałów. Może to być żeliwo, polimer, azbest beton, ceramika, produkty z betonu zbrojonego.

Wielu ekspertów jest zgodnych: stosowanie struktur polimerowych z odpowiednim oznakowaniem, certyfikat jakości uznawany jest za optymalny. Rury mogą być czerwone i pomarańczowe.

Strefy bezpieczeństwa

Standardowa odległość od kanalizacji do przepustu zapewnia organizację obszarów chronionych jako środki zapobiegawcze dla ochrony środowiska.

Strefa bezpieczeństwa obejmuje punkt poboru wody i system transportu. Terytorium wygląda jak krąg o promieniu do 50 m (w zależności od możliwości strony). Woda organiczna i chemikalia są wyłączone z wody.

Druga strefa bezpieczeństwa powinna być wirtualnie wytyczona wokół kanału. Ważne jest określenie jego parametrów, na podstawie konfiguracji kanalizacji, sytuacji sejsmicznej w miejscu lokalizacji domu prywatnego. Często odstęp 5 m po obu stronach rury ze ściekami uważa się za normalny.

Ważne: strefy sanitarne źródła wody i ścieków nie powinny się przecinać.

Ponieważ dla każdego regionu naszego kraju opracowano osobną normatywną odległość między systemami komunikacyjnymi, biorąc pod uwagę cechy terenu, ważne jest, aby spełniać te wymagania przy projektowaniu i instalowaniu narzędzi dla prywatnego domu.

Jeśli zignorujesz wymagania dotyczące instalacji zewnętrznej komunikacji inżynierskiej, nieprzestrzegania odległości między systemem odwadniającym a systemem zaopatrzenia w wodę, istnieje ryzyko zatrucia wody pitnej, co doprowadzi do poważnych problemów zdrowotnych dla mieszkańców prywatnych domów.

Powiązane zapisy
Ścieki budynków K1, K2, K3 i ich cechy
Wszystko o autonomicznych kanałach Sani: zasada działania, ceny, instalacja i instalacja
Autonomiczne ścieki Rostock
Kratki do kanałów burzowych: typy i instalacja typu "zrób to sam"

Fisher_dm @ 6.9.2011, 17:11

Nizya bez obudowy, możliwe jest, jeżeli dopływ wody jest wejściem do budynku, a odległość od zewnętrznych ścian rur musi wynosić co najmniej 0,5.

i) dostawa wody pitnej do użytku domowego o średnicy rur do 150 mm może być zapewniona poniżej kanału bez urządzenia obudowy. jeżeli odległość między ściankami przecinających się rur wynosi 0,5 m;
Sądzę więc, że możliwe jest utożsamianie się z sekcją sieci. który dostarcza wodę do 30-40 osób w wiosce?

Bez przypadku nie ma NO z jakiegokolwiek materiału, z którego powstał system zaopatrzenia w wodę. Vodokanal się nie zgadza i tutaj fraza "input" nie zadziała.
Mogę podać tylko link do tego dokumentu, nie wiem, czy jest on ważny na twoim terytorium:
SNiP II-89-80 "PLANY OGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWEGO" p.4.13 podpunkt h) wolno umieszczać stalowe rurociągi zamknięte w skrzynkach transportujących wodę pitną o jakości poniżej ścieków, przy czym odległość od ścian rur kanalizacyjnych do krawędzi skrzynki nie powinna być mniejsza. 5 mw każdym kierunku w glebach gliniastych i 10 mw glebach grubych i piaszczystych, a rurociągi ściekowe powinny być wykonane z żeliwa.
1. Wyjaśnij klientowi, że nie otrzyma zatwierdzenia kanału wodnego po odrzuceniu sprawy.
2. W przypadku przecieków na kanalizacji w tym miejscu ścieki mogą dostać się do własnego zaopatrzenia w wodę pitną, w rzeczywistości leży to w jego własnym interesie.

Nie wiem o "regionalnych standardach planowania przestrzennego" na TWOIM terytorium

Cytuj ([email protected], 17:43)

Powiedz mi, gdzie jest napisane o obudowie urządzenia na skrzyżowaniu ścieków i wody? Kanashka powyżej.

Dla ua. p.7.2.8 DSTU-N B B.5.5-40: 2009. Teraz pytanie brzmi dla tych, którzy czytają: - Czy potrzebny jest przypadek na rurze wodociągowej z PE podczas przepompowywania ścieków, czy rura wodna znajduje się poniżej sieci kanalizacyjnej, a pomiędzy nimi jest ponad 0,4 m światła?

7.2.8 Przy przesyłaniu pieniędzy do kanału, mniej niż 0,4 m (pionowo), przepływ wody z rur trójwymiarowych musi być projektowany z przypadkami. Vdstan od brzegu skrzyni do następnego rurociągu, tylko peretin буtsya, gwinea buti nie mniej niż 5 m od strony skóry.

zgodnie z ideą, nie ma znaczenia teraz, w jaki sposób układa się instalację wodną z PE powyżej lub poniżej, w którym gleba. jeżeli w świetle jest 0,4 m

7.2.8 Przy przesyłaniu pieniędzy do kanału, mniej niż 0,4 m (pionowo), przepływ wody z rur trójwymiarowych musi być projektowany z przypadkami. Vdstan od brzegu skrzyni do następnego rurociągu, tylko peretin буtsya, gwinea buti nie mniej niż 5 m od strony skóry.

Ale o materiale sprawy jest cicho, najwyraźniej sugerowana przez stal?

Nie jestem pewien, co to jest SNiP. ale rozluźnienie w nowych wydaniach nie wydaje mi się
PLANY OGÓLNE
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWE
SNiP II-89-80 *
4,13 *. Przy przekraczaniu sieci inżynieryjnych odległość pionowa (klarowna) nie powinna być mniejsza niż:
a) między rurociągami lub kablami elektrycznymi, kablami komunikacyjnymi oraz torami kolejowymi i tramwajowymi, licząc od stopy lub dróg kolejowych, licząc od góry powłoki do wierzchu rury (lub jej obudowy) lub kabla elektrycznego, - w oparciu o wytrzymałość sieci, ale nie mniej niż 0, 6 m.
b) pionowa odległość między rurociągami a kablami elektrycznymi umieszczonymi w kanałach lub tunelach i torach kolejowych, licząc od góry zachodzących na siebie kanałów lub tuneli do dna torów kolejowych, wynosi 1 m do dna rowu lub innych urządzeń odwadniających lub nasypu ziemnego do robót ziemnych płótno - 0,5 m;
c) między rurociągami i kablami energetycznymi o napięciu do 35 kV i kablami komunikacyjnymi - 0,5 m;
d) między kablami energetycznymi 110-220 kV i rurociągami - 1 m;
e) w warunkach przebudowy przedsiębiorstw, z zastrzeżeniem wymagań EI, odległość między kablami wszystkich napięć i rurociągów może zostać zmniejszona do 0,25 m;
e) między rurociągami o różnym przeznaczeniu (z wyjątkiem rur kanalizacyjnych przecinających rury wodociągowe i rurociągi na trujące i cuchnące ciecze) - 0,2 m;
g) rurociągi transportujące wodę o jakości wody pitnej należy umieścić nad kanałem lub rurociągami transportującymi trujące i cuchnące ciecze o 0,4 m;
h) wolno umieszczać stalowe rurociągi zamknięte w skrzyniach transportujących wodę pitną pod kanałami, a odległość od ścian rur kanalizacyjnych do wycięcia skrzynki powinna wynosić co najmniej 5 mw każdym kierunku w glebach gliniastych i 10 mw glebach grubych i piaszczystych i rurociągi ściekowe powinny być wykonane z żeliwa;
i) poniżej kanału kanalizacyjnego można zapewnić rury doprowadzające wodę o średnicy rury do 150 mm bez urządzenia obudowy, jeżeli odległość między ściankami przecinających się rur wynosi 0,5 m;
j) w przypadku bezkanałowego układania sieci podgrzewania wody w otwartym systemie ogrzewania lub w sieciach ciepłej wody odległości między tymi rurociągami a rurociągami znajdującymi się poniżej i powyżej rurociągów kanalizacyjnych wynoszą 0,4 m.
PS (przepraszam brak funkcji punktu tłuszczu)

Cytuj (dolt @ 31.7.2012, 9:24)

Cytuj (ekaterina81 @ 21.2.2012, 23:34)

SNiP II-89-80 "PLANY OGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWEGO" p.4.13 podpunkt h) wolno umieszczać stal. umieszczone w obudowach rur przenoszących wodę jakość wody pitnej są niższe kanalizacji, odległość od ścianek rur kanalizacyjnych w celu cięcia w razie musi być nie mniejsza niż 5 m, w każdym kierunku w glebach gliniastych, 10 m - zgrubna i piaszczyste rury gleby i kanalizacyjne należy zapewnić z żeliwnych rur.

Nie wiem o "regionalnych standardach planowania przestrzennego" na TWOIM terytorium

Proszę wyjaśnij, dlaczego napisałeś, że możesz po prostu zamknąć rurkę z PE w twoim przypadku, chociaż jest wyraźnie napisane, że rura doprowadzająca wodę powinna być stalowa? Pracuję nad projektem wodno-kanalizacyjnych i tutaj vopros.truba PE kanalizacja poniżej 0,5 m.chitayu SP 18.13330.2011 pkt 6.11 (taki sam jak SNP jest napisane) i rozumiem, że jest to konieczne dla mnie w kilku miejscach, aby rurę stalową (skrzyżowań PE wodociąg pod kanałem na autostradzie 6 sztuk) lub tak samo, można zrobić rurę z PE w skrzynce na skrzyżowaniu.

i tutaj zaopatrzenie w wodę HOSPITAL spada poniżej systemu kanalizacyjnego o 250 mm. Przedsiębiorstwo przemysłowe.
Jak być?

Czytałem SNiP II-89-90 *:
"4.13 * Podczas przekraczania sieci elektroenergetycznych odległość pionowa (w świetle) nie powinna być mniejsza niż:
.
e) między rurociągami do różnych celów (z wyjątkiem rur kanalizacyjnych przecinających rury wodociągowe i rurociągi dla toksycznych i cuchnących cieczy) - 0,2 m;
g) rurociągi transportujące wodę o jakości wody pitnej. należy umieścić nad kanałem lub rurociągami transportującymi trujące i cuchnące ciecze, 0,4 m;
h) wolno umieszczać stalowe rurociągi zamknięte w skrzyniach transportujących wodę pitną pod kanałami, a odległość od ścian rur kanalizacyjnych do wycięcia skrzynki powinna wynosić co najmniej 5 mw każdym kierunku w glebach gliniastych i 10 mw glebach grubych i piaszczystych i rurociągi ściekowe powinny być wykonane z żeliwa;
i) poniżej kanału kanalizacyjnego można zapewnić rury doprowadzające wodę o średnicy rury do 150 mm bez urządzenia obudowy, jeżeli odległość między ściankami przecinających się rur wynosi 0,5 m;
. "

A więc w moim przypadku nie ma sensu. Dla wszystkich skrzyżowań, z wyjątkiem kanału z wodą - wskazanego, dla przecięcia się wody pitnej z kanałem - wskazane, ale dokąd mam jechać? Woda jest technologiczna, do mycia magazynu i do gaszenia pożarów, nie powinna z niego pić.

Cytat (Abuzarow @ 8.9.2014, 17.21)

i tutaj zaopatrzenie w wodę HOSPITAL spada poniżej systemu kanalizacyjnego o 250 mm. Przedsiębiorstwo przemysłowe. Jak być? A więc w moim przypadku nie ma sensu.

Myślę, że warto kierować się punktem 6.12, h) i tabelą 7, SP 18.13330.2011.

Odległość między rurociągami kanalizacyjnymi a wodociągiem produkcyjnym, niezależnie od materiału i średnicy rur, jak również nomenklatury i charakterystyki gleby powinna wynosić co najmniej 1,5 m.

Oznacza to, że jeśli sporządzimy analogię z systemem zaopatrzenia w wodę pitną, konieczne jest zamknięcie rurociągu w tulei 1,5 m.

Nie ma bezpośredniej odpowiedzi. więc IMHO.

Sprawa, na przecięciu komunikacji, ma dwie funkcje. 1) ochrona zaopatrzenia w wodę pitną przed zakażeniem przez drobnoustroje; 2) mechaniczną erozję gleby i osiadanie sieci kanalizacyjnej, tj. awaria hydrauliczna

pierwszy aspekt znika sam, jest tylko do picia
h) można umieszczać stali, umieszczone w obudowach rur przenoszących wodę pitną jest mniejsza kanalizacji, odległość um ze ścian rury kanalizacyjnej do cięcia w razie musi być nie mniejsza niż 5 m, w każdym kierunku w glebach gliniastych i 10-grubo- i gleby piaszczyste i rurociągi ściekowe powinny być wykonane z żeliwa;

drugi aspekt można wyprowadzić z pozycji k)
j) w przypadku bezkanałowego układania sieci podgrzewania wody w otwartym systemie ogrzewania lub w sieciach ciepłej wody odległości między tymi rurociągami a rurociągami znajdującymi się poniżej i powyżej rurociągów kanalizacyjnych wynoszą 0,4 m.
tj. rurociągi ciśnieniowe mogą znajdować się poniżej kanału ściekowego, a przypadek nie może być wykonywany

Musimy też pamiętać, że wymagania ustanowione przez dokumenty regulacyjne są minimalne. tj. umieszczenie skrzynki na dostawie wody może ochronić sieć kanalizacyjną przed osiadaniem podczas wypadku, co jest dobre. ale okazuje się nieco droższe. każdy inżynier sam decyduje, że jest lepszy w danym obiekcie

Aby wyświetlić pełną wersję tej strony, kliknij ten link.

Odległość między wodociągiem a przecięciem ścieków

W projekcie, wykonanie rysunków i późniejszy montaż sieci inżynieryjnych domków letniskowych, domków letniskowych, domków ogrodowych należy uznać za przepisy budowlane i sanitarno-epidemiologiczne. Odległość między wodą a ściekami jest znormalizowana:

 • podczas przechodzenia przez odcinek rur o długości 20 cm odległość jest regulowana o 3 mi więcej, przy zmniejszeniu średnicy do 11 cm zmniejsza się do 1,5 m
 • przy wejściu do domu 20 cm ścieków - 3 m, a przy wprowadzaniu ścieków 11 cm - 1,5 m
 • podczas wewnętrznego okablowania system wodociągowy może działać razem ze ściekami, będąc nad nim

Przecięcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jest dozwolone przez obowiązujące przepisy, a system kanalizacyjny musi być niższy o 40 cm. W przypadku żeliwnej rury wodnej wymagana jest stalowa obudowa o długości 10 m (jednakowo w każdym kierunku), a ta norma dotyczy tylko gruntów gliniastych. Dla podwożenia piasku i piaskowatej stalowej obudowy odległość między nimi pozostaje taka sama.

Odległość od rur fekalnych stoczni do zasilania wodą wynosi pół metra, obudowa nie jest potrzebna, odpływ kanalizacji może znajdować się powyżej źródła wody. Odległość między równoległymi rurami w jednym wykopie powinna wynosić 40 cm lub więcej od ściany do ściany. Podczas przekraczania rurociągów należy dążyć do narożników 90˚, unikać ostrych naroży. Odległość między stalowym źródłem wody i plastikowym odpływem wynosi również 40 cm na przecięciu, w tym przypadku pokrywy nie są potrzebne. W trudnych przypadkach, gdy wymagane jest przeprowadzenie płytkiej kanalizacji z bardzo głęboką linią wodociągową, która nie ma obudowy, należy wykonać obudowę na rurze spustowej.

Podczas przekraczania akweduktu i kanalizacji można wykopać wykop z koparką tylko na głębokość mniejszą niż metr od samej rury. Po tym pozostała odległość do kopania ręcznie, bez użycia złomu. To samo dotyczy odległości między rurą a kablem. Odległość od kanalizacji do linii gazowej przy wjeździe do domu wynosi 1,5 m, a także od źródła wody. Pod torami kolejowymi i autostradami wszystkich kategorii układane są tylko stalowe rury wodne z osłonami. Używaj tylko wewnętrznej metody układania. Odległość od ściany skrzyni do ścianki rury wewnątrz powinna wynosić co najmniej 20 cm z każdej strony. Po przejściu rurociągu pod autostradą od krawędzi płótna do ściany rury dozwolone są standardy trzech metrów.

Ekologia KATALOG

Informacje

Skrzyżowania ze strukturami podziemnymi

Gospodarka nowoczesnych miast jest nasycona różnorodnymi strukturami podziemnymi. Biorąc to pod uwagę, budowa sieci kanalizacyjnych musi spełniać szereg wymagań. ]

Podczas układania skrzyżowań rurociągów w różnych płaszczyznach z innymi konstrukcjami podziemnymi, konieczne jest przestrzeganie szeregu wymagań, aby zachować je przed przedwczesnym zniszczeniem. ]

Tak więc, podczas przepuszczania ścieków z krajowymi liniami wodociągowymi, kolektory powinny być z reguły umieszczane poniżej tych drugich co najmniej 0,4 m w pionie w odległości między rurami w świetle.Jeśli takiej odległości nie można zapewnić z jednego powodu lub innego rury kanalizacyjne powinny znajdować się nad rurami wodociągowymi, a następnie zastosować środki ochronne. Takie środki mogą obejmować układanie rurki wodnej z rur stalowych lub ścieków z żeliwa, układanie rury wodnej w skrzyni ochronnej o długości nie mniejszej niż 5 metrów w każdym kierunku od skrzyżowania w glebie gliniastej i 10 m w filtrowaniu. ]

Przy budowie kanalizacji wzdłuż kompletnego oddzielnego systemu sieć deszczowa ma zwykle duże średnice, a sieć kanalizacji domowej ma większą głębokość. Są to przepisy ogólne; są wyjątki, kiedy sieci całkowicie lub częściowo przecinają pionową płaszczyznę wody. Na przecięciu, na przykład, sieci deszczowej z domową, odwiert może być zbudowany z obniżeniem poziomów sieci domowej (rys. 7.17, a). Jednak takie skrzyżowanie może być ustawione, jeśli nie wpływa na znaczący wzrost głębokości sieci o dużej długości. W podobnym przypadku możliwe jest również częściowe przeniesienie sieci domowej ze zmianą planu i profilu oraz zastąpienie rur ceramicznych rurami żelbetowymi lub żeliwnymi. Jeśli taka konwersja wiąże się z dużymi wolumenami pracy i kosztami, powinieneś sprawdzić możliwość zapisania konstrukcji ze zmianą w projekcie kolektora. Przy dużym przekroju sieci deszczowej możliwe jest pominięcie podziemnych uszczelek w obudowie w przekroju rury (Rys. 7.17, b). Jeśli przecięcia nie można przeprowadzić zgodnie z takim schematem, można ustawić pół-dziób lub syfon (ryc. 7.17, c, d). Kombinezon Duker, na przykład, na skrzyżowaniu z tunelami i rurociągami o dużych przekrojach. Zaleca się układanie w dwóch wątkach: jeden - działający, drugi - tył. Urządzenie syfonów jest niepożądane, ponieważ wymaga systematycznego nadzoru podczas pracy. Pożądane jest zainstalowanie awaryjnego rurociągu na wyższych wysokościach. Według SNiP, podczas przekraczania rurociągów kanalizacyjnych ścian dla różnych celów tuneli, komór, piwnic itp. światło wzdłuż pionu między rurociągami kanalizacyjnymi przecinającymi się z innymi obiektami podziemnymi powinno wynosić co najmniej 0,15 m. [. ]

Dopuszczalna odległość między dostawą wody a ściekami w prywatnym domu

Systemy komunikacyjne są wymaganym atrybutem każdego mieszkania. Udane funkcjonowanie komunikacji inżynierskiej jest kładzione na etapie projektowania, a ignorancja cech względnych pozycji poszczególnych systemów lub ich komponentów może prowadzić do problemów, nawet katastrofalnych konsekwencji.

Treść artykułu:

Kanalizacja w prywatnym domu

System ujęcia wody, a także ścieków w mieszkaniu miejskim lub autonomicznej strukturze (na przykład dom w sektorze prywatnym) jest różny. Złożoność drenażu ścieków w mieszkaniu polega na prawidłowym montażu rur (ze spadkiem do pionu). Łatwo też zainstalować instalację wodną, ​​warto wykonać okablowanie do zaplanowanych punktów, aby połączyć się ze scentralizowaną hydrauliką.

Domy prywatne różnią się znacznie między sobą komunikacją z mieszkań.

Różnice są następujące:

 • źródło zaopatrzenia w wodę: sieć wodociągowa, studnia, studnia;
 • metoda usuwania ścieków jest wewnętrzna i zewnętrzna;
 • długość systemów komunikacyjnych.

System odwadniania domu jednorodzinnego jest bolesny, więc jego decyzja zależy od lokalizacji budynku, wejścia do szamba. Jeśli nie ma możliwości odpompowania ścieków za pomocą specjalnego sprzętu, uważa się za optymalne użycie szamba, za pomocą którego ścieki oczyszczane są metodą biologiczną.

Normy odległości

Planując drenaż, a także dostarczanie wody do prywatnego domu, pierwszym krokiem jest zapoznanie się z wymaganiami SNiP w zakresie minimalnych dozwolonych odległości między sieciami:

 • między jezdnią a rurą wodną wymagana jest minimalna odległość 2 m. Jeśli nie można uniknąć układania komunikacji pod jezdnią, ważne jest stosowanie rur z metalową obudową;
 • od podstawy domu do łączności - nie mniej niż 4 m;
 • odległość od wody i rury kanalizacyjnej do linii elektroenergetycznej wynosi co najmniej 1 m;
 • pomiędzy instalacjami wodociągowymi i odwadniającymi a kablami komunikacyjnymi, kablami energetycznymi dopuszczalną normą jest przerwa 0,5 m;
 • od drzew do źródła wody należy zachować szczelinę 2 m, do kanalizacji - 1,5 m;
 • odległość między źródłem wody a ściekami jest nie mniejsza niż 0,4 m przy równoległym ułożeniu linii. Na skrzyżowaniu eksperci zalecają, aby źródło wody było zlokalizowane 0,4 m nad kanałem. Kąt przecięcia wynosi 90 °, kąt ostry jest zabroniony;
 • w przypadku zastosowania polimerowych rur wodnych, na skrzyżowaniach wymagana jest dodatkowa ochrona. Specjalne osłony będą odpowiednie o długości od 5 do 10 m, wszystko zależy od gęstości gleby (w przypadku glinianych, odległość 5 m do obu stron od punktu przecięcia jest uważana za wystarczającą, dla piaszczystych po 10 m każda);
 • w sytuacji, gdy nie można zlokalizować kanalizacji poniżej źródła wody, pokrywa ochronna powinna być zamontowana na rurze ze ściekami, zapewniając minimalną odległość w pionie 0,4 m od rury wodnej;
 • przy wykonywaniu prac naprawczych w miejscach przecinania się inżynieryjnej komunikacji, zmechanizowana metoda kopania rowu ma zastosowanie na głębokości nie większej niż metr od górnej rury;
 • Wprowadzanie różnych systemów technicznych do domu powinno zapewniać odległość co najmniej 1,5 m między nimi.

Dane z SNiP 2.07.01-89:

Co jeszcze należy wziąć pod uwagę przy konstruowaniu zewnętrznych systemów inżynierskich?

Dokumentacja regulacyjna (SNiP) jest przewidziana do budowy systemów zaopatrzenia w wodę i odwadniania, instalacji rur z różnych materiałów. Może to być żeliwo, polimer, azbest beton, ceramika, produkty z betonu zbrojonego.

Wielu ekspertów jest zgodnych: stosowanie struktur polimerowych z odpowiednim oznakowaniem, certyfikat jakości uznawany jest za optymalny. Rury mogą być czerwone i pomarańczowe.

Strefy bezpieczeństwa

Standardowa odległość od kanalizacji do przepustu zapewnia organizację obszarów chronionych jako środki zapobiegawcze dla ochrony środowiska.

Strefa bezpieczeństwa obejmuje punkt poboru wody i system transportu. Terytorium wygląda jak krąg o promieniu do 50 m (w zależności od możliwości strony). Woda organiczna i chemikalia są wyłączone z wody.

Druga strefa bezpieczeństwa powinna być wirtualnie wytyczona wokół kanału. Ważne jest określenie jego parametrów, na podstawie konfiguracji kanalizacji, sytuacji sejsmicznej w miejscu lokalizacji domu prywatnego. Często odstęp 5 m po obu stronach rury ze ściekami uważa się za normalny.

Ważne: strefy sanitarne źródła wody i ścieków nie powinny się przecinać.

Ponieważ dla każdego regionu naszego kraju opracowano osobną normatywną odległość między systemami komunikacyjnymi, biorąc pod uwagę cechy terenu, ważne jest, aby spełniać te wymagania przy projektowaniu i instalowaniu narzędzi dla prywatnego domu.

Jeśli zignorujesz wymagania dotyczące instalacji zewnętrznej komunikacji inżynierskiej, nieprzestrzegania odległości między systemem odwadniającym a systemem zaopatrzenia w wodę, istnieje ryzyko zatrucia wody pitnej, co doprowadzi do poważnych problemów zdrowotnych dla mieszkańców prywatnych domów.

Średnica skrzynki do układania rur zgodnie z SNIP

Obudowa do układania rur o średnicy zgodnej z SNiP jest wyraźnie regulowana przez istniejące przepisy budowlane. Skrzynie pod torami kolejowymi i autostradami układane są zgodnie z głównym dokumentem - SNiP 32-01-95, który reguluje wszystkie aspekty budowy skrzyżowań podziemnych zakładów użyteczności publicznej pod sztucznymi przeszkodami, drogami i torami kolejowymi. SNiP 32-01-95 wskazuje, że budowa, układanie rurociągu lub połączenia inżynieryjne przez koryto drogowe linii kolejowej jest niedopuszczalne, a w przypadku układania rurociągu musi być zamknięty w kanale ochronnym, innymi słowy obudowie osłony.

Skrzynia do układania rur ma średnicę SNiP określoną z projektu samego przejścia, warunki zewnętrzne i warunki pracy, ale w każdym przypadku średnica obudowy musi być o 200 mm większa niż zewnętrzna średnica rurociągu, biorąc pod uwagę faktyczną grubość jego konstrukcji termoizolacyjnych. Ochronna przykrywka na skrzyżowaniu torów kolejowych, na końcach obudowy, zgodnie z wymaganiami SNiP 32-01-95, musi koniecznie wykraczać poza strefę skrzyżowania co najmniej pięć metrów od podnóża skarp nasypu, pięćdziesiąt metrów od osi skrajnych torów oraz z drenażu konstrukcje (rowów górskich, rowów) - nie mniej niż trzy metry. Podczas budowy rurociągu przez drogi wymagania te są nieco inne. Końce skrzynki powinny znajdować się 25 metrów od krawędzi koryta i co najmniej dwa metry od podstawy nasypu.

Końce skrzynek gazociągów, w odcinkach przejścia pod torami kolejowymi, muszą mieć specjalne uszczelki materiałów-dielektryków.

Sprawa budowy gazociągu pod kątem skrzyżowania dróg, dróg, obiektów inżynieryjnych, tramwajów spełnia najważniejsze funkcje ochronne. Obudowy przejmują obciążenia ruchome od natężenia ruchu, ciśnienia gruntu, innych negatywnych czynników środowiskowych. Układanie skrzynek pod drogami, obiekty przemysłowe to metody zamknięte, głównie z wykorzystaniem technologii bezwykopowych. Zwykle stosowane metody wiercenia ślimakowego, poziome wiercenie kierunkowe, zmuszanie osłony lub kontrolowane przebicie. Bez względu na to, jaka metoda zostanie zastosowana w przypadku montażu rurociągów, sekcje rurociągów muszą mieć minimalną liczbę spawów. Jakość spawania w stawach jest dokładnie sprawdzana metodami radiologicznymi. Wszystkie odcinki rurociągu są izolowane i poddawane wstępnym testom przed umieszczeniem w osłonie ochronnej. Wybór metody układania mediów lub rurociągu zależy od wielu czynników obiektywnych, w tym rodzaju i kategorii dróg, przez które przebiega.

Powiązane artykuły

Rurociąg jest dość skomplikowaną konstrukcją, która składa się z rur, hermetycznie połączonych ze sobą, złączek rurowych i innych elementów technicznych. Rurociąg przeznaczony jest do transportu różnorodnych mediów - płynnych, stałych, a także gazowych.

Układanie rurociągów to skomplikowany i czasochłonny proces, który musi spełniać surowe wymagania dotyczące kontroli jakości i bezpieczeństwa. Rurociąg wymaga dość dużej ilości prac przygotowawczych i wstępnych, starannego planowania, analizy gleby i innych niezbędnych badań.

Naprawa rurociągów jest dość skomplikowanym i czasochłonnym zadaniem. Powszechnie wiadomo, że znacznie więcej środków i pracy przeznacza się na odbudowę i naprawę rurociągów niż na ich budowę.

Umieszczenie kanałów lub w jakiej odległości ułożyć kanały.

Odległość między siecią kanalizacyjną a fundamentem budynku w przekroju poprzecznym profilu ulicy musi być skoordynowana z lokalizacją innych konstrukcji podziemnych w celu ochrony komunikacji sąsiedniej przed różnymi uszkodzeniami w razie wypadków oraz prac remontowych i budowlanych. Odległość będzie zależeć bezpośrednio od lokalizacji komunikacji podziemnej.

Schemat dwustronnego umiejscowienia komunikacji podziemnej: E - sieć energetyczna, G - gazociąg, T - telefon, B - zaopatrzenie w wodę, K - kanalizacja, DK - kanalizacja deszczowa (rynny), D - wloty wód burzowych, TS - sieć cieplna.

Na betonowej podstawie sieci inżynieryjne, w połączeniu z urządzeniem zmodernizowanych podjazdów, muszą być układane w techniczny lub zielony podjazd, wewnątrz bloków i pod szerokimi chodnikami, przy użyciu metody połączonych uszczelek w jednym wykopie z kilku rurociągów. Ta metoda umożliwia zmniejszenie całkowitych kosztów budowy sieci o około 3-7% w stosunku do kosztów osobnego układania tych samych sieci, ponieważ odstęp między rurociągami będzie się zmniejszał.

Schemat wspólnego układania podziemnego rurociągu: 1 i 3 - ścieki bytowe, 2 - deszczowe, 4 - zaopatrzenie w wodę, 5 - gazociąg, 6 - gleba lokalna, 7 - importowany piasek górski i gleba lokalna.

Sieci kanalizacyjne należy prześledzić równolegle z czerwonymi liniami budynku, aw przypadku jednostronnego rozmieszczenia sieci wzdłuż ulicy, gdzie jest mniej podziemnych sieci i więcej połączeń z siecią kanalizacyjną. W przypadku pasaży o szerokości 30 m lub większej sieci należy prześledzić po obu stronach ulicy, jeżeli jest to uzasadnione obliczeniami ekonomicznymi.

Odległość między sieciami kanalizacyjnymi a budynkami powinna zapewniać możliwość prowadzenia prac związanych z naprawą i instalacją sieci oraz ochroną sąsiadujących rurociągów w razie wypadków; ponadto niedopuszczalne jest podkopywanie fundamentów konstrukcji budowlanych i podziemnych w przypadku uszkodzenia rurociągów kanalizacyjnych, aby wykluczyć możliwość przedostawania się ścieków do sieci wodociągowej.

NIENÓW ZAKWATEROWANIA ŚWIERKOWEGO

Pod względem odległości od krawędzi budynku do ciśnieniowych rurociągów kanalizacyjnych, estakad, konstrukcji i tuneli powinno wynosić co najmniej 5 metrów, a ze swobodnego przepływu - co najmniej 3 m.

Obliczony przedział można wyznaczyć za pomocą następującego wzoru: L = h / tg a + b / 2 + 0,5, gdzie h to odległość między rynną rury a dnem fundamentu budynku (mierzona w metrach), a to kąt spoczynku gleby (mierzony w stopniach) ), b - szerokość wykopu (mierzona w metrach).

Schemat tunelu kolektora dla komunikacji inżynierskiej: 1 - odpływ, 2 - kanalizacja, 3 - właz, 4 - kabel elektryczny, 5 - kabel telefoniczny, 6 - zaopatrzenie w wodę, 7 - sieć cieplna, 8 - zasobnik.

Minimalna odległość od sieci kanalizacyjnej do energetycznych kabli podziemnych musi wynosić 0,5 m, do przewodów komunikacyjnych - 1 m, do linii grzewczych - 1-1,5 m, do masztów oświetlenia zewnętrznego, ogrodzenia i podpór, sieci komunikacyjnej i sieci kontaktowej - 1, 5 m, do linii przesyłowych wysokiego napięcia o napięciu mniejszym niż 35 kilowatów - 5 m, napięciu 35 kilowatów - 10 m, do cennych drzew - 2 m.

Odległość między studzienkami lub komorami a zewnętrznymi ścianami rurociągów musi wynosić co najmniej 0,15 m.

W procesie układania rur kanalizacyjnych równolegle do gazociągu, odległość w planie między ścianami rurociągów według SNiP powinna wynosić co najmniej: dla gazociągów niskociśnieniowych do 5 kilopaskali - 1 m, średnich do 0,3 kilopaskalowych - 1,5 m, wysokich 0,3-0, 6 megapaskali - 2 m, 0,6-1,2 megapaskali - 5 m.

W przypadku równoległego układania rur kanalizacyjnych na tym samym poziomie, co rury wodne, odległość między ścianami rurociągu powinna wynosić nie mniej niż 1,5 m przy rurach wodnych o średnicy 200 mm i nie mniej niż 3 mz rurami, które mają większą średnicę.

W przypadku, gdy rury kanalizacyjne mają być ułożone o 0,5 m wyżej niż rury wodne, odległość (w planie) między ścianami rurociągu w przepuszczalnej glebie nie powinna być mniejsza niż 5 m.

OSTATNIA CZĘŚĆ ZAKWATEROWANIA ŚCIEKÓW

Tabela rozwoju i planowania osad miejskich i wiejskich.

W przypadku wykopów sieci kanalizacyjnej równoległych do torów kolejowych i tramwajowych, pod względem odległości między osią torów tramwajowych i śródlądowych oraz krawężnikiem wykopu powinno wynosić co najmniej 1,5 m; do osi najbliższej linii kolejowej lub ogrodzenia - co najmniej 4 m (jednak we wszystkich przypadkach jest ona nie mniejsza od głębokości wykopu od dna nasypu); przed krawężnikiem drogi lub ogrodzenia - nie mniej niż 1,5 m lub nie mniej niż 1 m od krawędzi rowu, podstawy nasypu.

Na skrzyżowaniu z liniami wodociągowymi i wodociągowymi rurociągi kanalizacyjne są najczęściej umieszczane niżej niż rury wodociągowe. Odległość pionowa między ściankami rur nie powinna być mniejsza niż 0,4 m. Takie wymaganie może nie być spełnione, jeżeli wykonywany jest montaż przewodów wodnych z rur w powłokach (obudowach), które są wykonane z metalu. Po obu stronach skrzyżowania długość obszarów chronionych powinna wynosić nie mniej niż 3 m, a w glebie filtracyjnej około 10 m.

Skrzyżowanie systemu zaopatrzenia w wodę przez części stoczni sieci kanalizacyjnej może być również dozwolone powyżej linii zasilania wodą bez konieczności spełniania wymagań podanych powyżej. W tym przypadku pionowa przerwa między ściankami rury będzie wynosić co najmniej 0,5 m.

Jeśli gospodarka podziemna jest bardzo dobrze rozwinięta, na drogach o dużym natężeniu ruchu lub pod głównymi ciągami komunikacyjnymi dużych przedsiębiorstw przemysłowych lub miast, wszystkie sieci inżynieryjne, z wyjątkiem gazociągu, są układane w tunelach kolektora żelbetowego dla zakładów podziemnych.

Schemat wykopu fundamentowego.

Układanie podziemnych sieci w tunelach umożliwia naprawę całej komunikacji bez potrzeby ukrywania jezdni ulic i upraszczania ich funkcjonowania jako całości.

Kolektorów urządzeń podziemnych w otwartym sposobu wytwarzania wykopu często spełnione o prostokątnym przekroju do 170h180 patrz 240h250 cm żelbetowych elementów prefabrykowanych, podobnie jak w przypadku tarczy napędowej - o przekroju kołowym bloków rur zbrojonego betonu.

PLANOWANIE TABELI ROZLICZEŃ MIEJSKICH

Odległość od kanalizacji do fundamentu budynku powinna być określona zgodnie z SNiP 2.07.01-89. Rozwój i układ osiedli miejskich i wiejskich określa się na podstawie poniższej tabeli. (ZDJĘCIE 4)

W związku z tym istnieją pewne uwagi, które należy znać przy obliczaniu odległości między siecią kanalizacyjną a fundamentem budynku.

Schemat instalacji kanalizacji.

Uwagi odnoszą się wyłącznie do odległości od kabli zasilających.

W przypadku podmiejskich stref klimatycznych ІБ, ІГ, ІА i ІD, odległość od sieci podziemnych (kanalizacji domowej i deszczowej, wodociągów, kanalizacji, sieci ciepłowniczych) podczas budowy z zachowaniem gruntów wiecznej zmarzliny powinna być brana wyłącznie za pomocą obliczeń technicznych.

Uszczelka uzbrojenie podziemne prawo do uwzględnienia w piwnicy peronów i obsługuje ogrodzenia, rury, sieci trakcyjnej - pod warunkiem, że wszystkie środki, które wykluczają możliwość uszkodzenia sieci w przypadku, gdy istnieje osad fundamentu budynku, uszkodzenia fundamentu budynku z sieci danych wypadku. W przypadku umieszczenia sieci inżynieryjnych, które są poddawane układaniu z wykorzystaniem wyczerpywania wody w budynku, należy ustalić ich odległość od budynku i urządzeń, biorąc pod uwagę strefę możliwego uszkodzenia wytrzymałości gruntu u podstawy budynku.

W przypadku, gdy nie można ustawić wentylacji, należy przyjąć odległość od sieci grzewczej do budynku i urządzeń, tak jak w przypadku zasilania w wodę.

Odległość od kabla zasilającego, który ma napięcie 110-220 kilowoltów, do fundamentu ogrodzenia przedsiębiorstwa, wiaduktu, ogrodzenia, wsparcia sieci kontaktowej i linii komunikacyjnej musi wynosić 1,5 m.

Co jeszcze musisz wiedzieć

Pozioma odległość od okładziny budowli podziemnych podziemnych rur żelaza i betonowych lub żelbetowych o uszczelnienia tulei, która znajduje się na głębokości mniejszej niż 20 m (od góry okładziny do powierzchni Ziemi), konieczne jest, aby pochłaniać wodę, sieci kanalizacyjne, sieci cieplnej 5m... z błony wodoszczelnej bez wyłożenia do sieci kanalizacyjnej - 6 m do innych sieci wodonośnych - 8 m odległości od wyściółki przewodów potrzebnych do wykonania: przy napięcie do 10 kV, - 1 m od 10 do 35 kV, - 2,5 m.

Schemat instalacji kanalizacji ściekowej.

W przypadku gruntów nieposiadających osadów w obszarach nawadnianych należy przyjąć odległość od podziemnych sieci inżynieryjnych do kanałów nawadniających (kanały dostępu): 1 m od gazociągów o średnim i niskim ciśnieniu, od sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, drenażowej i rurociągu z łatwopalnymi cieczami; 2 m - od gazociągu wysokociśnieniowego do 0,6 megapaskali (6 kgf na 1 cm²), rury cieplnej, kanalizacji domowej i deszczowej; 1,5 m - od kabla zasilającego i kabli komunikacyjnych; od kanałów nawadniających sieci ulicznych do fundamentów budynku i obiektów odległość powinna wynosić 5 m.

INFORMACJE O TRENINGOWANYCH TERYTORIACH

Projektowanie sieci kanalizacyjnych na obszarach podupadłych powinno odbywać się w oparciu o badania górnicze i geologiczne, biorąc pod uwagę maksymalne obliczone wartości oczekiwanych deformacji powierzchni Ziemi. W procesie śledzenia sieci konieczne jest zapewnienie następujących środków, które są w stanie zapewnić usuwanie ścieków z terytorium w razie wypadku:

 1. Zdolność do ominięcia wody z jednego kolektora do drugiego.
 2. Stosować rury o minimalnej długości - azbestowo-cementowy, ceramiczny, żelbetowy.
 3. Stawianie stawów stykowych elastycznych, elastycznych, zdolnych do postrzegania podłużnych i kątowych wzajemnych przemieszczeń końców rur w przypadku odkształcenia powierzchni ziemi.
 4. Układanie rur w nieprzejezdnej części terytorium w przypadku otwarcia w okresach intensywnej deformacji.
 5. Układanie dwóch linii, które będą działały równolegle, jeśli trzeba użyć rurociągów o średnicy większej niż 600 mm.

Rury ceramiczne o średnicy do 300 mm należy układać z odstępem 6 mm, większym niż 300 mm - ze szczeliną 8 mm. Żelbetowe i rury azbestocementowe o długości do 3 metrów - z odstępem 15 mm, o większej długości - 20 mm.

Połączenia rurek nasadowych są uszczelniane za pomocą cementu azbestowego, który jest wzmocniony drutem metalowym i pierścieniami gumowymi.

W przypadku rurociągu ciśnieniowego na terenie 1-3 grup wyrobisk należy stosować rury stalowe z instalacją kompensatorów, a na terenie 4 grup - azbestowo-cementowy, żelbetowy i plastikowy. Na rurociągach o średnicy do 500 mm należy zainstalować kompensatory z mankietami, które umożliwiają poziome i kątowe przesunięcia bez przecieków.

W przypadku obiektów, które znajdują się na podważonych terytoriach, nie wolno projektować systemów kanalizacyjnych ze stopów. Konieczne jest koordynowanie takich projektów z lokalnymi organami Gosgortekhnadzor i organizacjami, które obsługują te pola.

NIEKTÓRE REKOMENDACJE ZWIĄZANE Z SIECIĄ SZYBKOŚCI

W budowie i projektowaniu sieci kanalizacyjnej zaleca się stosowanie:

Schemat instalacji rury drenażowej.

 1. Oddzielny niekompletny system kanalizacyjny z maksymalną kombinacją wody przemysłowej i domowej.
 2. Wyciek rurociągu w zależności od warunków wiecznej zmarzliny termicznej: pod ziemią (w kanałach nieprzejmowych, przejściowych i półprzebiegowych, rowach), nad ziemią lub nad ziemią. Podziemna instalacja podziemna prowadzona jest dla niskotemperaturowych pojedynczych rurociągów o średnicy nie większej niż 300 mm, bez izolacji termicznej. Kanały przelotowe otrzymał na krótkich dystansach - do skrzyżowania dróg, ulic, wzdłuż ogrodzenia, aby wejść do budynku. Poluprokhodny i przez przejście są używane do wspólnego układania elektrokaliów i rur.

Przejeżdżając przez drogi, ulice, koleje, układanie naziemne należy wykorzystać na rampach i masztach oraz pod ziemią - w stalowych rękawach, kanałach.

Gdy podziemny uszczelka bezkanałowych sieci grawitacyjnych gdzie wykluczyć deformacji podstawy rury stosowane cementu azbestowego wzmocnionej rury bezciśnieniowej, a na odcinkach, na których możliwe odkształcenia, a także kanał naziemne i podkładki na podłoże - żeliwa, ze stali, z cementu azbestowego wzmocnionych rur ciśnieniowych.

Zamiast otwartych włazów w studzienkach należy zainstalować stalowe rury ze zmianami. Należy zachować wyraźną odległość od krawędzi budynków i budowli do podziemnych rurociągów kanalizacyjnych: w przypadku bezściennego ułożenia rurociągu - 10 m, w przypadku układania rurociągów w kanale - 6 m.

Minimalny pochówek rurociągów pod ziemią będzie wynosił 0,7 m od rury.