Odległość od szamba do studni

Wioski wakacyjne nie są wyposażone w centralne kanalizacje. Dla mieszkańców domów wiejskich jedynym bezpiecznym rozwiązaniem jest budowa szamba. Instalacja sprzętu nie powoduje trudności, ale ma pewne zasady dotyczące jego instalacji.

Zdjęcie: odległość od szamba do źródeł wody

Treść artykułu:

Jak daleko od studni można zbudować szambo? ↑

Podczas instalowania systemu czyszczenia jednym z ważnych punktów jest poprawne umiejscowienie w stosunku do studni lub studni.

Kwestia ta ma ogromne znaczenie, ponieważ jeśli szambo nie jest prawidłowo zlokalizowane, nieoczyszczone ścieki mogą dostać się do wody pitnej.

To ważne! Zanieczyszczenie studni odpadami komunalnymi może prowadzić do rozwoju poważnych chorób niebezpiecznych dla ludzi.

Jakie jest prawdopodobieństwo wycieku z systemu czyszczenia? Jeśli używasz fabrycznego szamba, to mają szczelną obudowę i ochronę przed wnikaniem odpadów do gleby.

Nie można jednak wykluczyć sytuacji awaryjnych: rozhermetyzowanie szwów, połączeń systemowych lub przełomów rur. Podczas instalowania samodzielnie wykonanych zbiorników procent zanieczyszczenia gleby zwiększa się kilkakrotnie.

Niewłaściwa instalacja, niewłaściwe podłączenie części stacji, nieszczelna obudowa prowadzi do uwolnienia nieprzetworzonych odpadów.

To ważne! Dlatego ważne jest, aby obserwować odległość od środka czyszczącego do studni. Zgodnie z ustalonymi standardami określa się ją w zależności od obecności gleby filtracyjnej pomiędzy warstwą wodonośną a ziemią, która służy do filtrowania uzdatnionej wody opadowej.

W przypadku braku interakcji między nimi minimalna odległość od szamba do studni wynosi 20 m.

W celu stwierdzenia obecności w terenie filtrów należy przeprowadzić badania hydrogeologiczne. Dają ocenę jakości i składu gleby w okolicy domu.

Maksymalna odległość 50-80 m jest zapewniona, jeśli nieruchomość położona jest na glebach o doskonałej zdolności filtracyjnej: piasek, glina piaszczysta.

Zdjęcie: odległość od szamba do budynku mieszkalnego, sąsiednia działka

Podczas budowy szamba należy wziąć pod uwagę lokalizację rur wodociągowych. Minimalna szczelina między zbiornikiem a rurami powinna wynosić 10 m.

Norma ta została ustanowiona w celu ochrony źródła wody pitnej przed wnikaniem wody spływającej w przypadku pęknięcia rur wodociągowych. System czyszczenia powinien zawsze znajdować się niżej na naturalnym zboczu niż studnia lub studnia.

Koszt różnych modyfikacji szamba Topap 10, patrz tabela.

Dopuszczalna odległość przez SNiP

Istnieją ustalone dokumenty regulacyjne, które zawierają zestaw zasad dotyczących instalacji urządzenia septycznego.

Aby określić optymalną odległość, należy postępować zgodnie z następującymi dokumentami:

 • SNiP 2.04.02 - 84. Informacje na temat zaopatrzenia w wodę, sieci zewnętrznych i urządzeń;
 • SNiP 2.04.01 - 85. Opisano zasady rozmieszczania wewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych budynków.

Zgodnie z tymi dokumentami podczas montażu szamba należy przestrzegać następujących odległości:

 • dla podziemnych pól filtracyjnych o długości 15 m przy wydajności urządzeń do 15 000 litrów na dzień;
 • w przypadku filtrów i rowów piaskowych i żwirowych zwyczajowo obserwuje się następujące liczby, w zależności od tego, czy szambo może przyjmować ilość odpadów dziennie: 1000 l - 8 m, 2000 l - 10 m, 4000 l - 15 m, 8000 - 20 m, 15000 - 25 m ;
 • do studni filtracyjnych 8 m;
 • dla szamba 5 m;
 • do urządzeń do biofiltracji o wydajności 50 m3 na dobę - 110 m;
 • dla struktur do oczyszczania biologicznego z możliwością osuszenia szlamu u dołu złoża osadu - 150 m, o wydajności 200 000 litrów na dobę;
 • w przypadku instalacji napowietrzających wykonujących pełne utlenianie odległość wynosi 50 m przy przetwarzaniu odpadów 700 000 litrów na dzień.
Zdjęcie: dopuszczalna odległość przez SNiP

Jak prawidłowo zorganizować szambo we własności prywatnej ↑

Oprócz umieszczenia stacji ścieków w stosunku do źródeł wody, uwzględnia się również następujące punkty:

 • zbudowany Odległość od nich powinna wynosić co najmniej 7-15 m. Zasada jest przestrzegana w celu uniknięcia erozji fundamentów budynków i piwnic. W wilgotnym środowisku następuje gwałtowne zniszczenie wszelkich struktur lub ich topnienie;
 • pompowanie szambo. Mając produkt na stronie, należy zadbać o podejście assenizatorsky sprzętu, który przeprowadzi czyszczenie sprzętu. Transport ma znaczne wymiary, ale może pracować w odległości 50 m, obniżając wąż do kanalizacji;
 • wybór gleby. Nowoczesne zbiorniki można umieścić w dowolnej glebie. Ale lepiej wybrać ten obszar z suchą i miękką ziemią. To znacznie ułatwi pracę związaną z kopaniem dołu i rowów;
 • dom. Optymalna odległość pomiędzy salonem a zbiornikiem powinna wynosić 5-7 m. Dalsze umieszczanie jest obarczone blokadami. Jeżeli odległość między domem a systemem jest większa niż 15 m, konieczne będzie zainstalowanie odwiertu pośredniego;
 • układanie trasy. Rurociąg rozciągający się od budynku mieszkalnego do zbiornika powinien być prosty. Jeśli nie jest to możliwe, punkty zwrotne powinny być zainstalowane w punktach zwrotnych. Taka instalacja zmniejsza niezawodność systemu i komplikuje go;
 • roślinność. Aby korzenie drzew nie gniły, musisz się od nich oddalić w odległości 4 m. Dotyczy to w szczególności upraw z rozwiniętym systemem korzeniowym. Natomiast ogrody kwiatowe mogą być bezpiecznie umieszczone na stanowiskach filtracyjnych iw dowolnej odległości od szamba;
 • zbiorniki. Odległość między szamba i strumieniem, jezioro powinno wynosić co najmniej 10 mi nie więcej niż 30 m.
Zdjęcie: właściwa lokalizacja szamba w prywatnym posiadaniu

To ważne! Lokalizacja stacji czyszczącej musi być skoordynowana z sąsiadami, nie powinna znajdować się blisko ogrodzenia i ich studni.

Zgodnie z ustalonymi normami jest to 2 m od ogrodzenia i 5 m od drogi publicznej. Nieprzestrzeganie tych zasad może prowadzić do niekorzystnych sytuacji na stronie, a także problemów z SES.

Inspekcje mogą wymagać demontażu niewłaściwie zlokalizowanego urządzenia. Taka praca pociąga za sobą duże koszty finansowe, więc najlepiej zrobić wszystko dobrze za pierwszym razem.

Przed dobrze filtrowanym ↑

Zgodnie z ustalonymi zasadami, szczelina między systemem kanalizacyjnym a urządzeniem filtrującym powinna wynosić 8 m. Zgodność z tą zasadą może wyeliminować erozję gruntu pod tymi dwiema strukturami.

Należy również wziąć pod uwagę następujące zasady:

 • szczelina między studnią filtrującą a wodociągami (studnia, studnia) powinna wynosić: 30 m - jeżeli do uzyskania cieczy stosuje się warstwy wodonośne o ciągłej wodoodpornej powierzchni. Eliminuje to możliwość wydobywania wody z powierzchni lub niezabezpieczonych źródeł wód podziemnych; 50 m - przy stosowaniu innych warstw wodonośnych;
 • zgodnie z dokumentacją SNiP 2.04.03-85 przy formowaniu wyjścia ze szamba do studzienki filtracyjnej należy ją uporządkować według obliczonego poziomu cieczy w zbiorniku. Poziom powinien być poniżej funkcji zamarzania gleby, jeżeli urządzenie nie jest izolowane i co najmniej 30-40 cm, jeśli jest izolowane. Podczas formowania rury wylotowej, odległość między szamba a studnią filtrującą jest brana pod uwagę zgodnie z obowiązkowym nachyleniem rurociągu wynoszącym 2%.
Zdjęcie: odległość od szamba do filtra dobrze

Prawidłowa odległość jest konieczna do prawidłowego funkcjonowania systemu i do poprawnych obliczeń podczas instalowania sprzętu filtrującego.

Jak ustawić studnię kanalizacyjną z cegły, przeczytaj tutaj.

Jak wbudować umywalkę do łazienki, dowiedz się na stronie.

Do drenażu dobrze ↑

Organizując studnię odwadniającą należy przestrzegać następujących zasad:

 • przerwa między strukturą czyszczącą a systemem odwadniającym wynosi 10-15 m;
 • odległość musi wynosić co najmniej 3 m od budynków mieszkalnych, ogrodzenia, drzew;
 • studzienka drenażowa musi być usunięta 25 m od dołków, studni i innych źródeł wody;
 • odległość między rowami systemu odwadniającego powinna wynosić co najmniej 1,5 m;
 • szczelina między rurą odwadniającą a poziomem wód gruntowych powinna wynosić 1-1,5 m.

Zalecenia te należy rozważyć w celu zapewnienia normalnego funkcjonowania systemu.

Bliskość studni odwadniającej do szamba może stworzyć wilgotne środowisko, które z czasem doprowadzi do wymywania ziemi. Jeśli zbiornik jest sam, istnieje ryzyko gnicia pojemnika.

Nadmiar wilgoci nie jest potrzebny dla drzew i budynków, ponieważ prowadzi to do ich zniszczenia. Zgodność z odległością między drenażem a źródłami wody zapewni ochronę przed wnikaniem ścieków do systemu wodno-kanalizacyjnego. Nawet 98% oczyszczonych odpadów nie powinno wejść do studni ani do studni.

Zdjęcie: odległość od szamba do studni odwadniającej

Organizując system kanalizacyjny i instalując szambo, ważne jest, aby wziąć pod uwagę ustalone standardy. Prawidłowa odległość między szamba a studnią zapewni normalną pracę stacji, ochroni przed niebezpiecznymi chorobami, wyeliminuje problemy z organami kontrolnymi i sąsiadami.

Odległość od szamba do studni: normy dotyczące norm budowlanych i przepisów budowlanych

Treść artykułu:

Odległość od szamba do studni lub studni

Jaka powinna być odległość?

Jeśli chodzi o odległość od szamba do miejsca ujęcia wody lub studni, istnieją tu również pewne standardy.

Faktem jest, że w przypadku wycieku szamba, ścieki wraz z wód gruntowych mogą dostać się do studni lub studni, znacznie obniżając jakość wody pitnej, zagrażając zdrowiu mieszkańców prywatnego domu.

Dlatego konieczne jest zachowanie minimalnej odległości od szamba do studni lub studni.

To jest 20 metrów. Ale lepiej jest zwiększyć odległość do co najmniej 30 metrów, jeśli istnieje taka możliwość.

Zapewni to wyższe gwarancje utrzymania czystej wody pitnej.

Odległość od szamba do studni

Należy zauważyć, że odległość od studni do szamba nie jest jedynym punktem, który należy wziąć pod uwagę.

Ważne jest, aby szambo znajdowało się poniżej punktu poboru wody wzdłuż naturalnego nachylenia działki.

Wtedy nawet jeśli nastąpi przelewanie się kanalizacji, nie wpadną one do studni.

Odległość od studni do szamba

Istnieją normy dotyczące odległości od szamba do rur wodnych ułożonych na budowie.

Jego minimalny wskaźnik to 10 metrów.

Odległość od szamba do ogrodzenia

Co do szybkości instalacji szamba od sąsiadów, istnieją tu również pewne zasady.

Aby nie stwarzać sąsiadom niedogodności związanych z nieprzyjemnym zapachem z kanalizacji, urządzenie oczyszczające zaleca się zamontować w odległości 3 metrów od ogrodzenia oddzielającego sąsiednie obszary.

Powinno to uwzględniać obecność sąsiadów i studni.

Jeśli znajdują się w niedopuszczalnym sąsiedztwie, będziesz musiał zwiększyć odległość od szamba do ogrodzenia lub przesunąć go na bok.

Odległości między obiektami

Po opanowaniu nowych działek gruntowych, prace przy zagospodarowaniu terenu i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej prowadzone są również na sąsiednich terenach, musimy uzgodnić lokalizację zbiorników, studni lub studni, ponieważ w przeciwnym razie będziemy musieli wziąć pod uwagę nie tylko osadnik z sąsiedniego ogrodzenia, ale wiele innych czynników.

Odległość do drogi 3 - 5 metrów

Biorąc pod uwagę wybór lokalizacji urządzenia czyszczącego, należy wziąć pod uwagę fakt, że powinien on być umieszczony w łatwym dostępie z autostrady. Dzięki temu można uniknąć problemów z pompowaniem odpadów, które są produkowane przy użyciu maszyny assenizatorskoy. Optymalna odległość do drogi od zbiornika wynosi 3-5 metrów. Ale nowoczesne urządzenia assenizatorsky mogą wypompowywać odpływy w odległości 15-40 metrów od szamba, więc nie ma potrzeby ścisłego przestrzegania tych zaleceń.

Obliczanie odległości od studni do szamba

Praktyka pokazuje, że zdecydowana większość wakacyjnych wiosek nie jest wyposażona w centralny system kanalizacyjny. A ponieważ dla każdego, kto chce mieszkać w wiejskim domu o najwyższym poziomie poprawy, niezwykle ważne jest zainstalowanie szamba - konstrukcji przeznaczonej do oczyszczania ścieków komunalnych i domowych.

Szambo jest niezbędny do czyszczenia odpadów domowych i domowych.

Czym jest szambo? Jest szczelnym pojemnikiem, podzielonym na dwie lub trzy sekcje, których materiałem korpusu może być beton lub tworzywo sztuczne. Elementy tej oczyszczalni obejmują dwie rury - doprowadzenie zanieczyszczonej wody i usunięcie klarownych ścieków - oraz blokery umieszczone między sekcjami.

Dlaczego tak ważny jest wybór położenia szamba?

Jeśli chodzi o liczbę komór w szambie, zależy to od średniej dziennej ilości ścieków wchodzących w tę pojemność. Mianowicie:

 • do 1 metra sześciennego - jedna kamera;
 • od 1 do 10 metrów sześciennych - dwie kamery;
 • od 10 metrów sześciennych - trzy kamery.

Wybór szamba zależy od potrzeb gospodarstwa domowego.

Na tej podstawie można wyciągnąć pierwszy ważny wniosek: szambo należy dobierać w sposób całkowicie zgodny z jego potrzebami krajowymi. Instalacja szamba, która nie jest w stanie poradzić sobie z ilością dopływów, jest obciążona wieloma negatywnymi konsekwencjami.

Należy zauważyć, że szambo może być używane z równym powodzeniem zarówno przez właścicieli małych domów prywatnych i niskich budynków, jak i właścicieli domków i mieszkań o znacznie większym obszarze.

Podstawowym zadaniem właścicieli jest opracowanie dobrze przemyślanego projektu, który zapewnia specyficzne cechy używanego osadnika i specyfikę jego umieszczenia na stronie.

Właściciele domów muszą wziąć pod uwagę czynniki związane z prawidłową instalacją szamba. Musi więc być zgodny z:

 • aktualne przepisy sanitarne;
 • dokumentacja, która określa regulamin instalacji;
 • zasady budowy.

Mówiąc o rzeczywistych momentach poprzedzających procedurę instalacji miski ściekowej, wybór takiej lokalizacji jest taki. Racjonalnie jest umieścić szambo na obrzeżach terenu - w możliwej odległości od domu. Jeśli teren jest pagórkowaty, to na nim struktura, którą rozważamy, znajduje się w najniższym punkcie.

Ponadto przy zakładaniu szamba należy wziąć pod uwagę odległość od niego do następujących obiektów:

Zasady lokalizacji szamba przez SNiP

 • dom (w odległości 5 metrów lub więcej, w celu uniknięcia zmywania fundamentów budynku);
 • sąsiednia działka (minimalna odległość - 2 metry, zgodnie z obowiązującymi normami sanitarnymi);
 • krawędź drogi (co najmniej 5 metrów);
 • ogród (optymalna odległość od krzewów i drzew wynosi odpowiednio 1 i 3-4 metry, co pozwala wykluczyć
 • prawdopodobieństwo zawilgocenia gleby i gnicia korzeni);
 • podziemny gazociąg (od 5 metrów);
 • źródło wody pitnej (dobrze lub dobrze), itp.

Ostatni z powyższych punktów zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ od niego zależy zdrowie każdej osoby mieszkającej w wiejskim domu lub w domku. A ponieważ temat ten ma sens szczegółowo ujawnić.

Określenie odległości

Jest kilka powodów, dla których położenie szamba na miejscu w stosunku do źródła poboru wody powinno być traktowane priorytetowo. Jak już wspomniano, ten moment jest niezwykle ważny z punktu widzenia sanitarnego - przede wszystkim dlatego, że wnikanie nieoczyszczonych ścieków do źródła wody pitnej powoduje, że całkowicie nie nadaje się do spożycia. Ponadto ścieki wyciekające do gruntu mogą prowadzić do rozprzestrzeniania się różnych infekcji, które są niebezpieczne dla ludzi.

Aby uniknąć takich negatywnych chwil, eksperci zalecają minimalną odległość dwadzieścia metrów od szamba do studni, studni i wszelkich innych źródeł wody pitnej. Należy pamiętać, że odległość ta nie jest optymalna, ponieważ ta ostatnia jest 2,5 razy większa.

Ogólny schemat przemysłowego zbiornika septycznego

Jak prawdopodobne jest, że ścieki opuszczą system czyszczenia? Praktyka pokazuje, że jeśli właściciel lokalu korzysta z fabrycznego szamba, wówczas ryzyko zanieczyszczenia środowiska przez ścieki jest minimalne, co nie wyklucza takich sytuacji awaryjnych jak:

 • rozhermetyzowanie szwów;
 • degradacja związków systemowych;
 • pęknięcie rury itp.

Ponadto należy pamiętać, że dzięki zastosowaniu własnych struktur zwiększa się prawdopodobieństwo zanieczyszczenia gleby kilkakrotnie, a wraz z nimi - warstwy wodonośne, z których czerpie się życiodajną wodę niezbędną do życia. Wynika to z faktu, że produkty fabryczne są testowane pod kątem zgodności z aktualnymi standardami jakości i bezpieczeństwa - w przeciwieństwie do elementów oczyszczalni ścieków wytwarzanych w sposób tradycyjny.

Odległość między osadnikiem a studnią zależy w dużej mierze od ukształtowania terenu. Jeśli więc miejsce pobierania wody znajduje się wyżej niż kierunek wód gruntowych, wystarczy odległość 20-30 metrów. Specyfika gleby również odgrywa ważną rolę: w przypadku gruntów o wysokim wskaźniku przepuszczalności (piasek, glina piaszczysta itp.) Minimalna dopuszczalna odległość od punktu poboru wody do szamba wynosi 50 metrów.

Pożądane jest, aby właściciele terenu przeprowadzili na nim analizę hydrologiczną - badanie mające na celu określenie składu chemicznego gleby i specyfiki warstw filtracyjnych wytworzonych dzięki wysiłkom odpowiednich specjalistów. Dzięki temu krokowi można wyciągnąć dokładny wniosek dotyczący odległości, którą rozważamy.

Na temat znaczenia zgodności z obowiązującymi przepisami

Co zrobić, jeśli twoja strona jest niewielka, a w zasadzie nie możesz spełnić tych wymagań budowlanych i sanitarnych? W końcu nie zaleca się naruszania obowiązujących zasad, przez co odległość od studni do szamba jest mniejsza niż wynika to z obowiązujących przepisów.

Zauważamy, że w takich przypadkach najbardziej uzasadnione jest zainstalowanie zasobnika - dużej pojemności do czasowego magazynowania ścieków. Może być umieszczony zarówno w ziemi, jak i na powierzchni, i można go opróżnić, wywołując usługę utylizacji.

Zaletami tego rozwiązania są niskie koszty i łatwość instalacji, a jego główną wadą jest konieczność regularnych nakładów finansowych na pompowanie.

I pamiętaj: jeśli zainstalujesz kanalizację nie w wiejskim domu, ale w pełnowymiarowym podmiejskim mieszkaniu, warunkiem koniecznym do realizacji tego wydarzenia jest koordynacja projektu. Odbywa się to za pośrednictwem przedstawiciela Biura Inwentaryzacji Technicznej, który na podstawie aktualnych dokumentów regulacyjnych określa poprawność pracy, którą wykonujesz. Taka dokumentacja obejmuje:

 • przepisy budowlane 2.04.02-84 (regulują instalację zewnętrznych systemów wodnych);
 • normy budowlane i zasady 2.04.03-85 (regulują rozmieszczenie stref ochrony sanitarnej);
 • normy budowlane i zasady 2.04.01-85 (ustal kolejność rozmieszczenia wewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych).

Należy pamiętać, że bez zgodności z obowiązującymi przepisami, budowa jest nielegalna, a Ty, jako właściciel strony, na której wykonywane są nieautoryzowane prace, możesz nałożyć karę grzywny. Ponadto organy kontrolne mają prawo zażądać demontażu nieprawidłowo zainstalowanej oczyszczalni ścieków. Powyższe może prowadzić do poważnych i nieplanowanych kosztów finansowych, dlatego też należy początkowo podejść do realizacji takich projektów z całą odpowiedzialnością.

Instalacja szamba: samodzielnie lub z udziałem profesjonalistów?

Jak pokazuje praktyka, odpowiedź na to pytanie jest interesująca dla wielu - tych, którzy chcą oszczędzać.

Niezależna instalacja szamba może prowadzić do negatywnych konsekwencji.

Zauważamy, że instalacja szamba sama w sobie może zaoszczędzić sporo pieniędzy właścicielowi strony, ale zaleca się, aby podjąć tę pracę, jeśli jest wystarczająco dużo umiejętności, aby pomyślnie ją ukończyć. W przeciwnym razie występuje wiele błędów, które mogą prowadzić do:

 • przedwczesna awaria systemu septycznego;
 • naruszenie szczelności konstrukcji;
 • zwiększyć wilgotność gleby do niedopuszczalnych wartości;
 • zanieczyszczenie terenu i wód podziemnych.

Nie zawsze jest możliwe samodzielne wykonanie określonego zakresu pracy. W większości przypadków nie tylko nie wystarcza czas, ale także wiedza, której obecność jest bardzo ważna w tego typu pracach, takich jak budowa, budowa i rozmieszczenie studni. Wiarygodny i wierny sposób - zaprosić mistrza.

Jeśli nie masz pewności, czy wykonałeś wszystkie niezbędne prace poprawnie, skontaktuj się ze specjalistą w celu uzyskania pomocy. Bazując na doświadczeniu, nie tylko prawidłowo określą najlepszą opcję umieszczenia szamba na terenie, ale także wdrożą inne środki związane z jego instalacją i testowaniem pod kątem wydajności. Przyciąganie profesjonalistów wymaga inwestycji finansowych, jest to bardziej niż uzasadnione jakością wykonanej pracy i niezawodnością zainstalowanej struktury.

Odległość między studniami kanalizacyjnymi - SNiP i zasadami instalacji

Systemy kanalizacyjne domów prywatnych

 • wskaźniki topograficzne wybranego terytorium;
 • rodzaje gleby na miejscu;
 • dostępność źródeł zaopatrzenia w wodę w pobliżu obiektu;
 • układ inżynieryjnych sieci podziemnych, które są już obecne na terytorium.

Kanalizacja może być dość prosta: najprostsza konstrukcja składa się z jednego kawałka rurociągu, który transportuje dreny do studzienki lub szamba na zewnątrz budynku. Najprostszy szambo może być wykonany z opon samochodowych ustawionych pionowo jedna na drugiej: dreny będą nadal filtrowane, a stałe frakcje są okresowo wypompowywane przez urządzenie do zbierania wtórnego. Ta konstrukcja doskonale nadaje się do instalacji na obszarach podmiejskich lub małych obszarach miejskich. Aby system kanalizacyjny działał normalnie, wystarczy, aby zapewnić stałe nachylenie i okresowo przeprowadzać pompowanie.

Znacznie trudniej jest zorganizować kanalizację w miejscu o trudnym terenie lub w miejscu, w którym znajduje się źródło wody pitnej. W takim przypadku system kanalizacyjny musi spełniać wymagania sanitarne dla zbiorników bezodpływowych lub zbiorników na odpady. Ponadto, konstrukcja systemu może być skomplikowana przez połączenie systemu drenażowego i drenażu burzowego z nim. Patrz również: "Sprawdzanie - typy i metody instalacji".
Projekt ten składa się z kilku oddzielnych rurociągów, a więc do ich obsługi wymagana jest duża liczba odwiertów. Aby zapewnić wydajność systemu, należy skontaktować się z ekspertami lub dokładnie sprawdzić wszystkie niuanse związane z wymaganiami dotyczącymi ścieków.

Rodzaje studni kanalizacyjnych

Odległość między włazami według SNiP

 • jeżeli długi rurociąg przebiega w linii prostej;
 • w obecności zwojów lub zakrętów w rurociągu, jak również zmiany średnicy rury;
 • w obecności projektowania gałęzi.

Funkcja włazów polega na monitorowaniu systemu i możliwości uzyskania dostępu do jego wnętrza w celu konserwacji.
 • przy średnicy rury 150 mm, studnie są instalowane co 35 metrów;
 • 200-450 mm - 50 m;
 • 500-600 mm - 75 m.

Dalszy wzrost średnicy rur pozwala jeszcze bardziej zwiększyć maksymalną odległość między studniami kanalizacyjnymi. Jednak prawdopodobieństwo pojawienia się takiej struktury w daczy jest niezwykle małe, ponieważ objętość ścieków wytwarzanych przez 3-4 osoby nie wymaga obecności szerokich rur. Zastosowanie rur wielkogabarytowych może być uzasadnione, jeżeli absolutnie cała woda ściekowa przechodzi przez system kanalizacyjny: opady, woda kąpielowa i bezpośrednie odpady z budynku mieszkalnego.

Studzienki rotacyjne do ścieków

Odległość między włazami kanałów kanalizacyjnych jest zwykle obliczana na podstawie długości prostych odcinków między zakrętami rurociągu. Jeśli odcinek rurociągu jest dłuższy niż to określa standardowy dokument, to koniecznie musi być wyposażony w komorach kontroli, aby zapewnić odpowiedni poziom kontroli nad funkcjonowaniem systemu.

Opuść studnie

W takim przypadku SNiP nie określa określonej odległości między studniami kanalizacyjnymi, ale ma pewne wymagania projektowe:

Odległość od studni do szamba na miejscu

Jaka powinna być odległość od domu do szamba?

Szambo jest częścią systemu kanalizacyjnego, dlatego należy starannie wybrać miejsce, w którym można go zamontować w letnim domku. Przy wyborze placu budowy musi uwzględniać odległość od domu do szamba, a także odległość od szamba do studni, na ogród i sąsiednią działkę. Dlatego bierzemy pod uwagę podstawowe zasady, które pomogą wybrać odpowiednie miejsce do instalacji tej struktury.

Konieczne jest umieszczenie szamba na pełnoprawnym budynku mieszkalnym w odległości co najmniej 5 metrów od fundamentu.

Odległość od szamba do domu

Podczas budowy szamba na daczy, większość deweloperów próbuje wybrać miejsce do montażu na obrzeżach, z dala od mieszkań.

Jeśli teren jest pagórkowaty, wybierz witrynę o najniższym poziomie. Wynika to z faktu, że z kanału kanalizacyjnego będzie nieprzyjemny zapach, a woda przefiltrowana do gruntu tworzy wysoką wilgotność, co stworzy niesprzyjające warunki do mieszkania w domu.

Bez względu na to, czy zakupiony został szambo, czy też instalacja czyszcząca została wykonana ręcznie, konieczne jest przestrzeganie wymagań SNiP przy wyborze miejsca montażu. Jeśli budowana jest nowa witryna, należy ją najpierw zaplanować. Trudniej będzie spojrzeć na sytuację, jeśli wybrano lokalizację kanału kanalizacyjnego w obszarze zabudowanym. Jednak w tym przypadku łamanie zasad umieszczania jest zabronione.

Jeśli system nie jest drenaż Dom będzie wyposażony i odpowiedniego schronienia, konieczne jest, aby koordynować projekt budowy lokalnej WIT. W przeciwnym razie projekt ten będzie nielegalny, więc właściciel domu będzie mógł go naprawić.

Podczas planowania witryny bardzo ważne jest, aby od razu określić położenie szamba i studni (studnia) na budowie. W takim przypadku należy wziąć pod uwagę takie dokumenty regulacyjne:

Schemat urządzenia szambo.

 1. SNiP 2.04.03-85, który reguluje budowę zewnętrznych konstrukcji kanalizacyjnych.
 2. SNiP 2.04.01-85, ustalanie standardów budowy wewnętrznych i zewnętrznych sieci wodociągowych.

Zgodnie z tymi dokumentami zabrania się umieszczania szamba na działce bliżej niż 5 m od fundamentu domu. Ograniczenie to wynika ze względów bezpieczeństwa sanitarnego i obecności nieprzyjemnych zapachów w pobliżu wyrobiska. Jeśli zainstalujesz nowoczesną oczyszczalnię ścieków na miejscu, wtedy przy braku jakichkolwiek zapachów możesz być w 100% pewny.

Duży dystans między szamba a budynkiem jest również niepożądany, ponieważ im dłuższy system kanalizacji, tym trudniej jest zapewnić jego płynną pracę. W przypadku długich rurociągów występują bardzo często blokady, dlatego należy oczyścić odwierty czyszczące. Podczas budowy zewnętrznego systemu kanalizacyjnego konieczne jest zainstalowanie jednego takiego odwiertu na każde 5 m systemu i miejsca zwojów. Szczególnie dokładnie należy wybrać miejsce instalacji szamba na daczy, gdzie woda gruntowa znajduje się blisko powierzchni. W takim przypadku należy wziąć pod uwagę kierunek przepływu wody i zainstalować oczyszczalnię ścieków poniżej poziomu domu.

Obszar metryczny między szambo a studnią

Lokalizacja szamba.

Jednym z najważniejszych warunków wyboru odpowiedniego miejsca do zainstalowania szamba jest odległość od studni do szamba. Wynika to z faktu, że jeśli nieoczyszczone ścieki przedostają się do warstw wodonośnych, istnieje poważne zagrożenie wieloma chorobami.

Pomimo tego, że nowoczesne oczyszczalnie ścieków są całkowicie szczelnymi pojemnikami, nie jest konieczne wykluczanie wystąpienia sytuacji awaryjnej (rozprężanie połączeń lub pękanie rur). Dlatego odległość między osadnikiem a planem odwiertu powinna być jak największa.

Zgodnie z ustalonymi normami, odległość między oczyszczalnią ścieków a położeniem odwiertu lub studni jest określona przez obecność gleb filtracyjnych, które filtrują oczyszczone ścieki między powierzchnią a warstwami wodonośnymi. W przypadku braku komunikacji między tymi warstwami minimalna odległość do studni powinna wynosić 25 m.

Oznaczanie miejsc filtracji odbywa się w badaniach hydrogeologicznych, za pomocą których można ocenić skład i jakość gleby. Najlepszymi właściwościami filtracyjnymi są gleby gliniaste i piaszczyste. Dlatego, jeśli takie gleby przeważają w daczy, szambo należy umieścić w odległości 50-80 m od studni lub studni.

Lokalizacja szamba w odniesieniu do roślin, zbiorników, rzek itp.

Oprócz umieszczenia szamba, normy sanitarne i przepisy regulują instalację rur wodociągowych. W związku z tym luka przestrzenna między rurami z wodą pitną a oczyszczalnią musi wynosić co najmniej 10 m.

Jest to konieczne w celu zmniejszenia ryzyka przenikania ścieków do wody podczas zmniejszania ciśnienia w systemie zaopatrzenia w wodę do wartości minimalnej. Wybierając optymalną odległość, należy pamiętać, że studnię należy umieścić nad szambo na naturalnym zboczu.

Odległość od sąsiedztwa i ogrodu

Wybierając lokalizację oczyszczalni ścieków, należy wziąć pod uwagę interesy sąsiadów. Jeśli powstaje nowe terytorium, zaleca się skoordynowanie rozmieszczenia szamba i studni sąsiadów między sobą. Pozwoli to uniknąć wielu kontrowersyjnych punktów i nieprzyjemnych sytuacji. Jeśli na terenie zabudowanym zamontowany jest szambo, normy sanitarne stwierdzają, że szambo należy umieścić w odległości przynajmniej 2 m od płotu sąsiada.

Jeśli szambo znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drzewek ogrodowych, mogą one umrzeć z powodu nadmiaru wilgoci. W takich warunkach korzenie upraw ogrodniczych po prostu gniją i stają się bezużyteczne. Dlatego, aby zachować ogród, należy zainstalować oczyszczalnię nie bliżej niż 4 m od drzew i krzewów.

Inne normy

Wybierając miejsce do zaprojektowania oczyszczalni ścieków, należy również wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 1. Najlepiej jest zainstalować taką strukturę na miękkim podłożu. Ułatwi to pracę naziemną, co jest ważnym czynnikiem przy zakładaniu szamba własnymi rękami.
 2. Odległość do fundamentu każdej z budynków gospodarczych musi wynosić co najmniej 1 m. Dzieje się tak, ponieważ szambo może ryzykować podkopanie fundamentu konstrukcji, jeżeli przeciek nie jest szczelny.
 3. Zbiornik na odpady musi być okresowo oczyszczany z cząstek stałych. Dlatego musisz zadbać o to, aby maszyna assenizatorskaya mogła podjechać do niego.

Tak więc, planując miejsce do montażu szamba, należy ściśle przestrzegać ustalonych zasad i przepisów. Prawidłowo obliczona lokalizacja instalacji pozwoli uzyskać zatwierdzenie projektu w SES i uniknąć problemów z sąsiadami.

Zasady instalacji szamba na stronie

Szambo na terenie jest niezbędnym składnikiem ścieków, które zajmuje się przetwarzaniem odpadów. Nie jest tak trudno go zbudować, ale musisz przestrzegać wszystkich norm sanitarnych i zasad, które istnieją w odniesieniu do lokalizacji szamba. W naszym artykule omówimy, jak zrobić wszystko bez żadnych problemów.

Jak uzyskać pozwolenie na instalację?

Zanim zainstalujesz urządzenie, musisz zabrać swój projekt do SES, gdzie będzie ci wolno lub będzie to zabronione.

Miska jest instalacją, która może zaszkodzić środowisku naturalnemu. Z tego powodu instalacja bez zezwolenia jest zabroniona i karalna. Zanim zainstalujesz urządzenie, musisz zabrać swój projekt do SES, gdzie będzie ci wolno lub będzie to zabronione.

Odpowiedź będzie pozytywna tylko w takim przypadku, jeśli nie zostaną naruszone wymagania sanitarne i budowlane. Jednym z najważniejszych standardów jest lokalizacja szamba na miejscu.

Wskazówka! Uzyskane pozwolenie nie wyklucza możliwości dalszych kontroli SES, dlatego nie należy odstępować od norm podczas budowy.

Zasady wyboru miejsca

Planując instalację systemów oczyszczania ścieków, należy przestrzegać wszystkich obowiązujących norm.

Planując instalację systemów oczyszczania ścieków, należy przestrzegać wszystkich istniejących standardów, ale w tym przypadku nie można się martwić z powodu możliwych problemów z tym związanych. Warto zauważyć, że w tym celu musimy przeanalizować wszystkie te wymagania, aby je dalej spełnić.

Dokumenty regulacyjne

Podczas zakładania szamba na naszą obudowę, w żadnym wypadku nie powinniśmy zapominać o zgodności

Stworzenie szamba dla naszego mieszkania w żadnym wypadku nie powinno zapominać o zgodności. Przyjrzyjmy się zatem dokumentom, które regulują ich zgodność:

 • Najważniejszym dokumentem do naśladowania jest Snip 2.04.03-85. Zajmuje się regulowaniem budowy zewnętrznych systemów kanalizacyjnych.
 • Jeśli w domu są studnie lub studnie, należy skontaktować się z snip 2.04.01-85, który reguluje regulację zewnętrznych i wewnętrznych sieci wodociągowych;
 • Dokument, który określa wymagania instalacyjne firm ochroniarskich dla czystej wody - SanPiN 2.1.5.980-00;
 • Dokumentem, w którym sformułowano zasady tworzenia stref sanitarnych w pobliżu struktur niebezpiecznych dla środowiska, jest SanPiN 2.2.1./2.1.1.12.00-03.

Odległość do szamba od studni lub studni

Najtrudniejsze zasady są napisane, aby zachować odległość między szamba a studnią.

Najbardziej rygorystyczne zasady są zapisywane w celu zachowania odległości między szamba a studnią.

Bardzo ważne jest zapobieganie powstawaniu odpadów w miejscach ogrodzenia, ponieważ może to prowadzić do pojawienia się różnych chorób wśród mieszkańców. Nowoczesne urządzenia, oczywiście. zapieczętowane, ale ryzyko wypadku, którego nikt nie wyklucza, dla tego i sprawiają, że odległość między nimi do maksimum.

Zasady i przepisy określają, że odległość do szamba od studni lub studni zależy od obecności gruntów z filtracją między nimi. Jeśli nie ma połączenia pomiędzy warstwami, to minimalna długość między nimi powinna wynosić około 20 metrów. Badania hydrogeologiczne i określenie obecności zdolności filtracyjnej gleby oraz ocena jakości i składników gleby.

Wskazówka! Najlepsze filtry glebowe są piaszczyste i gliniaste. Jeśli działka ma właśnie taką glebę, odległość do studni lub studni powinna wynosić więcej niż 50 metrów.

Snip również reguluje normy dotyczące lokalizacji rurociągu i odwiertu, a odległość między zerwaniem rury ssącej i studzienki powinna wynosić więcej niż 10 metrów. Środki te przyczyniają się do ochrony poboru wody ze ścieków w nieprzewidzianych sytuacjach.

Wybierając optymalne rozmieszczenie szamba do studni, konieczne jest zainstalowanie go na naturalnym zboczu.

Jaka powinna być odległość od domu do szamba?

Po zapoznaniu się z zasadami montażu szamba możemy wyciągnąć wnioski

Po zapoznaniu się ze wszystkimi zasadami instalacji szamba możemy wyciągnąć wnioski:

 • Odległość od domu do szamba nie powinna być mniejsza niż 5 metrów od piwnicy;

Uwaga! Czasami LZO mogą się zbliżać, ale to w tych przypadkach, gdy szambo ma wysoki stopień oczyszczenia.

 • Również odległość jest niepożądana. Powodem jest to, że im dłuższy rurociąg, tym większe ryzyko awarii systemu. Dlatego zaleca się przylegać do szamba z piwnicy nie więcej niż 20 metrów.

Wskazówka! Planując instalację kanalizacji, konieczne jest zainstalowanie studni audytowych co 15 metrów.

Jaki powinien być odległość od następnego ogrodzenia?

Dzisiaj istnieją takie zasady w stosunku do domu sąsiada:

 • Odległość do szamba od jezdni powinna wynosić więcej niż 5 metrów;
 • Snip zapewnia lokalizację szamba na miejscu powinna mieć odległość większą niż 2 metry od miejsca poboru wody sąsiadów.

Inne wymagania instalacyjne

Snip zaleca instalację systemu drenażowego na miękkich glebach - ułatwi to prace ziemne, jeśli zrobisz to sam.

Snip mówi również o odległości drenażu kanału ściekowego.

Rozważ następujące czynniki:

 • Snip zaleca instalację na miękkich glebach - ułatwi to wykonywanie prac ziemnych, jeśli zrobisz to sam;
 • Należy pamiętać, że położenie szamba w obszarze od fundamentu budynków kapitana musi wynosić 3 metry;
 • Snip wymaga również regularnego czyszczenia ciał stałych z komór.

Wniosek: w tym artykule dokonaliśmy przeglądu wszystkich wymagań dotyczących instalacji szamba. W normach stwierdza się, że jego odległość zależy od miejsc ujęcia wody (no, no), sąsiadów, domu, budynków gospodarczych i dróg. Teraz możesz bezpiecznie wykonać projekt i uzyskać pozwolenie.

Odległość od domu do szambo według norm i wymagań sanitarnych

Szambo to element autonomicznego systemu kanalizacyjnego, miejsce, do którego trzeba bardzo ostrożnie wybierać. Przy wyborze warto zastanowić się nad odległością między domem a szamotem, źródłami wody, roślinnością i granicami działki. W tym artykule omówimy główne wskaźniki, które są wyświetlane w odpowiednich dokumentach regulacyjnych.

Odległość od szamba do domu

Podczas zakładania szamba zaleca się przesunięcie go jak najdalej od budynku mieszkalnego. Instalując budowlę w miejscu z trudną ulgą, warto znaleźć miejsce jak najniżej położone (czytaj: "Gdzie postawić szambo na miejscu, biorąc pod uwagę normy i odległości"). Są ku temu powody: po pierwsze, kanał kanalizacyjny emituje wyjątkowo nieprzyjemne zapachy, a po drugie, woda zasysana do ziemi zwiększa wilgotność, więc w domu będzie raczej niewygodna.

Aby dowiedzieć się, w jakiej odległości najlepiej jest umieścić szambo z domu, musisz zagłębić się w regulacje. Bez względu na to, czy ukończono budowę zbiornika septycznego, czy też jego układ został całkowicie ukończony własnymi rękami, konieczne jest spełnienie wymagań przedstawionych w SNiP. Podczas budowy działki należy przede wszystkim polegać na tym dokumencie i elementach projektowych zgodnie z opisanymi w nim wymaganiami, ponieważ budowa kanalizacji na terenie zabudowanym jest dość problematyczna, biorąc pod uwagę fakt, że w tym przypadku należy przestrzegać norm.

W takim przypadku, gdy system kanalizacyjny nie jest zainstalowany w daczy, ale w przypadku pełnoprawnej obudowy, projekt musi być skoordynowany z WIT - w przeciwnym razie system zostanie uznany za nielegalny, co jest obarczone grzywną.
Planując rozmieszczenie obiektów na stronie, należy wcześniej ustalić, gdzie będzie szambo i studnia.

Poniżej znajdują się normy określające odległość od szamba do budynku i innych obiektów znajdujących się na stronie:

 • SNiP 2.04.03-85, określający zasady budowy zewnętrznych elementów kanalizacji;
 • SNiP 2.04.01-85, który określa standardy budowy wewnętrznych i zewnętrznych rurociągów wodnych.

Dokumenty te stwierdzają, że minimalna odległość od szamba do domu powinna wynosić co najmniej 5 m. Punkt ten jest określony wskaźnikami bezpieczeństwa sanitarnego i obecnością charakterystycznych zapachów ścieków w studzience, chociaż nowoczesne stacje oczyszczania biologicznego mogą dać 100% gwarancji, że odory nie wycieknie (czytaj: "Zapach z szamba, jak usunąć zapach z szamba"). Taka odległość od domu do szamba zgodnie z normami znacznie podnosi poziom komfortu mieszkańców.

Przy minimalnej odległości wszystko jest jasne, teraz musimy określić maksymalną odległość od domu do szamba. Wymagania milczą na ten temat, a eksperci nie zalecają umieszczenia szamba zbyt daleko od domu, ponieważ zwiększenie długości kanalizacji znacząco pogorszy stabilność całego systemu: długie odcinki są znacznie bardziej podatne na zapychanie, dlatego trzeba będzie zainstalować kilka otworów obserwacyjnych.
Przy układaniu ścieków zewnętrznych należy umieścić studzienki inspekcyjne na co 5 m konstrukcji oraz w miejscach, w których przewraca się rurociąg. Bardzo ważne jest, aby wziąć pod uwagę miejsce do instalacji szamba na miejscu, gdzie poziom wody w glebie jest bardzo wysoki. W tym przypadku konieczne jest gruntowne przestudiowanie geologii terenu, uzyskanie maksymalnej informacji o ruchu wody gruntowej, a dopiero potem zainstalowanie oczyszczalni ścieków, i będzie ona zlokalizowana poniżej kosztów domu.

Odległość między szamba a studnią

Wybierając miejsce do zainstalowania szamba, ważnym parametrem jest odległość między studnią a szamba. Przyczyna tego jest prosta: jeśli co najmniej niewielka ilość ścieków wpadnie do wody pitnej, ryzyko wystąpienia nieprzyjemnych i niebezpiecznych chorób znacznie wzrośnie. Nowoczesne oczyszczalnie ścieków są strukturami hermetycznymi, ale zawsze istnieje pewne prawdopodobieństwo zagrożenia. W takich przypadkach istnieje specjalny standard, który pozwala dokładnie zrozumieć, gdzie umieścić szambo.

Według SNiP odległość między studnią a szamotem jest różna w zależności od rodzaju gleby na danym terenie. Często gleba filtrująca może nieco uprościć pracę przy instalacji kanalizacji i zmniejszyć odległość wymaganą przez normy. Jednak niezależnie od jakości filtracji i poziomu właściwości pochłaniających wilgoć gleby, minimalna odległość od studni do szamba powinna wynosić 25 m.
Aby określić zdolność filtracji terenu, konieczne jest przeprowadzenie dokładnej analizy jego geologii. Gleby, w których przeważają glina lub piasek, są uznawane za najlepsze filtry. W obecności takich gleb na obszarach podmiejskich, szambo jest zwykle usuwany 50-80 m od studni.

Oprócz lokalizacji sieci kanalizacyjnej, normy regulują również lokalizację rur wodociągowych. Zgodnie z dokumentami, między wodą a rurociągami kanalizacyjnymi powinna znajdować się odległość większa niż 10 m. Jeśli jeden z rurociągów zostanie rozhermetyzowany, wówczas prawdopodobieństwo przedostania się ścieków do wody będzie minimalne. Oczywiście, pożądane jest, aby odległość ta była nieco większa, mimo że studnie są zwykle umieszczane nad szamba, jeśli pozwala na to relief terenu.

Odległość do granic witryny

Normy te mają przede wszystkim na celu zapewnienie, aby zapach pochodzący z kanalizacji nie wpadał w sąsiednie obszary. Jeśli budowa sąsiednich obszarów odbywa się jednocześnie, najlepiej jest przedyskutować tę kwestię z wyprzedzeniem, aby spory i konflikty nie pojawiły się w przyszłości. Odległość od szamba do ogrodzenia powinna wynosić więcej niż 2 m.

Poprzez zainstalowanie szamba w pobliżu ogrodu lub ogrodu warzywnego, w najbliższej przyszłości można stwierdzić, że wszystkie rośliny są zalane wodą i pogarszają się. Dotyczy to zwłaszcza drzew: ich korzenie sięgają głęboko w glebę, więc zaczyna się od nich gnicia. Aby utrzymać ogród w dobrym stanie, konieczne jest zainstalowanie oczyszczalni ścieków co najmniej w odległości 4 m od roślinności.

Inne stawki septyczne

Istnieją dodatkowe zasady, które, podobnie jak odległość od domu do szamba zgodnie z normami, muszą być wzięte pod uwagę przy tworzeniu systemu kanalizacji:

 1. Kanały autonomiczne są lepiej rozmieszczone na miękkich glebach: praca w tym przypadku zostanie uproszczona, co jest szczególnie ważne przy samodzielnym budowaniu systemu;
 2. Podczas instalowania szamba w pobliżu domu, należy wytrzymać co najmniej metr odległości od fundamentu dowolnego budynku znajdującego się na placu budowy, aby przełom systemu nie prowadził do wymywania, a następnie do zniszczenia fundamentu;
 3. Pojemnik do zbierania odpadów musi być okresowo czyszczony, dlatego konieczne jest zapewnienie łatwego dostępu do pojazdu zasysającego.

Planowanie szamba na miejscu należy połączyć z obowiązującymi przepisami. Jeśli zachowane zostaną normy sanitarne dotyczące instalacji szamba, wówczas system będzie działał prawidłowo, a możliwość konfliktów w tym przypadku zostanie zredukowana do zera.

Odległość między studniami kanalizacyjnymi - SNiP 2.04.03-85

Nie będąc ekspertem w dziedzinie komunikacji inżynierii budowlanej, bardzo trudno jest zrozumieć literaturę regulacyjną regulującą technologię i procedurę wykonywania takich prac. Gdy próbujesz znaleźć informacje online na urządzeniu domowej sieci kanalizacyjnej dla domu wiejskiego, często natkniesz się na artykuły o niewyraźnej treści.
Niektóre z nich nie są w ogóle związane z zapytaniem. Na przykład studnia wykonana ze sznurka - klasa mistrzowska, która opowiada o produkcji ozdobnych rzemiosł.
Musimy spędzić dużo czasu, aby znaleźć potrzebne informacje, dosłownie przerwać wiele stron. Aby ułatwić ci to zadanie, w niniejszym artykule pokrótce opiszemy standardy przyjęte w przepisach budowlanych w odniesieniu do budowy konstrukcji zewnętrznej sieci kanalizacyjnej.

Dom prywatny kanalizacyjny

Dość często właściciele wiejskich domów decydują się na zakup autonomicznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W jednym przypadku - aby zaoszczędzić na narzędziach, których cena wzrasta co roku, w drugiej - z powodu banalnego braku scentralizowanych sieci w wiosce.
Aby zewnętrzna sieć kanalizacyjna zbudowana własnymi rękami działała normalnie, tak aby w razie potrzeby można było wyeliminować problemy i awarie, które się w niej pojawiły, musisz ją zbudować zgodnie z określonymi zasadami.
Schemat usuwania, oczyszczania i usuwania ścieków z domu zależy od wielu czynników, w tym:

 • Warunki topograficzne strony;
 • Rodzaj gleby;
 • Obecność na terenie lub w pobliżu źródeł zaopatrzenia w wodę;
 • Lokalizacja istniejących podziemnych mediów - kanalizacja, gazociąg, kabel zasilający, linia telefoniczna itp.

Sieć kanalizacyjna może być bardzo prosta i składać się z jednego bezpośredniego odcinka rurociągu łączącego sieć domów z szambieniem lub szamba (patrz Odległość od studni do szamba: właściwy wybór), położona w niewielkiej odległości od domu. Może to być nawet studnia opon, w której dreny są filtrowane lub akumulowane przed następnym wypompowaniem za pomocą pompy ssącej.

Prosty schemat ze zbiornikiem septycznym

Taki prosty schemat jest często stosowany w przypadku domów prywatnych w kraju lub w małych domach. Do jego normalnego działania wystarczy wytrzymać konieczne nachylenie podczas układania rurociągu i na czas wypompowania studni.
O wiele trudniej jest zorganizować ścieki, jeśli dom stoi na terenie o trudnym terenie, jeżeli ze względu na obecność studni lub studni pitnej konieczne jest spełnienie wymagań sanitarnych dotyczących lokalizacji szamb i zbiorników, umieszczając je w znacznej odległości od domu.
Często właściciele domów wiejskich łączą się w jedną sieć z kilku budynków znajdujących się na terenie, w tym w system odwadniający i livnestoky. W tym przypadku okazuje się skomplikowanym schematem kilku rurociągów wzdłuż długości i kilkoma studniami dla różnych celów.
To konieczność ich urządzenia i odległość między studniami kanalizacyjnymi często powodują pytania do tych, którzy decydują niezależnie, bez udziału specjalistów, o zorganizowaniu takiej sieci.

Rodzaje i przeznaczenie studni

Istnieje dokument regulujący budowę różnych kanałów i odległość między studzienkami kanalizacyjnymi - SNiP 2.04.03-85 "Kanalizacja. Sieci zewnętrzne i urządzenia.
Skoncentrujemy się tylko na punktach, które odnoszą się do krajowej sieci odwadniania z prywatnego domu. W całym zewnętrznym rurociągu kanalizacyjnym, w zależności od jego długości, nachylenia terenu i innych okoliczności, należy wykonać pośrednie odwierty.

Odwierty inspekcyjne

Obiekty te są wbudowane w sieć w następujących przypadkach:

 • Duża długość prostej rury;
 • Zmiana kierunku rurociągu, jego średnicy lub nachylenia;
 • Obecność w sieci węzłów, w których boczny rurociąg łączy wspólną drogę.

Odwierty inspekcyjne są zaprojektowane w celu zorganizowania kontroli nad systemem, zapewnienia dostępu do obszarów problemowych w celu oczyszczenia i wyeliminowania blokad.

Na rurze w włazie zainstalowana jest rewizja, jak na zdjęciu, lub w niej umieszczona jest otwarta taca.

Według SNiP, maksymalna odległość między studniami kanalizacyjnymi tego typu zależy od średnicy rury i wynosi:

 • Z d150 mm - 35 metrów;
 • Z d200-450 mm - 50 metrów;
 • Przy d500-600 mm - 75 metrów itp.

Oznacza to, że im większa średnica, tym dalej od siebie mogą znajdować się włazy. Jeżeli takie rury wymiarowe są stosowane podczas budowy domowych systemów kanalizacyjnych, to tylko wtedy, gdy objętość ścieków jest wystarczająco duża.
Na przykład - suma z kilku oddzielnych budynków (dom, łazienka, pensjonat). Lub gdy woda deszczowa jest odprowadzana z dachów i torów do ogólnej sieci.
Częściej stosowane są rury o średnicy 100 mm (tkactwo). Na takim rurociągu zakłada się, że odległość między szybami inspekcyjnymi wynosi 15 metrów.

Zwróć uwagę. Jeżeli średnica rury jest taka sama, rurociąg jest prosty i nie ma połączeń bocznych, minimalna odległość między studniami kanalizacyjnymi może zostać zwiększona do 50 m.

Odchylane odwierty

Mając podobny cel i konstrukcję, na zakrętach rurociągu zainstalowane są studnie rotacyjne. Wszelkie takie kolana, które nie mogą mieć kąta obrotu mniejszego niż 90 stopni, są obszarami o zwiększonym ryzyku blokad, dlatego też należy zainstalować nad nimi szyby kontrolne.

Urządzenie obrotowej studni w miejscu zakrętu autostrady

 • Odległość między szybami obrotowymi jest określona przez długość prostych odcinków między zakrętami.
 • Jeżeli długość tego odcinka przekracza liczbę metrów określoną przez normy, dodatkowe miny rewizyjne są dodatkowo wyposażone w niego.

Opuść studnie

Jeżeli obszar, na którym zamontowana jest sieć kanalizacyjna, znajduje się na zboczu, nachylenie ułożonego podziemnego rurociągu może być zbyt duże. Nie można na to pozwolić, ponieważ przy dużym natężeniu przepływu ścieków frakcje stałe mogą osiadać na dnie rury, stopniowo tworząc zatory.

W takim przypadku instrukcja wymaga instalacji studni zrzutowych, tworząc system schodkowy. Odległość między nimi zależy od cech reliefu i w każdym przypadku jest ustalana na miejscu.
Uwzględniane są następujące zasady:

 • Maksymalna głębokość dyferencjału nie powinna przekraczać trzech metrów;
 • Jeżeli spadek jest mniejszy niż pół metra (na rurociągach o średnicy do 600 mm), zamiast otworu zrzutowego dopuszczalny jest właz ze spustem.

Dla odniesienia. Końcowym punktem systemu kanalizacyjnego jest filtr lub magazyn.

Inne wymogi prawne

Oprócz opisanych, istnieją inne wymagania dotyczące zewnętrznego kanału ściekowego urządzenia. Na przykład odległość od domu do studni kanalizacyjnej jakiegokolwiek rodzaju i celu (pierwsza w kierunku przepływu) musi wynosić co najmniej 3 i nie więcej niż 12 metrów.
Nie należy zapominać o normach sanitarnych dotyczących lokalizacji odwiertów i rurociągów w stosunku do zbiorników, źródeł wody pitnej, systemów zaopatrzenia w wodę, drzew owocowych i roślin ogrodniczych.

Główne strefy sanitarne na działce

Wniosek

Zasadniczo poprawa domu nie jest najtrudniejszym zadaniem. Prace przy układaniu rur i urządzeń kanalizacyjnych są całkiem możliwe dla każdego właściciela domu.
Jak to zrobić jest opisane w wideo w tym artykule i innych materiałach naszej strony. Jeśli jednak nie przestrzega się pewnych zasad i przepisów, nawet starannie i starannie zmontowany system może przestać funkcjonować normalnie, a do jego czyszczenia lub naprawy konieczne będzie otwarcie całej autostrady w celu zatkania.
Nie stanie się tak, jeśli masz dostęp do najbardziej problematycznych obszarów i możliwość monitorowania działania systemu.