Normy dla zbiorników bezodpływowych - SNiP, SanPiN

Główne wymagania dotyczące urządzenia zbiorników septycznych sformułowane są w Regulaminie budowlanym i przepisach (SNiP) oraz w regulaminie sanitarnym (SanPiN). To właśnie te dokumenty określają lokalizację oczyszczalni ścieków, biorąc pod uwagę sąsiednie budynki, terytoria i inne naturalne lub zbudowane obiekty.

Wymagania tych materiałów regulacyjnych dotyczą obiektów mieszkalnych i przemysłowych, a także działek ogrodowych.

Przed przystąpieniem do instalacji szamba, konieczne jest zatwierdzenie przygotowanego projektu w SES, brak koordynacji z tą organizacją może prowadzić do tego, że wszystkie koszty będą daremne.

Następnie przystępujemy do zapoznania się z podstawowymi wymaganiami SNiP i SanPiN. Wymagania przepisów budowlanych i sanitarnych dla rozmieszczenia autonomicznych ścieków. Podczas wyposażania szamba musisz mieć następujące informacje:

 • miejsce, w którym zostanie zainstalowany szambo, najlepiej wybrać na terenie z naturalnym nachyleniem od domu.
 • Konieczne jest posiadanie strefy sanitarnej wokół autonomicznego kanału, tj. Minimalna odległość do najbliższego budynku mieszkalnego wynosi 5m. Jeśli niemożliwe jest zapewnienie tego standardu, co do zasady dzieje się to podczas indywidualnego rozwoju, konieczne jest skoordynowanie faktycznych wymiarów z organami nadzorczymi odpowiedzialnymi za ten obszar.
 • Odległość do obszaru przygranicznego - 4m.
 • Odległość do krawędzi drogi - 5m.
 • Odległość do źródeł wody pitnej (no, dobrze) to 50m.
 • Odległość do źródła wody płynącej (rzeka, strumień) - 10m.
 • Odległość do zbiornika ze stojącą wodą (jezioro, staw) - 30m.
 • Odległość do drzew - 3m, do krzewów jest dopuszczalna - 1m.
 • Odległość do podziemnego gazociągu wynosi 5m.

Wszystkie wskazane normy wskazują minimalne wartości parametrów, nie spełnienie, przynajmniej jeden z nich może prowadzić do konfliktu z lokalną SES.

Oprócz określonych wartości dla usunięcia szamba z powierzchni i obiektów podziemnych, SNiP określa również wymagania dotyczące rozmieszczenia samego kanalizacji lokalnej.

Standardy konstrukcyjne dla instalacji (SNiP). Rozważmy bardziej szczegółowo, jakie są wymagania dla zbiorników bezodpływowych podczas prac wykopaliskowych i budowlanych:

 • Głębokość instalacji powinna być poniżej granicy zamarzania.
 • Jeżeli woda gruntowa znajduje się na wysokim poziomie w miejscu instalacji, konieczne jest "zakotwiczenie" zbiornika, tj. betonowa płyta jest ułożona lub wylana na dno wykopu, do którego są przymocowane jastrychy, aby nie wznosiły się. Ciężar płyty nie może być mniejszy niż ciężar napełnionego szamba.
 • Podczas instalacji w miejscach parkowania pojazdów silnikowych, na przykład przystanku transportu publicznego, płyta żelbetowa o grubości 200 mm położona jest nad zbiornikiem, a o 0,5 m, w stosunku do rozmiaru szamba w planie.

Wszystkie wymienione normy sanitarne i budowlane (SNiP i SanPiN) mają na celu wyeliminowanie skażenia ziemi i źródeł wody pitnej w celu zapobiegania chorobom zakaźnym.

Zgodność z wycinkami podczas budowania zbiorników na septyczne

Wymagania

Schemat urządzenia szambo.

Teraz nowoczesne wiejskie domy i domki są wyposażone w takie same urządzenia sanitarne jak w mieszkaniach. Ale, z reguły, wioski wakacyjne nie są wyposażone w scentralizowane systemy odprowadzania ścieków, więc trzeba zainstalować szambo. Jak wybrać właściwe miejsce do zainstalowania tego urządzenia?

Zbiornik septyczny jest lokalną strukturą, w której zbierają się ścieki z domu i są czyszczone. Zasada działania najprostszych modeli oparta jest na mechanicznej sedymentacji i dalszym rozkładzie odpadów organicznych pod wpływem bakterii beztlenowych. Przy wylocie woda nie jest wystarczająco oczyszczona, dlatego konieczne jest zainstalowanie urządzeń oczyszczania spalin - studzienek filtracyjnych.

Nowoczesne modele wykorzystują kombinację różnych technik oczyszczania w celu osiągnięcia wysokiego stopnia oczyszczenia. Podczas korzystania z oczyszczalni ścieków dopuszcza się odprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi. Jakie są dzisiejsze wymagania dotyczące zbiorników bezodpływowych.

Pozwolenie na zezwolenie

Schemat projektu szamba.

Szambo może mieć potencjalne zagrożenia dla środowiska. Niekontrolowana instalacja jest zabroniona. Przed ich zbudowaniem musisz wykonać projekt, skoordynować go w SES i uzyskać pozwolenie na instalację.

Zezwolenie wydawane jest, jeżeli projekt jest zgodny ze standardami sanitarnymi i budowlanymi. Uzyskanie pozwolenia nie oznacza, że ​​szambo może zostać zbudowane tak, jak sobie życzysz. W przyszłości ze strony organów regulacyjnych można sprawdzić zgodność z instalacją zatwierdzonego projektu. Jednym z ważnych punktów projektu jest kwestia wyboru miejsca do zainstalowania konstrukcji.

Zasady dotyczące zakwaterowania

Podczas projektowania konstrukcji należy wziąć pod uwagę istniejące normy dotyczące lokalizacji szamba.

Tylko wtedy, gdy wszystkie wymagania zostaną spełnione, nie będzie problemów z zatwierdzeniem i uzyskamy pozwolenie na budowę lokalnych ścieków.

Dokumenty regulujące instalację zbiorników bezodpływowych

Prawidłowa, a nie prawidłowa głębokość szamba.

Podczas instalacji należy wziąć pod uwagę przepisy budowlane i sanitarne. Oto lista dokumentów, które zawierają podstawowe wymagania:

 • dokument główny - SNiP nr 2.04.03-85, który reguluje instalację zewnętrznych sieci kanalizacyjnych i urządzeń;
 • jeżeli dom jest zasilany wodą przez studnie i studnie, to podczas budowy należy wziąć pod uwagę wymagania przepisów budowlanych 2.04.01-85 i 2.04.04-84, regulujących budowę wewnętrznych i zewnętrznych sieci wodociągowych;
 • lokalizacja jest regulowana normami sanitarnymi i regulacjami nr 2.1.5.980-00, określają wymagania mające na celu zachowanie czystości wód powierzchniowych;
 • Sekcja SanPiN dokumentu określa wymagania dotyczące budowy strefy ochrony sanitarnej w pobliżu obiektów potencjalnie niebezpiecznych dla środowiska.

Odległości

Schemat dopuszczalnej lokalizacji szamba na terenie.

Jednym z ważnych warunków prawidłowej lokalizacji oczyszczalni ścieków według SNiP jest odległość od szamba do studni. Konieczne jest, aby nieoczyszczone ścieki nie dostały się do warstw wodonośnych. Ponieważ stwarza zagrożenie różnymi chorobami. Chociaż współczesne zbiorniki septyczne to hermetyczne pojemniki, nie można wykluczyć sytuacji awaryjnych (pęknięcia rur lub obniżenie ciśnienia w połączeniach). Dlatego odległość między szamba a studnią powinna być tak duża, jak to możliwe.

Zgodnie z normami odległość między położeniami odwiertów i studni a obszarem, w którym odbywa się oczyszczanie ścieków, determinowana jest obecnością gleb filtracyjnych pomiędzy warstwami wodonośnymi a glebą stosowaną do filtrowania oczyszczonych ścieków.

Jeśli nie ma połączenia pomiędzy tymi warstwami, odległość od szamba do studni powinna wynosić co najmniej 20 m. Obecność sekcji filtracyjnych jest określana podczas badań hydrogeologicznych, które pozwalają na ocenę składu i jakości gleby na terenie.

Najlepsze właściwości filtracyjne to gliniasty, piaszczysty i piaszczysty piasek. Jeśli te typy gleby znajdują się na terenie, konieczne jest zlokalizowanie w odległości 50 do 80 m od studni czerpalnej.

Podczas instalowania szamba, SNiP i standardy sanitarne regulują rozmieszczenie rur wodociągowych. Odległość między rurami, przez które woda pitna wpływa, a szamba musi wynosić co najmniej 10 m. Jest to konieczne, aby wyeliminować ryzyko przedostania się ścieków do wody w przypadku obniżenia ciśnienia w sieci wodociągowej.

Wybierając optymalną odległość od punktu poboru wody do szamba, należy pamiętać, że oczyszczalnia powinna znajdować się na naturalnym nachyleniu niższym od studni.

W jakiej odległości od domu możesz zainstalować szambo według SNiP?

Przykłady programów z naturalną obróbką końcową.

Przykłady programów z naturalną obróbką końcową.

 • Zabrania się posiadania szamba w odległości nie przekraczającej 5 m, jeśli liczyć od założenia domu. Ograniczenie to opiera się na względach bezpieczeństwa sanitarnego, a także na tym, że podczas stosowania wydziela nieprzyjemne zapachy.

Jeśli na miejscu zainstalowana jest nowoczesna oczyszczalnia ścieków, możesz mieć pewność, że nie ma zapachu. W rzadkich przypadkach miejscowe zakłady przetwarzania mogą być instalowane bliżej niż 5 m od budynku.

Jednak duża odległość od szamba do domu jest niepożądana, ponieważ im dłuższy jest zewnętrzny rurociąg ściekowy, tym trudniej jest zapewnić ciągłość jego pracy. Na długich rurociągach często występują blokady, więc muszą być wyposażone w otwory kontrolne.

Planując zewnętrzne sieci kanalizacyjne, konieczne jest zaprojektowanie 1 otworu rewizyjnego na każde 15 m odcinków prostych i na punktach zwrotnych.

Dodatki

Przepisy regulujące instalację zbiorników septycznych uwzględniają nie tylko interesy właścicieli terenu, ale także sąsiadów. Planując instalację szamba, pamiętaj, że:

 • odległość od oczyszczalni do jezdni o dużym natężeniu ruchu powinna wynosić co najmniej 5 m;
 • aby uniknąć niepotrzebnych problemów z sąsiadami, należy pamiętać, że odległość od szamba do ogrodzenia sąsiadów powinna wynosić co najmniej 2 m.

Inne wymagania przy wyborze miejsca instalacji szamba

Wybierając lokalizację obiektu, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 • Jeśli to możliwe, lepiej zaplanować instalację szamba na działce z miękką glebą. Pomoże to w ułatwieniu pracy na lądzie, co jest ważne, zwłaszcza jeśli trzeba to zrobić ręcznie;
 • należy pamiętać, że odległość do fundamentu każdej z budynków gospodarczych musi wynosić co najmniej 1 m. Jest to konieczne, aby w przypadku obniżenia ciśnienia w szamba nie było ryzyka zmywania fundamentów domu;
 • Kamery okresowo muszą być oczyszczone z zawartości stałej. Dlatego należy zadbać o to, aby sprzęt do zbierania odpadów mógł z łatwością przejść do oczyszczalni.

Tak więc, jeśli planowana jest budowa szamba, należy ściśle przestrzegać zasad i norm jego lokalizacji. Tylko w tym przypadku istnieje możliwość pomyślnej koordynacji projektu w SES i uniknięcia problemów z właścicielami sąsiednich obiektów.

Normy sanitarne dotyczące lokalizacji szamba na terenie

Nawet na etapie planowania szamba na własnej daczy, należy pomyśleć o jego prawidłowej lokalizacji. W tym celu będziesz musiał mapować terytorium. Ponadto należy uważnie przeczytać kody sanitarne i budowlane. Ten aspekt jest z pewnością bardzo ważny, ponieważ obok miski znajduje się nie tylko sam budynek, ale także studnia z wodą pitną. Przeczytaj o ochronie systemu septycznego przed mrozem i sposobach ich konserwacji.

Na zdjęciu schematycznie przedstawiono normy lokalizacji szambo przez SNiP

Normy sanitarne przy instalacji szamba

Najistotniejszy problem, którego wystąpienie może być nieuniknione, jeśli szambo nie jest prawidłowo zainstalowane, oznacza, że ​​istnieje ryzyko nieoczyszczonych ścieków przedostających się do warstw wodonośnych gleby, w wyniku czego powstanie niebezpieczeństwo zatrucia. Oczywiście konstrukcje z tworzyw sztucznych są szczelne i mają wysoki poziom wodoodporności, ale nie można w pełni powiedzieć, że są one w pełni chronione przed sytuacją awaryjną, na przykład:

 • Zerwanie rury;
 • Rozhermetyzowanie połączeń.

Z tego powodu, nawet przy projektowaniu szamba, ważne jest, aby wziąć pod uwagę strefę sanitarną, aby woda używana do picia nie mogła w jakikolwiek sposób zawierać szkodliwych bakterii. Aby tego uniknąć, ważne jest, aby zapoznać się z dokumentami opracowanymi przez specjalistów w celu organizacji i montażu zbiorników bezodpływowych. Wszystkie aspekty właściwego uszczelnienia szyjki szamba tutaj: http://howseptik.com/septik/ehlementy-septika/rukovodstvo-po-montazhu-i-germetizacii-gorloviny-dlya-septika.html.

Głównymi dokumentami regulującymi prawidłowe umiejscowienie systemu czyszczenia w daczy są:

 1. SNiP 2.04.03-85. Niniejszy dokument określa zasady budowy zewnętrznej sieci kanalizacyjnej i urządzeń;
 2. SNiP 2,04.04-84; SNiP 2.04.01-85. Oba zawierają niezbędną listę wymagań dotyczących budowy zewnętrznych i wewnętrznych sieci wodociągowych;

Zdjęcie pokazuje szambo zlokalizowany w prawidłowej odległości od domu.

Lokalizacja szamba na stronie SNiP

Zgodnie z normami SNiP, podczas zakładania systemu czyszczenia we własnym obszarze ważne jest, aby wziąć pod uwagę następujące punkty i zalecenia:

 1. Zaleca się zainstalowanie szamba na małych wysokościach w celu uniknięcia zalania i napełnienia zbiornika deszczem i stopieniem wody;
 2. Przed rozpoczęciem pracy ważne jest, aby znać sekcję GWL. Przy wysokim tempie istnieje niebezpieczeństwo zalania i wynurzenia zbiornika w następujących przypadkach:
  • Słaba instalacja;
  • Powodzie sezonowe.

Również dno wykopu powinno być pokryte płytą betonową, na której zostanie zamontowany szambo (zakotwiczony);

 • Ważne jest, aby zamontować pojemnik nieco poniżej istniejących granic zamarzania gleby.
 • Zdjęcie pokazuje proces przygotowania dołu pod szambo.

  Mówiąc o zasadach dotyczących odległości do obiektów znajdujących się na stronie, ważne jest, aby wiedzieć:

  • Do miejsca zamieszkania (dom / piwnica) odległość od szambo nie powinna być mniejsza niż 5 metrów;
  • Jeśli w pobliżu znajdują się stawy lub jeziora, czyli zbiorniki z wodami stojącymi, odległość od nich do szamba powinna wynosić co najmniej 30 metrów;
  • Mówiąc o zbiornikach z bieżącą wodą (rzekami, strumieniami), warto zauważyć, że odległość do szamba wyniesie 10 metrów;
  • Pomiędzy studnią a wodą pitną i szamotem musisz pozostawić co najmniej 50 metrów;
  • Od drzew wymagane jest policzenie 3 metrów, a od krzaków tylko 1 metr;
  • Konieczne jest uwzględnienie odległości od szamba do drogi, a dokładniej jej krawędzi. W tym przypadku będzie to 5 metrów;
  • Od granic witryny lepiej jest zostawić co najmniej 4 metry;
  • Konieczne jest również ustalenie, gdzie przebiega podziemna rura gazowa, ponieważ odległość do niej musi wynosić 5 metrów.

  Przestrzegając tych zasad i przepisów, instalacja oczyszczalni ścieków zostanie przeprowadzona w sposób kompetentny i zgodny z prawem. W rezultacie będziesz spokojny dla zdrowia swoich bliskich i nie będziesz musiał martwić się o możliwość problemów z SES. Zapoznaj się z instrukcją instalacji szamba o wysokich normach GWL i SNiP dla tych cech gleby.

  Podsumowując wszystkie powyższe, niektóre punkty zasad instalacji szamba powinny być rozważone bardziej szczegółowo. Normy SNiP regulują instalację omawianych systemów, biorąc pod uwagę odległość co najmniej 5 metrów od studni, domów i zbiorników:

  Przegrzany szambo, aby dać zdjęcie

  • Fakt ten wynika z faktu, że przetworzona ciecz ze zbiornika trafia do gleby, co może pociągać za sobą zniszczenie fundamentów domu lub zalanie piwnic;
  • W przypadku, gdy wyładowanie odbywa się na tyle blisko studni i stawów, istnieje możliwość, że woda pitna i woda ze szamba mogą się ze sobą przeplatać. Mianowicie, fakt ten może stanowić duże zagrożenie dla zdrowia właścicieli i gości domu;
  • Jest to odległość 5-7 metrów, którą eksperci uważają za optymalną, ponieważ jeśli umieścisz dalej szambo, po prostu będzie trudniej go wyczyścić (co oznacza odległość większą niż 15 metrów od budynku). Ponadto konieczne będzie zainstalowanie dodatkowego odwiertu pośredniego. Lepiej jest ułożyć system rur w linii prostej, ponieważ w przeciwnym razie system straci pewien procent niezawodności ze względu na złożoność projektu;
  • Innym ważnym aspektem jest to, że musi zostać obliczona i zapewniona wystarczająca odległość dla wózka ratowniczego.

  Możesz bardziej szczegółowo zapoznać się ze wszystkimi zasadami instalowania niezależnego systemu czyszczenia na swojej własnej stronie, nie tylko poprzez znalezienie ich w Internecie, ale także kontaktując się z wyspecjalizowanymi organizacjami, które oferują taką usługę, jak instalacja "szambo" pod klucz. Pracownicy dostarczą wszystkie niezbędne dokumenty, sporządzą indywidualne diagramy i szczegółowo zbadają wszystkie możliwe opcje prawidłowej instalacji szamba.

  Lokalizacja szamba na stronie

  Podczas prac przygotowawczych nad autonomicznym urządzeniem kanalizacyjnym w daczy ważne jest sporządzenie schematu prawidłowej lokalizacji szamba:

  - Lokalizacja szamba;

  Diagram pokazuje, jak wybrać miejsce do zainstalowania szamba.

  - Lokalizacja szamba.

  Obraz pokazuje przybliżony układ szamba na stronie

  Takie systemy mogą być tworzone niezależnie lub powierzać tę pracę profesjonalistom. Przeczytaj, jak należy uporządkować szambo i jakie materiały będą potrzebne.

  Wideo

  Wiele już powiedziano o tym, jak wybrać miejsce do zainstalowania szamba i zorganizować komunikację, a jak wygląda ten proces w praktyce, obejrzeć film wideo:

  Aby zainstalować szambo w kraju lub na działce w wiejskim domu, ważne jest przestrzeganie zasad i przepisów ustanowionych przez ustawodawstwo naszego kraju. Właściwe przestrzeganie norm SNiP i SanPiN pozwoli osiągnąć pożądany rezultat i zagwarantować nie tylko prawidłowe działanie całej kanalizacji, ale także najważniejsze - bezpieczeństwo Ciebie i Twoich bliskich. Przeczytaj informacje na temat funkcji odprowadzania wody na tej stronie.

  Norma sanitarna szambo

  Normy dla zbiorników bezodpływowych - SNiP, SanPiN

  Główne wymagania dotyczące urządzenia zbiorników septycznych sformułowane są w Regulaminie budowlanym i przepisach (SNiP) oraz w regulaminie sanitarnym (SanPiN). To właśnie te dokumenty określają lokalizację oczyszczalni ścieków, biorąc pod uwagę sąsiednie budynki, terytoria i inne naturalne lub zbudowane obiekty.

  Wymagania tych materiałów regulacyjnych dotyczą obiektów mieszkalnych i przemysłowych, a także działek ogrodowych.

  Przed przystąpieniem do instalacji szamba, konieczne jest zatwierdzenie przygotowanego projektu w SES, brak koordynacji z tą organizacją może prowadzić do tego, że wszystkie koszty będą daremne.

  Następnie przystępujemy do zapoznania się z podstawowymi wymaganiami SNiP i SanPiN. Wymagania przepisów budowlanych i sanitarnych dla rozmieszczenia autonomicznych ścieków. Podczas wyposażania szamba musisz mieć następujące informacje:

  • miejsce, w którym zostanie zainstalowany szambo, najlepiej wybrać na terenie z naturalnym nachyleniem od domu.
  • Konieczne jest posiadanie strefy sanitarnej wokół autonomicznego kanału, tj. Minimalna odległość do najbliższego budynku mieszkalnego wynosi 5m. Jeśli niemożliwe jest zapewnienie tego standardu, co do zasady dzieje się to podczas indywidualnego rozwoju, konieczne jest skoordynowanie faktycznych wymiarów z organami nadzorczymi odpowiedzialnymi za ten obszar.
  • Odległość do obszaru przygranicznego - 4m.
  • Odległość do krawędzi drogi - 5m.
  • Odległość do źródeł wody pitnej (także do studni) wynosi 50 metrów.
  • Odległość do źródła wody płynącej (rzeka, strumień) - 10m.
  • Odległość do zbiornika ze stojącą wodą (jezioro, staw) - 30m.
  • Odległość do drzew - 3m, do krzewów jest dopuszczalna - 1m.
  • Odległość do podziemnego gazociągu wynosi 5m.

  Wszystkie wskazane normy wskazują minimalne wartości parametrów, nie spełnienie, przynajmniej jeden z nich może prowadzić do konfliktu z lokalną SES.

  Oprócz określonych wartości dla usunięcia szamba z powierzchni i obiektów podziemnych, SNiP określa również wymagania dotyczące rozmieszczenia samego kanalizacji lokalnej.

  Standardy konstrukcyjne dla instalacji (SNiP). Rozważmy bardziej szczegółowo, jakie są wymagania dla zbiorników bezodpływowych podczas prac wykopaliskowych i budowlanych:

  • Głębokość instalacji powinna być poniżej granicy zamarzania.
  • Jeżeli woda gruntowa znajduje się na wysokim poziomie w miejscu instalacji, konieczne jest "zakotwiczenie" zbiornika, tj. betonowa płyta jest ułożona lub wylana na dno wykopu, do którego są przymocowane jastrychy, aby nie wznosiły się. Ciężar płyty nie może być mniejszy niż ciężar napełnionego szamba.
  • Podczas instalacji w miejscach parkowania pojazdów silnikowych, na przykład przystanku transportu publicznego, płyta żelbetowa o grubości 200 mm położona jest nad zbiornikiem, a o 0,5 m, w stosunku do rozmiaru szamba w planie.

  Wszystkie wymienione normy sanitarne i budowlane (SNiP i SanPiN) mają na celu wyeliminowanie skażenia ziemi i źródeł wody pitnej w celu zapobiegania chorobom zakaźnym.

  Normy dotyczące instalacji szamb i zezwoleń

  Właściciele wiejskich domów i domków, którzy nie chcą pozbawić się miejskiego komfortu, instalują tradycyjne wanny, prysznice, umywalki, toalety i sprzęt AGD, które ułatwiają życie w tych budynkach. Często jednak niemożliwe jest usunięcie ścieków do centralnego systemu ściekowego z całej tej różnorodności urządzeń sanitarnych i wyposażenia w wiejskim domu z powodu braku takich sieci w pobliżu. W tym przypadku na pomoc przychodzi szambo. Ponieważ oczyszczalnia ścieków oczyszcza ścieki i zrzuca je do gruntu, konieczne jest poznanie zasad instalacji szamba w celu wybrania miejsca dla niego i jego instalacji. Różne normy są jasno opisane w SNiP i SanPiN.

  Cechy nowoczesnych szamb

  Miejscowa oczyszczalnia ścieków, w której ścieki są zbierane i oczyszczane z domu, nazywana jest szamba.

  Miejscowa oczyszczalnia ścieków, w której gromadzenie i oczyszczanie ścieków z domu, nosi nazwę szamba. Najprostsze modele tych urządzeń oczyszczających działają na zasadzie utrzymywania ścieków i dalszego rozkładu osadu z uwagi na aktywność organizmów beztlenowych.

  Zwykle po takim urządzeniu ścieki nie są wystarczająco oczyszczone. Przepisy sanitarne zabraniają odprowadzania takich drenów do gruntu lub do otwartych zbiorników wodnych, dlatego ścieki wymagają dodatkowej obróbki, którą przechodzą przez pola filtracyjne lub do studni odwadniających.

  Nowoczesne zbiorniki septyczne do prywatnego domu to autonomiczne stacje głębokiego oczyszczania, które wykorzystują mechaniczne i biologiczne zasady oczyszczania ścieków. Dzięki temu uzyskuje się wysoki stopień czystości ścieków, osiągając 98-99%. Przepisy sanitarne zezwalają na odprowadzanie takich ścieków do otwartych zbiorników wodnych lub do ziemi, ponieważ nie stanowią one zagrożenia dla środowiska.

  Ważne: oprócz czystości ścieków na lokalne oczyszczalnie ścieków nakładane są inne wymagania dotyczące umieszczenia i instalacji.

  Uzyskanie pozwolenia na instalację szamba

  Otrzymasz pozwolenie na instalację na swojej stronie tylko wtedy, gdy projekt będzie zgodny z wymaganiami SNiP i SanPiN

  Szambo to urządzenie, które stanowi potencjalne zagrożenie dla sytuacji ekologicznej. Dlatego niekontrolowana konstrukcja takich konstrukcji jest zabroniona. Przed zainstalowaniem oczyszczalni ścieków należy opracować projekt, uzgodnić lokalizację szamba na miejscu w SES i uzyskać pozwolenie na budowę.

  W takim przypadku użytkownik uzyska pozwolenie na instalację w witrynie tylko wtedy, gdy projekt jest zgodny z wymaganiami SNiP i SanPiN. Najważniejszym punktem projektu jest umieszczenie oczyszczalni ścieków w strefie podmiejskiej.

  Uwaga: po otrzymaniu zatwierdzenia przez SES, instalacja i lokalizacja szamba na terenie musi być przeprowadzona dokładnie zgodnie z projektem. Nie wyklucza się możliwości weryfikacji przez organy regulacyjne wybudowanej oczyszczalni ścieków pod kątem zgodności z projektem.

  Dokumenty regulacyjne

  Planując budowę oczyszczalni ścieków dla prywatnego domu, bardzo ważne jest uwzględnienie wymagań norm.

  Planując budowę oczyszczalni ścieków dla prywatnego domu, bardzo ważne jest uwzględnienie wymagań norm. Tylko przestrzegając tych norm, można mieć pewność, że podczas negocjacji z SES nie wystąpią żadne problemy.

  Urządzenie oczyszczalni ścieków na terenie wiejskiej rezydencji powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami następujących norm:

  • Główny dokument zawierający podstawowe wymagania dotyczące budowy zbiorników bezodpływowych - numer SNiP 2.04.03-85. Reguluje główne punkty budowy zewnętrznych sieci kanalizacyjnych i lokalnych zakładów przetwarzania.
  • Jeżeli na terenie danego kraju lub wiejskiej studni znajduje się studnia lub studnia, należy zachować normatywne odległości od oczyszczalni ścieków do źródeł wody pitnej. Normy te są uregulowane w numerze SNiP 2.04.01-85 i dokumencie regulacyjnym nr 2.04.04-84. Opisują wymagania dotyczące budowy wewnętrznego i zewnętrznego źródła wody komunikacyjnej.
  • Ponadto wiele normowych odległości od urządzenia czyszczącego do innych obiektów na stronie SanPiN numer 2.1.5.980-00 są znormalizowane. Oto zebrane zasady rządzące granicami bezpieczeństwa i strefami sanitarnymi wokół wód powierzchniowych.
  • Innym dokumentem, który reguluje granice ochrony sanitarnej w pobliżu obiektów, które stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska, jest numer SanPiN 2.2.1 / 2.1.1.1200-03.

  Dopuszczalne odległości od szamba do źródeł wody

  Wybierając miejsce pod szambo na miejscu, bardzo ważne jest, aby zachować niezbędną odległość do studni lub studni, skąd woda pitna jest dostarczana do domów.

  Wybierając miejsce pod szambo na miejscu, bardzo ważne jest, aby zachować niezbędną odległość do studni lub studni, skąd woda pitna jest dostarczana do domów. Pozwoli to chronić warstwy wodonośne przed zanieczyszczeniem przez ścieki.

  Ważne: chociaż nowoczesne oczyszczalnie ścieków są wytrzymałe i hermetyczne, nie można całkowicie wykluczyć możliwości rozszczelnienia lub pęknięcia rurociągu. Może to prowadzić do zanieczyszczenia wody pitnej i różnych chorób.

  Dlatego też, według SNiP, odległość od LZO do źródła wody jest podejmowana w zależności od obecności filtracyjnych skał gruntowych pomiędzy wodą gruntową a ziemią, która jest używana do końcowego oczyszczenia (filtracji) ścieków. Do określenia składu gleb służą metody hydrogeologiczne. Ta znormalizowana luka może być:

  1. Jeśli nie ma połączenia między warstwami gleby, odległość między oczyszczalnią a szambo może wynosić co najmniej 20 m.
  2. W przypadku znalezienia gruntów o wysokiej zdolności filtracyjnej (piaszczystej, gliniastej lub piaszczystej) odległość ta zwiększa się do 50-80 m.
  3. Od otwartych zbiorników wodnych ze stojącą wodą do szamba cofa się co najmniej 30 m. Z rzek i strumieni obserwować przerwę 10 m.

  Normy SNiP regulują również odległość od źródła wody do szamba. Ta szczelina musi wynosić co najmniej 10 m, tak aby w przypadku rozszczelnienia rur wodociągowych ścieki nie mogły dostać się do wody pitnej.

  Uwaga: równie ważnym wymogiem, który musi być przestrzegany przy wyborze miejsca na szambo jest fakt, że LZO musi być niższe na zboczu terenu niż studnia lub studnia.

  Znormalizowane odległości od budynków do szamba

  Urządzenie do uzdatniania urządzeń jest dozwolone w pewnej odległości od budynku mieszkalnego

  Urządzenie oczyszczalni ścieków jest dozwolone w pewnej odległości od budynku mieszkalnego:

  1. Konieczne jest wycofanie się z piwnicy domu mieszkalnego do lokalnej oczyszczalni ścieków co najmniej 5 m. Taka luka jest konieczna ze względu na bezpieczeństwo sanitarne, a także ze względu na fakt, że niektóre rodzaje szamba mają nieprzyjemny zapach. Nowoczesne stacje oczyszczania biologicznego gwarantują całkowity brak nieprzyjemnego zapachu. W niektórych przypadkach dozwolone jest umieszczenie oczyszczalni ścieków bliżej niż pięć metrów od domu.
  2. Nie należy instalować szamba w dużej odległości od domu, ponieważ przy rurociągu o długości ponad 15 m konieczne jest zainstalowanie studzienek inspekcyjnych do czyszczenia częstych chodaków. Również w tym przypadku trudno jest zapewnić konieczne nachylenie rurociągu ściekowego dla jego wejścia na pożądaną wysokość do oczyszczalni.

  Warto wiedzieć: podczas układania zewnętrznych sieci kanalizacyjnych odwierty inspekcyjne wykonuje się na każde 15 m rurociągu bezpośredniego, a także w miejscach zwojów.

  Odległość od krawędzi działki

  Podczas umieszczania oczyszczalni ścieków, bezpieczeństwo nie tylko właścicieli witryny, ale także sąsiadów

  Podczas umieszczania oczyszczalni ścieków uwzględnia się bezpieczeństwo nie tylko właścicieli obiektu, ale także sąsiadów. Dlatego przy wyborze miejsca na budowę szamba stosuje się następujące zasady:

  1. Od drogi o dużym natężeniu ruchu do urządzenia czyszczącego powinna wynosić co najmniej 5 m. Od drogi, która służy jako przejście, szambo może znajdować się w odległości 2 m.
  2. Od granicy Twojej witryny do szamba powinna wynosić co najmniej 2 m. Dzięki temu unikniesz problemów z sąsiadami w tej kwestii.

  Inne wymagania

  Okresowo konieczne jest czyszczenie szambo z nagromadzonego szlamu.

  Wybierając miejsce do budowy szamba, bierze się pod uwagę następujące dodatkowe wymagania:

  • Lepiej jest umieścić środek czyszczący na miękkim podłożu. Łatwiej będzie więc wykonywać prace ziemne, zwłaszcza jeśli wszystko odbywa się ręcznie.
  • Jeśli istnieją budynki gospodarcze z ich fundamentów do szamba, co najmniej 1 m wycofania, a więc eliminujesz ryzyko podważenia budynku podczas rozprężania struktury czyszczenia.
  • Okresowo konieczne jest czyszczenie komór szamba z nagromadzonego szlamu. Częstotliwość leczenia zależy od rodzaju oczyszczalni ścieków. Jeśli zrobisz to za pomocą wózków próżniowych, wówczas należy zapewnić swobodny dostęp do miejsca instalacji szamba.
  • Drzewa w okolicy nie powinny rosnąć bliżej niż 3 m od środka czyszczącego, a krzew można sadzić w odległości 1 m.
  • Co najmniej 5 metrów cofa się od rurociągu.

  Jakie są normy sanitarne (sanpin) i SNIPs instalowanie szamb.

  Szambo jest integralną częścią lokalnego systemu oczyszczania ścieków i służy przy braku centralnych ścieków do odwadniania i dalszego oczyszczania ścieków bytowych.

  Istnieją dokumenty regulacyjne, które regulują wymagania dla oczyszczalni ścieków. Są to SNiP, które dyktują przepisy budowlane i określają, w jaki sposób projektuje się i buduje zbiorniki gnilne. SanPiN monitorują zgodność z normami sanitarnymi i higienicznymi oraz wymaganiami dotyczącymi ścieków.

  O normach budowlanych SNiP dla zbiorników septycznych

  Głównym dokumentem, który należy przestrzegać podczas instalacji zbiorników septycznych podczas budowy domów wiejskich. to SNiP 2.04.03-85 "Kanalizacja, sieci i urządzenia zewnętrzne". Reguluje najmniejszą dopuszczalną odległość od urządzeń czyszczących do budynku mieszkalnego. Z zastrzeżeniem wymagań sanitarnych i higienicznych dozwolone jest łączenie domu ogrodowego z częścią ekonomiczną.

  W 1985 r., Po zatwierdzeniu dokumentu, nie wybudowano lokalnych oczyszczalni ścieków, dlatego ilość odpadów przez SNiP wynosi 200 metrów sześciennych. m. dziennie (stawka za 1000 osób). W SNiP 2.04.01-85 * "Wewnętrzne zaopatrzenie w wodę i kanalizację budynków" podano nie tylko metody obliczeniowe i zasady budowy sieci kanalizacyjnych wewnątrz budynku, ale także normy zużycia wody przez różnych odbiorców, co jest najważniejszym parametrem przy obliczaniu pożądanej wydajności szamb. Niektóre regiony stosują się do lokalnych zaleceń dotyczących zużycia wody i warunków sanitarnych. Na przykład w regionie moskiewskim jest to dokument TSN VIV-97 MO, TSN 40-301-97, który zawiera bardziej szczegółowe informacje o lokalnych strukturach oczyszczania ścieków o niskiej wydajności, odnotowuje się negatywny wpływ różnych budynków bez oczyszczalni ścieków na stan zbiorników i wód podziemnych.

  SanPiN 2.1.4 027-95 i św. 133 i art. 144 Kodeksu Wodnego Federacji Rosyjskiej stanowi, że nie wolno odprowadzać ścieków do zbiorników wodnych w strefie sanitarnej. Konieczne jest rozwijanie projektów zaopatrzenia w wodę w tym samym czasie co systemy odwadniania, a jednocześnie można rozważyć możliwość wykorzystania oczyszczonych ścieków, na przykład do nawadniania terenów. W niektórych przypadkach, jeżeli nie można spełnić standardów stref ochrony sanitarnej, jedynie lokalne władze nadzorujące mogą wyrazić zgodę na zmianę projektu oczyszczalni ścieków.

  O standardach sanitarnych, SanPiN do instalowania zbiorników na nieczystości

  Wydanie świadectw i certyfikatów higienicznych i środowiskowych dla budowy oczyszczalni ścieków odbywa się na podstawie SanPiN 2.1.5.980-00 "Wymagania higieniczne dla ochrony wód powierzchniowych" zgodnie z rozdziałem "Utylizacja osadów, ochrona sanitarna zbiorników wodnych", przyjętym w 2000 r. Ustanawia zasady dotyczące lokalizacji, projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń, które mogą wpływać na wodę powierzchniową, zawiera normy dotyczące jakości wody w zbiornikach wodnych. Te normy sanitarne do szamba nie są nierozsądne, ponieważ ich celem jest zapobieganie i eliminowanie zanieczyszczeń wód powierzchniowych w celu zachowania zdrowia ludności i zapobiegania rozwojowi chorób masowych.

  Wydanie świadectw i certyfikatów higienicznych i środowiskowych dla budowy oczyszczalni ścieków odbywa się na podstawie SanPiN 2.1.5.980-00 "Wymagania higieniczne dla ochrony wód powierzchniowych" zgodnie z rozdziałem "Utylizacja osadów, ochrona sanitarna zbiorników wodnych", przyjętym w 2000 r. Ustanawia zasady dotyczące lokalizacji, projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń, które mogą wpływać na wodę powierzchniową, zawiera normy dotyczące jakości wody w zbiornikach wodnych. Te normy sanitarne do szamba nie są nierozsądne, ponieważ ich celem jest zapobieganie i eliminowanie zanieczyszczeń wód powierzchniowych w celu zachowania zdrowia ludności i zapobiegania rozwojowi chorób masowych. Dokument ten zobowiązuje do budowy obiektów gospodarczych, przemysłowych, w tym szambo, ściśle według projektów podpisanych przez organy i instytucje państwowej służby sanitarno-epidemiologicznej. Normy dotyczące jakości wody w zakładach są w Europie wyższe niż w niektórych wskaźnikach.

  SanPiN 2.1.4.544-96 "Wymagania dotyczące jakości wody zdecentralizowanego zaopatrzenia w wodę, ochrona sanitarna źródeł", sekcja "Woda pitna i dostawa wody z osiedli" określa normy jakości wody zdecentralizowanego zaopatrzenia w wodę, w szczególności studni. Dokument ten określa również lokalizację, wyposażenie i konserwację struktur poboru wody oraz terenów sąsiadujących z nimi.

  Odpowiedzialność za zgodność ze standardami sanitarnymi przy budowie szamba jest przypisana do poszczególnych właścicieli i samorządów. Ponieważ mogą one zniszczyć źródła zdecentralizowanego zaopatrzenia w wodę swoją działalnością. W celu uniknięcia szkodliwych skutków działalności człowieka, konstrukcje wody powinny być budowane na niezanieczyszczonych terenach, z dala od źródeł zanieczyszczeń: pochówki ludzkie i zwierzęce, toksyczne chemikalia i nawozy, przedsiębiorstwa, systemy kanalizacyjne. W promieniu 20 metrów od studni mycie, pranie, podlewanie zwierząt i inne prace, które mogą przyczynić się do zanieczyszczenia wody są zabronione.

  W 2003 r. Wydano SanPiN 2.2.1 / 2.1.1.1200-03 "Przepisy i regulacje sanitarno-epidemiologiczne", sekcja "Strefy ochrony sanitarnej i klasyfikacja sanitarna przedsiębiorstw, konstrukcje i inne obiekty" ustala wielkość strefy ochrony sanitarnej od oczyszczalni do budynków mieszkalnych terytorium.

  Czasami trudno jest spełnić wszystkie wymagania i normy budowlane i sanitarne podczas instalacji zbiorników na gnojówkę, ponieważ często zawierają one sprzeczne kwestie, dlatego koordynacja z lokalnymi władzami usunie odpowiedzialność od właściciela witryny.

  Normy sanitarne dla dołów i szamb

  Problem odprowadzania ścieków bytowych w prywatnym domu lub na daczy rozwiązany jest w większości przypadków przez urządzenie szamba lub szamba. Ze względu na to, że ścieki mogą mieć znaczący wpływ na środowisko i zdrowie populacji, w szczególności rodzin właścicieli, wszystkie aspekty tworzenia i rozmieszczania tych obiektów są ściśle regulowane aktami prawnymi.

  Problem odprowadzania ścieków bytowych w prywatnym domu lub na daczy rozwiązany jest w większości przypadków przez urządzenie szamba lub szamba. Ze względu na to, że ścieki mogą mieć znaczący wpływ na środowisko i zdrowie populacji, w szczególności rodzin właścicieli, wszystkie aspekty tworzenia i rozmieszczania tych obiektów są ściśle regulowane aktami prawnymi.

  Wszystkie działania związane z tą kwestią reguluje ustawa federalna "O higienie sanitarno-epidemiologicznej ludności" N 52-FZ, przyjęta 30 marca 1999 r.

  To prawo chroni przede wszystkim zdrowie właściciela domu. Jest osobiście zainteresowany przestrzeganiem przepisów prawa, ponieważ w przypadku naruszenia zasad i przepisów, które zawiera, zdrowie członków rodziny i własnego życia byłoby zagrożone. Z prawnego punktu widzenia ścisłe przestrzeganie prawa jest obowiązkiem obywateli Federacji Rosyjskiej, a jego naruszenie pociąga za sobą odpowiedzialność prawną.

  Uzyskanie pozwolenia na osiedlenie się

  Niekontrolowane umieszczenie szamb i zbiorników na terenie gospodarstwa domowego lub poza jego granicami stanowi potencjalne zagrożenie dla środowiska. Prawo zabrania budowy tych obiektów bez dokumentacji projektowej, która jest przekazywana do służby sanitarno-epidemiologicznej do zatwierdzenia, tak aby właściciel terenu uzyskał pozwolenie na pracę i był w stanie zorganizować oczyszczalnię ścieków na swoim terytorium.

  Wniosek sanitarno - epidemiologiczny

  Pozwolenie na budowę można uzyskać tylko wtedy, gdy normy budowlane i sanitarne obowiązujące w czasie badania dokumentów są w pełni przestrzegane.

  Ważnym punktem, na którym skupia się uwaga przy rozpatrywaniu dokumentacji, jest właściwy wybór miejsca, w którym będzie zlokalizowana oczyszczalnia.

  Uzyskanie pozwolenia nie oznacza, że ​​wynajmujący ma możliwość dobrowolnego wprowadzenia zmian do projektu, ponieważ organy nadzorujące mają prawo w przyszłości sprawdzić, czy struktury są zgodne z przedłożoną dokumentacją.

  Akty normatywne określające kolejność rozmieszczenia zakładów przetwarzania

  Podczas budowy szamba lub instalacji szamba, oprócz ustawy nr 52 FZ, konieczne jest przestrzeganie przepisów innych aktów prawnych. Obejmują one niektóre zasady i przepisy sanitarne (SanPiN) oraz przepisy budowlane i przepisy (SNiP):

  • SNiP 2.04.03-85, które są głównym dokumentem regulującym budowę kanalizacji zewnętrznej.
  • SNiP 2.04.04-84, a także SNiP 2.04.01-85, regulujące budowę zewnętrznych i wewnętrznych systemów zaopatrzenia w wodę w przypadkach, gdy dostarczanie wody odbywa się za pomocą studni i studni.
  • SanPiN 2.1.5.980-90, zawierający wymagania dotyczące organizacji środków ochronnych mających na celu zachowanie czystości wód powierzchniowych.
  • SanPiN 2.2.1 / 2.1.1.1200-03, które zawierają wymagania dotyczące organizacji stref sanitarnych wokół obiektów, które są niebezpieczne dla środowiska.

  Odległość między szambo a punktem poboru

  Ważnym warunkiem lokalizacji oczyszczalni ścieków na obiekcie jest zachowanie minimalnej odległości od projektowanego obiektu do studni lub studni.

  Odległości między szambo a domem

  Wymóg ten dotyczy troski o dobro populacji, ponieważ środek ten zapobiega przedostawaniu się nieoczyszczonych ścieków do podziemnych warstw wodonośnych. Nieprzestrzeganie tej zasady może spowodować choroby o innym charakterze. Zgodność z tym wymaganiem jest również ważna przy instalowaniu szamba, ponieważ pomimo jego szczelności nie można wykluczyć wystąpienia sytuacji awaryjnych z powodu przebicia rury lub rozszczelnienia połączenia.

  Z tego powodu odległość od szamba lub szamba do punktu poboru powinna być tak duża, jak to możliwe. Powyższe dokumenty określają, że odległość terenu do oczyszczalni ścieków od punktu poboru wody zależy od dostępności i jakości gleby filtracyjnej między warstwą gleby, gdzie nastąpi ostateczne przesączenie, a poziomem wodonośnym.

  Określenie właściwości filtrujących gleby na terenie odbywa się za pomocą badań hydrogeologicznych, które pozwolą ocenić skład gleby w granicach terenu. Jeśli nie zostanie wykryte połączenie między tymi warstwami gleby, odległość między miejscem pobierania wody a studzienką nie może być mniejsza niż 20 metrów.

  Im wyższa zdolność filtracyjna gleby, tym większa minimalna odległość do punktu poboru wody. Najlepsze właściwości filtracyjne mają gleby piaszczyste, a także gleby piaszczyste i gliniaste. Jeżeli na działce znajdują się gleby tego typu, odległość oddzielająca ujęcie wody od oczyszczalni ścieków powinna wynosić od 50 do 80 metrów.

  Przy wyposażeniu szamba lub szamba należy przestrzegać zasad odległości od rur wodociągowych. Odległość do rur dostarczających wodę pitną do domu musi wynosić co najmniej 10 metrów. Wymóg ten został zaproponowany w celu ochrony konsumenta w przypadku obniżenia ciśnienia w rurze wodnej, aby ścieki nie mogły do ​​niego przedostać się. Oprócz odległości od punktu poboru wody należy również uwzględnić nachylenie terenu Miejsce na wyposażenie oczyszczalni ścieków musi znajdować się poniżej punktu poboru wody.

  Odległość między oczyszczalnią ścieków a budynkiem mieszkalnym

  Dokumenty regulacyjne określają również wymagania dotyczące lokalizacji oczyszczalni ścieków w stosunku do budynku mieszkalnego. W szczególności dokumenty przewidują:

  Szambo lub szambo znajduje się w odległości większej niż pięć metrów od fundamentu budynku. Wymóg ten jest zgłaszany ze względów bezpieczeństwa sanitarnego. Należy również wziąć pod uwagę fakt, że oczyszczalnia ścieków jest źródłem nieprzyjemnego zapachu.

  Jednak zwiększenie odległości nie powinno zakłócać działania systemu czyszczenia, ponieważ działanie długich rur kanalizacyjnych może być trudne i będzie wymagało utworzenia dużej ilości studzienek.

  Odległość od oczyszczalni ścieków do ogrodzenia

  Zasady lokalizacji zakładów przetwarzania mają na celu ochronę zarówno interesów właściciela terenu, jak i mieszkańców sąsiednich domów. Określając miejsce przyszłego szamba lub szamba, należy wziąć pod uwagę minimalną odległość między budową a drogą o dużym natężeniu ruchu, która wynosi pięć metrów.

  Odległość między szambo a granicą działki jest nie mniejsza niż dwa metry. Należy o tym pamiętać, aby uniknąć możliwych nieporozumień.

  Inne wymagania dotyczące lokalizacji oczyszczalni ścieków

  Przy ustalaniu miejsca na szamba lub szambo ważne jest również uwzględnienie innych wymagań dokumentów regulacyjnych:

  Oczyszczalnia ścieków musi znajdować się co najmniej jeden metr od fundamentu każdej oficyny. Pozwoli to uniknąć zatarcia fundamentów budynków w sąsiedztwie, jeśli szczelność systemu czyszczącego jest zagrożona.

  W celu okresowego czyszczenia miski olejowej lub szamba ze stałych pozostałości konieczne jest zapewnienie możliwości zbliżenia się do miejsca odsysania osadu.

  Specjalne wymagania dotyczące budowy szamb

  Według SanPiN 42-128-4690-88, na działkach, które nie mają ścieków, wolno urządzać szambach. Ściany i dno tych pestek powinny być nieprzeniknione. Oprócz części podziemnej, te oczyszczalnie ścieków muszą mieć nadziemną część, która składa się z kratki i pokrywy. Ścieki domowe gromadzone są w strukturze wnękowej, a odpady stałe i szczątki są uwięzione w sieci. Śmieci z rusztu są zbierane w kuwecie. Szambo jest oczyszczane z odpadów płynnych co najmniej dwa razy w roku.

  Szamba podlega okresowej dezynfekcji, w tym celu stosuje się mieszaninę, w tym:

  • Metiksalat sodu (10%),
  • Creolin (5%),
  • Wybielacz (10%),
  • Podchloryn sodu (5%),
  • Naftolizol (10%).

  Używanie suchego wybielacza do dezynfekcji jest surowo zabronione.

  Po podjęciu decyzji o urządzeniu w oczyszczalni ścieków właściciel terytorium musi dokładnie przestudiować zasady i przepisy regulujące tę kwestię, aby zapewnić ich ścisłe przestrzeganie i uniknąć konfliktów z agencjami regulacyjnymi i sąsiadami.

  Tylko postępując zgodnie z przepisami zawartymi w wymaganiach, możliwe będzie koordynować projekt w służbie sanitarnej i epidemiologicznej, a także mieć pewność bezawaryjnej pracy szambo lub szamba.

  Jaki powinien być system kanalizacyjny, zewnętrzne sieci i urządzenia - SNiP, aby pomóc deweloperowi

  Rury w wykopie

  Normy projektowania i instalacji ścieków są regulowane przez SNiP "Kanalizacja. Sieci zewnętrzne i urządzenia "2.04.03-85. Tę dokumentację regulacyjną, a także inne wymagania dotyczące zewnętrznych sieci i struktur, na przykład SN RK4.01-03-2011, można pobrać z naszej strony internetowej.

  Dokumentacja regulacyjna dotycząca projektowania sieci zewnętrznych

  Ścieki zewnętrzne zawierają elementy sieciowe zlokalizowane na zewnątrz domu i zapewniające odwadnianie. Należą do nich rurociąg i oczyszczalnia ścieków. Projektowanie opiera się na obliczeniach hydraulicznych. Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej należy wziąć pod uwagę nierównomierność przepływu ścieków - współczynniki korekcyjne są określone w SNiP 2.04.03-85.

  Przewidziany rurociąg musi być zawsze sprawdzony pod kątem możliwości odprowadzania ścieków w przypadku wyładowania salwy lub maksymalnego przepływu wody. Metoda obliczania ciśnienia i swobodnego przepływu sieci kanalizacyjnej będzie się różnić. Projektując sieci swobodnego przepływu, należy stosować normy SNiP 2.04.03-85, a dla sieci ciśnieniowych - SNiP 2.04.02-84.

  Normy dla zbiorników bezodpływowych, szamb, VOC

  SNiP i SanPiN regulują zasady aranżacji zbiorników i oczyszczalni ścieków. Lokalizacja tych elementów zewnętrznych ścieków jest określona przez dokumenty regulacyjne w oparciu o charakterystykę terenu, rodzaj gleby, obiektów naturalnych, budynków mieszkalnych i inne czynniki. Projekt musi zostać zatwierdzony przez organy regulacyjne. Brak takiej umowy może prowadzić do różnych sankcji wobec właściciela witryny.

  Zgodnie z SNiP miejsce montażu szamba ustala się w następujący sposób:

  • Miejsce instalacji oczyszczalni powinno mieć naturalne nachylenie od budynku mieszkalnego.
  • Strefa sanitarna powinna być utrzymywana wokół oczyszczalni - 5 metrów do budynków mieszkalnych, 4 metry do granicy terenu, 5 metrów do drogi, 50 metrów do punktów poboru wody, 10-30 metrów do naturalnych zbiorników wodnych itp. Jeśli nie można stanąć na miejscu strefa sanitarna, faktyczną odległość należy uzgodnić z organami regulacyjnymi.
  • Strefa sanitarna może nie zostać utrzymana w przypadku, gdy na terenie obiektu zainstalowano urządzenia do głębokiego oczyszczania biologicznego, zapewniając czystość odpadów nie mniejszą niż 98%.

  Szambo lub oczyszczalnia ścieków są zainstalowane na głębokości, na której ziemia nie zamarza w zimie. Podczas korzystania z plastikowych zbiorników magazynowych ich kotwienie jest wymagane przy użyciu płyty betonowej. Jego waga musi być większa niż waga szamba wypełniona ścieków.

  Właściwy wybór zakładów przetwarzania

  Różne typy oczyszczalni ścieków zapewniają różne stopnie czystości. Wybór tego elementu sieci inżynierskiej opiera się na warunkach jego działania. Instalacja nowoczesnych VOC nie zawsze jest wskazana. W niektórych przypadkach wystarczy znaleźć dobry hermetyczny szambo.

  Lokalne oczyszczalnie ścieków

  Rodzaj akumulacji septycznej - najprostsza forma. W rzeczywistości jest to analogiczne do zwykłego szamba, ale w przeciwieństwie do tego jest zapieczętowane. Ścieki, dostając się do zbiornika, gromadzą się tam aż do momentu wypompowania za pomocą pojazdu do usuwania ścieków. Główną zaletą napędów - prostota i niski koszt aranżacji. Plastikowe septyczne zbiorniki szczelne nie mają ograniczeń w instalacji w zależności od rodzaju gleby, poziomu wód gruntowych itp.

  Główną wadą zbiorników magazynowych jest potrzeba regularnego pompowania. Przy dużej ilości ścieków lub z wyładowaniami elektrostatycznymi, pompowanie jest wymagane dość często, co prowadzi do wzrostu kosztów eksploatacji sieci kanalizacyjnej. Inną wadą jest prawdopodobieństwo nieprzyjemnego zapachu rozprzestrzeniającego się na miejscu w wyniku rozpadu materii organicznej.

  W przypadku domów z całorocznym życiem wymagane są oczyszczalnie ścieków o wyższej wydajności. Prosta opcja - zbiorniki septyczne wielokomorowe. Możesz wybrać gotowy plastikowy zbiornik septyczny lub zbudować go sam z cegieł, a także z żelbetowych pierścieni. W przypadku samozbierającego się szamba musi być starannie uszczelniona. Pomiędzy kamerą podłączane są rury przelewowe. Odpływy wchodzą do pierwszej komory, w której są osadzone. W tym samym czasie do dna dochodzą stałe zanieczyszczenia. Oczyszczone ścieki, które przeszły wstępną obróbkę, są wprowadzane do następnej komory przez rurę przelewową.

  Wielokomorowe septyczne zbiorniki mogą zapewnić klarowanie ścieków. W celu dodatkowego oczyszczenia ścieków konieczne jest wyposażenie pól lub studni filtracyjnych. Na tych systemach ostateczne oczyszczenie następuje po ostatecznym rozkładzie zanieczyszczeń pod wpływem bakterii tlenowych i beztlenowych. Konieczność wyposażenia systemu oczyszczania spalin jest główną wadą zbiorników na nieczystości. Pola filtracji zajmują duży obszar na stronie. Nad ich powierzchnią stale rozprzestrzeniają się nieprzyjemne zapachy. Odległość od pól filtrujących do różnych obiektów jest ściśle ustandaryzowana przez SNiP 2.04.03-85. W miarę postępu eksploatacji pole filtracji staje się zanieczyszczone i zamulone. Musi być wyczyszczony lub całkowicie zmontowany w innym miejscu. Miejsce, w którym znajdowało się pole filtracyjne, nie będzie przydatne do celów gospodarczych przez wiele lat.

  Biokomorowy biologiczny system oczyszczania ścieków

  Instalacja do infiltracji lub studnia filtracyjna działa na tej samej zasadzie co pole oczyszczania, ale odciek do dalszego oczyszczenia wnika głęboko w glebę. Nie można wyposażyć infiltratora na glebach słabo spływają- cych wysokimi wodami gruntowymi.

  LOS - stacja biologicznego przetwarzania. Zapewniają one stopień czystości ścieków do 98%. Najważniejszym elementem LOS jest zbiornik napowietrzania, w którym rozkład materii organicznej następuje pod wpływem bakterii tlenowych. Między osadnikiem a zbiornikiem napowietrzania ścieki są przemieszczane za pomocą transporterów pneumatycznych. LOS można zamontować na stronach z dowolnymi warunkami geologicznymi i krajobrazowymi. Ich główną wadą jest zależność energetyczna i wysokie koszty.

  Aby zewnętrzna sieć kanalizacyjna była nie tylko zgodna z SNiP 2.04.03-85, ale także aby była wydajna i niedroga w eksploatacji, konieczne jest dokonanie oceny konkretnych warunków życia na miejscu przy wyborze:

  • Dzienna objętość ścieków.
  • Częstotliwość przebywania w domu.
  • Warunki hydrogeologiczne na miejscu.

  Z którego do montażu rurociągu

  Do układania zewnętrznej linii użyj rur z różnych materiałów:

  • Cement azbestowy.
  • Polimer.
  • Ceramiczny.
  • Stal.
  • Żeliwne.

  Kanalizacja w kraju

  Rury ceramiczne mogą być stosowane do sieci kanalizacyjnych, odprowadzając ścieki domowe, deszczowe i przemysłowe. Są używane niezwykle rzadko.

  Rury żelbetowe są stosowane w bezciśnieniowych sieciach kanalizacyjnych. SNiP 2.04.03-85 pozwala na ich eksploatację nie tylko w mieszkalnych, ale również przemysłowych obiektach kanalizacyjnych. Charakteryzują się wysoką wytrzymałością na ściskanie i rozciąganie, są odporne na niskie temperatury i wodoodporne. Drut wzmacniający służy do wzmocnienia konstrukcji. W zależności od charakterystyki roboczej głębokości takich rur mogą się różnić.

  Produkty azbestowe - jedna z najtańszych opcji. Cement azbestowy ma wysoką wytrzymałość na rozciąganie, dlatego może używać tych rur zarówno w sieciach bezciśnieniowych, jak i ciśnieniowych. Ich istotną zaletą jest brak podatności na korozję. W środowisku wodnym cement azbestowy nie ulega zniszczeniu, ale przeciwnie, jest zagęszczany w wyniku uwodnienia cementu portlandzkiego.

  Rury stalowe znajdują się w zewnętrznych sieciach kanalizacyjnych niezwykle rzadko. Ich główną wadą jest wysoka podatność na korozję. Częściej rurociąg stalowy służy do układania przemysłowych sieci kanalizacyjnych w przemyśle petrochemicznym i chemicznym. Jest to spowodowane odpornością czarnej stali na ekstremalne temperatury.

  Rury żeliwne - wersja klasyczna. Przez wiele lat był to taki materiał, który był powszechnie stosowany do instalacji mediów i systemów kanalizacyjnych.

  Główną wadą żeliwa jest skłonność do zamulania, ponieważ wewnętrzna powierzchnia rury jest szorstka. Wraz ze wzrostem osadów na powierzchni rury zmniejsza się przepustowość i wydajność całego systemu kanalizacyjnego.

  Najnowsze rury

  Rury do domowych systemów kanalizacyjnych

  Rury polimerowe - nowoczesna wersja, która szybko zastępuje toczenia rur żeliwnych. Są wykonane z polipropylenu, polichlorku winylu lub nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

  Rury z PVC mają wysoką wytrzymałość, nie podlegają korozji i zamuleniu. W bardzo niskich temperaturach PVC traci swoją wytrzymałość, dlatego rury muszą być izolowane.

  Rurociąg z nieplastyfikowanego PVC nadaje się do budowy zewnętrznych sieci kanalizacyjnych typu swobodnego przepływu i ciśnienia. Brak materiału - niewielki zakres temperatur, w których rura zachowuje swoją wydajność.

  Rury z polipropylenu są rzadko używane do budowy zewnętrznych ścieków. Materiał ten nie toleruje skutków niskiej i wysokiej temperatury, dlatego głównym obszarem jego wykorzystania jest sieć wewnętrzna.

  Najnowocześniejszym rozwiązaniem są rury w izolacji z pianki poliuretanowej. Rura wewnętrzna łożyska wykonana jest ze stali lub tworzywa sztucznego. Jest ona w fabryce połączona z warstwą chroniącą przed ciepłem ze spienionego poliuretanu. Technologia nakładania warstwy termoizolacyjnej jest taka, że ​​rura tworzy jedną całość. Nie można rozdzielić warstw bez uszkodzenia integralności konstrukcji. Ostatnia warstwa zewnętrzna wykonana jest z polimerów i służy do ochrony konstrukcji przed negatywnym wpływem środowiska.

  Za pomocą rur PPU można ułożyć kabel grzejny. W tym celu do rury przymocowana jest specjalna osłona ochronna, wzdłuż której będzie układany kabel podczas instalacji. W miejscu długich autostrad stosowane są rury PUF z dodatkowymi czujnikami, które pozwalają szybko śledzić występowanie nieszczelności na torze. W porównaniu z tradycyjnymi wersjami plastiku i żeliwa, rury PUF mają wiele zalet i znacznie wydłużają żywotność sieci. Ich jedyną wadą jest wyższy koszt, który sprawia, że ​​ich użytkowanie jest niepraktyczne na obszarach podmiejskich z okresowym pobytem.

  Kolejną nowoczesną wersją rur kanalizacyjnych jest niskoszumowy system kanalizacyjny wykonany ze zmineralizowanych polimerów. Pomimo tego, że rury te nadają się do instalacji zewnętrznych, zostały one zastosowane w rurociągach krajowych. W końcu dla sieci kanalizacyjnej poza domem redukcja szumów nie jest zadaniem krytycznym.

  Funkcje instalacji

  Montaż kanalizacji zewnętrznej rozpoczyna się od prac ziemnych. Wykop dół, aby zainstalować szambo lub VOC, wykop do układania rurociągu. Rurociąg zewnętrznych ścieków o swobodnym przepływie jest montowany z zachowaniem nachylenia 2 ° na metr bieżący rury. Wykop znajduje się poniżej poziomu zamarzania gleby. Jeśli niemożliwe jest ułożenie rurociągu na tym poziomie, rury muszą być izolowane. Głębokość rurociągu zależy od obszaru i jest określona przez kody budowlane. Szerokość wykopu zależy od średnicy rury. Na przykład, przy średnicy rury 110 mm, wykop powinien mieć szerokość co najmniej 600 mm.

  Przed ułożeniem rur dno rowu należy wysuszyć. Aby to zrobić, zastosuj różne metody - statyczne obniżenie poziomu wody gruntowej, drenaż poziomy lub powierzchniowy. Wybór jednej lub drugiej opcji zależy od rodzaju gleby i głębokości odwadnianego rowu. Na dnie jej rozłożonej poduszki z piasku. Po ułożeniu poduszki z pewnością zachowane jest nastawienie do szamba lub urządzeń do obróbki.

  Rurociągi

  Rurociąg w rów

  Najlepszym wyborem dla rurociągu kanalizacyjnego na terenie kraju są rury z tworzyw sztucznych. Równocześnie należy spojrzeć na oznakowanie, ponieważ produkty do ścieków wewnętrznych nie nadają się do instalacji na zewnątrz. Zaleca się instalację rurociągu w taki sposób, aby zminimalizować liczbę zwojów. W razie potrzeby stosuje się adaptery.

  Punkty zwrotne, zwłaszcza jeśli ich kąt nie jest odpowiednio utrzymany, są głównymi obszarami blokady. Aby oczyścić zewnętrzny rurociąg ściekowy, konieczne jest wyposażenie studzienek inspekcyjnych. Odległość między nimi na prostych odcinkach musi wynosić co najmniej 13-15 metrów. Gotowe wyroby z tworzyw sztucznych lub zwykłe żelbetowe pierścienie są używane jako odwierty rewizyjne. Jeśli strona wymaga dodatkowego drenażu, konieczne jest wyposażenie systemu odwadniającego.

  Eksperci nie zalecają zbierania domowych odpadów i wód powierzchniowych w jednym kolektorze. Lepiej jest, jeśli oba systemy są wyposażone osobno.

  Rury układane są pod zboczem, zapewniając płynny przepływ płynu z domu do kolektora. Aby wytrzymać tę tendencję, można użyć poziomu hydro, który jest wystawiony na działanie autostrady. W przypadku, gdy rura łącząca kanalizację wewnętrzną i zewnętrzną jest ułożona pod dużym kątem, wskazane jest wykonanie małego pionu, który umożliwi wyrównanie kąta rurociągu. Duży stok szkodzi pracy sieci kanalizacyjnej nie mniej niż niewystarczający.

  W celu dobrego połączenia odcinków rur należy je ułożyć ściśle wzdłuż tej samej osi. Połączenie odbywa się za pomocą gniazda lub specjalnych elementów. Aby zapewnić szczelność połączeń, a także uprościć połączenie, zaleca się nasmarować koniec bez gniazda wazeliną. Używanie olejów i smarów technicznych do tych celów jest surowo zabronione. Po ułożeniu rurociągu, wykop jest ponownie warstwą. Pierwsza warstwa gleby starannie zagęszczona. Zmniejsza to ciśnienie na rurach na zewnątrz. Każda warstwa jest rozlewana wodą, co dodatkowo wzmacnia glebę.

  Schemat instalacji kanalizacji

  Podczas stosowania LZO konieczne jest zapewnienie zrzutu oczyszczonej wody. W tym celu z rur o średnicy 50-110 mm układany jest dodatkowy rurociąg. Rury o średnicy 25 mm można stosować do wymuszonego odprowadzania wody. Długość linii zależy od krajobrazu terenu i odległości od oczyszczalni do miejsca zrzutu. Optymalna odległość wynosi 10 metrów.

  Poważnym problemem każdej zewnętrznej komunikacji inżynierskiej jest ryzyko zamarznięcia w niskich temperaturach, szczególnie na obszarach o surowym klimacie. Samobieżne autostrady prowadzące do szamba lub kolektora są praktycznie wolne od zamarzania. Aby zminimalizować ryzyko zamarznięcia rurociągu, podczas instalacji należy przestrzegać kilku zasad:

  • Nachylenie musi być dokładnie obserwowane na całej linii.
  • Autostrada nie powinna się zwisać.
  • W obszarach o niskich temperaturach zimowych można zainstalować dodatkowy przewód grzejny.

  Podczas używania przewodu grzejnego układa się go w rowku obok rury. Aby go chronić, lepiej umieścić go w plastikowej rurce o średnicy 25 mm. Nie zaleca się stosowania rur falistych do układania kabla grzejnego, ponieważ pofalowanie może z czasem ulec pogorszeniu, co zmniejszy ochronę do zera.

  Kilka słów o systemach drenażowych

  Nie zaleca się odprowadzania ścieków powierzchniowych i domowych do jednej sieci kanalizacyjnej. Jeśli miejsce wymaga odwadniania, na przykład, znajduje się na nizinach lub w obszarach o słabo spuszczalnych glebach, system odwadniający musi być wyposażony osobno.

  Lokalne zakłady przetwarzania "LOS"

  Istnieją różne systemy odwadniające:

  • Kanalizacja deszczowa.
  • Ściennianie.
  • Głęboki drenaż.

  Ulewa obejmuje rynny i wloty wód burzowych. Ona zbiera deszczówkę, zapobiegając ich negatywnemu wpływowi na fundament domu. Odpływ ścienny służy temu samemu celowi - do ochrony fundamentu.

  Najtrudniejsze w aranżacji tego typu są głębokie systemy odwadniające. Do układania takiego systemu odwadniającego stosowane są specjalne rury perforowane. Poprzez dziury w ścianach woda gruntowa wchodzi do systemu kanalizacji, z którego są kierowane do punktu zrzutu. Nie ma konieczności odprowadzania ścieków do szamba, w których gromadzone są ścieki domowe. Przy gwałtownym wzroście poziomu wód gruntowych, np. Podczas topienia śniegu lub silnych opadów, obciążenie szambini znacznie wzrasta. W rezultacie przestaje on radzić sobie ze swoimi zadaniami.

  Wniosek

  Projektowanie i instalacja zewnętrznych sieci kanalizacyjnych i struktur są ściśle standaryzowane przez SNiP 2.04.03-85 i inne akty prawne. Naruszenie tych zasad może prowadzić nie tylko do szeregu problemów podczas eksploatacji sieci kanalizacyjnej, ale także do negatywnego wpływu na środowisko. Pomimo tego, że wszystkie prace można wykonać samodzielnie, lepiej powierzyć je specjalistom. Zapewni to ścisłą zgodność z wymaganymi przepisami.