Incline Calculator Konwersja od stopni do procentów

Nachylenie połaci dachowych - na czym polega i co mierzy.

Tak ważnym faktem dla dachu jest jego nachylenie. Nachylenie dachu to kąt nachylenia dachu względem poziomu. Kąt nachylenia połaci dachowych jest nisko nachylony (łagodny), średni-nachylony i dachy o stromych (silnie nachylonych) stokach.

Niski dach to dach, którego instalacja odbywa się w tempie najmniejszego, zalecanego kąta nachylenia. Tak więc dla każdego zadaszenia zalecane jest minimalne nachylenie.

Co decyduje o nachyleniu dachu

 • Od zdolności dachu do ochrony konstrukcji przed czynnikami zewnętrznymi i wpływami.
 • Od wiatru - im większe nachylenie dachu, tym większa wartość obciążeń wiatrem. Przy stromych zboczach zmniejsza się opór powietrza i zwiększa się wiatr. W regionach i miejscach o silnym wietrze zaleca się stosowanie minimalnego spadku dachu w celu zmniejszenia obciążenia konstrukcji nośnych dachu.
 • Przezroczysta pokrywa (materiał) - Dla każdego pokrycia dachowego ma swój własny minimalny kąt pochylenia, z którego można korzystać z tego materiału.
 • Od pomysłów architektonicznych, rozwiązań, lokalnych tradycji - a więc w różnych regionach preferowana jest jedna lub druga konstrukcja dachu.
 • Od opadów atmosferycznych: opady śniegu i deszcze w regionie. Na dachach o dużym nachyleniu nie będzie kumulować się w dużych ilościach śniegu, błota i liści.

Jakie jest nachylenie dachu

Oznaczenie nachylenia dachu na rysunkach może być zarówno w stopniach, jak iw procentach. Nachylenie dachu jest oznaczone literą łacińską i.

W SNiP II-26-76 wartość ta jest podawana w procentach (%). W chwili obecnej nie ma ścisłych zasad dotyczących wyznaczania wielkości nachylenia dachu.

Jednostką miary nachylenia dachu są stopnie lub procenty (%). Ich stosunek przedstawiono poniżej w tabeli.

Jak ustawić nachylenie ścieków na 1 metrze SNiP

Właściwa instalacja systemu kanalizacyjnego jest niemożliwa bez wstępnych obliczeń. Konieczne jest określenie średnicy rur, prędkości ruchu drenów i nachylenia kanalizacji na 1 metr SNiP. Błędy w wyborze ostatniego parametru mogą powodować istotne problemy w działaniu autonomicznego systemu kanalizacyjnego.

Jaki jest kąt rurociągu?

Montaż rur kanalizacyjnych nie powinien odbywać się na horyzoncie, ale położony pod niewielkim kątem, którego wartość określona jest przez specjalne normy. Aby wskazać nachylenie rury, nie stosuje się zwykłego systemu stopni, tutaj współczynnik określa się w centymetrach na metr. Ten wymiar pozwala uniknąć dużych błędów podczas instalowania linii do szamba. Długość takiego odgałęzienia może wynosić 10-12 metrów i bardzo trudno jest utrzymać dany kąt. Proponowana nazwa wskazuje, jak daleko jeden koniec rury o długości 1 metra powinien znajdować się powyżej drugiego.

Uwaga. W książkach informacyjnych nachylenie rury jest wskazywane przez ułamek prosty lub dziesiętny. Na przykład współczynnik równy 0,03 oznacza nachylenie 3 cm na 1 metr.

Stosunek średnic rur i zalecane nachylenie

Oprócz zalecanego nachylenia ścieków o długości 1 metra, norma określa wartość maksymalną i minimalną.

Maksymalne nachylenie

Górny limit dopuszczalnej wartości nie powinien przekraczać 0,15, co oznacza, że ​​nachylenie miernika przebiegu rury wynosi 15 cm, a na krótkich odcinkach przylegających do armatury sanitarnej można zastosować większy współczynnik. Konieczne jest uwzględnienie natężenia przepływu, nie może ono być większe niż 1,4 m / s, w przeciwnym razie frakcja stała osadzi się na ścianach autostrady. Ścieki składają się z licznych zawiesin i cząstek o różnej lepkości i przepływie. Przy nachyleniu większym niż 15 cm są one stratyfikowane - ciecz przechodzi do szamba, a pozostałe frakcje pokrywają rurę.

Minimalne nachylenie

Minimalną liczbę określa się dla każdej sekcji rury:

 • 50 mm - 0,025;
 • 100 mm - 0,012;
 • 150 mm - 0,007;
 • 200 mm - 0,005.

Jeśli te wskaźniki nie będą przestrzegane, rurociąg zostanie szybko zablokowany. Na niektórych obszarach długość nie przekracza 1 metra, dopuszczalny jest współczynnik 0,01.

Błędy przy wyborze kąta rur

Normalne funkcjonowanie układu zrzutu zanieczyszczonej wody jest zapewniane przez siłę grawitacji, płyn przemieszcza się przez rury grawitacyjnie. Jeśli wybierzesz zły kąt, wystąpią następujące błędy:

 • Niewystarczające nachylenie ścieków - ścieki poruszają się powoli i stagnują w rurze, co prowadzi do zatykania. Takie zjawisko jest szczególnie szkodliwe dla autostrad żeliwnych, które są narażone na zwiększoną korozję, porywy i wycieki.
 • Duży kąt pochylenia - przyspieszenie przepływu prowadzi do niewystarczającego czyszczenia rur, wody szybko liści, a duże frakcje pozostają na ścianach. Pracom takiej autostrady towarzyszy hałas i zakłócenie zaworów wodnych na syfonach.

Zalecany stosunek maleje wraz ze wzrostem średnicy rury:

 • 40-50 mm - 0,03;
 • 100 mm - 0,02;
 • 150 mm - 0,008;
 • 200 mm - 0,007.

Błędy podczas instalacji rurociągu

Jak obliczyć stopień pełności rurociągu

Dla stabilnej pracy systemu kanalizacyjnego ważne są następujące wskaźniki:

 • natężenie przepływu V;
 • napełnianie systemu kanalizacyjnego K.

K = H / D,

H - wysokość poziomu ścieków;

D - przekrój kanału.

Obliczając poziom pełności autostrady, można określić optymalne natężenie przepływu, przy którym system będzie funkcjonował bez zamulania i blokowania śmieci. Pełna pojemność rury wynosi 1, co zakłóca wentylację systemu, a blokady hydrauliczne mogą się zepsuć. Efektywna szybkość wynosi 0,5-0,6, jeśli spada do 0,3, wtedy ciecz nie jest wystarczająca do wymycia stałych frakcji. Współczynnik ten zależy od materiału rury, gładki plastik ma mniejszą obsadę niż surowy żeliwo i cement azbestowy.

Rada Opis sekwencji obliczeń i niezbędnych wzorów zaczerpnięto z SNiP 2.04.01-85.

Wzór do obliczania nachylenia rury

Natężenie przepływu zrzucanych odpadów jest kluczowym parametrem przy obliczaniu optymalnego nachylenia rury kanalizacyjnej. Jego minimalna wartość wynosi 0,7 m / s. Możesz wykonać obliczenia dla pojedynczego systemu, używając wzoru:

V√ (H / d) ≥K,

K - wypełnienie rur, dla materiałów polimerowych - współczynnik 0,5, dla żeliwa - 0,6;

d - sekcja rury;

V to natężenie przepływu.

Z formuły wynika, że ​​stosunek tempa przepływu ścieków do pełności autostrady nie powinien być mniejszy niż współczynnik K. W przypadku H / d = 0, system kanalizacyjny jest pusty, a prędkości przepływu nie można obliczyć.

Zalecenia dotyczące instalacji wewnętrznego systemu kanalizacyjnego

W mieszkaniach i okablowaniu wewnętrznym prywatnego domu użyto rur o małej średnicy, oprócz podłączenia toalety. Nachylenie rury kanalizacyjnej 50 mm używanej do kąpieli, zlewu i prysznica wynosi 3 cm na metr. Podczas instalacji linii o długości 10 metrów jej najwyższy punkt powinien znajdować się 30 cm od najniższego. Organizując własne okablowanie, musisz postępować zgodnie z zasadami:

 • w przypadku rur poziomych zwoje 90 ° nie są dozwolone, należy zainstalować dwa elementy kształtowe o kącie 45º;
 • połączenie pionowych profili pod kątem prostym jest dozwolone przez normy;
 • Zmiany w rodzaju ścieków na różnych jego odcinkach są wykluczone, co doprowadzi do awarii całego systemu w wyniku pojawienia się uderzenia wodnego;
 • w niektórych częściach autostrady, które mają niewielką odległość, wzrost nachylenia jest większy niż norma maksymalna.

Układ kanalizacji z nachyleniem rur

Kąt nachylenia dla zewnętrznej sieci inżynieryjnej

Zewnętrzne sieci są montowane z rur o większym przekroju niż przewody wewnętrzne. Materiał dla nich to:

 • rura polietylenowa z górną warstwą falistą;
 • plastik;
 • żeliwo;
 • cement azbestowy.

Ich instalacja zgodnie z normami SNiP powinna uwzględniać poziom zamarzania gleby. Głębokość rowu może wynosić od 70 cm na środkowym pasie do 2 metrów w zimnych regionach. W miejscach, w których rurociąg się obraca, a długość rurociągu przekracza 12 metrów, konieczne jest zainstalowanie odwiertów inspekcyjnych, elementy te pozwolą na usunięcie blokad w systemie.

W przypadku domu wiejskiego z dwiema łazienkami stosuje się go z rurami o średnicy 110 mm, jeśli dom ma trzy toalety i więcej, zaleca się ułożenie rurociągu o przekroju 160 mm. Podczas kopania rowu pozostawia się margines do 20 cm, aby wyrównać rurę do zalecanego kąta nachylenia. Każdy rozmiar pnia ma zalecany współczynnik nachylenia:

 • 110 mm - 0,02 lub 2 cm na 1 metr;
 • 160 mm - 0,008 lub 8 mm na 1 metr.

Rada Podczas instalowania zewnętrznej autostrady należy ograniczyć liczbę zwojów, które zwiększają kąt nachylenia. Ze względu na relief, może być trudno zapewnić niezbędne nachylenie.

Układanie zewnętrznej autostrady

Zgodność z normami pozwala zachować sprawność autostrady podczas przesuwania ścieków przez grawitację. Optymalnym urządzeniem do określania prawidłowego nachylenia jest poziom, dzięki któremu można osiągnąć wysoką dokładność. Ale nie każdy ma takie urządzenie, więc znaleziono sposoby sprawdzenia za pomocą dostępnych narzędzi. Do pomiaru potrzebne będą:

 • sznur lub lina;
 • dwa kołki;
 • poziom budynku.

Kołki wbija się w wykopany rów - jeden na początku, a drugi na końcu. Między nimi sznur jest rozciągany i za pomocą poziomu konstrukcji jest odsłonięty wzdłuż horyzontu. Głębokość wykopu do linki jest następnie mierzona w punkcie początkowym i końcowym. Różnica między tymi wartościami podzielona przez długość rurociągu powinna być pożądaną wartością nachylenia rury kanalizacyjnej o 1 metr bieżący. Aby dopasować wartość do pożądanego wskaźnika, możesz pogłębić lub wlać piasek na dno. Układanie rur odbywa się zawsze na podkładce z zagęszczonego piasku. Ten sam materiał to wstępne wypełnienie do górnej linii, a następnie zasypanie gleby.

Jeśli naturalna ulga w witrynie znacznie przekracza standardową liczbę, możesz zamontować autostradę na dwa sposoby:

 • stworzyć system zawierający kilka pionowych przejść i poziomych odcinków, ułożonych z zalecanym nachyleniem;
 • wykopać głęboki rów, w którym jeden pionowy segment zostanie umieszczony na początku rurociągu, reszta zostanie ułożona wzdłuż standardowego nachylenia.

Przestrzeganie prawidłowego nachylenia podczas instalacji rurociągu wewnątrz i na zewnątrz prywatnego domu zapewni sprawne działanie autonomicznej kanalizacji.

Nachylenie 0 004

Nachylenie kanału na 1 metr SNIP

Budowa kanalizacji wymaga spełnienia określonych norm. W szczególności bardzo ważne jest skorygowanie nachylenia rury kanalizacyjnej, która spada zgodnie z SNiP i długością rurociągów komunikacyjnych.

JAK ZBIERAĆ KĄT

Istnieje kilka pozycji, które rzemieślnicy domowi kierują:

1. Ustaw kąt tak ostry, jak to tylko możliwe;

2. Wykonaj ściemnienie minimalne lub nawet pomiń ten element podczas instalacji ścieków;

3. Utwórz stok zgodnie z zasadami i GOST.

Na pierwszy rzut oka nadmierne nachylenie rury kanalizacyjnej pomoże wodzie, która wymaga czyszczenia, aby szybciej dotarło do celu. Z drugiej jednak strony, rura jest narażona na szkodliwe działanie ścieków. Z uwagi na to, że woda zbyt szybko przechodzi przez kanał, stałe cząsteczki ścieków, resztki żywności i inne zanieczyszczenia, często spuszczane do toalety, pozostają w rurze. Kolejnym problemem będzie zamulenie rury. Z biegiem czasu, zatkane ścieki i będą musiały pracować nad jego naprawą. Żywotność takiego systemu jest znacznie krótsza niż standardowa i jest krótsza niż rok.

Minimalne odchylenie lub jego brak jest poważnym błędem przy instalacji rurociągu kanalizacyjnego. W tym samym czasie rura jest nie tylko zamulona, ​​ale także praktycznie nieczyszczona naturalnie. Uratować sytuację może być tylko kąt, w którym znajduje się szambo w stosunku do ścieków.

Najlepiej pracować z pewnymi normami, które wskazują stosunek kąta do średnicy i długości rury. Oczywiście wymaga to dużo czasu i szczególnej troski, ale po tak ciężkiej pracy system kanalizacyjny będzie służył przez wiele lat.

Dlaczego potrzebujesz błędu:

Podczas zamulania rury, syfony powietrza są łamane, które służą jako ochrona przed nieprzyjemnymi zapachami w pomieszczeniu;

Zamrażanie głównej rury grozi całkowitym naruszeniem głównych funkcji kurków ściekowych, co w rzeczywistości oznacza zakończenie systemu;

Ochrona piwnicy domu mieszkalnego przed wyciekiem i przebiciami zależy od poprawności nachylenia.

Ponadto, jeżeli nie ma problemów z korozją w przypadku instalacji plastycznej bez plastiku, w rurze z żeliwa mogą pojawić się szczeliny. Zacznie przekazywać wodę i ścieki do piwnicy. Wcześniej w budynkach wysokich budynków systemy kanalizacyjne nie były instalowane ze spadkiem, dlatego tak często zdarza się utonięcie w mieszkaniu na pierwszym piętrze lub przebicie się przez cały system kanalizacyjny.

JAK WYBRAĆ WSKAZÓWKĘ

Aby określić minimalne nachylenie rury, która będzie dla Ciebie optymalna, musisz znać długość całego systemu kanalizacyjnego. Książki referencyjne wykorzystują dane natychmiast w formie gotowej, są przedstawione w setnych części liczby całkowitej. Niektórym pracownikom trudno jest poruszać się po takich informacjach bez wyjaśnienia.

Na przykład nachylenie rury o średnicy 50 mm i długości 1 metra wymaga 0,03 mm. Jak to określono? 0,03 jest stosunkiem wysokości nachylenia do długości rury. W zależności od średnicy może wynosić od 0,03 do kilku milimetrów. Zastanów się, jak działa zasada:

Załóżmy, że musisz obliczyć optymalne nachylenie dla rury 110 mm, zgodnie z GOST, wynosi ona 0,02 mm. Aby obliczyć całkowity kąt, należy pomnożyć długość rury przez nachylenie określone w SNiP lub GOST. Okazuje się, że: 10 m (długość systemu kanalizacyjnego) * 0,02 = 0,2 m lub 20 cm, a więc różnica między poziomem instalacji pierwszego punktu rury a ostatnim wynosi 20 cm.

Również w rurze ściekowej z żeliwa, tworzywa sztucznego lub azbestu należy obliczyć poziom pełności. Ta koncepcja określa, jaka powinna być prędkość przepływu w rurze, aby się nie zatykała. Oczywiście nachylenie zależy również od pełni. Obliczenie pełności może opierać się na formule:

WYSOKOŚĆ POZIOMU ​​WYLOTU / ŚREDNICA PRZEWODU

Maksymalny poziom pełności - 1, ale w tym przypadku rura kanalizacyjna jest pełna, a zatem nie ma zbocza, wtedy trzeba wybrać 50-60%. Jest to współczynnik, często przyjęty jako 0,5 - jako definicja połowy rurowego jamy. Wiele zależy od materiału rury (żeliwo i azbest są szybciej napełniane ze względu na wysoką chropowatość ścian wewnętrznych), a jego kąt w stosunku do szamba.

Twoim celem jest obliczenie maksymalnej dozwolonej prędkości dla systemu kanalizacyjnego. Specjaliści twierdzą, że 0,7 m / s pozwala odpady szybko przejść przez ściany, a nie przylegają. Badacz, prawidłowe obliczenia są następujące:

0,5 / 110 = 0,04 to poziom pełności

0,5 ≤ 0,7 / 0,042 = 0,5 ≤ 43,75 - obliczenia są prawidłowe.

Ostatnia formuła jest testem. Pierwsza cyfra jest współczynnikiem pełności, druga po znaku równości jest prędkością ruchu odpadów, trzecia jest kwadratem poziomu pełni.

Kąt może być wyrażony w stopniach, ale trudniej będzie przejść do wartości geometrycznych podczas instalowania rury zewnętrznej lub wewnętrznej. Ten pomiar zapewnia wyższą dokładność.

W ten sam sposób łatwo jest określić nachylenie zewnętrznej rury podziemnej. W większości przypadków komunikacja zewnętrzna ma dużą średnicę. Badacz na metr będzie używał większego błędu. Jednak nadal istnieje pewien poziom odchyłki hydraulicznej, który pozwala obniżyć nachylenie nieco poniżej optymalnego. W większości przypadków ten dopuszczalny rozmiar rury ciśnieniowej jest o 0,02-0,01 mm mniejszy.

Zgodnie z SNiP 2.04.01-85 klauzula 18.2 (norma przy instalacji systemów odprowadzania wody), przy konstruowaniu kąta rur kanalizacyjnych w prywatnym domu, należy przestrzegać następujących zasad:

 • W przypadku jednego metra bieżącego rury o średnicy do 50 mm należy wyznaczyć 3 cm nachylenia, ale jednocześnie rurociągi o średnicy 110 mm będą wymagały 2 cm;
 • Maksymalna dopuszczalna wartość zarówno ciśnienia wewnętrznego, jak i zewnętrznego jest całkowitym nachyleniem rurociągu od dołu do końca 15 stopni;
 • Normy SNiP wymagają obowiązkowego uwzględnienia poziomu zamarzania gleby w celu zainstalowania zewnętrznego systemu kanalizacyjnego;
 • Aby określić poprawność wybranych kątów, należy skonsultować się z ekspertami, a także sprawdzić wybrane dane za pomocą powyższych wzorów;
 • Podczas instalowania kanalizacji w łazience można odpowiednio zwiększyć współczynnik wypełnienia, a nachylenie rury nie jest tak silne. Faktem jest, że z tego pomieszczenia woda wypływa głównie bez cząstek ściernych;
 • Przed pracą musisz zrobić plan.

  Nie należy mylić metody instalacji rur kanalizacyjnych w mieszkaniu i domu. W pierwszym przypadku często stosuje się montaż pionowy. Zaczyna się to wtedy, gdy pionowa rura jest instalowana z muszli klozetowej lub kabiny prysznicowej i już wchodzi w rurę bagażnika, wykonaną pod pewną uprzedzeniem. Metodę tę można zastosować, jeżeli na strychu domu znajduje się na przykład prysznic lub umywalka. Z kolei instalacja zewnętrznego układu zaczyna się natychmiast od pierścieni muszli klozetowej, szamba lub zlewu.

  Aby wytrzymać pożądany kąt podczas montażu, zaleca się wykopać wykop pod zboczem i pociągnąć za sznur. To samo można zrobić na podłodze.

  Slope sieci kanalizacyjne.

  Przez lata projektowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych komunikujesz się z wieloma ludźmi: z klientami, architektami, projektantami, instalatorami, projektantami z innych działów. A najczęściej zadawanym pytaniem zawodowym jest:

  - Jakie nachylenie buduje kanały?
  Oczywiście odpowiedź na to pytanie musi być uzasadniona. Cóż, najlepiej szukać w dokumentacji regulacyjnej. Wewnątrz budynków, prawie zawsze używane są rury o małej średnicy, użyjemy SNiP do wewnętrznych sieci.
  Klauzula 18.2 SNiP 2.04.01-85 * "Wewnętrzne zaopatrzenie w wodę i kanalizacja budynków" stanowi:

  "... niereferencyjne odcinki rur o średnicy 40-50 mm powinny być ułożone ze spadkiem 0,03, a średnicy 85 i 100 mm - ze spadkiem 0,02."

  W przypadku zewnętrznych rur kanalizacyjnych stosowane będą większe średnice i dla nich mają własne standardy. Klauzula 2.41 SNiP 2.04.03-85 "Kanalizacja. Zewnętrzne sieci i urządzenia "mówi:

  "Najmniejsze nachylenie rurociągów dla wszystkich systemów kanalizacyjnych należy wykonać dla rur o średnicach: 150 mm - 0,008, 200 mm - 0,007."

  Zwykle, po cichym słuchaniu linii z SNiP przez telefon, instalatorzy zadają drugie najczęściej zadawane pytanie:

  - Cóż, jeśli naprawdę potrzebujesz mniej stronniczości?
  Cóż, SNiP ma kilka zastrzeżeń na ten temat. Jeśli chodzi o wewnętrzne zaopatrzenie w wodę, mówimy o "odcinkach nierozliczeniowych" rurociągów. W tym samym punkcie 18.2 SNiP 2.04.01-85 * znajduje się wzór:

  "Obliczenia rurociągów kanalizacyjnych powinny być dokonywane poprzez wyznaczenie prędkości przepływu płynu V, m / s i napełnienia H / d w taki sposób, aby stan

  tutaj K = 0,5 - dla rurociągów z rur z tworzyw sztucznych i szklanych;

  K = 0,6 - dla rurociągów z innych materiałów

  Jednocześnie prędkość płynu powinna wynosić co najmniej 0,7 m / s, a napełnienie rurociągów powinno wynosić co najmniej 0,3. "To teoretycznie, jeśli obliczysz natężenie przepływu ścieków, a następnie napełnienie, i sprawdzając natężenie przepływu, możesz uzyskać inne wynik.
  Możesz także użyć podstawowej pracy Lukins A.A. i Lukins N.A. "Tabele do obliczeń hydraulicznych rurociągów kanalizacyjnych i syfonów przy użyciu wzoru A.A. Pawłowski ". Nawiasem mówiąc, tabele te są odpowiednie dla zewnętrznych sieci kanalizacyjnych o dużych średnicach.
  Jednak dla rur 150-200 mm dla zewnętrznych sieci kanalizacyjnych w SNiP 2.04.03-85 istnieje bezpośrednia rezerwacja:

  "W zależności od warunków lokalnych, z odpowiednim uzasadnieniem dla niektórych odcinków sieci, dopuszczalne są nachylenia dla rur o średnicy: 200 mm - 0,005, 150 mm - 0,007."

  Oznacza to, że mając uzasadnienie dla "bardzo potrzebnego" i wielkiego pragnienia, można zaoszczędzić nawet 2 milimetry nachylenia na metr dla rur o średnicy 200 mm.
  Nie należy zapominać, że oprócz minimalnego nachylenia istnieją maksymalne nachylenia ułożonych rur kanalizacyjnych. Zgodnie z § 18.3 SNiP 2.04.01-85 *

  "Największe nachylenie rurociągów nie powinno przekraczać 0,15 (z wyjątkiem odgałęzień z urządzeń do 1,5 m długości)".

  To jest nachylenie 15 centymetrów na metr. W przypadku przekroczenia tego kąta podczas układania możliwe jest zamulenie rurociągu kanalizacyjnego. Lub, mówiąc krótko, woda szybko zniknie, a wszystko inne pozostanie.
  Przestrzegaj zasad, Panie.

  Xatki.by

  blog budowlany

  Stół stokowy na dachu

  Nachylenie dachu - wskaźnik nachylenia połaci dachowej. Jest on obliczany jako stosunek wysokości grzbietu (H) do jego rzutu poziomego (fundament) (l). Innymi słowy, nachylenie jest równe stycznej kąta między powierzchnią nachylenia a jego rzutem poziomym.

  Odchylenie może być wyrażone w stopniach, procentach, jako stosunek boków, jako bezwzględne odchylenie, oraz jako współczynnik odchylenia.
  Proponowana tabela pomoże szybko przenieść wartości z jednego taktu do drugiego.

  Rura kanalizacyjna

  Jakie jest prawidłowe nachylenie rurociągów kanalizacyjnych dla prywatnego domu? To przede wszystkim 50% świeżości w łazience. A po drugie, dużo wolnego czasu, który musiałby wydać na czyszczenie rur. Wszakże przy niewystarczającym nachyleniu rur kanalizacyjnych, cząstki stałe stopniowo gromadzą się w nich z powodu sił tarcia, które ostatecznie doprowadzą do zatykania.

  W przypadku zbyt dużego spadku zwiększy się prawdopodobieństwo wycieków, a także podniesie poziom hałasu. Ponadto nieuniknione oddzielanie cieczy na frakcje. Innymi słowy, cząstki stałe osadzą się na dnie rur, ponieważ ich prędkość jest znacznie mniejsza niż prędkość wody.

  Zalecane wartości nachylenia rur można znaleźć w SNiP 2.04.03-85 (SP 32.13330.2012). "Kanalizacja, sieci i urządzenia zewnętrzne" oraz 2.04.01-85 * (СП 30.13330.2012) "Wewnętrzne zaopatrzenie w wodę i kanalizacja budynków". Ponieważ jest w nich informacja o maksymalnych i minimalnych nachyleniach rur dla ścieków zewnętrznych i wewnętrznych. Ale jeśli celem jest ułożenie systemu kanalizacyjnego w prywatnym domu przed szamba lub szamba, to wystarczy ostatni dokument regulacyjny.

  Nachylenie zewnętrznych rur kanalizacyjnych

  Wartości najmniejszego nachylenia rur dla ścieków zewnętrznych można znaleźć w pkt 5.5. SP 32.13330.2012. W związku z tym, według niego, należy przyjąć minimalne nachylenie rurociągów i kanałów dla następujących średnic rur:

  • 150 mm - od 0,007 do 0,008 (7-8 mm na 1 m);
  • 200 mm - od 0,005 do 0,007 (5-7 mm na 1 m).

  Zasadniczo w przypadku systemów samonapływających ten parametr zależy od prędkości przepływu ścieków i nie zależy od całkowitej objętości cieczy.

  Jeśli chodzi o maksymalne nachylenie rurociągów, wynosi ona 0,15, pod warunkiem, że rura jest dłuższa niż 1,5 metra.

  Nachylenie domowych rur kanalizacyjnych

  Najmniejsze nachylenie dla rurociągów wewnętrznych określono w kolejnych punktach SP 30.13330.2012. W związku z tym punkt 8.3.2 stwierdza, że ​​w sieciach kanalizacyjnych o swobodnym przepływie, w których płyn musi poruszać się grawitacyjnie, nachylenie musi wynosić co najmniej 1 / D (D jest zewnętrzną średnicą rury w milimetrach). Również w tym dokumencie regulacyjnym jest paragraf 8.6.6, który ogranicza minimalne nachylenie górnych rurociągów do 0,005.

  Maksymalna wartość nachylenia rurociągu jest tutaj ograniczona do 0,15 (15 cm na 1 metr). Jednak eksperci nadal zalecają układanie rur kanalizacyjnych o nachyleniu 0,04-0,07 lub 4-7 cm na 1 metr.

  Następnie chciałbym podać dwie tabele, w których można znaleźć nie tylko minimalne i maksymalne wartości nachylenia dla wewnętrznego zaopatrzenia w wodę, ale także jego optymalne wartości przy zbliżaniu się do różnych urządzeń sanitarnych.

  Tabela 1. Wartości graniczne nachylenia rur kanalizacyjnych w zależności od ich średnicy.

  Tabela 2. Optymalne nachylenie rur dla urządzeń sanitarnych.

  Przykład

  Obliczanie nachylenia rur kanalizacyjnych

  Wszystko to było ustaleniem optymalnego nachylenia rur kanalizacyjnych w sposób nie-obliczeniowy (dobrze lub prawie bez obliczeń). Ale ten parametr może być również znany za pomocą specjalnego obliczenia, w zależności od prędkości płynu, średnicy rur i poziomu napełnienia rurociągów. To prawda, że ​​jest to bardzo długi i żmudny proces, zwykle stosowany w przypadku dużych systemów kanalizacyjnych (obiekty przemysłowe, ścieki centralne dla wielopiętrowych budynków itp.). Zainteresowani mogą skorzystać z formuły przedstawionej w punkcie 8.3.2. SP 30.13330.2012 lub wzór Kollbruka-White.

  Linia nachylenia. TABELA WPŁATY

  Nachylenie linii i nazywa się współczynnikiem przekroczenia h do jego podstawy dAB.

  Nachylenie i jest miarą nachylenia.

  Niech linia terenu AB (rys. 30), zwana nachyleniem, będzie nachylona pod kątem ν do horyzontu AA1.

  Ryc. 30. Elementy rampy

  Pionowa odległość między dwoma sąsiednimi poziomymi lub nadmiar (h) jednego poziomego względem drugiego jest nazywany wysokością przekroju reliefu. Wysokość przekroju reliefu jest określona w zależności od skali planu, złożoności terenu i stopnia jego szczegółowości na planie. Przyjęte podstawowe wysokości przekroju reliefu dla niektórych planów i map topograficznych podano w tabeli 3.

  Rzut poziomy dAB linie nachylenia terenu między punktami A i B są nazywane układaniem stoków (rys. 30).

  Kąt pionowy ν (to znaczy kąt leżący w płaszczyźnie pionowej) między horyzontem punktu A a linią terenu AB nazywany jest kątem nachylenia prostej AB.

  Na przykład, aby określić kąt nachylenia i nachylenie nachylenia obszaru między konturami na skali 1: 1000, jeśli początek wynosi 20 mm, a wysokość odcinka wynosi h = 1,0 m

  Na ziemi, d = 20 mm · 1000 = 20000 mm = 20 m.

  Skłony linii są często wyrażane w procentach lub ppm.

  i = tgν = h / d = 1/20 = 0,05, co oznacza, że ​​każdy metr odległości poziomej, wzrost lub spadek wynosi 0,05 m. Nachylenia są zwykle wyrażane w tysięcznych częściach, zwanych ppm i = 5% = 50; ν = 2,9 0

  Z wzoru i = tgν = h / d wynika, że ​​na danej wysokości przekroju nachylenie jest większe, im mniejsze jest początkowe d.

  Tak więc, na przykład, przy h = 1 mi i i = 1 / d, skąd id = 1, tj. nachylenie podstawy tego planu jest wartością stałą.

  Zwykle nachylenie i nachylenie są określane graficznie. Aby to zrobić, planuje budowę działek planów. Podczas konstruowania takiego wykresu wartość d określa się za pomocą następującej formuły:

  Podstawiając do wzoru d = h · ctg υ wartości naturalne ctg υ dla kątów 1 °, 2 °, 3 ° itd., Oblicz odpowiednie osady na tej samej wysokości przekroju (stałe dla tego planu) (tabela 4).

  Na linii poziomej (ryc. 31) leżą równe odcinki o dowolnych rozmiarach i kątach znaku.

  Ryc. 31. Skala zastawów:

  oraz - w kątach nachylenia; b - na stokach

  Od punktów w górę, zdeponowane są odpowiednie kąty działek w skali planu. Łącząc punkty gładkiej krzywej, otrzymujemy wykres, zwany harmonogramem zastawów na kątach nachylenia.

  Stromość nachylenia jest określana za pomocą harmonogramu działek w następujący sposób: pomiar z kompasem układającym linię na planie, układanie kompasów na wykresie działek tak, aby krawędź jednej odnogi kompasu znajdowała się na linii poziomej, a druga krawędź była na linii prostej, podczas gdy linia prosta łącząca nogi kompasy, muszą być prostopadłe do prostej linii agentów. Niech rozwiązanie kompasu zajmuje pozycję mn; w tym przypadku nachylenie wynosi υ = 3 ° 40 '(ryc. 31 a).

  Aby zbudować wykres zastawów na zboczach, wartość d jest określona wzorem: d = h / i. Jeżeli w tym wzorze sukcesywnie zastępuje się wartościami nachyleń i równych 0,001; 0,002; 0,003, a następnie na znanej wysokości przekroju h = 1 dla tego planu, możliwe jest uzyskanie odpowiednich nachyleń skarp (tabela 5).

  Harmonogram zobowiązań przy nachyleniu (ryc. 31 b) jest skonstruowany podobnie do harmonogramu zastawów kątami nachylenia, ale tylko w tym przypadku nachylenia są układane w dowolnej skali na linii poziomej, a płaszczyzny odpowiadające tym nachyleniom są układane w skali pionowej. Użyj harmonogramu zobowiązań na stokach, a także harmonogramu zastawów na kątach nachylenia. Na przykład dla linii cd nachylenie wynosi i = 0,0025.

  Na przykład: w skali 1: 5000 z wysokością przekroju wypukłości h = 2m od punktu A, narysuj linię ze spadkiem i = 8,0. Rozwiązanie tego problemu ogranicza się do definicji układu poziomego na planie dpl.

  Pozycja pozioma dm określony przez wzór dm = h / i, dm = 2 / 0,008 = 250 m.

  Pozioma odległość w skali 1: 5000 to dpl = 250 m: 5000 = 5 cm.

  Przy użyciu kompasu o średnicy 5 cm, należy szeryfować na sąsiednich poziomach w danym kierunku (rys. 32). Prosta łącząca punkty A i B będzie linią o danym nachyleniu.

  Ryc. 32. Budowanie linii o danym nachyleniu

  Na przykład: na planie w skali 1: 10000 z wysokością sekcji reliefowej h = 1m.

  Niech to będzie konieczne od m. A do m. C, aby narysować linię z gradientem 7 (ryc. 33). Aby to zrobić, kompas jest brany w kompasie ze skali nachyleń o zboczu 7 (14,3 mm). Ustalone zgodnie z tabelą. Następnie od punktu początkowego, a przekrojowe rozwiązanie kompasu równe 14,3 mm jest kolejno wykonywane na sąsiednich poziomach i przechodzi do punktu B. Pomiędzy punktami rysowane są linie proste i uzyskiwana jest dana linia nachylenia.

  Ryc. 33. Sekwencja linii budynków

  Nachylenie dachu w stopniach i procentach

  W artykułach dotyczących konstrukcji dachów czasami istnieją dwie koncepcje, które charakteryzują nachylenie dachu. Do tej pory niektórzy programiści nie rozumieją ich wartości, różnic i potrzeby użycia. Przez setki lat budowniczowie mierzyli zbocza stoków w stopniach, a ich konstrukcja nadal się utrzymuje. Jaki był powód wprowadzenia innej metody pomiaru nachylenia, jakie są rzeczywiste korzyści z tego? Postaramy się udzielić odpowiedzi na to i inne pytania w tym artykule.

  Nachylenie dachu w stopniach i procentach

  Dlaczego musisz znać nachylenie dachu

  Bez dokładnego zrozumienia tego problemu niemożliwe jest radzenie sobie ze stokami w stopniach i procentach. Co wpływa na nachylenie stoków?

  Rodzaj pokrycia dachowego

  Siła wiatru i śniegu

  Jak widać z tabeli, kąt nachylenia połaci dachowych jest jednym z najważniejszych parametrów technicznych systemu dachowego w domu. Zwracają na to uwagę od samego początku projektu budowlanego.

  Dlaczego musisz znać kąt nachylenia

  Dokumentacja projektowa budynków uwzględnia ogromną liczbę indywidualnych czynników, a specjaliści starają się uwzględnić maksymalną liczbę wymagań klientów. Ale tylko pod jednym warunkiem - ich życzenia nie wpływają negatywnie na wytrzymałość i niezawodność konstrukcji oraz spełniają obowiązujące wymogi prawne norm państwowych.

  Jednym z najważniejszych elementów każdego budynku lub konstrukcji jest pokrycie dachu, podczas projektowania, bezpieczeństwo, niezawodność i trwałość, a nie design, są na pierwszym miejscu. W nowoczesnych budynkach dach chroni nie tylko przed opadami, ale także zapobiega utracie ciepła.

  Gantry Angle Calculator

  W jakich wartościach mierzony jest kąt nachylenia

  Na pierwszy rzut oka bardzo dziwne pytanie. Przez setki lat wszyscy naukowcy na świecie mierzą kąt nachylenia w stopniach lub ppm. A budowniczowie niedawno wymyślili inną miarę pomiaru kąta nachylenia połaci dachowych - procenty. Nie wiemy, dlaczego tak się dzieje, ponieważ nie wiadomo też, co sprawia, że ​​zainteresowanie jest łatwiejsze, jakie obliczenia łatwiej z nimi zrobić, jak mogą wizualnie zastąpić stopnie naukowe. Na przykład, jeśli klient wie, że kąt nachylenia stoków wynosi 45 °, wówczas reprezentuje kąt, z jakim ma dach. A jeśli powiedziano mu, że kąt nachylenia wynosi 50%, jaki dach powinien sobie wyobrazić?

  Dlaczego potrzebny jest kąt nachylenia dachu

  W zależności od rodzaju dachu i strefy klimatycznej lokalizacji budynku projektanci wybierają optymalny kąt nachylenia. W przyszłości ta wartość jest używana podczas różnych obliczeń systemu kratownic. Na co wpływa pochylenie?

  1. Wymiary liniowe nóg kratownicy. Biorąc pod uwagę kąt nachylenia, zmienia się wielkość sił pionowych i poziomych. Bez kąta sopromat nawet nauka nie pomoże obliczyć rzeczywiste wartości obciążenia, a na podstawie danych określonych przez szerokości i grubości drewna wykorzystywane do krokwi.
  2. Krok krokowy. Jeśli planujesz używać strychu mieszkalnego, krokwie krok normy w ciągu 60 cm. Jest to spowodowane faktem, że w pokoju na poddaszu dachu, ocieplony i ma grzejniki szerokości. Nie ma znaczenia, czy jest to tłoczona lub walcowana wełna mineralna, styropian, pianka polistyrenowa lub inne izolatory polimerowe. W przypadku dachów zimnych odległość do miodu od krokwi nie jest regulowana i zależy tylko od wielkości desek i kąta nachylenia stoków.

  Krok między krokwiami

  Wybór przekroju i długości stopy kratownicy

  Kalkulator długości dachu pojedynczej szopy

  Przykłady zastosowania kąta nachylenia dachu w stopniach

  Na przykład, weź dom o wymiarach 8 × 10 m, dach zostanie zrzucony. Długość stoków wynosi 10 m, kąt nachylenia wynosi 20 °. Oblicz wszystkie pozostałe wymiary systemu kratownicowego. Do obliczeń narysuj trójkąt prostokątny z wierzchołkami A, B, C i, odpowiednio, bokami a, b i c.

  • a jest wysokością systemu kratownic (pokój na poddaszu);
  • b - połowa szerokości domu, znana wartość, w naszym przypadku 4 m;
  • c - długość krokwi bez zwisu okapu.

  Kąt A jest kątem nachylenia stoków, znaną wartością, w naszym przypadku 20 °.

  Musimy znać długość stopy kratownicy bez rozmiaru zwisu okapu (c) i wysokości systemu kratownicowego (a). Wszystko to można zrobić, znając kąt nachylenia. Należy pamiętać, że nie procent nachylenia, ale kąt nachylenia stoków.

  Długość stopy kratownicy określona jest wzorem (patrz rysunek poniżej).

  Mamy b = 4 mi kąt nachylenia A = 20 °. Teraz za pomocą prostego kalkulatora definiujemy = 0,939. Zastępując znane wartości we wzorze c = 4: 0,939 = 4,25 m. Jest to długość krokwi.

  Teraz musisz znać wysokość systemu kratownic. Definiujemy go za pomocą formuł (patrz rysunek poniżej).

  Nie ma problemów z dwoma pierwszymi wzorami, znamy wszystkie dane. Aby użyć trzeciej formuły, musisz znać kąt B. Jest to bardzo łatwe. Suma wszystkich wewnętrznych narożników trójkąta wynosi zawsze 180 °. Znamy kąt prosty 90 ° i kąt nachylenia zboczy 20 °. Suma tych dwóch kątów wynosi 90 + 20 = 110 °. Dlatego kąt B wynosi 180-110 = 70 °.

  Określ wysokość systemu kratownicy dla wszystkich trzech formuł:

  • a = c × sin A = 4,25 × 0,34 = 1,44 m.
  • a = b × tg A = 4 × 0,36 = 1,44 m.
  • a = c × cos B = 4,25 × 0,34 = 1,44 m.

  Jak widać, we wszystkich przypadkach wyniki były takie same. W naszym przypadku wysokość systemu kratownicowego wynosi 1,14 m. W ten sposób, dzięki kątowi nachylenia i elementarnym funkcjom trygonometrycznym, poznaliśmy wszystkie interesujące nas wymiary. Następnie możesz obliczyć liczbę materiałów budowlanych itp.

  Jest ważny. Trzeba pamiętać jeszcze jeden bardzo istotny czynnik. Wszystkie narzędzia konstrukcyjne i urządzenia pokazują kąty nachylenia tylko w stopniach, nie ma skali z wartościami procentowymi.

  Jeśli okaże się trudnym do obliczenia, istnieją specjalne tabele lub kalkulatory online. Zastąp swoje dane źródłowe i natychmiast rozpoznaj brakujące wymiary. Wszystko jest proste i niezawodne. Teraz konieczne jest bardziej szczegółowe określenie nachylenia dachu w procentach.

  Jakie jest odchylenie procentowe

  Warto mówić o kącie nachylenia łyżwy w procentach. Pojęcie "kąta nachylenia w procentach" jest technicznie niepiśmienne i jest używane tylko przez tych, którzy sami niczego nie budują.

  Jest ważny. Wszystkie rastry z krokwiami podane są w stopniach, podczas montażu systemu krokwiowego nikt nie używa procenta. Zwłaszcza, że ​​nie ma narzędzi pomiarowych, które mierzą kąty w procentach. Istnieją specjalne tabele do konwersji odsetek na kąty, ale o tym później.

  Rozważ te definicje w praktyce. Załóżmy, że nachylenie stoków wynosi 30%. Co to znaczy? Oznacza to, że grzbiet dachu stanowi 30% połowy szerokości budynku. Do obliczeń użyjemy tego samego trójkąta.

  Procent nachylenia jest obliczany za pomocą wzoru (patrz rysunek poniżej).

  • a jest wysokością grzbietu;
  • b - połowa szerokości budynku.

  Co to jest 30% i jak trudno jest sobie wyobrazić dach o takim stosunku procentowym. Aby przekonwertować tę wartość na stopnie, należy użyć specjalnej tabeli. Z jego pomocą dowiadujemy się, że 30% oznacza, że ​​kąt nachylenia spadku dachu wynosi około 16,5 °. Faktem jest, że dla 16 ° procent wynosi 28,7%, a dla 17 ° ten parametr wynosi 30,5%. Jeśli kapitan wie, że nachylenie zbocza wynosi około 16,5 °, to może łatwo wyobrazić wygląd i geometrię dachu, obliczyć wymiary liniowe nóg krokwi, pionowe wsporniki dachu, wymiary płyty mocy. W jaki sposób wykonywane są takie obliczenia, jeśli występuje procent odchylenia?

  Przykłady użycia kąta nachylenia w procentach

  Obliczenie parametrów systemu kratownicy za pomocą stosunku procentowego wysokości grzbietu i połowy szerokości budynku odbywa się za pomocą kalkulatora.

  Posiadając wstępną formułę, dalsze obliczenia są wykonywane przy użyciu elementarnych równań arytmetycznych. Najpierw musisz przekonwertować małą formułę.

  W tym przypadku X jest procentem nachylenia dachu, ponieważ uzgodniliśmy, na przykład, 30%. Ta wartość jest znana i ustawiana podczas obliczeń.

  W przypadku wstępnych obliczeń konieczne jest nieznaczne przekształcenie wzoru na tę postać (patrz rysunek poniżej).

  Teraz definiujemy oddzielnie wartości a i b.

  • a jest wysokością systemu kratownic,
  • b - połowa szerokości budynku, oraz
  • X to procent nachylenia zbocza.

  Odsetek ten jest nam znany, do dalszych obliczeń konieczne będzie zmierzenie wysokości systemu kratownicowego lub połowy szerokości budynku. Z uwagi na to, że znacznie łatwiej jest znaleźć drugą wartość, będziemy ją mierzyć.

  Na przykład. Szerokość budynku wynosi odpowiednio 8 metrów, połowa to 4 metry (b = 4 m).

  Rozpoznajemy wysokość układu kratownicowego (patrz rysunek poniżej).

  Sprawdź wysokość systemu kratownicowego

  Wysokość systemu kratownicowego 1,2 metra, kąt nachylenia, którego nauczyliśmy się przy stole, wynosi około 16,5 °.

  Następnie należy obliczyć długość nogi kratownicy bez wystającego okapu. Można iść na dwa sposoby.

  Pierwszy. Wykorzystując twierdzenie Pitagorasa, gdzie c jest długością krokwi.

  Odpowiednio, wartość c można przedstawić wzorem na poniższej ilustracji.

  Hypotenuse Length Formula

  Przykład obliczeń (patrz rysunek poniżej).

  Drugi. Korzystanie z funkcji trygonometrycznych. Jak wskazaliśmy powyżej, obliczenia długości krokwi można wykonać zgodnie z poniższym wzorem.

  Obliczenie długości krokwi

  Wszystkie dane mamy, kąt nachylenia wynosi 16,5 °, połowa szerokości budynku to 4 m.

  Przykład obliczeń

  Pomiędzy krokwiami występują niewielkie różnice. Wynika to z faktu, że kąt nachylenia został wybrany w przybliżeniu.

  Jakie są najlepsze definicje do rozwiązania?

  Pytanie można uznać za retoryczne. Ze szkoły każdy wie, że kąt powinien być mierzony w stopniach i łatwo przedstawiać jego rzeczywistą wartość. Kąt nachylenia dachu - kąt utworzony między linią poziomą a nachyleniem, na rysunkach ma różne oznaczenia literowe, nie ma znaczenia. Nachylenie stoków nie może przekraczać 90 °, najczęściej znajduje się w granicach 10 ° -40 °. Dolne rzędy krokwi z połamanego dachu poddasza mogą być dość strome, dzięki takiej konstrukcji zwiększa się efektywna powierzchnia pomieszczeń na poddaszu.

  Zepsuty system krokwi dachowych

  Jeśli wszystko jest jasne i znane z tymi pojęciami, dlaczego używane są frakcje? Szczerze mówiąc, nikt nie może dać zrozumiałej i całkowicie jednoznacznej odpowiedzi. Ponadto, w każdym przypadku, aby przekształcić odsetki na stopnie, konieczne jest korzystanie z tabel, bez stopni w trakcie budowy systemu kratownicy nie wystarczy.

  Czasem próbują pokazać pochylenie z ułamkiem, w górnej części ułamek wskazuje wysokość systemu kratownicy, w dolnej części długość rzutu krokwi na poziomej powierzchni. Po prostu ta projekcja nazywana jest połową szerokości domu. W niektórych artykułach można znaleźć nachylenie oznaczenia 1: 4 lub 2,5: 6. Jeśli te wartości są podzielone i pomnożone przez 100, otrzymamy definicję w procentach.

  Tabele są zestawiane na podstawie tego, ile stopni ma jeden procent stosunku wysokości dachu do połowy jego szerokości. Jeden stopień to około 1,8 - 1,9%. Teraz możesz podzielić wartości procentowe według tej wartości i uzyskać kąt nachylenia w stopniach. Na przykład procent nachylenia dachu wynosi 30%. Aby przeliczyć na stopnie, wartość tę należy podzielić przez 1,9.

  Stopień i procent

  Ale niedokładne wartości, zależność jest znacznie bardziej skomplikowana i nie wprost, użyj tłumaczenie dla jasności może korzystać tylko z tej metody prowadzące do kąta nachylenia stoku w stopniach dla dalszych obliczeń jest zabronione, zbyt dużo błędów. Dla jasności projektanci opracowali specjalny schemat zależności jednostek miary kąta nachylenia dachu.

  Dokładne dane można uzyskać ze specjalnej tabeli, jeśli jej nie ma, a następnie użyć kalkulatora online do przeliczenia wartości w celu określenia nachylenia połaci dachowych.

  Jak zmienia się kąt poddasza

  Im większa powierzchnia mieszkalna poddasza - im wygodniej jest w nim mieszkać, tym bardziej prestiżowy jest budynek. Deweloperzy są wstępnie zorientowani w zależności od cech wydajności formy dachu, wiedza pomoże wybrać najlepszy system kratownic. Może być wygodna i tania, odpowiednia do stosowania z różnymi materiałami pokryciowymi.

  Zależność powierzchni użytkowej poddasza od kąta dachu

  Schemat wyraźnie pokazuje, w jaki sposób zmienia się obszar pomieszczenia ze zmianą kąta nachylenia stoków. Podczas określania wielkości strychu należy pamiętać, że niedopuszczenie wysokości pomieszczenia poniżej dwóch metrów, takie pomieszczenia mają przygnębiający wpływ na najemców.

  Ale pojawiają się negatywne czynniki, gdy wzrasta kąt nachylenia.

  1. Wzrośnie liczba materiałów budowlanych. Im większy kąt nachylenia - tym większa długość nóg krokwi. Rozważ przykład. Nachylenie stoków wynosi 45 °, szerokość domu to 8 m.

  Przy takich danych długość jednej krokwi

  Długość dwóch krokwi, odpowiednio, 5,66 + 5,66 = 11,32 m Dzieje się tak pomimo tego, że szerokość struktury tylko 8 M w praktyce oznacza to, że dla takiej dachu musiałby kupować na 8.. 11,32 x 100 = 70 % więcej drewna i pokrycia dachowego niż płaski dach.

 • Szacowany koszt pokrycia dachowego rośnie. Nie tylko ze względu na wzrost ilości potrzebnych materiałów, ale również ze względu na wzrost złożoności prac dekarskich. Takie zadania mogą wykonywać tylko wysoko wykwalifikowani specjaliści, a ich usługi są bardzo drogie.
 • Zwiększ obciążenia wiatrem na dachu. Wysiłki obalają, dodatkowe specjalne środki konstrukcyjne są wymagane, aby zwiększyć niezawodność mocowania mauerlat do ścian fasady i nóg krokwi do mauerlati.
 • Instrukcje krok po kroku dotyczące określania wielkości systemu kratownicowego

  Konieczne jest poznanie wymiarów elementów układu kratownicowego, jeżeli znana jest szerokość budynku i kąt nachylenia ramp. Dachowy zwykły duet. Szerokość domu B = 8 m, kąt nachylenia 35 °.

  Krok 1. Oblicz wysokość pionowych wsporników systemu pokryć dachowych. Są one instalowane pod dźwigarem i przyjmują obciążenie pionowe. Aby poznać wysokość dachu, należy skorzystać z poniższego wzoru.

  Wzór do obliczania wysokości dachu

  Krok 2. Oblicz stopkę kratownicy bez nawisu.

  Długość nogawki krokwi bez nawisu

  Krok 3. Sprawdź poprawność obliczeń. W tym celu zaleca się użycie twierdzenia Pitagorasa.

  Oznaczenie nachylenia na rysunkach

  Prosto nachylone elementy umieszczone pod kątem względem linii bazowej tworzą nachylenie, w celu wskazania, który znak ">" znajduje się przed numerami wymiarów, a jego ostry kąt powinien być skierowany w stronę nachylenia. Oznaczenia są stosowane blisko linii pochyłej lub na półce linii wywoławczej.

  Numery odchyleń wymiarów są wyrażone liczbowo lub procentowo.

  Przykład zastosowania wartości nachylenia

  Nachylenie i odcinka BC względem odcinka BA jest określane przez stosunek nóg trójkąta prostokątnego ABC.

  Aby zbudować liniowy statek powietrzny o określonej wartości nachylenia do poziomej linii prostej, na przykład 1: 4, konieczne jest od punktu A w lewo, aby odłożyć odcinek AB równy cztery jednostkom długości, aw górę - odcinkowi AC równemu jednej jednostce długości. Punkty C i B są połączone linią prostą, która podaje kierunek pożądanego nachylenia.