Ścieżka ścieków w prywatnym domu - co powinno być

Kąt nachylenia ścieków jest brany pod uwagę przy ustalaniu miejsca wykonania otworu w ścianie budynku lub jego fundamentu. Jeśli zostanie obliczona niepoprawnie, mogą wystąpić niedogodności podczas instalacji, co pociągnie za sobą dodatkowe koszty gotówki.
Instalacja kanalizacji zgodnie z SNiP odbywa się na podstawie specjalnych tablic, w których podano wartości uśrednione wykorzystywane w instalacji centralnego spustu ze wszystkich urządzeń sanitarnych.

Określenie nachylenia kanału

 • mieszane;
 • oddzielnie.

Usuwanie ścieków i ścieków z domów prywatnych odbywa się w następujący sposób:
 • pod ciśnieniem;
 • grawitacją.

Wersja ciśnieniowa w domu własności kraju jest używana niezwykle rzadko, ponieważ jest kosztowna, trudno ją wyposażyć, a takie urządzenie jest niewiarygodne w stosunku do drenażu grawitacyjnego. Podejmując decyzję o wyposażeniu rurociągu ciśnieniowego, nie ma potrzeby obliczania, jaki powinien być spadek ścieków w prywatnym domu, ponieważ woda porusza się wzdłuż linii pod ciśnieniem (więcej informacji: "Jaki powinien być nachylenie rury kanalizacyjnej zgodnie z normami").

Dokonując obliczeń, należy pamiętać, że nachylenie wewnętrznego systemu kanalizacyjnego będzie się różnić od tego wskaźnika dla systemu zewnętrznego i burzowego. Faktem jest, że w każdym z nich znajduje się płyn o innym składzie. Jednocześnie zewnętrzne ocieplenie musi zostać ogrzane.
W SNiP 2.04.03-85 wskazano, że na wielkość nachylenia ścieków wpływa prędkość ruchu płynu odpadowego, materiału użytego do wykonania rur i stopnia napełnienia.

 • dla rurociągu przechodzącego przez dom powinien wynosić 0,5-1 cm na każdy metr bieżący;
 • podczas układania zewnętrznej autostrady - 1-2 centymetrów.

Są to wartości przybliżone, a dokładniejsze parametry można znaleźć podczas szczegółowych obliczeń.

Wskaźniki kąta ścieków w prywatnym domu

Opcje do obliczania kąta nachylenia

 • nieokreślony;
 • obliczone.

Metoda nie-obliczeniowa umożliwia określenie różnicy wysokości w określonym odcinku rurociągu, w zależności od jego średnicy. Średnia wartość tego parametru wynosi około 3% i może się różnić w zależności od warunków pracy.

Metoda projektowania jest przeznaczona dla systemów kanalizacyjnych o stałym ciśnieniu ścieków.

 • używając wzoru Colbrooke-White;
 • przez określenie zgodności prędkości ruchu odcieku przez rury ze współczynnikiem normatywnym

W przypadku domów prywatnych stosowanie formuł jest trudne, ponieważ niemożliwe jest poznanie stopnia wypełnienia rurociągu i prędkości cieczy wzdłuż niego bez obecności specjalnego sprzętu, który profesjonaliści wykorzystują w swojej pracy przy obliczaniu kąta nachylenia. W związku z tym nachylenie rur w poszczególnych domach oblicza się zgodnie z metodą nie-obliczeniową.

Oznaczanie spadku ścieków bez formuł

Rurociągowanie

Do pracy będzie wymagać:

Nachylenie rur ze ścieków wewnętrznych i zewnętrznych

Odprowadzanie ścieków do miejskiej kanalizacji lub do autonomicznego szamba odbywa się za pomocą rur grawitacyjnych. Dlatego ważne jest obserwowanie nachylenia rur kanalizacyjnych o 1 metr zgodnie z wymaganiami SNiP. Na normalną pracę systemu kanalizacyjnego wpływa szereg czynników, od średnicy i materiału do lokalizacji: okablowanie wewnętrzne lub zewnętrzne.

Informacje ogólne

Głównym zadaniem w aranżacji systemu kanalizacyjnego jest takie skonfigurowanie rurociągu, aby dreny, w tym frakcje płynne i stałe, przechodziły bez zatrzymywania się i nie powodowały zatłoczenia i korków. Konieczne jest obserwowanie nachylenia rur, pod którymi pod działaniem siły grawitacji ścieki natychmiast wpłyną do kolektora i dalej do oczyszczalni ścieków.

Wymagania dotyczące organizacji kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej, wymagane nachylenia i inne parametry są ściśle określone w SNiP SNiP 2.04.01-85 "NORMY BUDOWY I ZASADY WEWNĘTRZNEJ WODY I PRZEPŁYWU BUDYNKÓW" oraz SNiP 2.04.03-85 "DRENAŻ". SIECI ZEWNĘTRZNE I OBIEKTY.

Za ustalonymi standardami nie jest ścisłe obliczenie, ale wynik testów i obserwacji. Charakter drenów i ich konsystencja nie są stałe, a system kanalizacyjny powinien działać bezawaryjnie. Konieczne jest wyeliminowanie lub zminimalizowanie sedymentacji stałych wtrąceń i szlamu na ścianach kanału, upewnienie się, że kanalizacja przebiega w sposób cichy, zapobiegając cofaniu się i nieprzyjemnym zapachom z powrotem do pomieszczenia.

Ustalono, że przy natężeniu przepływu 0,7 m / s, woda płynie równomiernie, a stałe wtrącenia podążają za przepływem cieczy łatwiej, a nie zatrzymują się w jednym miejscu. Jest to przewidziane, że średnica jest wybrana tak, że przy normalnej ilości odpadów dla tego połączenia są one wypełnione o około 50-60%, ale nie mniej niż jedną trzecią.

Podstawowa empiryczna formuła oparta na obserwacjach to:

gdzie V jest natężeniem przepływu odcieku, H jest wysokością poziomu odcieku w rurze, d jest średnicą rury, K jest współczynnikiem nachylenia, którego wartością jest wartość odniesienia ustawiona w zależności od materiału rury.

K = 0,5 dla plastiku i szkła.

K = 0,6 dla innych materiałów (stal, żeliwo, cement azbestowy).

Współczynnik zależy od chropowatości powierzchni wewnętrznej i oporu wytworzonego przez przepływ płynu.

Jeśli nachylenie jest zbyt duże, woda szybko spłynie, a stałe wtrącenia osiądą na powierzchni rury, tworząc blokadę. Przy dużym nachyleniu przepływ wody będzie turbulentny z turbulencją, hałasem i zwiększonym wylotem powietrza w górnej części rury, co doprowadzi do pęknięcia zaworów odcinających, przerwania syfonów lub co najmniej pułapki wodnej i gazu z systemu kanalizacyjnego do pomieszczenia. Na zakrętach powstanie wzrost.

Jeśli nachylenie jest zbyt małe lub nieobecne, wówczas ciężkie frakcje będą miały czas na osiadanie na powierzchni i ostatecznie będą powodować blokadę. Ponieważ woda nie może szybko pokonać całej trasy do punktu zrzutu, kiedy następna partia dotrze, nastąpi przepełnienie.

Okazuje się, że dwa warunki dla rur zapewniają normalne funkcjonowanie kanału:

 • Średnica jest wybierana na podstawie średniej objętości ścieków.
 • Nachylenie jest określone tak, aby zapewnić optymalną prędkość przepływu 0,7 m / s.

Tolerancje różnią się dla sieci zewnętrznych i wewnętrznych, ponieważ priorytety są różne. W pierwszym przypadku, mówiąc w prosty sposób, system ściekowy nie powinien być słyszalny, a także bez wyglądu nieprzyjemnych zapachów. W przypadku priorytetu zewnętrznego nieprzerwane działanie nie wymaga stałego monitorowania i czyszczenia.

Nachylenie w zależności od średnicy

Ważna jest szybkość przepływu ścieków i pełność rury, tak aby mogły swobodnie przepływać do kolektora lub szamba. Jednak oba te punkty zależą od wielkości samej rury i objętości odcieku, a średnica jest wybierana na podstawie jedynie średniej dziennej objętości odcieku i wypełnienia rury o 50-60%, ale nie mniej niż 1/3 przy prędkości 0,7 m / s.

Wszelkie obliczenia są zredukowane do wyboru jednego ze standardowych rozmiarów: 50, 80, 100, 150, 200 mm. W praktyce pozostaje tylko wyjaśnienie nachylenia dla każdego rozmiaru i granic dopuszczalnego błędu.

Nachylenie definiuje się w SNiP jako współczynnik ułamkowy. Wartość jest określona przez stosunek długości do wymaganej odległości między górnym i dolnym punktem na krawędziach. Współczynnik jest liczbowo równy różnicy wysokości między krawędziami rury o długości jednego metra wyrażonej w metrach.

Jakie powinno być nachylenie rury kanalizacyjnej na 1 metr w prywatnym domu?

Jest całkiem oczywiste, że normalne życie w nowoczesnym domu lub mieszkaniu jest niemożliwe bez niezawodnego systemu kanalizacji. Jest to system rur do usuwania ścieków. Niesprawności w działaniu tych ostatnich nie prowadzą do najlepszych konsekwencji, dlatego przy układaniu kanalizacji w prywatnym domu należy przestrzegać wymagań przepisów budowlanych i przepisów.

W nowoczesnym domu ścieki muszą być prawidłowe.

Ścieki poruszają się pod wpływem grawitacji pod wpływem sił grawitacyjnych, dlatego ważne jest obliczenie prawidłowego nachylenia kanału 1 metra. Jeśli jest zbyt duży lub zbyt mały, wystąpią nieprawidłowości w systemie, aż do wystąpienia nieprzyjemnych sytuacji awaryjnych. Jaki rodzaj nachylenia rur instalacyjnych systemu kanalizacyjnego zależy od wielu okoliczności.

Konsekwencje zbyt małego lub zbyt dużego nachylenia

Zbyt duże nachylenie rury kanalizacyjnej powoduje nadmiernie duże natężenie przepływu ścieków. W takim przypadku duże kawałki odpadów zostaną wyrzucone na wewnętrzne ściany systemu rurociągów, przylegną do nich i nie będą mogły się ruszyć. Ważne jest zapewnienie optymalnego nachylenia rur kanalizacyjnych na 1 metr w prywatnym domu.

Optymalny kąt nachylenia w zależności od średnicy rury

Podczas projektowania systemu drenażowego, w zależności od średnicy rury, wybiera się optymalny kąt jego nachylenia. Aby system działał prawidłowo, rury o mniejszej średnicy muszą mieć większe nachylenie. Mierzona jest w centymetrach na metr długości rury. SNiP określa następujące parametry dla rur zgodnie z ich średnicą:

 • 50 mm - nachylenie 3 cm na 1 metr długości;
 • 110 mm - 2 cm;
 • 160 mm - 0,8 cm;
 • 200 mm - 0,7 cm.
Ilustracja wymaganego nachylenia dla rur o różnych średnicach

Te optymalne wartości są obliczane dla nawet długich odcinków zewnętrznej i wewnętrznej sieci rurociągów. Przy podłączaniu do połączeń kołnierzowych, syfonów i łączników występują szczególne cechy.

Cechy określają nachylenie w łazience, kuchni i toalecie

Cechy określają nachylenie w łazience, kuchni i WC są zdeterminowane przez fakt, że są odpowiednie instalacje hydrauliczne. Pod zlewozmywakiem zainstalowane są rury o maksymalnej średnicy pięćdziesięciu milimetrów, optymalny kąt dla nich wynosi 3,5 cm W toalecie zastosowano rury o średnicy stu milimetrów, optymalne nachylenie dla nich wynosi 2 cm Wartości tego parametru dla domowych urządzeń hydraulicznych podsumowano w poniższej tabeli.

Zasady określania kąta nachylenia dla zewnętrznych ścieków

Do układania sieci zewnętrznej za pomocą rur o znacznie większej średnicy niż w domu. W rezultacie kąty instalacji są różne. Na przykład dla rury o średnicy stu pięćdziesięciu milimetrów nachylenie wynosi 0,8 cm na metr długości, jeśli średnica wynosi dwieście milimetrów, wartość tego parametru zmniejsza się o jeden milimetr i wynosi 0,7 cm.

Maksymalny spadek poziomu dla zewnętrznej sieci rurociągów nie powinien przekraczać piętnastu centymetrów na metr długości. Zasada ta nie dotyczy krótkich odcinków rurociągu o długości mniejszej niż półtora metra.

Obliczanie wymaganego nachylenia rury kanalizacyjnej na własną rękę

Aby samodzielnie obliczyć nachylenie rury, należy znać jej długość i średnicę. W SNiP opublikowano specjalne tabele z wartościami tego parametru. W ogólnym przypadku możliwe jest określenie kąta nachylenia rury przy użyciu własnych zasobów:

 • obliczenia należy dokonać, biorąc pod uwagę średnicę pionowej rury;
 • w przypadku rur o przekroju do stu dziesięciu milimetrów wymagane jest nachylenie dwudziestu milimetrów;
 • do stu sześćdziesięciu milimetrów średnicy wymaga ośmiomilimetrowego nachylenia rury;
 • wąskie rury o średnicy do pięćdziesięciu milimetrów są zainstalowane ze spadkiem wynoszącym trzy centymetry.
Spadek ścieków łatwy do kontrolowania poziomu

Pewne trudności percepcji są spowodowane przez jednostkę miary tego parametru, wyrażoną w setnych części liczby. Jednak naprawdę nie ma nic trudnego, na przykład, wartość nachylenia 0,05 oznacza, że ​​różnica wysokości między początkiem i końcem długości rury wynosi pięć centymetrów.

Wartość przepełnienia kanalizacji

Jedną z najważniejszych cech operacyjnych systemu odpadów jest ich pełność z wodą w kale. Wartość tego parametru określa się, dzieląc wysokość poziomu ścieków przez wartość odcinka rury.

Obliczanie średnicy rury kanalizacyjnej

Projektując system kanalizacyjny w celu jego bezproblemowego działania, należy wybrać taki ważny parametr operacyjny, jak średnica sieci rurociągów. Określa się to przez połączenie następujących warunków:

 • przekrój dysz armatury sanitarnej nie powinien być większy niż średnica głównej rury kanalizacyjnej;
 • wzrost średnicy prowadzi do przyspieszania przepuszczalności ścieków w postaci wykładniczej;
 • stopień napełnienia nie powinien być wyższy niż sześćdziesiąt procent;
 • kody budowlane zawierają dane niezbędne do obliczenia średnicy rury kanalizacyjnej.
Drenaż łazienki na drugim piętrze do pionu wykonany jest z rury o średnicy 110 mm

Kody budowlane określają średnicę rur na głównych odcinkach sieci stu dziesięciu milimetrów. Podłączanie domowych urządzeń hydraulicznych odbywa się do rur, których średnica nie przekracza pięćdziesięciu milimetrów. Wyjątkiem jest toaleta, której obciążenie operacyjne wzrasta. Średnica całkowitego pionu wynosi sto milimetrów. Przekrój rur kanalizacyjnych dużych dróg miejskich może sięgać tysiąca dwustu milimetrów.

Układanie ścieków zewnętrznych biorąc pod uwagę poziom zamarzania gleby

Instalacja zewnętrznego systemu kanalizacyjnego powinna być przeprowadzona z obowiązkowym uwzględnieniem głębokości zamarzania gleby w miejscu pracy. Poziom ten zmienia się w zależności od warunków klimatycznych i zmienia się w różnych obszarach. SNiP 23-01-99 zawierają dokładne wartości tego parametru dla różnych regionów.

Mapa normatywnych głębokości zamarzania

Na przykład, jeśli głębokość zamarzania gleby wynosi półtora metra, system kanalizacji nie powinien być położony bliżej ziemi. W takim przypadku woda z kału zamarznie i przerwie sieć rurociągów, co doprowadzi do jej całkowitej awarii. Dla obszaru podmiejskiego głębokość zamrożenia gleby wynosi 1,4 metra, w centralnych regionach naszego kraju jest w przybliżeniu taka sama.

Zasady organizacji poduszki montażowej do układania rur

Właściwa instalacja kanalizacji zapewnia instalację poduszki montażowej. Jest to kopiec z piaskiem, na którym bezpośrednio układa się sieć rurociągów. Aby utrzymać pożądany kąt nachylenia układu i zaprojektowaną podkładkę montażową. Ten parametr można zmienić, przesypując piasek w jednym miejscu lub innym.

Poduszka powinna zapewniać równomierne nachylenie kanalizacji

Przed ułożeniem sieci rurociągów wszystkie elementy jej konstrukcji są sprawdzane pod kątem integralności, obecność pęknięć i widocznych wad jest nie do przyjęcia. W przeciwnym razie wycieki i sytuacje awaryjne są nieuniknione. Sprawdzone rury kanalizacyjne są układane na podkładce montażowej i wypoziomowane na poziomie budynku. Jeśli to konieczne, regulacja kąta nachylenia we właściwym miejscu wylewa piasek w taki sposób, aby rura leżąca na nasypie ściśle do niej pasowała i była nieruchoma.

Ogólne zalecenia dotyczące instalacji rur spustowych

Ogólne zalecenia pomogą uniknąć najczęstszych błędów podczas układania rur spustowych domowych i zewnętrznych systemów kanalizacyjnych. Należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 • Elementy konstrukcyjne sieci rurociągów ulegają kurczeniu w czasie. W rezultacie konieczne jest okresowe dostosowanie kąta rur.
 • Przy zmianie kierunku układania połączenia kołnierzowe powinny być wykonane pod kątem co najmniej sto dwadzieścia stopni. W przeciwnym razie konieczne będzie wyposażenie dodatkowego luku inspekcyjnego w celu kontrolowania sieci rurociągów iw razie potrzeby oczyszczenia.
 • Rozmieszczenie ukrytych ścieków wymaga szczególnie starannego sprawdzenia wszystkich elementów jego struktury pod względem integralności i braku wycieków. W takim przypadku okna widokowe powinny znajdować się w niewielkiej odległości od siebie.
 • Rury układa się w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Instalacja rozpoczyna się od rury spustowej z dalszym postępem do podłączonych urządzeń hydraulicznych.
Tak więc w praktyce nachylenie rury spustowej dla zlewu

Pożądany kąt nachylenia rur kanalizacyjnych podczas budowy sieci domowej nie jest trudny do zniesienia. Poprzednio na ścianie narysowano znak, wyznaczając linię wcześniej obliczonego nachylenia. Trwa na nim sieć rurociągów.

Prace nad układem zewnętrznym są nieco trudniejsze. W tym przypadku, aby zapewnić wymagane nachylenie, konieczne jest wykopanie rowu, którego głębokość stopniowo rośnie. Sterowanie odbywa się za pomocą poziomu konstrukcyjnego, sznur rozciągnięty pod kątem prostym znacznie ułatwi wykonywanie manipulacji produkcyjnych.

Sprawność układu zależy w dużej mierze od prawidłowego zachowania kąta nachylenia sieci rurociągów. Konieczne jest przestrzeganie zalecanych standardów. Odchodząc od określonych parametrów często występują sytuacje awaryjne i zapychanie się sieci rurociągów.

Wybraliśmy dla Ciebie specjalne wideo, które zawiera wiele przydatnych informacji na temat kanalizacji.

Jak określić nachylenie ścieków w prywatnym domu

System kanalizacyjny w prywatnym domu wymaga odpowiedniego projektu, w którym ustalane jest pochylenie rur, ponieważ zależy od niego jakość wypływu wody z domu. Obliczenia należy wykonać na długo przed zainstalowaniem systemu. W przeciwnym razie nie będzie można uniknąć błędów w obliczeniach całego urządzenia. Na przykład nachylenie kanalizacji w prywatnym domu określa miejsce otworów w ścianie, a jeśli zostanie obliczone niepoprawnie, mogą wystąpić pewne niedogodności podczas prac instalacyjnych, które spowodują niepotrzebne marnotrawstwo.

Kanalizacja z nachyleniem zgodnie z technologią SNiP jest używana w specjalistycznych tabelach, pokazują uśrednione wartości, które są używane do instalacji z centralnym odpływem wszystkich urządzeń sanitarnych.

Definicja nachylenia

Kanalizacja może mieć dwa typy:

Odprowadzanie mas odpadowych z prywatnych budownictwa mieszkaniowego można przeprowadzić na dwa sposoby:

System ciśnieniowy jest używany niezwykle rzadko, ponieważ jego urządzenie ma pewne trudności. Jest on drogi, trudny i nie jest tak niezawodny, jak w przypadku stosowania samozasysającego systemu kanalizacyjnego. W celu ułożenia rurociągu ciśnieniowego obliczenia nie przeprowadza się z powodu przepływu wody do układu pod ciśnieniem.

Przy obliczaniu nachylenia należy pamiętać, że będzie on różny dla kanałów wewnętrznych, zewnętrznych i burzowych. Wynika to z faktu, że w każdym z systemów znajduje się ujście cieczy o zupełnie innych składach, a zewnętrzny system kanalizacyjny dodatkowo potrzebuje ocieplenia. Według SNiP 2.04.03-85, tempo ścieków, wypełnienie rur i materiał stosowany do ich wykonania wpływa na nachylenie. Co do ogólnych zasad, są one następujące: nachylenie systemu ściekowego przebiegającego wewnątrz domu powinno wynosić 0,5-1 cm na jeden metr bieżący, a nachylenie rur używanych do instalacji systemu zewnętrznego powinno wynosić 1-2 cm. ogólne wartości, w celu uzyskania dokładniejszych danych, konieczne będzie przeprowadzenie bardziej szczegółowych obliczeń.

Wskaźniki

Rodzaje tego, jakie są zbocza ścieków zewnętrznych.

Wskaźniki kąta nachylenia rury używanej do układania systemu w prywatnym domu oznaczają stopień zmiany w znalezieniu powierzchni roboczej względem linii horyzontu. Kąt nachylenia jest wyznaczany przez różnicę wysokości najniższego punktu powierzchni rurociągu na jego początkowym i końcowym odcinku. Dla porównania, w standardowym układzie pomiarowym kąt obrotu jest wskazywany w stopniach. Jeśli weźmie się rurę do urządzenia ściekowego w prywatnym domu, którego średnica wynosi 50 mm, kąt nachylenia do jego pojedynczego liniowego miernika wyniesie 0,03 m. W przypadku rurociągu o długości trzech metrów liniowych różnica wysokości wyniesie 0,9 m. (0,03 x 3) lub 9 cm.

Aby wyeliminować błędy, które spowodują problemy w funkcjonowaniu systemu kanalizacyjnego, konieczne jest zastosowanie prawidłowej metody obliczeń.

Metody obliczania

Schemat urządzenia zbiornika oczyszczalni ścieków.


Istnieją dwie techniki, które ułatwiają określenie kąta nachylenia rury: obliczonej i nie obliczonej. Ta ostatnia pozwala poznać różnicę wysokości na danym odcinku rury, w zależności od tego, ile ma średnicy. Średnia zmiana tej wartości wynosi 3% i może się różnić w zależności od warunków pracy. Metoda projektowania jest przeznaczona dla układów o stałym ciśnieniu płynu w kanalizacji. W takim przypadku można zastosować jedną z dwóch metod obliczeniowych:

 • zgodność z prędkością płynu w normatywnym współczynniku rury;
 • używając wzoru Colbrooke-White.

Jednak w przypadku prywatnych budownictwa mieszkaniowego stosowanie takich formuł jest dość trudne, ponieważ obliczenie wskaźnika pełności rurociągu i płynności w nim jest prawie niemożliwe bez specjalnego wyposażenia używanego przez profesjonalistów do obliczania kąta nachylenia. Obliczanie spadku ścieków w prywatnym domu odbywa się za pomocą metody innej niż obliczeniowa.

Definicja bez formuł

Wzór do obliczania nachylenia ścieków według SNiP.

W celu przeprowadzenia zewnętrznej lub wewnętrznej kanalizacji, bez użycia w tym celu skomplikowanych wzorów do obliczania nachylenia, stosowane są wartości z ustalonym limitem. Jest to nachylenie minimalne i maksymalne.

Przy minimalnej liczbie, ułożeniu zewnętrznej rury, nachylenie kanalizacji powinno wynosić nie mniej niż 0,015 m na metr bieżący, zgodnie z tą zasadą, wewnętrzne okablowanie rur jest wykonane. Wyjątkiem są krótkie odcinki rurociągu - mniej niż 1 metr. W tym przypadku wystarczy nachylenie 0,01 na 1 m.

To ważne! Jeśli ten parametr zostanie zmniejszony, cząstki stałe pozostaną na wewnętrznych ściankach rury, co ostatecznie spowoduje jej zatkanie.

Maksymalny poziom nachylenia zależy od natężenia przepływu płynu wewnątrz rury. W przypadku produktów wykonanych z tworzywa sztucznego maksymalna prędkość nie przekracza 1,43 m / s. Jeśli zwiększysz ten parametr, rozpocznie się rozdział cieczy na frakcje, w wyniku czego cząstki stałe opadną. Maksymalne nachylenie nie powinno przekraczać 3%.

Układanie rur

Zasada działania kanalizacji z pompą odwadniającą.

Prawidłowy montaż domowych ścieków w prywatnym domu oznacza układanie rur pod nachyleniem 20-25 mm na metr. Zapewni to płynne przejście odpadów przez rurociąg, zapobiegając powstawaniu blokad i nie zaburzając funkcji samooczyszczania rur. Większe odchylenie jest możliwe tylko w krótkich odcinkach.

Do pracy będziesz potrzebował:

 • rury (polichlorek winylu lub polipropylen) o średnicy 50, 100 mm;
 • lutownica;
 • klej;
 • gumowe uszczelki w gniazdach;
 • zaciski.

Do montażu rur wewnątrz domu możesz użyć rur z polipropylenu lub polichlorku winylu. Ich średnica może być różna. Wybierając między tymi dwoma materiałami, trudno jest powiedzieć, który z nich jest lepszy. Dlatego zaleca się używanie tych rur, które są pod ręką. Ale musisz pamiętać, że do połączenia rur polipropylenowych będziesz potrzebował lutownicy. Polichlorek winylu łączy się za pomocą kleju lub gumowych uszczelek w gniazdach.

Wewnętrzny system kanalizacyjny, zbudowany w prywatnym domu, najczęściej wykonywany jest przy użyciu rur o średnicy 50 i 100 mm. Ta ostatnia jest przeznaczona do wytwarzania pionów w domach prywatnych, zbudowanych na dwóch lub trzech piętrach, do łączenia z nimi muszli klozetowej i jednoczenia wszystkich rur znajdujących się w kanalizacji, podczas usuwania jej poza budynkiem. Do podłączenia innych źródeł ścieków stosuje się rury o średnicy co najmniej 50 mm.

Połączone rury są mocowane do ścian za pomocą zacisków. Zabezpieczają również pion i rurę, która jest instalowana w miejscu usunięcia z budynku.

Ścieki zewnętrzne

Schemat spływu ścieków dla nieprzydzielonych obszarów.

Urządzenie kanalizacji zewnętrznej wykonuje się za pomocą następującej metody:

 • podstawą jest przyjęcie punktu wyjścia z domu;
 • montaż rur o średnicy 110 mm odbywa się przy nachyleniu 0,02 m. Jeżeli długość linii wynosi 20 m, kąt nachylenia rur wyniesie 0,4 m;
 • koniecznie wziąć pod uwagę teren. Zaleca się, aby studzienka ściekowa była zainstalowana w jednej z najniższych części obiektu;
 • Głębokość drugiego punktu rurociągu przy studni ściekowej jest dodawana do głębokości otworu, który służy jako wylot rury z budynku.

To ważne! Głębokość rur stosowanych do układania linii zewnętrznej musi być poniżej poziomu zamarzania gleby. Pomiar tego wskaźnika odbywa się w najwyższym punkcie autostrady.

Nachylenie rur stosowanych w kanalizacji zewnętrznej powinno ułatwić płynne odprowadzanie ścieków z kanalizacji, zabudowane w prywatnym domu, zapewniające stabilność pracy i samooczyszczanie.

Schemat urządzenia szambo z chemicznym oczyszczaniem ścieków.

Rura ściekowa jest usuwana z fundamentu domu, po czym jest podłączona do zewnętrznego rurociągu, przez który ścieki następnie trafiają do szamba lub szamba. Do rozmieszczenia takiego rurociągu stosuje się rury o większej średnicy niż z układem układu wewnętrznego. Mogą być wykonane z materiałów takich jak żeliwo, cement azbestowy, plastik. Te pierwsze są uznawane za najsilniejsze, ale jednocześnie są najtrudniejsze. Wybierając rury, należy wziąć pod uwagę ich wewnętrzną powierzchnię, która powinna być idealnie gładka, unikając w ten sposób występowania blokad.

Schemat urządzenia niezależnej kanalizacji w prywatnym domu.

Izolację zewnętrznego systemu kanalizacyjnego można przeprowadzić za pomocą różnych materiałów termoizolacyjnych owijających rury. Może to być wełna mineralna, pianka poliuretanowa, penoizol i pianka polietylenowa. Możesz także użyć przewodu grzejnego, który jest ułożony na rurze lub wewnątrz. Kabel jest układany w specjalnym kanale kablowym, który chroni go przed uszkodzeniami zewnętrznymi.

Ocieplenie rur kanalizacji zewnętrznej można przeprowadzić metodą łączoną. W tym celu główny rurociąg jest izolowany materiałami o właściwościach termoizolacyjnych, a odcinek rury wychodzący z domu jest wyposażony w kabel grzejny.

Prace instalacyjne są zakończone poprzez połączenie wszystkich elementów systemu i jego uruchomienia testowego. Jeśli podczas tego wycieku nie wykryto żadnych wycieków, system został zainstalowany prawidłowo, biorąc pod uwagę wszystkie zalecenia i normy.

Jak zrobić system kanalizacji w prywatnym domu bez pomocy specjalisty

Rozbudowujemy plan ofensywny: mierzymy odchylenie, ustawiamy pion

Pierwszym krokiem jest wzięcie poziomu i znalezienie najniższego punktu całego kanału. Ale musisz szukać, aż stanie się studnią odwadniającą. Oznacza to, że jeśli masz łazienkę na parterze lub gorzej - w garażu, musisz pogłębić otwór odpływowy w ziemi, aż nachylenie kanału będzie wynosić co najmniej 0,4% (czyli 4 centymetry na 1 metr ścieków). Jeśli nie ma odchylenia, rura natychmiast zostanie zatkana, w rzeczywistości nie zadziała nawet w tym przypadku.

Następnie znajdujemy najwyższy punkt instalacji wentylacji. Jego wydajność powinna wynosić co najmniej 1 metr ponad poziomem dachu domu, z reguły powinna się oddalać od pionu łazienki, który znajduje się na górze. Po wybraniu górnej i dolnej części naszego systemu możemy przejść bezpośrednio do jego instalacji.

Lepiej zrobić tylko 1 dla całego projektu domu, ale jeśli masz bardzo duży układ, wolno budować dwa piony dla całego domu. Według SNiP zabronione jest łączenie pionów wentylacyjnych, wentylacyjnych i wentylacyjnych, powinny one pracować oddzielnie. Podobnie zabrania się wyprowadzania w jednym szybie wentylacyjnym. Grubość rury z tworzywa sztucznego musi wynosić co najmniej 110 mm. Odbywa się to w ten sposób, że ścieki nie tworzą bawełny próżniowej podczas opróżniania. Podczas podłączania urządzeń sanitarnych do pionu należy przestrzegać kilku zasad.

 1. Złącze musi koniecznie znajdować się poniżej połączenia muszli klozetowej. Jeśli zostanie zrobione inaczej, to podczas płukania ścieki pojawią się w syfonach innych urządzeń, które są połączone w linii. W rezultacie - nieprzyjemny zapach w pomieszczeniu.
 2. Nie obniżaj średnicy przy podłączaniu do pionu, aby nie tworzyć zbyt wysokiego ciśnienia. Na przykład, jeśli średnica rury PCV połączonej z urządzeniem wynosi 60 mm, wówczas wkładka do pionu nie może być mniejsza niż 60 mm, tylko większa. Z reguły jest to 90-110 mm.
 3. Rura toaletowa nie może być czymś więcej niż pionem. Oznacza to, że grubość tej ostatniej powinna wynosić co najmniej 100 mm (nie mniej niż 60 mm w linii bez muszli klozetowej). Wynika to z faktu, że duża ilość spłuczki (do 20 litrów) natychmiast wchodzi do kanału, tworząc przy tym przyzwoity nacisk. Gdy woda zostanie rozproszona na grubej rurze w przejściu do mniejszej objętości, zostanie wygenerowany silny cios, nie wspominając o możliwych blokadach.
 4. Montaż kątowych elementów nie powinien być wykonywany pod kątem 90 stopni. Oznacza to, że powinieneś mieć wszystkie systemy kanalizacyjne na poziomie 45-60 0, nie więcej, aby system mógł samoczyścić się, nie zatykając się, nie występują żadne uderzenia wody.
 5. Nie zapomnij o izolacji od hałasu. Jeśli masz dom dwu- lub trzypiętrowy, na parterze może być bardzo niewygodne, gdy płucze się na trzecim - silny szum wody spowoduje przecięcie ucha. Riser musi być ukryty w ścianach, ocieplony wełną mineralną, wbity w piankę, dopiero wtedy będzie można mówić o maksymalnym komforcie życia.
 6. Górny koniec wykładziny (jeśli jest większy niż 2,5 m) musi koniecznie mieć zawór napowietrzający. Jest to specjalny obiekt, który umożliwia wciąganie powietrza w przypadku wystąpienia podciśnienia w systemie rur. Nie uwalnia powietrza, tylko wciąga, przez co całkowicie eliminuje ryzyko powstania podciśnienia wewnątrz układu. Jeśli w układzie nie ma takich zaworów, występuje podciśnienie podczas płukania, które opróżnia wszystkie syfony instrumentów i wciąga powietrze przez nie.

Teraz, gdy wiemy, czego nie robić i jak zamontować pion, możemy zabrać się do pracy. Zastanów się, jak prawidłowo zrobić kanalizację.

Rury należy przylutować tylko do gniazd, a prace wykonywać tylko od dołu do góry, a nie odwrotnie. Podczas lutowania, natychmiast połóż się na kontroli (trójniki, otwory techniczne, okucia), z reguły są one wykonywane w miejscach najbardziej narażonych na zatykanie (skręty, połączenia). Kanalizacja w prywatnym domu odbywa się w ciągu zaledwie kilku dni, jeśli masz wstępny plan działania lub opracowany projekt.

Montaż linii oddziałów

Układ kanalizacji w prywatnym domu zajmuje jedno z najważniejszych miejsc. Linia oddziału musi mieć co najmniej 1 metr długości i nie więcej niż 10 metrów. Złożone systemy zawsze są dużym minusem, ponieważ podczas kierowania sekcją będziesz musiał rozebrać wiele połączeń, aby określić problem. Pierwszą zasadą, którą musi zapamiętać początkowy konstruktor, jest to, że średnica wyjścia powinna być dokładnie taka sama jak w punkcie połączenia. Oznacza to, że 1 linia rozgałęzień musi składać się z tej samej rury, rozszerzanie lub kurczenie jest niedopuszczalne.

Cięcie odbywa się tylko prostopadle, bez odpryskiwania, napawania, "ławic" lub innych "ulepszeń" wierzchowców. Dopuszcza się użycie materiału PCV, ale jest to niepożądane, trzeba kupić utwardzony plastik - jest o wiele bardziej niezawodny. Nachylenie linii kanalizacyjnej w prywatnym domu na liniach odgałęzień powinno być następujące: 0,3% lub 0,003 ppm (3 centymetry na metr) dla rury F50 mm i 0,2% lub 0,002 ppm dla średnicy 110 mm. Nie można zrobić mniejszego błędu, ponieważ osady będą się stale gromadzić, więcej jest również niemożliwe, aby uniknąć silnej bawełny.

Obliczanie nachylenia

Pierwszą rzeczą do zapamiętania jest to, że wszystkie urządzenia sanitarne powinny znajdować się kolejno, w zależności od średnicy ich uwolnienia. Oznacza to, że najpierw położyliśmy toaletę, a następnie na przykład łazienkę, zlew i tak dalej. Kąt nachylenia rury spustowej i rury wznośnej wentylatora powinien wynosić 90 0, to znaczy, że zawsze stoją pionowo.

Nachylenie rur wewnątrz pomieszczenia nie może być mniejsze niż 0,3%, lepiej będzie 0,4%, 0,5%. Warto również wziąć pod uwagę, że nie można zmienić kąta nachylenia w ramach jednej linii wycofania. Każda zmiana może zablokować kanał.

Szczególną uwagę należy zwrócić na podłączenie rurociągu do szamba. Tutaj kąt kanału powinien wynosić co najmniej 0,42%, czyli 4,2 centymetra na 1 metr. Jeśli zrobisz mniej, kanał o średnicy 130-150 centymetrów może zostać zablokowany, szczególnie w zimnych porach roku. Nachylenie spadków nawet o 0,1% w obrębie tej samej linii może również powodować problemy.

Podstawowe zasady, które pomogą w jakości ścieków

Jeśli chcesz wykonać właściwy projekt kanalizacji prywatnego domu i nigdy nie powrócić do tego problemu podczas operacji, musisz pamiętać o kilku zasadach dotyczących budowniczych. Zastanów się więcej.

 1. Linia muszli klozetowej nie powinna zawierać żadnych innych urządzeń stron trzecich, może być tylko prosta, bez wzniesień, bez zakrętów. Jeśli zainstalujesz inne urządzenie, po spłukaniu woda z syfonu ucieknie, a zamiast tego będzie pachnieć z kanalizacji. Wszystkie inne linie mogą zawierać dowolną liczbę urządzeń.
 2. Eyeliner do toalety nie powinien być dłuższy niż 1 metr. W przypadku innych linii - 4 metry przy F50 mm, jeśli odległość jest dłuższa - zwiększ średnicę do F70 mm.
 3. Maksymalne nachylenie zewnętrznej kanalizacji nie może być większe niż 10%, wewnętrzne - nie więcej niż 15%. Poziome kanały zbiornika pionowego są układane bez zmiany wysokości w obrębie tej samej linii, dopuszczalne jest przejście (4%) na fundamencie i właz inspekcyjny.
 4. Głębokość kanału w ziemi powinna być 50 centymetrów głębsza od linii zamarzania. To znaczy 60 cm dla regionów południowych, 90-120 centymetrów dla regionów północnych. Jeśli zrobisz mniej - zamrozić. Rura jest ułożona z wełny mineralnej 5 cm, a następnie tylko z ziemi.
 5. Włazy inspekcyjne instaluje się co 10 metrów, tak aby można było przeprowadzić czyszczenie w razie niebezpieczeństwa. Kąt obrotu nie powinien być większy niż 65 0, jeśli masz możliwość zrobienia 35-45 0, będzie jeszcze lepiej. Taki projekt będzie szczególnie istotny przy niskim przeciążeniu, ponieważ osad rzadko się zmywa, a po kilku latach gromadzi się w wystarczającej ilości, aby zatkać kanał.
 6. Rurę odpływową ustawiać tylko za pomocą syfonu, w przeciwnym razie do pomieszczenia nadal będą wnikały zapachy. Woda w syfonie jest najlepszym filtrem przeciwko gazom i nieprzyjemnym zapachom, a im częściej są instalowane w pomieszczeniu, tym lepiej działają. Jedyną wadą jest to, że woda może wyschnąć z czasem, jeżeli urządzenia sanitarne nie są używane. Z reguły występuje to w ciągu 2-3 tygodni. Wtedy zapach z kanalizacji może również dotrzeć do pomieszczeń.

Obliczono pion, liczbę zaworów wentylacyjnych i luk rewizyjnych, które powinny posiadać ścieki, nachylenie rur zewnętrznych i wewnętrznych. Następnie pozostaje tylko przesłać wszystko na papier, dostosować lokalizację łazienek i urządzeń, które są w nich zgodnie z przekrojem kanału i można przystąpić do budowy!

Jak obliczyć kąt nachylenia spływu grawitacyjnego w prywatnym domu?

Drenaż grawitacyjny to system, który transportuje, zbiera i oczyszcza ścieki bez użycia pomp. Kluczowym aspektem w jej organizacji jest nachylenie rur kanalizacyjnych. To on zapewnia grawitację w kanale. Ten projekt ma wiele zalet. Jest to minimalny koszt instalacji, prosta konserwacja.

Wpływ nachylenia na funkcjonowanie ścieków

Urządzenie kanalizacji w prywatnym domu zaleca się rozpocząć od organizacji uprzedzeń. Zaleca się, aby na jednostkę miary przyjmować nie stopnie, ale cm / metr liniowy. Obliczenia muszą być wykonane prawidłowo, ponieważ błędy prowadzą do problemów z funkcjonowaniem:

 1. Zbyt małe nachylenie (mniej niż 1 cm / metr). Spowoduje to zmniejszenie tempa przepływu ścieków, co prowadzi do pojawienia się osadów na ścianach rurociągu. W przyszłości może to wywołać blokady. Właściciel będzie musiał regularnie przeprowadzać zapobiegawcze oczyszczanie ścieków.
 2. Zbyt duże nachylenie (ponad 4 cm / metr). Zwiększone nachylenie korzystnie wpływa tylko na znoszenie wody. Jednak istnieją również odpady stałe. Jeśli prędkość jest zbyt wysoka, utkną one wewnątrz rurociągu. Może również powodować blokady.

Co decyduje o kącie nachylenia?

Obliczając nachylenie, należy skupić się na kilku wskaźnikach. Zliczanie tych wartości zapewni najdokładniejsze wyniki.

Weź pod uwagę najważniejsze wartości:

 1. Średnica rurociągu.
 2. Materiał, z którego wykonany jest wzór.
 3. Wewnętrzne lub zewnętrzne ułożenie systemu.

Jak materiał kanału wpływa na nachylenie? Na przykład rury z tworzywa są gładsze. Oznacza to, że podczas ich instalowania dopuszczalne jest nieznaczne przekroczenie kąta.

Przepisy

Podczas instalacji systemu kanalizacji należy skupić się na przepisach. System drenażu grawitacyjnego SNiP 2.04.03-85 jest regulowany. Jest to główny dokument określający normy kąta nachylenia. Wskaźniki zależą od średnicy rurociągu.

Rozważ wartości podane w akcie prawnym:

Jest to minimalne nachylenie rur kanalizacyjnych do znoszenia. Oznacza to, że wartość może być nieznacznie zwiększona. Dlaczego nachylenie jest określane w zależności od średnicy rurociągu? Właśnie ta średnica określa przepustowość, to znaczy zdolność wytrzymywania ustawionego natężenia przepływu.

Jak oblicza się nachylenie?

Aby określić nachylenie, można użyć nie tylko wartości standardowych, ale także formuły. Ta ostatnia opcja zapewnia największą dokładność. Wszystkie niezbędne formuły są również podane w SNiP.

Obliczenia są następujące:

V √ H / d ≥ K

Formuła obejmuje następujące parametry:

 • K = 0,5, jeżeli zamontowana jest zewnętrzna i wewnętrzna rura z tworzywa sztucznego.
 • К = 0,6, jeżeli ścieki są wykonane z innych materiałów.
 • V - prędkość przepływu ścieków.
 • N / d - napełnianie ścieków.

Kąt nachylenia nie może przekraczać 2 cm / m. Prawidłowe nachylenie rury kanalizacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej sieci kanalizacyjnej wynoszącej 110 mm zapewnia optymalną prędkość ruchu drenów, w których transportowane są stałe elementy bez sedymentacji.

Co da prawidłowe obliczenie nachylenia systemu kanalizacyjnego?

Kąt nachylenia jest ważny dla prawidłowego określenia. Rozważ zalety zapewniające właściwy kąt nachylenia:

 1. Zmniejszenie kosztów utrzymania systemu. Zbyt małe lub zbyt duże przechylenie prowadzi do stałych blokad. Użytkownik systemu będzie musiał stale przeprowadzać zapobiegawcze czyszczenie.
 2. Ostrzegawczy młot wodny. Nieprawidłowy kąt pochylenia powoduje, że system zaczyna zamulić. Zmniejszenie prześwitu wywołuje szok hydrauliczny, w wyniku czego hydrauliczne zamki w syfonach ulegają odkształceniu. Jeśli nie ma blokad wodnych, dom zaczyna być wypełniony zapachem ścieków.
 3. Ostrzeżenie przed awarią ścieków. Zamglenie rur powoduje awaryjne zatrzymanie systemu.
 4. Zapobieganie sytuacjom awaryjnym. Niewłaściwe nachylenie wywołuje przełomy w rurociągu, przecieki.
 5. Ochrona przed przetokami. Niewystarczające nastawienie staje się szczególnym problemem przy instalowaniu żeliwnych kanałów ściekowych. Prowokuje stagnację ścieków, co prowadzi do powstawania przetok i pęknięć w rurach.

Jak ustawić nachylenie kanału ściekowego?

Widoczny jest prawidłowy kąt nachylenia. Następnym krokiem jest prawidłowe utrzymanie go podczas instalacji.

Rozważ narzędzia do ustawiania kąta nachylenia:

 • Poziom hydro budowy baniek, na którym znajdują się trzy znaki wskazujące odchylenia od poziomu horyzontu. Powinien on być umieszczony na wstępnie ustalonym rurociągu z jednej strony, a następnie określić kąt nachylenia, aż pęcherzyk zostanie przymocowany do znaku.
 • Ustanowienie etykiet do obliczeń na obu końcach rurociągu. Etykiety te są dalej monitorowane.
 • Poziom lasera (poziom) jest wyjątkowo wygodny do ustawienia nachylenia.

Po instalacji należy sprawdzić nachylenie na każdym metrze rurociągu, aż do szamba. Ta procedura jest również obowiązkowa przed instalacją.

Funkcje instalacji odgałęzień odpadów

Instalacja systemu odbywa się przez gniazdo w celu odprowadzenia ścieków. Pamiętaj, aby sprawdzić nachylenie rury kanalizacyjnej 110 mm dla zewnętrznych ścieków do szamba. Dla tego poziomu jest używany.

Rozważ podstawowe zasady instalacji ścieków:

 1. Korzystnie najmniejsza liczba zwojów.
 2. Podczas instalacji używane są trójniki skośne.
 3. Piony muszą być zainstalowane w pobliżu kanalizacji.
 4. Wymagane jest zamontowanie stojaka wentylatora.
 5. Najkrótsza długość tułowia jest preferowana.
 6. Zaleca się stosowanie rur kanalizacyjnych z PVC, ponieważ są one łatwe do zainstalowania.
 7. Podczas podłączania rur należy zastosować gumową uszczelkę (pierścienie), aby zapewnić szczelność złącza.


Nawet jeśli formuła jest wykorzystywana w procesie obliczeniowym, należy zwrócić uwagę na standardowe gradienty zewnętrznego systemu kanalizacji grawitacyjnej. SNiP jest głównym dokumentem, którym powinien kierować system drenażu urządzenia.

Nachylenie ścieków w prywatnym domu

Nachylenie ścieków: obliczenia i normy. Spadek ścieków 1 metr w prywatnym domu

O wiele łatwiej jest układać rury kanalizacyjne z tworzywa sztucznego niż budować kanalizację z tego samego tworzywa sztucznego. Stare rury z żeliwa już dawno zardzewiały i zaczęły się zatykać, a to spowodowało myśli o ich wymianie? Przede wszystkim musisz wziąć pod uwagę kilka parametrów:

 • Spadek ścieków o 1 metr.
 • Liczba stawów (im mniejsze stawy, tym lepiej).
 • Liczba zwojów (im mniejszy, tym lepiej).
 • Głębokość kanału.

Zalecenia dotyczące układania rur kanalizacyjnych

Aby system kanalizacyjny działał prawidłowo, należy przestrzegać następujących zasad:

1) Oblicz odległość i zarys przyszłego prokopa pod rurą. Im mniej stawów i obrotów, tym mniejsze ryzyko przecieku.

2) Piony pionów muszą być koniecznie skierowane w kierunku strumienia ścieków. Odbywa się to w celu uniknięcia wycieków.

3) Nie skracaj ani nie wycinaj ukształtowanych części.

4) Nie używaj pękniętych lub uszkodzonych rur ani akcesoriów.

5) Dokładnie sprawdź pierścienie uszczelniające pod kątem wad.

6) Zapewnij 1 metrowe nachylenie rury kanalizacyjnej.

Zasady instalacji

Normalne działanie systemu kanalizacyjnego jest niemożliwe bez odpowiedniego zamocowania wszystkich jego elementów. Niestety, rury z tworzyw sztucznych są podatne na zjawisko deformacji, poza tym słabo ustalone części pod ciężarem gruntu będą zwisały i zmieniają kąt stosu. Spadek ścieków o 1 metr w stopniach jest obliczany przy przybliżonym odchyleniu podczas sadzenia rur. Ponadto konstruują specjalne uchwyty nad rurami z krokiem 70 centymetrów. Maksymalne nachylenie rur wynosi 15%, ponieważ większy stopień nie jest zalecany z powodu częstego zatykania.

Zmierzyć nachylenie kanalizacji w odległości 1 metra od konstrukcji i zakończyć od otworu spustowego. Należy sprawdzić całą długość pod kątem obecności tych samych odczytów nachylenia.

Eksperci zalecają wykonanie nachylenia rury kanalizacyjnej 100 na 1 metr w prywatnym domu takim jak ten - 5-7 centymetrów od początkowego wskaźnika (początek rury) do końcowego (koniec systemu kanalizacji).

Obliczenia średnicy rury

Średnica rury kanalizacyjnej zależy od liczby jednostek hydraulicznych podłączonych do systemu, a także od takiej wartości jak nachylenie kanału 1 metra. Profesjonaliści podają wzory, według których obliczana jest określona średnica. Zależy od czynników takich jak:

 • Liczba zwojów.
 • Procent błędu systemowego.
 • Liczba połączeń.
 • Liczba kanalizacji.

Formuły są zwykle stosowane przy układaniu systemu kanalizacyjnego w dużych przedsiębiorstwach, a w prywatnych domach lub mieszkaniach nie jest to konieczne.

Rury i rury podłączone do kanalizacji powinny mieć średnicę 100 mm. Jeśli jednak, na przykład, rura ma średnicę 150 milimetrów, to pionek powinien odpowiadać tej wartości. Warto również zauważyć, że aby podłączyć toaletę do systemu odpływowego, należy użyć rur o średnicy 100 milimetrów.

Nachylenie systemu kanalizacyjnego (1 metr) w mieszkaniu powinno wynosić 4-5 centymetrów od początku do końca, zapewni to natężenie przepływu 0,7 m / s, średnica rury powinna wynosić 80 mm.

Wentylacja wentylacyjna w kanalizacji

Wentylacja to rura umieszczona na dachu i podłączona do kanalizacji. Służy do stabilizacji ciśnienia powietrza w układzie. Przy nagłych spadkach ciśnienia najlepszym rozwiązaniem jest wentylacja odpowietrzona.

Krople ciśnienia zasysają płyn z syfonów i innych miejsc wodą zacieru, zapewniając w ten sposób dostęp do pomieszczenia nieprzyjemnego zapachu.

W budynkach wielopiętrowych centralna rura ściekowa nie ma nachylenia i jest zainstalowana ściśle pionowo, ponieważ otrzymuje dużą ilość ścieków.

Przy obliczaniu takich czynników, jak nachylenie rury kanalizacyjnej 100 na 1 metr i objętość ścieków, zwykle opiera się na średnicy rury. Po obliczeniu tych wartości należy ustalić, co należy zainstalować: system wentylatora (dla dużych objętości) lub zawór zwrotny (dla małych objętości).

Zawór zwrotny działa tylko w jednym kierunku, a mianowicie w przepływie powietrza tylko w jednym kierunku. Idealny do niskiego ciśnienia w rurach - podczas opróżniania zawór otwiera się i powietrze jest zasysane do rury.

Czyszczenie systemów kanalizacyjnych

Czyszczenia to części zainstalowane w miejscu obrotu rury. To samo dotyczyło sowieckich systemów żeliwnych do czyszczenia z blokad. System ten został wprowadzony do instalacji rur z tworzyw sztucznych - łatwy, wygodny i praktyczny. Ale z czasem go porzucili, ponieważ wielu uważało, że takie urządzenie wygląda nieestetycznie na tle ogólnym.

Wskazówka! Nachylenie systemu kanalizacyjnego na 1 metr - zewnętrzne i wewnętrzne - jest obliczane jednakowo. Rowy do układania rur powinny być wypoziomowane, aby podczas zasypiania z glebą nie było zapadnięć ani pęknięć.

Również przy instalacji kanalizacji ustala się luki obserwacyjne (audyty). Odległość między nimi wynosi 13-16 metrów. W wysokich budynkach takie włazy były instalowane co cztery piętra.

Instalacja plastiku do żeliwnej kanalizacji

Wielu nie ma ochoty na całkowitą zmianę całego systemu kanalizacyjnego, dlatego zmieniają tylko części problemowe. I na tym etapie stają przed połączeniem rur z tworzyw sztucznych ze starymi żeliwnymi.

Jeśli jesteś mieszkańcem wielopiętrowego budynku, nie zapomnij przekonać wszystkich sąsiadów, aby nie używali ścieków przez kilka godzin, aby uniknąć nieprzyjemnych chwil podczas instalacji. Do połączenia takich rur należy użyć okuć wykonanych specjalnie do tego celu.

To ważne! Przy podłączaniu centralnej żeliwnej rury i tworzywa sztucznego, które połączą się z mieszkaniem, kąt nie powinien być równy 90 stopni.

Opcje dokowania:

1) Połączenie wykonuje się dwoma odczepami poniżej 45 stopni.

2) Używane są trzy 30-stopniowe łuki.

3) Używane są cztery odczepy o 22 stopniach.

W każdym przypadku nachylenie ścieków 1 metr należy obliczyć indywidualnie. Jeśli system jest zainstalowany w prywatnym domu, takie okablowanie nie jest potrzebne, wybrana zostanie tylko większa średnica rury kanalizacyjnej.

Błędy w instalacji kanalizacji

Wielu popełnia błędy podczas instalacji, a system jest często zatkany lub w ogóle nie działa. Najczęstsze błędy:

1) Wewnętrzny widok rury służy do instalacji zewnętrznego systemu kanalizacyjnego.

2) Nieprawidłowe nachylenie kanału 1 metra.

3) Obecność zadziorów na rurach po piłowaniu.

Niektóre zalecenia ekspertów

1) Układanie rur z tworzyw sztucznych odbywa się w glebie, na którą nie mają wpływu dodatkowe ładunki (w ruchu samochodowym).

2) Nie zaleca się montażu rur w miejscach o różnej wysokości (w takich miejscach instalowane są studnie).

3) Uszczelniające gumki są starannie dobrane, ponieważ są wykonane oddzielnie od rur kanalizacyjnych i mogą nie pasować lub luźne.

4) Do podłączenia rur należy użyć smaru (szampon, detergent, mydło). To znacznie ułatwi pracę.

5) W celu prawidłowego funkcjonowania systemu odwodnienia zaleca się prześwit wjazdu: dla rury o średnicy 50 mm - 0,36 cm i dla 100 mm - 0,47 cm.

6) Aby podłączyć uchwyty hydrauliczne za pomocą węża elastycznego, należy użyć specjalnych mankietów uszczelniających. Średnica wlotu musi odpowiadać średnicy rury.

To wszystkie wskazówki i porady dotyczące układania kanalizacji. Oblicz średnicę lub procent nachylenia nie sprawi Ci wiele trudności.

10 uroczych gwiezdnych dzieci, które dziś wyglądają zupełnie inaczej. Czas leci i pewnego dnia małe gwiazdy stają się dorosłymi osobowościami, które nie są już rozpoznawalne. Śliczni chłopcy i dziewczęta zamieniają się w.

10 tajemniczych zdjęć szokujących Na długo przed pojawieniem się Internetu i mistrzami "Photoshopa" zdecydowana większość zdjęć była oryginalna. Czasami zdjęcia robiły się naprawdę nevero.

11 dziwnych znaków wskazujących, że jesteś dobra w łóżku Czy chcesz również wierzyć, że przynosisz przyjemność swojemu romantycznemu partnerowi w łóżku? Przynajmniej nie chcesz się rumienić i przepraszać.

14 sposobów, w jakie koty pokazują swoją miłość Nie ulega wątpliwości, że koty kochają nas tak bardzo, jak ich kochamy. Jeśli nie należysz do kategorii osób, które do niej należą.

Co dzieje się z twoim ciałem, jeśli jesz banany każdego dnia Chociaż banany nie zawierają dużych ilości wapnia, ale przyczyniają się do jego wchłaniania, proces ten jest katalizowany przez ich fruktooligosacharydy. Więc arr.

Co kształt nosa mówi o twojej osobowości? Wielu ekspertów uważa, że ​​patrząc na nos, można powiedzieć wiele o osobowości danej osoby. Dlatego na pierwszym spotkaniu zwróć uwagę na nos nieznajomego.

Jakie powinno być nachylenie rury kanalizacyjnej w prywatnym domu

Ciągłość i jakość systemu kanalizacyjnego w domu jest bezpośrednio zależna od przestrzegania zasad jego instalacji, a zwłaszcza od nachylenia rur kanalizacyjnych. W budowie rurociągu za pomocą specjalnego systemu środków. Kąt rury kanalizacyjnej jest mierzony w cm na 1 m rury. Ma to na celu zapewnienie, że dreny będą mogły poruszać się w rurach. Jednocześnie maksymalne nachylenie rury kanalizacyjnej w prywatnym domu nie gwarantuje w ogóle skuteczności systemu kanalizacyjnego.

Ważne jest, aby wziąć pod uwagę prędkość przepływu ścieków przez rury w obecności nie tylko czystej wody, ale także różnego rodzaju inkluzji (osad, śmieci itp.).

Substancje te nie powinny pozostać w rurach, ponieważ w takiej sytuacji chodaki rur są nieuniknione. Jest to nachylenie rury i odpowiada za prędkość przepływu ścieków. Przy normalnej prędkości ruchu ścieków ma zdolność do przenoszenia wszystkich ciał stałych na zewnątrz. Zapewnia to skuteczne samooczyszczanie kanałów. Jeśli prędkość płynu w rurze jest mała, wówczas wszystkie zanieczyszczenia są osadzane na ściankach rur.

układanie rur kanalizacyjnych

W tej sytuacji ważne jest zapewnienie optymalnego poziomu, na którym można wykonać nachylenie rury kanalizacyjnej w prywatnym domu, a nie tylko w celu jej maksymalizacji. Wynika to z faktu, że przy bardzo dużej prędkości nie można zmyć stałych zanieczyszczeń. Istnieje możliwość całkowitego pokrywania się płynu pionowego kanału kanalizacyjnego. Może to oznaczać zapach ścieków w mieszkaniu, a także awarie bram wodnych. Naprężenie rury w książkach odniesienia jest wskazane w postaci ułamka odzwierciedlającego stosunek wielkości obniżenia poziomu rurociągu i długości rury. Minimalny dopuszczalny poziom nachylenia rury jest całkowicie zależny od tego, która rura ma średnicę. Jeśli mówimy o normach, które są przewidziane w odniesieniu do sieci wewnętrznych, są one przedstawione w formie: rury o przekroju równym 50 mm mogą mieć nachylenie 3 cm; a rury w zakresie 85-100 mm mogą kurczyć się o 2 cm, każde urządzenie ma swoje własne standardy i przepisy.

Tak więc, umywalka, który ma odcinek rurowy 40-50 mm, powinien być utrzymywany Minimalne nachylenie 2,5 cm, a zalecane - 3,5 cm jako toalety, to istnieje minimalny poziom odchylenia 1,2 cm. i zalecane - 2 cm Instalacja wszystkich sieci zewnętrznych również wymaga znajomości norm. W takim przypadku rury zewnętrzne powinny mieć większą średnicę niż wewnątrz domu. Średnica zewnętrznych rur może wynosić 150-200 mm. W pierwszym przypadku nachylenie może wynosić 0,7-0,8 cm, aw drugim 0,5-0,7 cm. Jednym z najważniejszych aspektów przy instalacji rur jest określenie parametrów nachylenia rury. Wydajność systemu kanalizacyjnego ulegnie zmniejszeniu, jeśli nie będą przestrzegane te normy.

Nachylenie ścieków w prywatnym domu

Należy zauważyć, że wszystkie drogi wewnętrzne powinny być sztywno zamocowane na ścianach, a jeśli mówimy o rurach zewnętrznych, powinny one być wypełnione ziemią. Odprowadzenia domowe mogą być transportowane grawitacyjnie, jeśli zapewnione jest odpowiednie nachylenie kanału ściekowego. Ta sytuacja jest szczególnie korzystna, ponieważ pozwoli na stworzenie nielotnego systemu kanalizacyjnego. W takim przypadku można obejść się bez pomp, a wyłączenie prądu nie wpłynie na działanie ścieków. Nachylenie ścieków w prywatnym domu różni się dla różnych rur i sekcji: rury 110 mm - 2˚. Jeśli nie ma stałego prądu wody, obliczenia szybkości ruchu wody i jej pełności stają się znacznie bardziej skomplikowane. Kanalizacja charakteryzuje się obecnością wtrąceń różnych frakcji, a zatem trudno jest zastosować obliczenia konwencjonalnych rurociągów w takiej sytuacji.

Zalecane do przeczytania: Rura do ścieków podziemnych

zapewnienie właściwego kąta rury

Charakterystyka taka jak samooczyszczanie rury jest dodawana. Ta ważna właściwość sugeruje możliwość odprowadzania substancji stałych z naszą własną mocą. Nachylenie rury kanalizacyjnej w prywatnym domu należy wybrać dla każdego miejsca. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę prawa fizyczne obowiązujące w pionach, grawitacji i swobodnym upadku. Zanieczyszczenia można osadzać w rurach tylko w tych miejscach, w których występują zmiany przepływu. I tak wszystkie zanieczyszczenia zwykle przechodzą przez wszystkie części rury. Spadek ścieków w domach nie może być mniejszy niż minimalny dozwolony poziom.

Dla łatwości użycia istnieją standardy dotyczące nachylenia kanału ściekowego w pobliżu kanalizacji. Jest to ważne do rozważenia podczas prac instalacyjnych. Tak więc, jeśli zainstalujesz bidet, potrzebujesz 1/20, a dla strony z prysznicem, wanną, zlewem potrzebujesz 1/48. Oddzielnie 1/36 jest potrzebny do prania, 1/12 jest potrzebny do zlewu, a 1/20 jest potrzebny do muszli klozetowej. Jeśli chodzi o prysznic, to potrzebujesz 1/48, a do kąpieli będziesz potrzebował 1/30. Zaleca się również wzięcie pod uwagę zaleceń dotyczących odległości od syfonów do obszaru z centralnym drenem: toaleta powinna znajdować się w odległości 0,6 m, prysznic, w odległości 1,5 m, wanna w odległości 1 m, jak w przypadku połączonego drenażu, powinna być w odległości 2 mi mycie w odległości 1,5 m. Jeśli mówimy o bidecie, powinien on wynosić 1 m, a zlew może znajdować się w odległości 0,8 m.

Jeśli chodzi o system zewnętrzny, nachylenie kanalizacji jest następujące: 15 stopni to maksymalny wskaźnik, a 5 stopni to minimum. Najbardziej optymalny jest 7 stopni. Kąt nachylenia rury kanalizacyjnej wynika również z faktu, że w wodzie gruntowej i deszczowej nie występują substancje organiczne, kał i duży rodzaj zanieczyszczeń. Podajemy zalecenia dotyczące rur o średnicy 110 mm. Jeśli zwiększysz średnicę, wówczas nachylenie spadnie.

Obliczanie ścieków w prywatnym domu

Przede wszystkim ważne jest obliczenie kąta nachylenia rur kanalizacyjnych podczas ich układania, natomiast opuszczenie końcowej części autostrady i podniesienie jej początkowej części zapewnia efektywny przepływ ścieków. Obliczanie ścieków w prywatnym domu z koniecznym i optymalnym nachyleniem rur kanalizacyjnych jest ważne dla organizacji skutecznego płukania, niezawodności i jakości ścieków. Nachylenie w kanale zależy od prędkości, z jaką poruszają się ścieki. Zbyt duże nachylenie spowoduje gwałtowny i głośny wypływ wody. Wpłynie to negatywnie na samoczyszczenie rur. Szybki i nagły przepływ wody zapewni również wczesne ścieranie się ścian kanalizacyjnych po wewnętrznej stronie rur. Przy małym nachyleniu tworzyły się częste blokady rur. co doprowadzi do zalania i zablokowania rurociągu. Optymalne jest, gdy woda porusza się z prędkością od 0,7 m / s do 1 m / s. Przy obliczaniu sieci kanalizacyjnej należy bezwzględnie wziąć pod uwagę średnicę rur, materiałów, a także stopień wypełnienia rur. Prawidłowe obliczenia w projektowaniu ścieków w domu będą kluczem do niezawodności jego działania i trwałości.

Zalecane do przeczytania: Modernizacja kanalizacji: przejście z żeliwa na plastik

wyrównanie i regulacja kąta nachylenia rury kanalizacyjnej na poziomie konstrukcji

W żadnym wypadku nie wolno zaniedbać analitycznej części pracy nad tworzeniem kanalizacji w domu.

Stok ścieków jest regulowany przez niektóre dokumenty, które ustanawiają normy. Jeśli znasz i postępujesz zgodnie z obowiązującymi przepisami, projekt prywatnego domu nie będzie wymagał długich obliczeń na etapie prac budowlanych. Konieczne jest stosowanie zaleceń SNiP, opisanych w dwóch głównych rozdziałach: dotyczących obliczeń ścieków wewnątrz budynków i położenia siły roboczej na zewnątrz. Załóżmy, że kanał kanalizacyjny znajduje się nie dalej niż 12 m od domu, o średnicy rury około 40-50 mm, z nachyleniem 0,03. Jeśli mówimy o przekroju 85-100 mm nachylenie może mieć współczynnik 0,02. Stok ścieków na terenie każdego domu nigdy nie jest mierzony w stopniach. Wynika to z faktu, że w sytuacji znacznego oddalenia studni kanalizacyjnej od domu wystąpi zbyt duży błąd odchylenia. Jeśli chodzi o metody obliczeń, dla niezależnych obliczeń zaleca się stosowanie wzoru, który jest podany w istniejącym SNiP. Zapewnia to uwzględnienie szybkości przepływu spustów wody, stopnia wypełnienia rur, ich średnicy, a także współczynnika spadku ścieków. Ważne jest również, aby pamiętać o osobliwościach określania współczynników dla różnych rur z tworzyw sztucznych, rur żeliwnych. Konieczne jest przestrzeganie zaleceń dotyczących stopnia wypełnienia rur.

Rura pochyła do ścieków w prywatnym domu

We własnym domu najprościej jest wyposażyć system kanalizacyjny w porównaniu z innymi urządzeniami łączności. Powinien pamiętać pewne subtelności, zasady i ściśle je przestrzegać. W tym przypadku gwarantowana jest niezawodność całego systemu. Najważniejsze jest szybkie wyznaczenie i zapewnienie pożądanego nachylenia systemu kanalizacyjnego. W żadnym przypadku nie należy nadmiernie zawyżać ani niedoceniać nachylenia rury. Jeśli w rurach nie ma wystarczającej polaryzacji, odpływy pozostaną w rurach przez długi czas, a szkodliwe pierwiastki osadzą się na ściankach rurociągu, co doprowadzi do częstych blokad. W budownictwie różne formuły obliczeniowe są stosowane w złożonych systemach.

zapewnienie właściwego nachylenia wewnętrznych rur kanalizacyjnych

Jeśli chodzi o obszary mieszkalne, dozwolone jest stosowanie metody niesklasyfikowanej. Celem tworzenia ścieków w domach jest zapewnienie komfortu mieszkańcom. Zapewnienie odpowiedniego urządzenia wewnątrz i na zewnątrz domu nie jest dzisiaj zadaniem szczególnie trudnym, ale bardzo ważnym. Wystarczająca świadomość w tym kierunku jest kluczem do udanej samoorganizacji pracy w tym kierunku. Dlatego ważne jest szkolenie teoretyczne w tej kwestii, aby przejść do części praktycznej.

W domach prywatnych stosuje się głównie drenaż grawitacyjny. Jest to standardowe rozwiązanie. Prawidłowa identyfikacja i regulacja nachylenia systemu odpływu ścieków to gwarancja ich najdłuższej żywotności i wydajności samooczyszczania. To nie powinno być zbyt duże. Rura może przestać działać i zapychać się, jeśli zawiera nadmierną ilość stałych elementów, których nie można zmyć z wielu powodów. Może to prowadzić do tworzenia się szlamu w rurze i wymagać gruntownego oczyszczenia. Skuteczne odprowadzanie ścieków nie będzie możliwe, jeżeli rura ściekowa jest silnie zatkana. Nieprzyjemne zapachy wpadną do domu. W takiej sytuacji zakłócenie zamknięcia syfonu jest nieuniknione. Szybkość ruchu wody w drenach jest głównym parametrem branym pod uwagę przy obliczaniu kąta nachylenia rur kanalizacyjnych. Minimalna prędkość przepływu wody wynosi 0,7 m / s.

Pamiętaj, aby wziąć pod uwagę wszystkie zalecenia zawarte w regulaminie. Regulują one także poziom napełnienia rur. Musi wynosić co najmniej 30%. Określa go natężenie przepływu, materiał, średnica rur.

Wykonanie prac ziemnych jest ważne dla zainstalowania kanału pod właściwym kątem. Problemy z działaniem tego systemu mogą wystąpić nawet przy niewielkich nieprawidłowościach. Ważne jest sprawdzenie poziomu nachylenia rowu przed ułożeniem i uruchomieniem rur.

Zalecane do przeczytania: Jak dźwiękoszczelne rury kanalizacyjne w mieszkaniu?

Układ wewnętrznej kanalizacji

Przy dystrybucji ścieków wewnętrznych konieczne będzie postępowanie z rurami o różnych średnicach. Kąt nachylenia w domu również nie będzie taki sam i będzie zależny od jednej wartości. Musisz zastosować różnorodne uszkodzenia konstrukcji: laser (pomoc w ustaleniu właściwego kierunku), magnetyczne (zainstalowane na rurze). Istnieją trzy pasma równe 1 cm nachylenia po każdej stronie. Podczas układania przewodów zewnętrznych ważne jest, aby wziąć pod uwagę pełnię lamp, a nie tylko obliczone wartości nachyleń.

układanie rur kanalizacyjnych w fazie budowy

W przypadku prac wewnętrznych wskaźnik napełniania rur jest również ważny, aby system kanalizacyjny działał bez przerwy. Nachylenie ścieków jest ustalane indywidualnie dla każdego domu, ale biorąc pod uwagę standardy. Dla domu prywatnego ważne jest również przestrzeganie przepisów i przeprowadzanie odpowiednich obliczeń. Niestandardowe sytuacje mogą być również możliwe. Są również ostre spadki na zboczu z gwałtownym wzrostem. W tym samym czasie odpady zostaną zagęszczone w kanalizacji i tam zgromadzone.

Prawidłowym rozwiązaniem jest użycie różnych narzędzi podczas układania rur. Ustalenie pożądanego kąta nachylenia nie jest realistyczne, a zatem nie można tutaj wykonać pomiaru. Na etapie tworzenia kanalizacji takie urządzenia są używane jako: poziom, poziom wody, normalny poziom itp. Jeśli rury są długie, możesz to zrobić. Najpierw podłącz rurę za pomocą poziomu i ustaw żądane nachylenie. Ta praca najlepiej jest zrobić z kimś w parze. Pierwszy mistrz dostosuje nachylenie, a drugi - aby określić wskazania poziomu, aby poprowadzić pracę. Jeśli nadal stosujesz poziom wody. najlepiej zastosować ten z okrągłym rowkiem na dole. W tym samym czasie będzie wystarczająco bezpiecznie zamontowany na rurach i łatwo zmienisz pozycję.

Wyjątkowo wygodne jest stosowanie tego poziomu do metalowych rur. jak magnesy są wbudowane w ten poziom wody. Podczas instalacji rur można użyć różnych narzędzi do oszacowania kąta nachylenia, w tym zwykłej linijki, najważniejsze jest dokładne wykonanie wszystkich obliczeń i pomiarów.

Zbuduj swoje marzenie!

Ścieżka ścieków w prywatnym domu: wielkość, czynniki wpływu

Aby zapewnić nieprzerwane działanie sieci kanalizacyjnej, podczas jej instalacji konieczne jest przestrzeganie odpowiednich zasad, wśród których najważniejsze jest nachylenie kanalizacji w prywatnym domu.

W jaki sposób ustalane i ustawiane są spadki ścieków?

Zwykle wartość nachylenia oznacza ile centymetrów rura podniesie się lub opadnie na odcinku 1 metra. Tj parametr nachylenia projektu wynoszący 0,02 wskazuje, że jeden koniec rury licznika w instalacji powinien być 2 cm wyższy niż drugi.

W celu utrzymania wymaganej wysokości nachylenia, przed wejściem do jastrychu, rury kanalizacyjne są zamocowane w prawidłowej pozycji za pomocą zacisków mocujących, położonych nie dalej niż półtora metra od siebie. Jednocześnie, koniec rury wchodzącej do gniazda, w celu uniknięcia problemów podczas rozszerzania temperatury za pomocą zacisku węża, nie jest ustalony.

Według SNiP, nachylenie ścieków w obszarach poziomych nie powinno być większe niż 0,15, ponieważ nadmiernie duże nachylenie spowoduje, że ścieki będą się tak szybko przemieszczać przez rury, że występujące w nich stałe cząstki ścierne zniszczą wewnętrzną powierzchnię rur, przedwcześnie je usuwając. Komunikacja azbestowa i żelbetowa są najbardziej wrażliwe na takie efekty. Zasada ta jest jednak ważniejsza dla ścieków w dużych przedsiębiorstwach, przez które przepływają duże ilości ścieków o wysokiej zawartości materiałów ściernych.

Co jest prawdą w sektorze prywatnym?

Mówiąc o nachyleniu kanalizacji w prywatnym domu, nawet eksperci nie mogą dojść do wspólnej opinii. Uważa się, że dla dużych rur (110 mm) nachylenie 0,02 będzie wystarczające, a dla rur o średnicy dwukrotnej mniejszej (50 mm) konieczne jest nachylenie 0,03. Problem polega na tym, że w przypadku domu, w którym będzie niewiele odpływów, niemożliwe jest dokładne określenie optymalnej wysokości nachylenia, ponieważ wszelkie opcje będą do przyjęcia. Niemniej jednak, wartość nachylenia nie powinna być mniejsza od minimalnej dopuszczalnej.

Błędne jest uznanie tego parametru za wartość stabilną. Nachylenie jest obliczoną wartością, która uwzględnia objętość płynu odpadowego i materiału rury.

Wpływ rurociągów zrzutowych

Ważną rolę odgrywa wskaźnik braku zatykania rurociągów zrzutowych, co oznacza, że ​​nawet przy prędkości przepływu ścieków powyżej 70 cm / sek, rura kanalizacyjna wypełniona trzecią lub większą ilością poradzi sobie z zadaniem. Wraz ze wzrostem kąta nachylenia prędkość wody przekroczy wskazaną, co ochroni przed osadami piasku w rurach. Jeśli nachylenie zostanie zwiększone do 0,1, natężenie przepływu będzie wystarczające, aby zmyć żwir i małe metalowe przedmioty. Oczywiście wzrost nachylenia jest skutecznym środkiem w walce z zanieczyszczeniem ściekami.

Poziom pełności systemu

Dlaczego rura powinna być wypełniona co najmniej jedną trzecią? Pełność rury jest odwrotnie proporcjonalna do nachylenia, ponieważ wzrasta, maleje.

Ale słaby strumień wody nie będzie w stanie poruszyć dużego kawałka śmieci, który pojawił się w rurze.

W małym prywatnym domu wytwarza się niewiele ścieków, dlatego nie jest możliwe uzyskanie wymaganego wypełnienia rury, co nie stworzy warunków do samoczyszczenia. Jeśli znacznie zmniejszysz kąt ścieków w prywatnym domu, wtedy natężenie przepływu wody znacznie się zmniejszy, a drobne zanieczyszczenia i piasek osiądą na dnie rury, tworząc z czasem blokadę.

Dlatego zwyczajowo stosuje się nachylenie 0,02 bez obliczeń dla warunków niewielkiej ilości ścieków przepływających przez rury 110 mm. Brak objętości odpadów nie pozwala na optymalne nachylenie rury.

Podczas układania systemu odwadniającego należy ułożyć nieco większe niż minimalne nachylenie, ponieważ może ono się zmniejszyć w wyniku opadów atmosferycznych w domu lub błędów podczas instalacji. Przy instalacji kanalizacyjnej należy wziąć pod uwagę głębokość układania łączności i odkładanie terenu.

Udostępnij ten artykuł w sieciach społecznościowych.

Aby zapewnić nieprzerwane działanie sieci kanalizacyjnej, podczas jej instalacji konieczne jest przestrzeganie odpowiednich zasad, wśród których najważniejsze jest nachylenie kanalizacji w prywatnym domu. Jak jest określane i ustawiane...