WELLS I KAMERY

Studzienki i komory sieci odwadniającej znajdują się w miejscach o zmieniających się średnicach i nachyleniach rurociągów, zmieniając ich kierunek w zakresie i układając boczne gałęzie do nich, a także na prostych odcinkach rur 35-300 m (przy wzroście średnicy rur między studniami).

Studnie inspekcyjne dzielą się na obrotowe, węzłowe i liniowe. Służą one zapewnieniu dostępu do rurociągów, ich kontroli i monitorowaniu oraz przeprowadzaniu czynności konserwacyjnych w sieci odwadniającej.

Odwierty kontrolne składają się z następujących głównych elementów: komory roboczej; szyje i część przejściowa między nimi; podstawa i klapa z pokrywką na szyi (ryc. 5.6). Pod względem odwiertów może być okrągły, prostokątny i wielokątny.

Najważniejszym elementem studni jest baza. Powinno to zapewnić stabilność konstrukcji. Jego struktura obejmuje betonową tackę, która zapewnia transport wody przez studnię (od rury do rury).

Taca w dolnej części ma kształt półkola, a w górnych - pionowych ścianach (ryc. 5.7). Całkowita wysokość tacy powinna być równa

6 - prowadnice do montażu bramy; 7 - schody; 8 - wspornik do zawieszania

Ryc. 5.7. Przepływy studzienek: a - plan studni szybowej wraz ze wzrostem średnicy rurociągu; b - plan głównego odwiertu; w - sekcji tacy liniowej.

aby dopasować średnicę rury. Po dwóch stronach półki tworzone są półki o szerokości co najmniej 200 mm i nachyleniu co najmniej 0,02 na tacę. Tace odwiertów obrotowych i połączeń bocznych powinny być wykonywane wzdłuż łuków okręgów o promieniu co najmniej jednej średnicy.

Komora robocza powinna mieć następujące minimalne wymiary: wysokość - 1,8 m, średnicę - 1,0 m. Zaleca się wykonanie komór studni głębinowej na rurociągach o dużej średnicy w

planować wielokątnie z rozmieszczeniem ścian równolegle do tac.

Minimalna średnica szyjki wynosi 0,7 m. Komory robocze i szyjki są wyposażone w paski lub drabiny umożliwiające zejście do i wyjście ze studni. Na poziomie gruntu, luki z pokrywami, które są zwykle wykonane z żeliwa, są zainstalowane na szyjach.

Na rurociągach o średnicy 1200 mm lub większej, krzywą obrotu rury należy przyjąć jako promień co najmniej pięciu średnic rury i zapewnić odwierty na początku i na końcu łuku obrotowego.

Na zbiorniku, którego budowa wykonywana jest w sposób zamknięty (metoda ekranowania), konieczne jest wykonanie szybów kontrolnych lub studni o średnicy co najmniej 0,9 m. Odległość między nimi nie powinna przekraczać 500 m.

Ściany komór roboczych i otwory studzienek mogą być wykonane z betonu lub betonu zbrojonego, monolitycznego lub prefabrykowanego, a także z cegieł na zaprawie cementowej. Betonowe tace bazowe są zwykle układane monolitycznie z betonu 200 zgodnie ze specjalnymi wzorami - szalunki, a następnie fugowanie cementem i żelazem.

Szczególną uwagę należy zwrócić na uszczelnienie rur w rynnie. Na rys. 5.8 pokazuje przykłady jego konstruktywnych rozwiązań. W obecności wód gruntowych konieczne jest zapewnienie hydroizolacji dna i ścian studni na wysokość wyższą niż 0,5 m od poziomu wód gruntowych. W tym samym czasie można zastosować obmazochny i ​​okleechny bitumiczne uszczelnienie.

Ryc. 5.8. Schematy uszczelnienia rur:

aib - w glebach nie podpowierzchniowych, odpowiednio, suchych i mokrych;

1 - zaprawa cementowa; 2 - roztwór z cementu azbestowego; 3 - hydroizolacja;

4 - nić smołowa

Instytuty projektowe opracowały standardowe projekty włazów dla różnych warunków geologicznych, hydrogeologicznych i klimatycznych.

Szczególne znaczenie ma zapewnienie wytrzymałości górnej części studni (szyjki i włazy) w warunkach bardzo wysokiej intensywności ruchu samochodowego we współczesnych miastach.

W obcej praktyce od niedawna szeroko stosowane są studnie z falistych rur z tworzyw sztucznych, zdolne do deformacji bez zniszczenia pod wpływem transportu drogowego (rys. 5.9).

Ryc. 5.9. Rura z plastiku falistego:

1 - właz; 2 - stożkowy, betonowy szyjka; 3 - rura falista;

4 - gumowy pierścień

W praktyce domowej stosuje się jednolite żelbetowe płyty fundamentowe do studni kanalizacyjnych, wodnych i gazowych.

Ta płyta bazowa wykonana jest z plastyfikowanych dodatków, które zwiększają udarność i mrozoodporność betonu. Jego zastosowanie pozwala znacznie wydłużyć żywotność studni w warunkach dużego natężenia ruchu oraz częstych zabiegów odladzania soli na powierzchni drogi w okresie zimowym.

Parowanie rur ułożonych na różnych głębokościach odbywa się za pomocą studni różnicowych. Konieczność ich zastosowania powstaje w następujących przypadkach:

• przy podłączaniu odgałęzień bocznych do kolektorów lub sieci wewnątrzlokalowych do rurociągów ulicznych;

• podczas przekraczania rurociągów ze strukturami inżynieryjnymi i naturalnymi przeszkodami;

• na urządzeniu zalanych uwolnień wody w zbiornikach;

• przy dużych nachyleniach powierzchni ziemi, aby uniknąć przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej prędkości ścieków.

Wysokość studni różnicowej dzieli się na studnie różnicowe o niskim (do 6 m) i dużej wysokości.

Studnie zrzutowe wszystkich projektów można podzielić na trzy typy:

• rodzaj kopalni (z kroplami i bez);

• wykonywane zgodnie z typem znanych konstrukcji łączących stosowanych w praktyce inżynierii hydraulicznej (szybkie prądy, przelew praktycznego profilu itp.);

• studzienki, których zadaniem jest hartowanie energii w oparciu o zderzenie strumieni wody ze ścianą konstrukcji lub specjalnej kratki, a także zderzenie strumieni wody w wyniku rozdzielania przepływu u podstawy studni.

Studnia zrzutowa typu niskiej wysokości to komora, której kształt jest podobny do kształtu włazu, do którego przymocowano lub osadzono gładki (bez schodków) wał (pion) o okrągłym lub prostokątnym przekroju (zamocowanym) (rys. 5.10).

Jest stosowany na rurociągach o średnicy do 500 mm. Wysokość nie powinna przekraczać 6 m. Przekrój pionu nie powinien być mniejszy niż przekrój rury zasilającej. Powyżej pionu pożądane jest wykonanie lejka odbiorczego w kształcie kolana lub innego kształtu, a u podstawy - kanału wodnego. Obecność wody w studzience zapewnia łagodzenie przepływu nadmuchu do podstawy. W celu zwiększenia stabilności konstrukcji podstawa jest wzmocniona stalową lub żeliwną płytą pod pionem.

Podczas budowy rury wznośnej do 300 mm dopuszcza się montaż kolanka prowadzącego w jego dolnej części.

Studnie zrzutowe zaleca się wykonać z monolitycznego lub prefabrykowanego betonu. Szybkość ruchu wody w pionach osiąga wysokie wartości, dlatego wymaga wysokiej wytrzymałości bazy, ścian i pionów.

Ryc. 5.10. Upuść studnię typu kopalnianego:

1 - izolacja bitumiczna; 2 - gatunek betonu M150 z fugowaniem;

3 - płyta podstawowa; 4 - beton klasy M100 ze zbitym gruzem

ziemia; 5 - blacha stalowa; 6 - trwałe wsporniki zakładają szwy między

Studnia zrzutowa typu kopalnianego z wielostopniowymi różnicami obejmuje także minę, ale jest blokowana przez stopnie, na przemian na całej wysokości w układzie szachownicy (rys. 5.11). Aby poprawić niezawodność konstrukcji, wskazane jest wykonanie dwóch min. Urządzenie bazowe w podstawie nie jest wymagane. Zalecany jest następujący współczynnik kształtu: I - (0,5-2) V lub I - (0,5-2) * / (z okrągłym odcinkiem wału); a - B / 2.

Obliczenia studni zrzutowej powinny być wykonywane na podstawie możliwości pominięcia całego przepływu przez jedną minę, ale pod warunkiem jej maksymalnego obciążenia (maksymalna wysokość głowy równą?). Wielkość otworu między stopniami a ścianami, którego pole przekroju jest równe ko = aV, można określić za pomocą wzoru na wypływ płynu z otworu:

gdzie p jest współczynnikiem kosztów równym p = ere, tutaj cf jest współczynnikiem prędkości równym 0,89; 8 - współczynnik kompresji strumienia, określony wzorem A.D. Altshulia:

8 = 0,57 + 0,043 / (1,1 - P), (5.2)

gdzie P = a / B jest stopniem sprężania strumienia.

Ryc. 5.11. Dwuczęściowy odwiert kopalniany

z wielostopniowymi różnicami:

1 - kolektor wlotowy; 2 - bramy; 3 - sekcje studni zrzutowej; 4 - kroki mechanizmu różnicowego; 5 - kolektor wylotowy

Komory rozdzielające są rozmieszczone z pełnymi oddzielnymi i częściowo oddzielnymi systemami kanalizacyjnymi. Ich lokalizacja i miejsce przeznaczenia są różne. Przy pełnym oddzielnym systemie rozmieszczone są komory separacyjne:

• w sieciach wody deszczowej w oddzielnych miejscach kolektora odwadniającego lub przed oczyszczalnią ścieków, w celu odprowadzania części wody deszczowej podczas intensywnych opadów do jednolitej części wód;

• w obiektach do samooczyszczania wody deszczowej, o ile to konieczne, o różnych stopniach oczyszczenia.

W przypadku częściowo oddzielnego systemu odprowadzania ścieków

• w sieci deszczowej przed podłączeniem jej do wszystkich kolektorów ściekowych w celu odprowadzenia części wody deszczowej podczas intensywnych opadów do jednolitej części wód;

• przed oczyszczaniem ścieków, aby czasowo odprowadzać część ścieków bytowych, przemysłowych i deszczowych (przy wysokich kosztach tych ostatnich) do zbiorników kontrolnych w celu późniejszego dostarczenia do oczyszczalni ścieków.

Zasady działania i konstrukcja odpływów i komór odpływowych są podobne (poniżej termin "odpływ prysznicowy" oznacza odpływ i komorę separacji).

Główne wymagania dotyczące pryszniców są następujące:

1) rozładowywania bez odprowadzania najbardziej zanieczyszczonej części ścieków wpływających do ścieku;

2) słabe zatykanie urządzeń odpływowych i odwadniających. Najczęściej spotykaną komora separacyjna z bokiem

przelew prosty z jednostronnym wyładowaniem; składają się z tacki, której jedna strona jest przelewem.

Wskazane jest, aby grzbiet przelewu był metaliczny i ruchomy w pionowych prowadnicach. Umożliwi to zmianę wysokości grzbietu przelewu podczas ustawiania pracy urządzeń.

Komora rozdzielająca z bocznymi prostoliniowymi jazami z dwustronnym wyładowaniem składa się z tacki, której obie strony są jazami.

Na rys. Rysunek 5.12 przedstawia komorę separacyjną z bocznym zakrzywionym przelewem (kąt środkowy a = 90 °), złożoną z zakrzywionej tacki, której zewnętrzną stroną jest jaz.

Zawór spustowy (rurociąg odpływowy) powinien być zaprojektowany do pełnego napełnienia z pewnym marginesem. Odpływ burzy Shelyga

Ryc. 5.12. Komora rozdzielająca:

a - z prostym bocznym przelewem z jednostronnym wyładowaniem; b

z bocznymi prostymi przelewami z dwustronnym wyładowaniem; zakrzywiony jaz na boku; 1 - odpływ burzowy; 2 - rura odprowadzająca; 3 - herb jazu; 4 - rura zasilająca

(rura odpływowa) i grzbiet przelewu powinny znajdować się na tym samym znaku.

Standardowy projekt studni kanalizacyjnej dla niezależnej kanalizacji

Efektywnie działający system kanalizacyjny będzie kluczem do komfortowego pobytu w prywatnym domu. Montaż studni kanalizacyjnej - jeden z głównych etapów w urządzeniu. Jednak jego konstrukcja jest dość prosta, co jest uważane za główny argument na erekcję.

Po wykonaniu instalacji własnymi rękami, znacznie zredukujesz koszty domowych urządzeń kanalizacyjnych i na pewno znasz jakość wyniku. Ponadto będziesz w stanie zdobyć nowe przydatne umiejętności, które będą przydatne na nowo.

Na zdjęciu - typowy projekt studni kanalizacyjnej na działkę wiejską.

Proces

Najlepiej zacząć pracę ze szczegółowym projektem ogólnego systemu kanalizacji dla domu. Za podstawę można przyjąć modelowy projekt, ponieważ od wielu lat takie studnie kanalizacyjne pracują bez problemów.

Standardowy projekt studni absorbera ciśnienia do autonomicznych ścieków

Opracowany wstępny plan, opracowany projekt, a także szacunki dają możliwość znacznego obniżenia kosztów pracy, zaoszczędzenia czasu i ograniczenia inwestycji finansowych. I pozwól sobie na materiały budowlane z 20% marżą, przy ścisłym przestrzeganiu szacunków, nadal będziesz miał dobry zysk.

Co to jest plan studni kanalizacyjnej

Ten etap obejmuje następujące punkty:

 1. Wybór miejsca na przyszłość. Standardowy projekt jest przydatny tutaj, ponieważ takie obiekty znajdują się zwykle poniżej poziomu głównego budynku na stronie. W tym przypadku ułatwiony jest proces ustawiania odwiertu i układania rur, które zapewniają skuteczne odprowadzanie.
 2. Określ miejsce, w którym rura kanalizacyjna zgaśnie. Jest mało prawdopodobne, że chcesz wykopać rów na obwodzie budynku, więc powinieneś wybrać najkrótszą drogę od domu do studni kanalizacyjnej.
 3. Narysuj schemat dla jasności w odniesieniu do skali. Ten etap umożliwia określenie wymaganej długości rur, liczby połączeń i połączeń, a także warunków, w jakich układany będzie rurociąg. Te ostatnie obejmują skład gleby, głębokość wykopu dla rury kanalizacyjnej, obecność ewentualnych przeszkód.

Diagram pokazuje typowy projekt studni.

Po zakończeniu prac przygotowawczych otrzymamy szczegółowy plan. Zanim jednak zaczniesz go wdrażać, musisz dowiedzieć się, który typowy projekt studni ściekowych należy wykonać z istniejących, które powinieneś zbudować.

Istnieje kilka rodzajów takich struktur. Chociaż ta klasyfikacja może być w dużej mierze uzależniona od warunków. Najczęściej są to połączone opcje, których standardowa konstrukcja pozwala na jednoczesne wykonywanie kilku funkcji.

Eksperci dzielą studnie kanalizacyjne na:

 • dyferencjał, który wyposaży, gdy charakterystyka terenu uniemożliwia układanie rurociągu o pewnym nachyleniu;
 • inspekcja, stosowana w celu zapewnienia naprawy i zapobiegania sieci kanalizacyjnej, a także dostępu do niej podczas prac porządkowych. Dlatego, gdy zewnętrzny rurociąg ściekowy jest bardzo długi lub ma krętą konfigurację, nie można tego zrobić bez odwiertów inspekcyjnych.

Wskazówka: pierwsza obserwacja nie powinna być większa niż 12 m od miejsca, w którym rura kanalizacyjna opuści dom, odległość może wynosić 15 m. Ponadto nie należy umieszczać jej bliżej niż 3 m od fundamentu budynku.

 • obrotowe, pełniące funkcję podglądu, ale są usatysfakcjonowane w punktach, w których drenaż obraca się o 90. Te odcinki rurociągu są uważane za najbardziej problematyczne, ponieważ istnieje wysokie ryzyko blokad, dlatego należy zapewnić dostęp do nich;
 • studnie filtracyjne i do przechowywania są potrzebne do oczyszczania ścieków, które następnie po filtracji są kierowane na ziemię. Mogą być częścią szamba.

Jakiego rodzaju studni nie wybrałeś, jego urządzenie ma prawie taki sam schemat dla każdej odmiany.

 • komora robocza;
 • kark trafiający na powierzchnię.

Ten ostatni zwykle ma właz ochronny, który pozwala dostać się do komory studni.

Na planie - typowy projekt studni

Odpływ produkcyjny

Jest to najprostsza ze wszystkich opcji, składa się ze zbiornika, w którym gromadzą się ścieki i odbywa się ich wstępna obróbka:

 1. Częściowy rozkład nagromadzonego ścieku zachodzi pod działaniem bakterii beztlenowych, dzięki czemu woda, gaz i obojętny osad są otrzymywane z toksycznej substancji organicznej.
 2. SNiP wymaga, aby znajdował się nie bliżej niż 5 m od fundamentu budynku. Ważne jest również, aby usunąć go do maksymalnej odległości od studni, studni i innych źródeł wody pitnej. Na glebach piaszczystych i piaszczystych odległość wynosi 50 m, na glebach ciężkich i średnich, a także na glebach z przewagą gliny - do 25 m.
 3. Dno studzienki jest najpierw wypełnione warstwą gruzu na wysokość 200-300 mm, a następnie musi być wypełnione betonem, aby zapobiec filtrowaniu brudnych ścieków do gruntu. Kształt struktury może być kwadratowy lub okrągły. Głębokość zależy od dziennej objętości ścieków.
 4. W wersji jednokomorowej zasada działania przypomina szambo, wymaga więc okresowego pompowania, co zwiększa koszty jego utrzymania. Jeśli wykonamy konstrukcję przypominającą szamba składającą się z 2-3 komór, wówczas można pozbyć się takich niedogodności, choć cena konstrukcji wzrośnie.
 5. Ważne w konstrukcji tej konstrukcji są ściany uszczelniające. Instrukcja zakłada, że ​​mogą to być pierścienie z betonu zbrojonego, połączenia uszczelniające lub z kamienia gruzowego lub cegły używane na zaprawie cementowej.

W tym drugim przypadku konieczne jest pokrycie powierzchni od wewnątrz bitumem. Możliwe jest również zbudowanie komory za pomocą szalunku, do którego wlewany jest beton, a następnie nie jest konieczne dodatkowe uszczelnianie ścian.

Montaż studni spustowej z żelbetowych pierścieni

Wskazówka: podczas używania pierścieni z betonu zbrojonego, używaj sprzętu budowlanego, aby je zainstalować, aby ich nie uszkodzić.

 1. Płyta studni może służyć jako płyta żelbetowa z miejscem do montażu włazu. Jest stosowany w standardzie - plastik z metalowym wzmocnieniem lub metalem.

Wniosek

Każdy rodzaj ścieków ma prawie to samo urządzenie. Różnią się jedynie celami i miejscem instalacji. W prezentowanym wideo w tym artykule znajdziesz dodatkowe informacje na ten temat.

Water Well Standard Design

systemy zaopatrzenia w wodę
ścieki,
ogrzewanie

Rodzaje studni zrzutowych
Zgodnie z projektem, krople drenażu można podzielić na następujące główne typy:
1. Przejścia z przelewem o profilu praktycznym i studnią wodną w dolnym biegu (ryc. A).
2. Krople rurowe, które występują w różnych konstrukcjach, ale z obowiązkową rurą pionową (rys., B).
3. Huśtawki ze ścianą odbojową błotnika (rys., C).
4. Mine wielostopniowe krople różnicowe różnych konstrukcji. Gaszenie energii padającej następuje na każdym etapie (ryc. D).
5. Szybkie prądy - krótkie kanały o dużym nachyleniu (rys., D).

Na rurociągach o średnicy do 600 mm, krople o wysokości do 0,5 m mogą być wykonywane bez urządzenia upustowego - przez spuszczanie w włazie (SNiP 2.04.03-85 p.4.25-uwaga)

Zgodnie z SNiP 2.04.03-85, krople o wysokości do 3 m na rurociągach o średnicy 600 mm i większej przyjmowane są w postaci jazów o praktycznym profilu, a przy wysokości do 6 m przy średnicach do 500 mm przyjmują krople rurkowe.

Ryc. 8.2. Schematy krateru studni

Na rys. 8.2, a schematy 1, III, УI i УIII podane są w części tacki okrągłych dołków, a na rys. 8.2, b - schematy II, IV, U, VII i IX sekcji tacy prostokątnych pokładów.
Wnęki inspekcyjne składają się z podstawy, półki, komory roboczej, sufitu lub części przejściowej, szyjki i klapy z pokrywką.
Zwykle studnie są okrągłe w planie.
Ze szczególnie dużym przekrojem rur, aw niektórych przypadkach, w obecności innych mediów, można zastosować prostokątne studzienki.

Ryc. 8.3. Okrągłe studzienki inspekcyjne o średnicy od 1000 do 2000 mm elementów żelbetowych

Na rys. 8.4 pokazuje prostokątną studnię, której ściany wykonane są z żelbetowych paneli.

W przypadku prostokątnych studni, jak również okrągłych o średnicy 1500 i 2000 mm, zaprojektowano zarówno normalny gardziel wykonany z pierścieni 700 mm ze standardową klapą, jak i większy gardziel do opuszczania i podnoszenia dużych urządzeń służących do czyszczenia sieci. W okrągłych dołkach przyjmuje się powiększone gardło wina o średnicy 1000 mm i szerokości prostokąta 1000 mm i długości równej mniejszej stronie roboczej części studni.
Głębokość tacy w studni powinna być równa średnicy największej rury.
W odwiertach inspekcyjnych w sąsiedztwie i sieciach stoczni o głębokości tacy mniejszej niż 2 mi średnicy rurociągu mniejszej niż 250 mm dozwolone jest utrzymywanie średnicy 700 mm.

Opuść studnie.

Na rurociągach o średnicy do 600 mm włącznie w okrągłych studzienkach różnicowych zrzut wykonuje się za pomocą zewnętrznego pionu wykonanego z metalowych rur oraz w prostokątnych studzienkach z pionowym kanałem (patrz rys. 6.1).

Przyjmuje się, że średnica pionu jest równa średnicy rurociągu wlotowego i rozmiar przekroju poprzecznego kanału pionowego wzdłuż długości 1,5 średnicy rurociągu i szerokości rurociągu. Na rurociągach o średnicy 200 mm wysokość dyferencjału nie powinna przekraczać 4 m, na rurociągach o średnicy od 250 do 400 mm - nie więcej niż 3 m, a na rurociągach o średnicy od 400 do 600 mm - nie więcej niż 2 m. W dyszach różnicowych z kanałami pionowymi i piony w tacy studzienek są zadowolone ze studni wodnej lub kolana (o średnicy rury do 300 mm). Szelfowy kolanka Shele o średnicy 200 mm ma na poziomie skorup rury wylotowej. Na kanałach pionowych spód zestawu partycji


Na rurociągach o średnicy powyżej 600 mm krople są ułożone w formie przelewu praktycznego profilu (patrz rys. 6.2) z poduszką wodną lub flotą w jednym lub kilku krokach.

W sieciach kanalizacyjnych, które odprowadzają wodę zawierającą lub emitującą substancje wybuchowe (lub gazy), należy zainstalować studnie z wrotami hydraulicznymi, zapobiegające rozprzestrzenianiu się ognia w przypadku pożaru (Rys. 8.7)

Ryc. 8.7. Dobrze z blokadą hydrauliczną

Należy zapewnić instalację luków: na tym samym poziomie co powierzchnia projektowanej części drogi o ulepszonej powierzchni; 50-70 mm nad ziemią w zielonej strefie i 200 mm nad ziemią w niezagospodarowanym obszarze. W razie potrzeby należy zapewnić włazy z urządzeniami blokującymi.
W obecności wód gruntowych powyżej dna studni należy zapewnić hydroizolację 0,5 m powyżej ich poziomu.
W agresywnym środowisku należy podjąć odpowiednie środki w celu ochrony konstrukcji studni przed korozją.
Studzienki na przepływowych sieciach kanalizacyjnych dla odpadów kwaśnych powinny być wykonane z cegły klinkierowej, bitumicznej lub kwasoodpornej na roztworze odpornym na kwasy. Dopuszcza się również odwierty urządzenia z betonu kwasoodpornego.
Gdy odprowadzane są kwaśne ścieki i nie ma w nich agresywnych gazów, odwiert może być wykonany z betonowych pierścieni z wewnętrzną powierzchnią pokrytą farbą lub tynkiem kwasoodpornym.
Studnie do ścieków kwasowych należy projektować z betonu asfaltowego, betonu i betonu lub cegły z zaprawą kwasoodporną. Powierzchnia tacki i dna ścian studni powinna być pokryta materiałami kwasoodpornymi.
Podstawy studni dla kwaśnych ścieków powinny być wykonane z betonu asfaltowego nad ubitym kruszywem z kamieni odpornych na kwasy o grubości co najmniej 150 mm. W przypadku lekko agresywnych wód dozwolona jest konstrukcja betonowych podstaw.
W przypadku włazów i studni w sieciach transportujących kwaśne ścieki należy zapewnić powłoki kwasoodporne.
Podczas budowy odwiertów na makroporowatych glebach o niskim osiadaniu, studnie mogą być wykorzystywane do gruntów nie podpowierzchniowych, ale wynika to z:
a) spoinowanie spoin i wewnętrznych powierzchni ścian studni za pomocą zawiesiny cementowej o składzie 1: 3
b) obszar niewidoczny wynosi 1500 mm.
Podczas budowy odwiertów na makroporowatych glebach o wysokiej osiadaniu, oprócz powyższych, przewidziane są dodatkowe środki, a mianowicie:
a) obróbka podłoża glebowego materiałami smołowymi lub bitumicznymi w warstwie o grubości nie mniejszej niż 0,2 m, a następnie ubijanie;
b) urządzenie ciągłego dna z betonu zbrojonego;
c) staranne zamocowanie rur i montaż na zewnątrz wodoodpornego zamku z pomarszczonej gliny lub jednorodnej gliny zmieszanej z materiałami bitumicznymi lub smołowymi;
d) powlekanie wewnętrznej powierzchni odwiertu gorącym bitumem 2-krotnym względem podkładów lub powlekanie ich fluidatem, to znaczy traktowanie wodnym roztworem fluorku magnezu lub magnezowego kwasu fluorokrzemowego z wytworzeniem nierozpuszczalnych związków na powierzchni;
e) zasypywanie warstwami za ściankami studni za pomocą zasypki za pomocą mechanicznych tramwajów.

Materiał przygotowany: O. Sukhomlin
Wykorzystanie tych materiałów jest dozwolone poprzez określenie bezpośredniego hiperłącza do strony.

Twój adres IP jest zablokowany

Upewnij się, że nie korzystasz z anonimizatorów / serwerów proxy / VPN lub innych podobnych metod (TOR, FriGate, ZenMate, itp.) W celu uzyskania dostępu do witryny.

Wyślij list, aby nadużyć [at] twirpx.com, jeśli jesteś pewien, że ta blokada jest błędna.

W piśmie podaj następujące informacje o blokowaniu:

Proszę również podać:

 1. Z jakiego ISP korzystasz?
 2. Jakie wtyczki są zainstalowane w przeglądarce?
 3. Czy jest jakiś problem, jeśli wyłączysz wszystkie wtyczki?
 4. Czy problem pojawia się w innej przeglądarce?
 5. Z jakiego oprogramowania VPN / proxy / anonimizacji korzystasz najczęściej? Czy problem występuje, jeśli je wyłączysz?
 6. Czy po raz ostatni sprawdzałeś swój komputer pod kątem wirusów?

Twój adres IP jest zablokowany

Anonimizatory / proxy / VPN lub podobne narzędzia (TOR, FriGate, ZenMate itp.) W celu uzyskania dostępu do strony internetowej.

Skontaktuj się z nadużyciem [at] twirpx.com, jeśli wiesz, że ten blok jest błędem.

Załącz następujący tekst w wiadomości e-mail:

Proszę również podać:

 1. Z jakiego dostawcy Internetu korzystasz?
 2. Jakie wtyczki i dodatki są zainstalowane w przeglądarce?
 3. Czy nadal blokuje się, jeśli wyłączysz wszystkie wtyczki zainstalowane w przeglądarce?
 4. Czy nadal blokuje się, jeśli używasz innej przeglądarki?
 5. Jakie oprogramowanie często używasz do VPN / proxy / anonimizacji? Czy nadal blokuje, jeśli go wyłączasz?
 6. Jak długo sprawdzasz swój komputer pod kątem obecności wirusów?

Nowoczesne urządzenie studni kanalizacyjnej: dyferencjał, z pionem, tworzywo sztuczne

Ponieważ systemy kanalizacyjne są tworzone i używane od tysięcy lat, technologia ich urządzeń została opracowana w najdrobniejszym szczególe. W tym artykule opisano właściwe urządzenie studni kanalizacyjnej, zgodnie z przepisami dotyczącymi przepisów budowlanych.

Dostarczając instrukcje, jak tworzyć kanały, SNiP ma numer 2.04.03-85 i nosi nazwę "Kanalizacja. Sieci zewnętrzne i urządzenia.

Lokalizacje i typy studni, ich rozmiary i wymagania dla tych struktur są tutaj uregulowane.

W przypadku prywatnego gospodarstwa domowego z lokalnymi zakładami przetwarzania (szamba) w obszarze pomiędzy odprowadzeniem ścieków wewnętrznych z budynku a komorą odbiorczą urządzenia należy wyposażyć w szybę widokową. Również jedną z opcji usuwania ścieków po szamba jest urządzenie do filtrowania studni kanalizacyjnej.

Odwiert kontrolny jest również zapewniany przed wejściem do lokalnej sieci kanalizacyjnej do sieci wewnątrzblokowej lub kanalizacji centralnej, poza czerwoną linią zabudowy (granica warunkowa oddzielająca obszar w celu ulokowania budynków od ulic, przejść itp.).

Ważne informacje! Według SNiP, studzienki kanalizacyjne (inspekcja) z zewnętrznymi rurami kanalizacyjnymi o rozmiarach do 150 mm powinny być zainstalowane po 35 m, w 200 - po 50 m na prostych odcinkach rurociągów, a także:

 • Podczas obracania systemu
 • Zmieniając średnicę rury lub nachylenia
 • W punktach wejścia oddziałów

Kanał dobrze w cięcia

Wymagania dla studzienek kanalizacyjnych i ich elementów są określone: ​​dla wyrobów betonowych - w GOST 2080-90 dla studni polimerowych - w GOST-R nr 0260760.

W przypadku urządzeń plastikowych wielu producentów opracowuje również własne specyfikacje (specyfikacje).

Kamienne studnie do ścieków mogą być wykonane z prefabrykowanych i monolitycznych betonów i żelbetu, cegieł i studni filtracyjnych - oraz z gruzu kamiennego.

Przy budowie studni kanalizacyjnych wykonanych z polimerów stosuje się polichlorek winylu (PVC), polipropylen (PP) lub polietylen (PE).

Ponadto niektóre modele są wytwarzane przez połączenie niektórych wymienionych materiałów.

Wymiary, które muszą mieć studnie kanalizacyjne SNiP oznaczają:

 • Na rurociągach o średnicy do 150 mm - nie mniej niż 70 mm
 • Do 600 mm - 1000 mm
 • 700 mm - 1250 mm
 • 800-1000 mm - 1500 mm
 • 1200 i więcej niż -2000 mm
 • Nie mniej niż 1500 mm o dowolnej średnicy i głębokości 3 mi większej

Jednocześnie objętość studni kanalizacyjnej nie jest oddzielnie regulowana, ale w oparciu o zadaną głębokość i średnicę można ją łatwo obliczyć.

Każda budowa studni kanalizacyjnych rozpoczyna się od prac ziemnych - fragmentów wykopu i wykopu. Wcześniej realizowany jest kompleks prac przygotowawczych.

 • Układ (znacznik) obszaru, w którym zlokalizowana będzie studnia
 • Rozbiórka drzew, krzewów, innej roślinności w miejscu pracy
 • Rozbiórka / przenoszenie budynków zakłócających konstrukcję
 • Urządzenie jest tymczasową drogą / wyjściem na plac budowy

Przy urządzeniu rowu pod studniami kanalizacyjnymi standardowy projekt zapewnia następującą procedurę prac:

 • Jego przejście odbywa się
 • Sprzątanie na spodzie
 • Sprawdź z projektem poziom ułożenia i kąty nachyleń ścian
 • Dla struktur kamiennych: urządzenie na dnie hydroizolacji (zwykle za pomocą bitumicznego mastyksu) o warstwie 20 cm, z gęstym ubijaniem

Kamienne studnie

Izolacja rur w studni z bitumem

Następnie wykonuje się następujące prace dla studni betonowej lub żelbetowej:

 • Przygotowanie bazy. Ułożenie płyty lub urządzenia z płyty betonowej o grubości 100 mm wykonanej z betonu M-50
 • Taca urządzenia o żądanej formie betonu M-100 ze stalowym wzmocnieniem z siatki
 • Uszczelnianie końców rur betonowych i bitumicznych
 • Izolacja bitumiczna wewnętrznej powierzchni pierścieni betonowych
 • Pierścienie studzienek kanalizacyjnych są zainstalowane (przeprowadzane po tym, jak beton zyskał wytrzymałość na tacy, 2-3 dni po instalacji) i płyta podłogowa dla roztworu M-50
 • Spoinowanie zapraw cementowych między prefabrykowanymi szybami
 • Hydroizolacja szwów bitumicznych
 • Wykończenie koryta tynkiem cementowym, a następnie produkcja stali
 • Urządzenie znajduje się w miejscach wejścia do rur z glinianego zamka o szerokości 300 mm i o 600 mm więcej niż zewnętrzna średnica rur
 • Testuj dobrze (przeprowadzony w ciągu dnia napełnianie wodą do górnej krawędzi, z instalacją tymczasowych korków na rurze). Uznany za pomyślny, jeśli nie wykryto żadnego widocznego wycieku.
 • Zewnętrzne zasypanie ścian studni, a następnie ubijanie
 • Urządzenie o powierzchni żaluzji betonowej o szerokości 1,5 m dookoła otworu wiertniczego
 • Izolacja wszystkich pozostałych połączeń gorącym bitumem

Podobnie budowa włazów jest wykonana z cegieł, ale tutaj, zamiast instalować elementy prefabrykowane, wykonuje się mur.

Hydroizolacja wykonywana jest w ten sam sposób.

W ten sposób instaluje się studnie z materiałów kamiennych dla wszystkich rodzajów kanalizacji: gospodarstwa domowego, burzy lub drenażu.

Jednak w przypadku wód opadowych na studni można zainstalować kratownice, pełniąc jednocześnie funkcję zlewni.

Do drenażu - sama studnia może być elementem drenażu, poprzez specjalne otwory w ścianach, ale ten projekt wymaga specjalnych obliczeń.

Jednocześnie występują niewielkie różnice w komponentach, które określa szereg: studzienki ściekowe KFK i KDK - dla kanalizacji domowych, KLV i KLK - dla wód opadowych, KDV i KDN - do odwadniania.

Tabela studni kanalizacyjnych według standardowych rozmiarów przedstawia się następująco:

Stół do studni kanalizacyjnych

Nieco bardziej skomplikowany jest proces odwiertów ze względu na ich bardziej złożoną konfigurację.

Tutaj, w zależności od konkretnego projektu, poza urządzeniem podajnika, w niektórych przypadkach konieczne jest:

 • Montaż pionu
 • Podlewanie sprzętu
 • Montaż ściany wylotowej wody
 • Tworzenie praktycznego profilu
 • Pit device

Ta sama instalacja korpusu kopalni, podstawy i zakładki wykonywane są według tych samych zasad.

Jedyny wyjątek dotyczy studni zrzutowej z pionem - w jej podstawie ma znajdować się metalowa płyta, która zapobiega zniszczeniu betonowej części konstrukcji.

Wygląda to tak:

 1. Riser
 2. Poduszka na wodę
 3. Blacha u podstawy poduszki
 4. Odbiór pionu lejka

Budowa dobrze z pionem

Lejek odbierający ma na celu kompensację podciśnienia, które może powstać w pionie ze względu na szybki ruch ścieków.

Konieczne jest tworzenie własnych odwiertów różnicowych przy użyciu praktycznego profilu tylko w wyjątkowych przypadkach - podobny projekt jest przewidziany dla rurociągów o średnicy 600 mm i wysokości do 3 m.

Podobne średnice rur nie są stosowane w indywidualnych systemach odwadniających. Ale inne rodzaje studni mogą być z powodzeniem stosowane w lokalnej kanalizacji.

Zgodnie z wymogami SNiP zainstalowano studnie różnicowe kanałów:

 • Jeśli to konieczne, zmniejsz głębokość rurociągu
 • W miejscach przecięcia z inną podziemną komunikacją
 • Aby regulować natężenie przepływu
 • W ostatniej zatopionej studni przed odprowadzeniem ścieków do zbiornika

Typowe przypadki, gdy urządzenie odwiertu na terenie kraju jest uzasadnione:

Jeżeli istnieje znaczna różnica między szacowaną głębokością systemu odprowadzania wody a poziomem odprowadzania ścieków do szamba lub kolektora centralnego (układanie rurociągu na płytszej głębokości znacznie zmniejszy ilość robót ziemnych)

 • Jeśli istnieje potrzeba ominięcia innych sieci inżynieryjnych pod ziemią
 • Jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące natężenia przepływu w systemie do objętości ścieków.
  Przy niewielkiej objętości zbyt duża prędkość może utrudniać samoczyszczenie (wymywanie osadu) ścianek rury.
  Tak samo jest, jeśli prędkość jest zbyt mała - osad może tworzyć się zbyt intensywnie, wtedy sensowne jest ustawienie strumienia dla przyspieszenia.
 • Znaczenie tej różnicy polega na tym, że ze względu na duże nachylenie w krótkim odcinku systemu, dreny zaczynają poruszać się znacznie szybciej, bez czasu na przylgnięcie do wewnętrznych ścian rury.

  Urządzenie wprowadza do odwiertów rurociągu

  W zależności od konkretnych warunków glebowych rury mogą wpływać do studni na różne sposoby.

  Sąsiednia rura w suchej ziemi

  Dla suchej gleby to ułatwi. W tym przypadku stosuje się tylko dwa rodzaje materiałów: cement, oznaczony na rysunku przez cyfrę 1 i mieszanina azbestowo-cementowa, oznaczona cyfrą 2.

  W przypadku mokrej gleby do tych materiałów dodaje się także nić pakową 3 i warstwę impregnującą 4.

  Wejście w wilgotną ziemię

  Obie metody zostały opracowane dla gruntów nieposiadających osadów.

  W regionach, w których ruch gleby jest możliwy, połączenie jest ustawione ruchomo za pomocą uzwojenia rury za pomocą plastikowego uszczelnienia wodoodpornego.

  Czasami do otworu w ścianie włazu wprowadza się metalowy rękaw, a wewnątrz znajduje się uszczelka.

  Plastikowe studnie - nowoczesna alternatywa

  Czysty plastikowy - widok z góry

  Rozsądną i praktyczną wymianą kamiennych komór widokowych są polimerowe odpowiedniki.

  Ponadto studnie z tworzywa sztucznego umożliwiają znaczne zmniejszenie ilości robót ziemnych, budowa szybów ściekowych wykonanych z tych materiałów przyspiesza i upraszcza proces instalacji systemów odwadniających.

  Istnieją wątpliwości co do wytrzymałości plastikowych odwiertów dla kompresji - ale nie są one potwierdzone przez fakty. Dotyczy to w szczególności najprostszych studni dla sieci krajowych.

  Z reguły nie ma ładunków, które mogłyby uszkodzić plastik.

  Między innymi betonowy odwiert o średnicy jednego metra może zastąpić studnię z tworzywa sztucznego, o średnicy nawet 30 cm, pomimo faktu, że mimo różnicy w wielkości, studnie kanalizacyjne z polimeru będą jeszcze prostsze niż ich gigantyczne betonowe odpowiedniki.

  Dodatkową zaletą jest łatwość instalacji. Poza faktem, że przy użyciu studni plastikowych, objętości dołów są znacznie zmniejszone, instalacja rur również nie jest trudna.

  W końcu plastikowe studzienki kanalizacyjne są produkowane z wylotami, które wyraźnie spełniają normy rur z dowolnego materiału - plastiku, cementu, azbestu.

  Dlatego natychmiast po instalacji takie miny można podłączyć do dowolnego systemu kanalizacyjnego w ciągu kilku minut. Jeśli stosowane są plastikowe rury, proces będzie jeszcze szybszy.

  Dlatego przed budową studni kanalizacyjnej warto rozważyć zalety i wady, pozorna tandetność niektórych decyzji jest zwodnicza. W przypadku prywatnej strony, gdzie jeden, dwa, maksymalnie trzy studnie są wyposażone, znacznie taniej będzie zorganizować plastikowe studnie, niż zaoszczędzić pieniądze za pomocą betonowych pierścieni. Ogromna waga i konieczność zamawiania ciężkich maszyn neguje pozorną taniość starych rozwiązań. Tak, i skromna średnica plastikowej studni, szybkość instalacji - nie ostatnie argumenty.

  Głowica klapy: typowy projekt i opcje wykonania

  Slug Well: Wpisz Project

  Rozpoczynając budowę autonomicznego systemu kanalizacyjnego lub wodociągowego własnymi rękami, musisz dokładnie obliczyć, jak wyposażyć te systemy, aby działały poprawnie. Dlatego po prostu musisz wiedzieć, czym jest studnia - typowy projekt tej konstrukcji powinien być modelem, za pomocą którego będziesz prowadzony podczas wykonywania pracy.
  Mała instrukcja dotycząca jej funkcji i urządzenia, a także wideo w tym artykule, pomoże Ci zrozumieć, jak ważne są one w tych systemach komunikacji.

  Funkcje dobrze amortyzatora

  Dlaczego ciśnienie w rurociągach może wzrosnąć? Po otrzymaniu odpowiedzi na to pytanie zrozumiesz, dlaczego konieczne jest zbudowanie dobrze-amortyzatora, którego typowy projekt można przyjąć jako podstawę.
  A więc:

  • Jeśli chodzi o zaopatrzenie w wodę, problem w systemie najczęściej wynika z rozbieżności między wydajnością pompy wodnej a wydajnością rurociągu. Faktem jest, że przy stosowaniu, na przykład, pompy odśrodkowej, ze wzrostem zużycia wody, ciśnienie wody spada.
  • W odwrotnej sytuacji, gdy zużycie wody zostanie zmniejszone, system zaopatrzenia w wodę odczuje nadciśnienie. Konieczne jest zgaszenie, w przeciwnym razie ściany rurociągu są poddawane naprężeniom mechanicznym, które mogą prowadzić do powstawania przecieków, a nawet do ich zerwania.
  • Szczególnie narażone na wpływ wysokich temperatur w połączeniach rur. A jednak, stabilizacja ciśnienia w rurach może znacznie zmniejszyć zużycie energii.
   Ponadto zapobiega się nadmiernemu przepływowi wody, co jest istotne w przypadku struktur o niskim natężeniu przepływu. Nawiasem mówiąc, tempo przepływu wody może wzrosnąć z innego powodu.
  • Powodem tego jest spadek głębokości linii rurociągu. Może to wynikać z potrzeby ominięcia jakiejkolwiek przeszkody lub przecięcia rurociągu z innymi podziemnymi instalacjami.
   W głównych sieciach problem stabilizacji ciśnienia jest rozwiązywany przez automatyczne stacje kontrolne (ACS).
  • Wewnątrz lokalnej sieci rozbieżność pomiędzy wymaganą wysokością a mocą znamionową pompy regulowana jest przez budowę studni zrzutowych. Załóżmy, że używasz standardowego projektu do budowy systemu zaopatrzenia w wodę: zapewnione w nim będą studnie wodne.
  • A to nie tylko absorbery ciśnieniowe, ale także rotacyjne (patrz: "Wirowanie studni dla ścieków: typy i urządzenia"), płukanie i oglądanie - a każdy z nich ma swój cel, który ułatwia proces pracy w sieci. Taka struktura pozwala na przykład zmniejszyć głębokość rurociągu w niektórych obszarach - i jest to już namacalne oszczędności wynikające z niższych kosztów pracy.

  Wszystkie powyższe, istotne nie tylko dla systemów zaopatrzenia w wodę, ale również dla budowy rury kanalizacyjnej.

  Odmiany studni zrzutowych

  Kiedy układane są rurociągi na obiekcie i budowane są studnie wodne i kanalizacyjne - typowy projekt, w zależności od niektórych czynników, może zapewnić różne ich projekty.
  A więc:

  • Jedną z opcji wygaszania prędkości przepływu wody jest metoda oparta na skoku hydraulicznym. W tym samym czasie w dolnym biegu wzrasta głębokość przepływu, co przyczynia się do konwersji energii kinetycznej w energię potencjalną.
  • Jeśli nie ma możliwości utworzenia wymaganej głębokości, wówczas urządzenia zwane przepustnicami służą do tworzenia skoku hydraulicznego. Studnia wodna, typowy projekt, który można znaleźć w Internecie, jest najprostszym projektem absorbera energii przepływu wody.
  • Jest to wypukłość lub wgłębienie o różnych kształtach lub progach o ząbkowanej krawędzi, ułożone pod punktem jazu. Zęby i rowki dzielą strumień, zmieniają kierunek ruchu, co ostatecznie prowadzi do spadku ciśnienia.

  Program Watercourse Water Well

  • Może to być również ściana wodna, uderzająca, że ​​strumień wody traci swoją prędkość. Upadek może mieć strukturę wielostopniową lub rurową i może być kilkoma krótkimi kanałami o dużym nachyleniu. Nazywane są szybkimi prądami.

  Wybór konkretnego projektu odbywa się w zależności od przeznaczenia rurociągu, jego przekroju i wielkości kropli. Zalecenia dotyczące tej kwestii można uzyskać, otwierając SNiP-2.04.03. 85 (pkt 4.25 - 4.27).

  Budowa studni zrzutowej

  Najprostszym rozwiązaniem aranżacji kanalizacji domowej i burzowej jest instalacja gotowych studni zrzutowych w wersji fabrycznej.
  A więc:

  • W naszym kraju zaczęły one być stosowane stosunkowo niedawno, po pojawieniu się opcji odpornych na mróz. To na przykład studnia z włókna szklanego lub z piasku polimerowego, którą widać na poniższym zdjęciu.

  Polimer-piasek dobrze w szczegółach

  • Zastosowanie gotowego produktu sprawia, że ​​aranżacja jest niezwykle prosta i ma wiele zalet. W takich zbiornikach przewidziano już otwory na rurociąg, podczas gdy w żelbetowych pierścieniach ściany te muszą być dziurkowane.
  • Wszystkie części studni polimerowej są szczelnie zamknięte, a ich całkowita waga jest dziesięciokrotnie mniejsza niż waga jednego pierścienia RC. Pozwala to obejść się bez sprzętu podnoszącego podczas instalacji i uzyskać znaczące oszczędności.
  • Amortyzator ciśnienia dla studni polimerowej (standardowa konstrukcja) dla rurociągu o średnicy 60 cm nie może przekraczać 4000 p., Podczas gdy cena podobnego betonu zbrojonego składającego się z dwóch pierścieni ściennych, dna i pokrywy będzie wynosić co najmniej 9000-11000 p.
  • Dlatego do budowy w małej autonomicznej sieci kanalizacyjnej, która ma małą pojemność, najkorzystniejsze jest stosowanie gotowych zbiorników polimerowych.

  Montaż pierścienia ściennego

  • A jednak żywotność studni polimerowej nie da się porównać z wytrzymałością betonu zbrojonego. W przypadku, gdy zbiornik różnicowy jest połączony ze studnią widokową lub płuczącą, wygodniej jest zastosować pierścienie ścienne z betonu zbrojonego.
  • Odwierty RC są bardziej preferowane w rurociągach ciśnieniowych, a także w sieciach, w których ścieki zawierają kwasy. Do betonu dodaje się dodatki do takich studzienek, które sprawiają, że są odporne na warunki kwasowe.
   Aby chronić je przed agresywną wodą gruntową, takie konstrukcje są pokryte specjalną farbą kwasoodporną.
  • Ściany zbudowane z luźnych gleb są całkowicie przetarte zaprawą cementową. Jeżeli nawet do ich wznoszenia użyto betonu prefabrykowanego, to dno jest wykonane z monolitycznego betonu, lub podstawa jest impregnowana bitumem do grubości 20 cm.
  • W problematycznych glebach, przy wykonywaniu zamka na szyi studni, bitum dodaje się również do gliny. Wypełnianie zatok otworu wykonuje się warstwowo, z dokładnym ubijaniem każdej warstwy.

  Ściany studni mogą być wzniesione i cegły. Tylko w tym przypadku lepiej jest używać nie cegły, ale klinkieru.
  Decyzja o wykorzystaniu tego lub tego materiału do budowy jest podejmowana na podstawie konkretnych warunków budowy i oczywiście jego budżetu.

  Water Well Standard Design

  © JSC "Code", 2018

  Wyłączne prawa autorskie i prawa pokrewne należą do JSC "Code". Zapewnienie przetwarzania i ochrony danych osobowych

  Wersja strony: 2.2.10

  Każdy specjalista techniczny: konstruktor, projektant, energia, specjalista w dziedzinie ochrony pracy.

  W domu, w biurze, w podróży: Twoje niezawodne wsparcie prawne, zawsze i wszędzie.

  Każdy specjalista techniczny: konstruktor, projektant, energia, specjalista w dziedzinie ochrony pracy.

  W domu, w biurze, w podróży: Twoje niezawodne wsparcie prawne, zawsze i wszędzie.

  Katalog dokumentów NormaCS

  Typowe rozwiązania projektowe 820-04-19.85 Album VI. Konstrukcja żelbetowa studni i ścian wodnych. Opcje monolityczne i prefabrykowane monolityczne

   Typowe rozwiązania projektowe 820-04-19.85 - Przelewy typu kopalnianego do zużycia wody od 50 do 110 metrów sześciennych. m / s z kroplami do 12 m

  Dokument odnosi się do:

   Typowe rozwiązania projektowe 820-04-19.85 - Przelewy typu kopalnianego do zużycia wody od 50 do 110 metrów sześciennych. m / s z kroplami do 12 m

  Otwieranie klapy: wykonaj standardowy projekt

  Głowica klapy: typowy projekt i opcje wykonania

  Slug Well: Wpisz Project

  Rozpoczynając budowę autonomicznego systemu kanalizacyjnego lub wodociągowego własnymi rękami, musisz dokładnie obliczyć, jak wyposażyć te systemy, aby działały poprawnie. Dlatego po prostu musisz wiedzieć, czym jest studnia - typowy projekt tej konstrukcji powinien być modelem, za pomocą którego będziesz prowadzony podczas wykonywania pracy.

  Mała instrukcja dotycząca jej funkcji i urządzenia, a także wideo w tym artykule, pomoże Ci zrozumieć, jak ważne są one w tych systemach komunikacji.

  Funkcje dobrze amortyzatora

  Dlaczego ciśnienie w rurociągach może wzrosnąć? Po otrzymaniu odpowiedzi na to pytanie zrozumiesz, dlaczego konieczne jest zbudowanie dobrze-amortyzatora, którego typowy projekt można przyjąć jako podstawę.

  • Jeśli chodzi o zaopatrzenie w wodę, problem w systemie najczęściej wynika z rozbieżności między wydajnością pompy wodnej a wydajnością rurociągu. Faktem jest, że przy stosowaniu, na przykład, pompy odśrodkowej, ze wzrostem zużycia wody, ciśnienie wody spada.
  • W odwrotnej sytuacji, gdy zużycie wody zostanie zmniejszone, system zaopatrzenia w wodę odczuje nadciśnienie. Konieczne jest zgaszenie, w przeciwnym razie ściany rurociągu są poddawane naprężeniom mechanicznym, które mogą prowadzić do powstawania przecieków, a nawet do ich zerwania.
  • Szczególnie narażone na wpływ wysokich temperatur w połączeniach rur. A jednak, stabilizacja ciśnienia w rurach może znacznie zmniejszyć zużycie energii.
  Ponadto zapobiega się nadmiernemu przepływowi wody, co jest istotne w przypadku struktur o niskim natężeniu przepływu. Nawiasem mówiąc, tempo przepływu wody może wzrosnąć z innego powodu.
 • Powodem tego jest spadek głębokości linii rurociągu. Może to wynikać z potrzeby ominięcia jakiejkolwiek przeszkody lub przecięcia rurociągu z innymi podziemnymi instalacjami. W głównych sieciach problem stabilizacji ciśnienia jest rozwiązywany przez automatyczne stacje kontrolne (ACS).
 • Wewnątrz lokalnej sieci rozbieżność pomiędzy wymaganą wysokością a mocą znamionową pompy regulowana jest przez budowę studni zrzutowych. Załóżmy, że używasz standardowego projektu do budowy systemu zaopatrzenia w wodę: zapewnione w nim będą studnie wodne.
 • A to nie tylko absorbery ciśnieniowe, ale także rotacyjne (patrz: "Wirowanie studni dla ścieków: typy i urządzenia"), płukanie i oglądanie - a każdy z nich ma swój cel, który ułatwia proces pracy w sieci. Taka struktura pozwala na przykład zmniejszyć głębokość rurociągu w niektórych obszarach - i jest to już namacalne oszczędności wynikające z niższych kosztów pracy.
 • Wszystkie powyższe, istotne nie tylko dla systemów zaopatrzenia w wodę, ale również dla budowy rury kanalizacyjnej.

  Odmiany studni zrzutowych

  Kiedy układane są rurociągi na obiekcie i budowane są studnie wodne i kanalizacyjne - typowy projekt, w zależności od niektórych czynników, może zapewnić różne ich projekty.

  • Jedną z opcji wygaszania prędkości przepływu wody jest metoda oparta na skoku hydraulicznym. W tym samym czasie w dolnym biegu wzrasta głębokość przepływu, co przyczynia się do konwersji energii kinetycznej w energię potencjalną.
  • Jeśli nie ma możliwości utworzenia wymaganej głębokości, wówczas urządzenia zwane przepustnicami służą do tworzenia skoku hydraulicznego. Woda dobrze. Typowym projektem, który można znaleźć w Internecie, jest najprostszy projekt absorbera energii przepływu wody.
  • Jest to wypukłość lub wgłębienie o różnych kształtach lub progach o ząbkowanej krawędzi, ułożone pod punktem jazu. Zęby i rowki dzielą strumień, zmieniają kierunek ruchu, co ostatecznie prowadzi do spadku ciśnienia.

  Program Watercourse Water Well

  • Może to być również ściana wodna, uderzająca, że ​​strumień wody traci swoją prędkość. Upadek może mieć strukturę wielostopniową lub rurową i może być kilkoma krótkimi kanałami o dużym nachyleniu. Nazywane są szybkimi prądami.

  Wybór konkretnego projektu odbywa się w zależności od przeznaczenia rurociągu, jego przekroju i wielkości kropli. Zalecenia dotyczące tej kwestii można uzyskać, otwierając SNiP-2.04.03. 85 (pkt 4.25 - 4.27).

  Budowa studni zrzutowej

  Najprostszym rozwiązaniem aranżacji kanalizacji domowej i burzowej jest instalacja gotowych studni zrzutowych w wersji fabrycznej.

  • W naszym kraju zaczęły one być stosowane stosunkowo niedawno, po pojawieniu się opcji odpornych na mróz. To na przykład studnia z włókna szklanego lub z piasku polimerowego, którą widać na poniższym zdjęciu.

  Polimer-piasek dobrze w szczegółach

  • Zastosowanie gotowego produktu sprawia, że ​​aranżacja jest niezwykle prosta i ma wiele zalet. W takich zbiornikach przewidziano już otwory na rurociąg, podczas gdy w żelbetowych pierścieniach ściany te muszą być dziurkowane.
  • Wszystkie części studni polimerowej są szczelnie zamknięte, a ich całkowita waga jest dziesięciokrotnie mniejsza niż waga jednego pierścienia RC. Pozwala to obejść się bez sprzętu podnoszącego podczas instalacji i uzyskać znaczące oszczędności.
  • Przepustnica do studni polimerowej (standardowa konstrukcja), dla rurociągu o średnicy 60 cm, nie może przekraczać 4000 p. mając na uwadze, że cena podobnego betonu zbrojonego składającego się z dwóch pierścieni ściennych, dna i pokrywy będzie wynosić co najmniej 9000-11000 r.
  • Dlatego do budowy w małej autonomicznej sieci kanalizacyjnej, która ma małą pojemność, najkorzystniejsze jest stosowanie gotowych zbiorników polimerowych.

  Montaż pierścienia ściennego

  • A jednak żywotność studni polimerowej nie da się porównać z wytrzymałością betonu zbrojonego. W przypadku, gdy zbiornik różnicowy jest połączony ze studnią widokową lub płuczącą, wygodniej jest zastosować pierścienie ścienne z betonu zbrojonego.
  • Odwierty RC są bardziej preferowane w rurociągach ciśnieniowych, a także w sieciach, w których ścieki zawierają kwasy. Do betonu dodaje się dodatki do takich studzienek, które sprawiają, że są odporne na warunki kwasowe.

  Ściany studni mogą być wzniesione i cegły. Tylko w tym przypadku lepiej jest używać nie cegły, ale klinkieru.

  Decyzja o wykorzystaniu tego lub tego materiału do budowy jest podejmowana na podstawie konkretnych warunków budowy i oczywiście jego budżetu.